Habarlar

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ MEJLISI
2 Iýul
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ MEJLISI

Düýn Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň alty aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemlerine garamak meseleleri, ýurdumyzda parahatçylygy we durnuklylygy mundan beýläk-de üpjün etmek boýunça bu düzümleriň öňünde durýan ileri tutulýan wezipeler girizildi. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylarynyň hasabatlaryny diňledi. Harby w...

DOWAMY
TÜRKMENISTANYŇ DIM-NIŇ ÝOLBAŞÇYSY «С5+1» FORMATYNDAKY MINISTRLERIŇ DUŞUŞYGYNA GATNAŞDY
1 Iýul
TÜRKMENISTANYŇ DIM-NIŇ ÝOLBAŞÇYSY «С5+1» FORMATYNDAKY MINISTRLERIŇ DUŞUŞYGYNA GATNAŞDY

2020-nji ýylyň 30-njy iýunynda Merkezi Aziýa döwletleriniň we ABŞ-nyň daşary işler ministrleriniň «С5+1» formatyndaky nobatdaky duşuşygy sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirildi. Duşuşyga Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet sekretary, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrleri gatnaşdylar. Gatnaşyjylar syýasy-diplomatiki ugur boýunça özara hereketlere we söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň esasy meselelerine seretdiler. Owganystandaky ýagdaýlaryň kadalaşdyrylmagy hem-de dürli pudaklar b...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Doglan güni mynasybetli gutlaglary kabul edýär
30 Iýun
Türkmenistanyň Prezidenti Doglan güni mynasybetli gutlaglary kabul edýär

2020-nji ýylyň 29-njy iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 63 ýaşady. Bu Muhammet Pygamberiň ýaşydyr. Türkmen halkynyň asylly däplerine görä bu ýaşa ýetmek – belent mertebe bolup durýar. Şanly sene mynasybetli türkmen baştutanyna döwlet, hökümet we halkara guramalarynyň ýolbaşçylaryndan gutlaglar we gutlag jaňlarynyň yzy üzülenok, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.      Şunlukda özleriniň türkmen kärdeşlerini telefon arkaly Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew, Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani, Gazagystan R...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Gökdepe metjidinde «Akgoýun toý» sadakasyny berdi
30 Iýun
Türkmenistanyň Prezidenti Gökdepe metjidinde «Akgoýun toý» sadakasyny berdi

2020-nji ýylyň 29-njy iýunynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow özüniň pygamber ýaşyna ýetmegi mynasybetli Gökdepe metjidinde «Akgoýun toý» sadakasyny berdi, diýip TDH habar berýär. Döwlet Baştutanymyz Gökdepe metjidine gelip, ilki bu ýerde şanly waka mynasybetli guralan dabara gatnaşýan ýaşulular bilen bolan gürrüňdeşlikde olaryň ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýetli çärelere işjeň gatnaşýandyklary üçin minnetdarlyk bildirdi. Hormatly ýaşulular milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa doglan güni, 63 ýaşynyň dolmagy — pygamber ýaşyna ýetmegi bilen tüýs ýürekden gutlap, Ark...

DOWAMY
Daýhanlaryň bugdaý ýygnamak baradaky borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegine bagyşlanan dabara
30 Iýun
Daýhanlaryň bugdaý ýygnamak baradaky borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegine bagyşlanan dabara

2020-nji ýylyň 29-njy iýunynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy, diýip TDH habar berýär.     Mejlis başlamazdan öňürti, hoş habara — gallaçylaryň azyklyk bugdaý taýýarlamak boýunça borçnamalaryny ýerine ýetirendikleri barada welaýat ýolbaşçylarynyň hasabatlaryna bagyşlanan dabara geçirildi. Her welaýatyň elleri bugdaý desseli we ak bugdaýdan doldurylan horjunly...

DOWAMY
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi
30 Iýun
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi

2020-nji ýylyň 29-njy iýunynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy, diýip TDH habar berýär. Soňra Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi geçirildi. Onuň başynda milli Liderimiz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, ýakynda hökümet agzalary bilen ýurdumyzyň welaýatlarynda iş saparynda bolup, galla oragynyň gidişi, agrosenag...

DOWAMY