Gümrük habarlary

«Ozon zaýalaýjy maddalary ýüze çykarmagyň serişdeleri we usullary» atly okuw çäresi
21 Ýan
«Ozon zaýalaýjy maddalary ýüze çykarmagyň serişdeleri we usullary» atly okuw çäresi

Köp sanly himiki maddalar ýaly, ozon zaýalaýjy maddalar hem senagat, oba hojalyk sarp edijiligini kanagatlandyrmak maksady bilen her gün dünýä bazaryna çykarylýar. Beýleki himiki maddalardan tapawutlylykda ozon zaýalaýjy maddalar, olar atmosfera düşen halatynda Ýeriň ozon gatlagyny zaýalaýar. Şol sebäpden bu maddalaryň söwdasy berk gözegçilikde saklanýar. Gözegçilik halkara şertnamasy bolan Monreal Teswirnamasyna laýyklykda amala aşyrylýar.  Gümrük edaralary serhetden geçýän harytlara gözegçiligi amala aşyrmak bilen ozon zaýalaýjy maddalaryň bikanun söwdasyna garşy hereketlere öz saldamly goş...

DOWAMY
Gümrük ammary işe başlady
17 Ýan
Gümrük ammary işe başlady

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etraby, Garagum derýasyndan 3000 m. demirgazykda, Änew-Daşoguz aýlaw ýolunyň gündogar tarapy salgysy boýunça ýerleşýän Halkara gümrük terminalynda gümrük ammary işe başlady. Bu gümrük ammarynyň hyzmatlaryndan islendik şahs peýdalanyp biler.                                                                                                                          Umumy maglumatlar      Gümrük ammary harytlary gümrük ammary gümrük düzgünine ýerleşdirmäge mümkinçilik bermek bilen, daşary ykdysady işine gatnaşyjylar üçin amatly şertleri döredýär. Gümrük ammary gümrük düz...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň utgaşdyrylan gümrük maglumat ulgamy kemala getirilýär.
12 Ýan
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň utgaşdyrylan gümrük maglumat ulgamy kemala getirilýär.

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Söwda we ösüş boýunça konferensiýasynyň (UNCTAD) arasynda «ASYCUDA World» atly utgaşdyrylan gümrük maglumat ulgamyny ornaşdyrmak boýunça tehniki hyzmatdaşlyk etmek barada taslamalaýyn Ylalaşyga gol çekildi we ol güýje girdi.     Bu Ylalaşygyň baglaşylmagy Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ýurdumyzda Döwlet gümrük gullugynyň maddy- enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak we gümrük edaralarynyň ýeke-täk awtomatlaşdyrylan maglumat ulgamyny döretmek barada berýän taýsyz goldawy netijesinde amala aşyryldy.      Gümrük amallaryn...

DOWAMY
Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň söwda attaşesi bilen duşuşyk geçirildi
12 Ýan
Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň söwda attaşesi bilen duşuşyk geçirildi

2017-nji ýylyň 12-nji ýanwary. Şu gün Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň söwda attaşesi jenap Rahmatolla Hormaliniň arasynda ikitaraplaýyn duşuşyk geçirildi.      Duşuşykda iki ýurduň söwda gatnaşyklary bilen bagly hem-de ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

DOWAMY
Ýylyň jemi boýunça ýygnanyşyk
10 Ýan
Ýylyň jemi boýunça ýygnanyşyk

2017-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda Gullugyň başlygy polkownik M.Çakyýew ýygnanyşyk geçirdi, onda geçen 2016-njy ýylda Gullugyň işiniň jemleri jemlendi, şeýle hem 2017-nji ýyl üçin ýerine ýetirilmeli wezipeler kesgitlendi.      Gün tertibine laýyklykda Gümrükhanalaryň we degişli gümrük postlarynyň başlyklary ozal berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişi hakynda hasabat berdiler.      Ýygnanyşygyň barşynda işinde oňat netijeleri görkezen harby gullukçylary Hormat hatlary bilen sylaglamak dabarasy boldy.

DOWAMY
Gümrükçileriň hünär taýýarlygy
6 Ýan
Gümrükçileriň hünär taýýarlygy

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy işe kabul edilýän ýaş hünärmenlere hünär taýýarlygyny geçmek meselesine aýratyn ähmiýet berýär. Gümrük edaralary üçin ýokary düzgün-nyzamly, ökde hünärli, ylmyň iň soňky gazanan tehnikalaryndan oňat baş çykarýan, kämil gümrük işgärlerini taýýarlamaga gönükdirilen wezipeler Gullugyň ýanyndaky Okuw merkezinde üstünlikli ýerine ýetirilýär.  Bu ýerde hünär taýýarlygyny geçen ýaş hünärmenler işe ugrukdyrylýar.      Häzirki wagtda hem işe kabul edilen ýaşlaryň 29-sy hünär okuwyny geçýär. Bu okuw kursy 2 aý dowam edýär.Okuw kursunyň dowamynda harby gullukçylara w...

DOWAMY