Habarlar

Sanly Türkmenistan dünýä habarlar giňişligindäki ornuny giňeldýär
3 Awg
Sanly Türkmenistan dünýä habarlar giňişligindäki ornuny giňeldýär

Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ministrliklerinden we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryndan iň gowy dünýä tejribesini hem-de öňdebaryjy, häzirki zaman iş tejribesini öwrenmegi talap edýär. Şu talaplardan hem-de milli ösüş maksatnamalarynda kesgitlenilen degişli wezipelerden ugur alnyp, döwlet durmuşyny we pudaklary döwrebaplaşdyrmagyň aýgytly ugry işlenilip düzülýär. Sanlylaşdyrmak we maglumat aragatnaşyk tehnologiýalaryny ulanmak bu ugurda möhüm şert bolup durýar.

Bu maksatlaýyn wezipelere laýyklykda, Daşary işler ministrligi degişli işleri alyp barmak we dünýä maglumatlar giňişligindäki ornuny giňeltmek arkaly öz işiniň elektron görnüşini güýçlendirýär.

1-nji awgustda Daşary işler ministrliginiň Türkmenistanyň ýeten belent sepgitlerini, milli Liderimiziň amala aşyrýan üstünlikli syýasatyny giňden ýaýmaga, ýurdumyzyň halkara gatnaşyklaryny dessin beýan etmäge gönükdirilen web-sahypasynda täze üýtgetmeleriň birbada birnäçesi girizildi.

Hususan-da, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan «www.neutrality.gov.tm» resmi saýtynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň eserleriniň elektron kitaphanasy açyldy, diýip TDH habar berýär.

Döwlet Baştutanymyzyň eserleriniň bu ýygyndysy gyzyklanma bildirýän okyjylaryň bilimini artdyrar, ylmy işgärler, sosiologlar we syýasatçylar üçin möhüm gollanma bolar. Milli Liderimiz öz eserlerinde türkmen medeniýetiniň özboluşlylygyny, däp-dessurlaryň köpdürliligini, milli mirasymyzyň mizemez ähmiýetini halkymyzyň şöhratly taryhynyň köp gatly sahypalaryny hem-de Türkmenistanda syýasatda, ykdysadyýetde, ynsanperwer gatnaşyklarynda amala aşyrylýan özgertmeleriň hem-de maksatnamalaryň mazmunyny açyp görkezýär.

Indi bularyň ählisi ägirt uly dünýä onlaýn auditoriýasyna elýeterlidir — elektron kitaphanasynda döwlet Baştutanymyzyň türkmen dilindäkiden başga-da, dünýä dilleriniň 20-den gowragyna terjime edilen kitaplaryny okamak bolýar. Özi-de, kitaplar bu ýerde 3D görnüşinde hödürlenilýär, okalýan wagtynda bolsa ugurdaş ses şekil bilen utgaşýar.

Şonuň ýaly-da, bu saýtda ýene-de bir täze bölüm — Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan onlaýn sergisi ýerleşdirildi. Bu wirtual sergide Diýarymyzyň ähli pudaklary, olaryň esasy edaralary we kärhanalary ýurdumyzda öndürilýän dürli görnüşli önümler, şol sanda daşary ýurtlara ibermäge niýetlenen önümler görkezilýär.

Umuman, tematiki bölümleriň 15-si Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň durmuşy hakynda gürrüň bermek bilen, hormatly Prezidentimiziň alyp barýan ajaýyp özgertmeleriniň miwelerini aýdyň görkezýär. Serginiň baý mazmunlylygy, fotosuratlaryň köpdürlüligi, wideoşekiller onlaýn sergä gatnaşyjylara eziz Diýarymyz, onuň ykdysady kuwwaty barada aýdyň düşünje almaga ýardam eder.

Bulardan başga-da, Daşary işler ministrligi elektron görnüşdäki «Halkara täzelikleri» gazetini neşir etmäge girişdi. Onuň ilkinji sany daşary syýasat edarasynyň saýtynda çap edildi.

DIM-niň sanly neşiri hepdede bir gezek neşir edilip, hyzmatdaşlyk hakynda ylalaşyklaryň esasynda internet-ýaýlymlar, şol sanda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalarynyň we konsullyklarynyň, ýurdumyzda işleýän daşary ýurtlaryň diplomatik wekilhanalarynyň hem-de halkara habarlar agentlikleriniň salgylary boýunça ýaýradylar.

Şeýlelikde, gyzyklanma bildirýän ähli hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklar üçin açyk bolan Türkmenistanyň hakyky habarlar giňişliginiň döredilmegi onuň ählumumy kommunikasiýalar ulgamyna goşulyşmagy, döwlet gurluşynyň wajyp maglumatlaryny we tejribesini alyşmak, hormatly Prezidentimiziň netijeli halkara başlangyçlaryny dünýä giňişliginde ilerletmek babatda nobatdaky ädim ädildi.