Customs Service News

On bir aýyň jemi boýunça ýygnanyşyk
3 Dec
On bir aýyň jemi boýunça ýygnanyşyk

2016-njy ýylyň 3-nji dekabrynda Gullugyň başlygy polkownik M.Çakyýew ýygnanyşyk geçirdi, onda 2016-njy ýylyň geçen on bir aýynda Gullugyň işiniň jemleri jemlendi, şeýle hem ýerine ýetirilmeli wezipeler kesgitlendi. Gün tertibine laýyklykda Gullugyň düzüm birlikleriniň ýolbaşçylary ozal berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişi hakynda hasabat berdiler. 

Mälim bolşy ýaly şu ýylyň noýabr aýynda ýurdumyzda halkara ähmiýetli möhüm wakalaryň birnäçesi bolup geçdi. Şol wakalaryň biri «Atamyrat — Ymamnazar (Türkmenistan) — Akina (Owganystan)» Aziýa halkara demir ýol ulag geçelgesiniň birinji tapgyrynyň açylyş dabarasy. Oňa gümrük gullugynyň harby gullukçylary we işgärleri hem işjeň gatnaşdy. Ýygnanyşygyň dowamynda agzalan dabara taýýarlyk görmekde we ony ýokary derejede guramaçylykly geçirmekde işjeň gatnaşan harby gullukçylara we işgärlere Hormat hatlaryny gowşurmak dabarasy boldy.  

Mundan başga-da, Hormat hatlary bilen Türkmenistanyň gümrük serhedinden ýurdumyza getirilmegi gadagan edilen zatlary bikanun geçirmäge edilen synanyşyklaryň öňüni almakda we olary saklamakda tapawutlanan harby gullukçylar hem sylaglandy.