Habarlar

Aşgabatda bilelikdäki konsert Eýranyň Medeniýet hepdeligini tamamlady
9 Few
Aşgabatda bilelikdäki konsert Eýranyň Medeniýet hepdeligini tamamlady

2017-nji ýylyň 8-nji fewralynda paýtagtymyzdaky “Watan” kinokonsert merkezinde Eýran Yslam Respublikasynyň Medeniýet hepdeliginiň ýapylyş dabarasy hem-de türkmen we eýran sungat ussatlarynyň bilelikdäki konserti boldy.    Ýurdumyzda däp boýunça geçirilýän medeni çäre dostlukly halklaryň hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga, ynsanperwer hyzmatdaşlygy giňeltmäge gyzyklanma bildirýändigini ýene-de bir gezek tassyklady.   Meşhur eýran aýdymçylary we sazandalary bilen birlikde, türkmen bagşylarynyň, görnükli estrada ýerine ýetirijileriniň, “Arçabil” deprekçiler toparynyň gatnaşan...

DOWAMY
«TürkmenÄlem 52.00E» milli aragatnaşyk hemrasy alysdaky obalary ykjam aragatnaşyk we internet bilen üpjün etdi
9 Few
«TürkmenÄlem 52.00E» milli aragatnaşyk hemrasy alysdaky obalary ykjam aragatnaşyk we internet bilen üpjün etdi

Ahal welaýatynyň Baharly etrabynyň Kirpili we Balkan welaýatynda Oýlyguşlyk obalary ýokary hilli aragatnaşyk we internet bilen üpjün edildi. Olary “Türkmentelekom” Döwlet kompaniýasy we üstüne Türkmenistanda , şeýle hem onuň çäklerinden daşarda älem hemra aragatnaşygyny täjirçilik maksatlary bilen ulanmak we aragatnaşygy hyzmatlaryny amala aşyrmak wezipesi ýüklenen “Türkmen hemrasy” ÝGPJ-niň hemra retranslýatoryna goşdular.    Hünärmenlerimiziň alysdaky ýerleri hem aragatnaşyk bilen üpjün etmek üçin hemra retranslýatoryny ulanmagy –sebitleri toplumlaýyn ösdürmek strategiýasyny durmuşa geçirme...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik we hoşniýetli goňşuçylyk – Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasyny düzýär
8 Few
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik we hoşniýetli goňşuçylyk – Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasyny düzýär

Döwlet Baştutanymyz Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 71-nji maslahatynda 12-nji dekabry Halkara Bitaraplyk güni diýip yglan etmek barada Rezolýusiýany kabul etmegi mynasybetli ýurdumyyzyň halkyna ýüzlenme bilen çykyş etdi.   Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow watandaşlarymyzy bu şanly waka bilen tüýs ýürekden gutlap, 2017-nji ýylyň 2-nji fewralynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 71-nji maslahatynda ýokarda agzalan Rezolýusiýanyň kabul edilmegini aýratyn belläp, Watanymyzyň hemişelik Bitaraplyk derejesiniň umumyadamzat ähmiýetini ýene bir gezek nygtady. Bu resminam...

DOWAMY
BMG-niň Baş Assambleaýasy 12-nji dekabry Halkara Bitaraplyk güni diýip yglan etdi
8 Few
BMG-niň Baş Assambleaýasy 12-nji dekabry Halkara Bitaraplyk güni diýip yglan etdi

Birleşen milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 71-nji maslahatynda    12-nji dekabry Halkara Bitaraplyk güni diýip yglan etmek barada Rezolýusiýa biragyzdan kabul edildi.      Bu çözgüt Bitarap Türkmenistanyň halkara derejesindäki ýokary abraýynyň hem-de onuň ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmäge goşan uly goşandynyň ählumumy ykrar edilmesi boldy. Resminamada bellenilişi ýaly, bitaraplyk milli syýasaty degişli sebitlerde hem-de ählumumy derejede parahatçylygyň we howpsuzlygyň pugtalandyrylmagyna ýardam berýär we parahatçylykly, dostlukly hem-de özara bähbitli...

DOWAMY
Paýtagtymyzda Eýran Yslam Respublikasynyň Medeniýet hepdeligi açyldy
7 Few
Paýtagtymyzda Eýran Yslam Respublikasynyň Medeniýet hepdeligi açyldy

2017-nji ýylyň 6-nji fewralynda paýtagtymyzda Eýran Yslam Respublikasynyň Medeniýet hepdeligi açyldy. EYR-nyň ýurdumyzdaky ilçihanasynyň medeniýet merkezi hem-de Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi çäräniň guramaçylary bolup çykyş etdiler.      Eýranyň Medeniýet hepdeliginiň açylyş dabarasy Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde geçirildi. Şu mynasybetli bu ýere Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň hem-de onuň garamagyndaky edaralaryň, giň jemgyýetçiligiň, Aşgabatda işleýän diplomatik wekilhanalaryň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, sungat ussatlary, döredijilik...

DOWAMY
Türkmen-özbek gatnaşyklary sebitleriň hyzmatdaşlyk etmegi bilen giňelýär
7 Few
Türkmen-özbek gatnaşyklary sebitleriň hyzmatdaşlyk etmegi bilen giňelýär

2017-nji ýylyň 6-nji fewralynda Türkmenistanda Özbegistan Respublikasynyň Buhara we Horezm welaýatlarynyň uly wekiliýeti iş sapary bilen boldy. Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Şawkat Mirziýoýewiň tabşyrmagy boýunça guralan bu sapar iki goňşy döwletiň arasynda hoşniýetli goňşuçylyk, özara bähbitlilik hem-de uzakmöhletleýinlik ýörelgelerinde ýola goýulýan köptaraply hyzmatdaşlygy yzygiderli ösdürmek ugrunda nobatdaky ädim boldy.      Soňky ýyllarda Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasyndaky däp bolan dostlukly gatnaşyklar täze ýokary göterilişe eýe bolýar hem-de anyk...

DOWAMY