Gümrük habarlary

Türkmenistanyň Gümrük kodeksine üýtgetmeler girizildi
2 Apr
Türkmenistanyň Gümrük kodeksine üýtgetmeler girizildi

Türkmenistanyň Mejlisi «Türkmenistanyň Gümrük kodeksine üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda» Kanuny kabul etdi. Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda Türkmenistanyň Kanunyndan «Aýry-aýry gümrük düzgünleriniň çäklerinde amala aşyrylýan we gümrük hyzmatlaryny bitirmek boýunça işiň» aýrylmagy bilen baglylykda Türkmenistanyň Gümrük kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi.  Bu üýtgetmelere laýyklykda, ygtyýarnama esasynda amala aşyrylýan işiň aşakdaky görnüşleri, ýagny paçsyz söwda dükanynyň, gümrük ammarynyň, wagtlaýyn saklanylýan ammaryň hem-de gümrük dellalynyň teleke...

DOWAMY
«Eksport edilmegi bilen bagly Türkmenistanyň gümrük çäginden daşyna çykarylanda, sertifikatlaşdyrylmaga degişli önümleriň sanawyny tassyklamak hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 5-nji fewralynda çykaran 14594-nji Kararyny güýjüni ýitiren
2 Apr
«Eksport edilmegi bilen bagly Türkmenistanyň gümrük çäginden daşyna çykarylanda, sertifikatlaşdyrylmaga degişli önümleriň sanawyny tassyklamak hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 5-nji fewralynda çykaran 14594-nji Kararyny güýjüni ýitiren

2020-nji ýylyň 26-njy martynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen nobatdaky Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Eksport edilmegi bilen bagly Türkmenistanyň gümrük çäginden daşyna çykarylanda, sertifikatlaşdyrylmaga degişli önümleriň sanawyny tassyklamak hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 5-nji fewralynda çykaran 14594-nji Kararyny güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda» Karara gol çekdi. Habar berlişi ýaly, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, şol resminamalar «Türkmenstandartlar...

DOWAMY
«Deryaplastik» HJ: ýerli çig mal, çeýe marketing ulanyp, önümiň eksporty artdyrylýar
10 Mar
«Deryaplastik» HJ: ýerli çig mal, çeýe marketing ulanyp, önümiň eksporty artdyrylýar

Ýurdumyzyň bazarlaryny polipropilenden, poliwinilhloridden we polietilenden ýasalýan önümler bilen üpjün edýän «Deryaplastik» hojalyk jemgyýetiniň kärhanalary diňe ýerli çig mal ulanmaklyga geçdiler. Häzirki wagtda telekeçiler daşary ýurtlarda öndürilýän önümleriň ornuny tutýan we eksporta gönükdirilen önümleri öndürmek üçin polimer önümleri Gyýanlydaky (Balkan welaýaty) ýokary tehnologiýaly gazhimiýasy toplumyndan alýarlar, TDH habar berýär. Daşary ýurt çig malyndan ýüz öwrülmegi önümçiligiň netijeliligini ep-esli artdyrmaga we çykarylýan önümleriň möçberini artdyrmaga ýardam etdi. Häzirki w...

DOWAMY
Halkara zenanlar gününe bagyşlanan dabaraly çäre
8 Mar
Halkara zenanlar gününe bagyşlanan dabaraly çäre

2020-nji ýylyň 7-nji martynda Hormatly Prezidentimiziň gol çeken degişli Buýrugyna laýyklykda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň mejlisler zalynda Halkara zenanlar gününe bagyşlanan dabarasy boldy.  Onda Gullugymyzyň gelin-gyzlaryna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan 60 manat möçberinde pul sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy. Döwletimiz ýurtdaky her bir zenan maşgala üns berýär: işleýän, kömek puluny ýa-da pensiýa alýan, ýokary okuw jaýynda, mekdepde we hat-da çagalar bagynda okaýanlarada.  Aýal-gyzlaryň gününi bellemek, baharyň gyz gözelliginiň, näzikligiň, ruhy paýhasyň we aýal...

DOWAMY
1-nji martdan başlap, import we eksport üçin gümrük paçlaryna degişli harytlaryň täze sanawlary girizilýär
29 Few
1-nji martdan başlap, import we eksport üçin gümrük paçlaryna degişli harytlaryň täze sanawlary girizilýär

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň önüm öndürijilerini höweslendirmek, olaryň bähbitlerini goramak we öndürýän harytlarynyň bäsleşige ukyplylygyny ýokarlandyrmak, şeýle hem söwda dolanyşygyny düzgünleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda: Türkmenistanyň çägine getirilende gümrük paçlary bellenen käbir harytlaryň sanawy hem-de gümrük paçlarynyň möçberleri; Türkmenistanyň çäginden daşary alnyp gidilende gümrük paçlary bellenen käbir harytlaryň sanawy hem-de gümrük pajynyň möçberi tassyklanyldy. Maliýe we ykdysadyýet mini...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda  «Daşary söwda üçin «Bir penjire» ulgamyny ornaşdyrmagyň möhüm meseleleri» atly okuw maslahaty geçirildi
26 Few
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda «Daşary söwda üçin «Bir penjire» ulgamyny ornaşdyrmagyň möhüm meseleleri» atly okuw maslahaty geçirildi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan tassyklanan Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasy hakynda Kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy öz işini kämilleşdirmek maksady bilen, sanly ulgama geçmek ugrunda yzygiderli işleri geçirýär. Şunuň bilen baglylykda, «Bir penjire» ulgamyna geçmek boýunça meselelere uly üns berilýär. 2020-nji ýylyň 24-nji fewralynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň mejlisler zalynda geçirilen  «Daşary söwda üçin «Bir penjire» ulgamyny ornaşdyrmagyň möhüm meseleleri» atly okuw maslaha...

DOWAMY