Syýahatçylar üçin

Ýolagçy gümrük deklarasiýasyny doldurmagyň Tertibi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2009-njy ýylyň 7-nji ýanwarynda çykaran №16 buýrugy bilen tassyklanyldy Ýolagçy gümrük deklarasiýasyny doldurmagyň Tertibi 1. Ýolagçy gümrük deklarasiýasyny doldurmagyň şu Tertibi (mundan beýläk ­- Tertip) ýolagçy gümrük deklarasiýasyny (mundan beýläk ­- deklarasiýa) doldurmagyň kadalaryny  kesgitleýär. 2. Deklarasiýa (şu Tertiniň goşundysy) ýazmaça deklarirlenmäge degişli bolan, şahsy taraplar tarapyndan telekeçilik işi bilen bagly bolmadyk hususy, hojalyk we beýleki hajatlar üçin Türkmenistanyň gümrük serhedinden geçirilýän harytlar...

DOWAMY
Aşgabat şäherinde 2017-nji ýylda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny guramak we geçirmek üçin niýetlenip Türkmenistana getirilýän daşary ýurt harytlary babatda ýörite gümrük düzgünini ulanmagyň tertibi hakynda  DÜZGÜNNAMA

Türkmenistanyň Prezidentiniň,  Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent  Serkerdebaşysynyň  2014-nji ýylyň 2-nji iýunynda çykaran 13683-nji  karary bilen tassyklandy  Aşgabat şäherinde 2017-nji ýylda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny guramak we geçirmek üçin niýetlenip Türkmenistana getirilýän daşary ýurt harytlary babatda ýörite gümrük düzgünini ulanmagyň tertibi hakynda  DÜZGÜNNAMA I. Umumy düzgünler 1. Şu Düzgünnama Türkmenistanyň Gümrük kodeksine laýyklykda işlenip taýýarlanyldy we Aşgabat şäherinde 2017-nji ýylda Ýapyk binalarda we söweş sungaty bo...

DOWAMY
Aşgabat şäherinde 2017-nji ýylda ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny guramak we geçirmek üçin niýetlenip Türkmenistana getirilýän daşary ýurt harytlarynyň gümrük gözegçiliginiň we olary gümrük taýdan resmileşdirmegiň  TERTIBI

Türkmenistanyň Döwlet gümrük  gullugynyň başlygynyň 2014-nji ýylyň 25-nji iýulynda çykaran  329 belgili buýrugy bilen  «TASSYKLANYLDY»  Aşgabat şäherinde 2017-nji ýylda ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny guramak we geçirmek üçin niýetlenip Türkmenistana getirilýän daşary ýurt harytlarynyň gümrük gözegçiliginiň we olary gümrük taýdan resmileşdirmegiň  TERTIBI 1. Umumy düzgünler 1. Aşgabat şäherinde 2017-nji ýylda ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny guramak we geçirmek üçin niýetlenip Türkmenistana getirilýän daşary ýurt harytlarynyň...

DOWAMY