News

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow täze sport desgasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy
15 Apr
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow täze sport desgasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

2016-njy ýylyň 14-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň IIM-niň Sportulag merkeziniň toplumyna girýän täze sport desgasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Bu ýerde motosport bilen meşgullanmak we sportuň bu görnüşi boýunça ýaryşlary geçirmek üçin motoulag bölümi guruldy hem-de enjamlaşdyryldy. Bu waka ýurdumyzda sportuň dürli görnüşlerini, şol sanda tehniki görnüşlerini ösdürmäge berilýän ähmiýetiň uludygyny tassyklaýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow  ýurdumyzda ähli zerur bolan talaplara laýyk gelýän döwrebap sport düzüminiň döredilm...

MORE
Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistanyň adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
14 Apr
Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistanyň adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

2016-njy ýylyň 13-nji aprelinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň biziň ýurdumyzda diplomatik işi tamamlanýan Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Jawhar Izamowy kabul etdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň ýakyn goňşulary, şol sanda diňe bir geografiki taýdan ýakynlyk däl, eýsem çuňňur taryhy kökleri, umumy medeniýeti, dili, iki doganlyk halklaryň däp-dessurlarynyň umumylygy bolan Özbegistan bilen dostluk gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna aýratyn ähmiýet berýändigini aýtdy. Döwlet Baştutanymyz ikitaraplaýyn gatnaş...

MORE
 Türkmenistan-Hytaý: müňýyllyklara uzap gidýän gatnaşyklar
10 Apr
Türkmenistan-Hytaý: müňýyllyklara uzap gidýän gatnaşyklar

2016-njy ýylyň 8-nji aprelinde Hytaý Halk Respublikasynyň paýtagtynda “Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygy: gazanylan üstünlikler we geljegiň strategiýasy” atly ylmy maslahat geçirildi. Ol ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň şöhratly senesine, şeýle hem 2016-njy ýylyň Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly diýlip yglan edilmegine bagyşlandy. Hytaýyň daşary ýurtlar bilen dostluk gatnaşyklary jemgyýetiniň Parahatçylyk köşgünde geçirilen maslahatyň öň ýanynda fotosergi guraldy. Suratlarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistany...

MORE
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow köpçülikleýin welosiped ýörişine gatnaşdy
8 Apr
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow köpçülikleýin welosiped ýörişine gatnaşdy

2016-njy ýylyň 7-nji aprel. Şu güni Garaşsyz hem Bitarap Türkmenistan halkara jemgyýetçiligi bilen bilelikde Bütindünýä saglyk gününi giňden belleýär. Täze taryhy eýýamda bu sene biziň ýurdumyzda hakyky ählihalk baýramçylyk derejesine eýe boldy. Munuň özi häzirki türkmen jemgyýetinde sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkarar bolmagynyň aýdyň subutnamasyna öwrüldi. Mälim bolşy ýaly, halkymyzyň saglygy we abadançylygy baradaky alada we şunuň bilen baglylykda, köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hem-de sport hereketini höweslendirmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli durmu...

MORE
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaşlar maslahatyny geçirdi.
7 Apr
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaşlar maslahatyny geçirdi.

2016-njy 6-njy aprelinde paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Ýaşlar maslahaty geçirildi. Onda milli Liderimiz ýaş nesliň öňünde möhüm, jogapkärli we anyk wezipeleri goýdy, döwlet ýaşlar syýasaty we milli ösüş strategiýasy babatda işiň esasy ugurlaryny kesgitledi. Milli Liderimiz münbere çykyp we bu ýere ýygnananlara ýüzlenip söz sözledi. Hormatly Prezidentimiz çykyşynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekde ýaşlaryň orny bilen gönüden-göni bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşmagy, ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň maksatnamalaýyn ugurlary boý...

MORE
BMG-niň ulgamynda Türkmenistanyň orny pugtalanýar
7 Apr
BMG-niň ulgamynda Türkmenistanyň orny pugtalanýar

Şu ýylyň 5-nji aprelinde Birleşen Milletler Guramasynyň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň (ECOSOC-yň) mejlisinde Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň: 2017–2020-nji ýyllar üçin Ösüşiň bähbidine ylym we tehnika boýunça komissiýasyna, 2016–2020-nji ýyllar üçin Ilat we ösüş boýunça komissiýasyna hem-de 2017–2021-nji ýyllar üçin Durmuş ösüşi boýunça komissiýasyna biragyzdan saýlandy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 8-nji aprelde geçirilen giňişleýin mejlisiniň barşynda tutuş türkmen halkyny BMG bilen netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin tä...

MORE