Customs Service News

Köpçülikleýin sportuň biraýlygy dowam edýär
11 Apr
Köpçülikleýin sportuň biraýlygy dowam edýär

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen “Sagdynlyk we bagtyýarlyk” şygary astynda geçirilýän köpçülikleýin bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş medeni çäreleri batly depginde dowam edýär. Türkmenistanlylaryň ýüz müňlerçesi bu çärelere işjeň gatnaşyp, sport bilen meşgullanmaga gyzyklanýandyklaryny we sagdyn-durmuş ýörelgesine eýerýändiklerini tassykladylar. Bu köpçülikleýin çärelere Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň işgärleri hem işjeň gatnaşýarlar. Gullugyň sport meýdançalary sagdyn bäsdeşlik ruhuna ýugrulýar. Bu ýerde Gullugyň harby gullukçylary açyk howada ön...

MORE
 Owganystan-Türkmenistan-Azerbaýjan-Gruziýa-Türkiýe üstaşyr ulag geçelgesini döretmek barada iş maslahaty
5 Apr
Owganystan-Türkmenistan-Azerbaýjan-Gruziýa-Türkiýe üstaşyr ulag geçelgesini döretmek barada iş maslahaty

2016-njy ýylyň 31-nji martynda Türkiýe Respublikasynyň Ankara şäherine Owganystan-Türkmenistan-Azerbaýjan-Gruziýa-Türkiýe üstaşyr ulag geçelgesini döretmek babatda ylalaşygyň taslamasyny taýýarlamak bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin agzalan bäş ýurduň hünärmen wekilleriniň gatnaşmagynda nobatdaky iş maslahaty geçirildi.  Türkmenistana Döwlet gümrük gullugynyň işgäri hem wekilçilik etdi.  Iş maslahatynyň dowamynda taslama bilen bagly meseleler, ýagny sürüjilere köp gezekleýin wizalary bermek, multimodal ýük gatnawlarynyň mümkinçilikleri, gümrük geçelgelerinde awtoulaglar üçi...

MORE
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Halkara zenanlar güni mynasybetli dabaraly çäre geçirildi
5 Mar
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Halkara zenanlar güni mynasybetli dabaraly çäre geçirildi

Şu günler eziz Watanymyzyň ähli künjeklerinde Halkara zenanlar gününe - 8-nji mart baýramyna bagyşlanan dürli çäreler giňden we dabaraly ýagdaýda geçirilýär. Bu baýramçylygyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň mähriban zenanlarymyza pul sylaglaryny gowşurmak barada gol çeken Buýrugy baýramçylyk çäreleriniň dabarasyny has-da artdyrdy. Munuň özi döwletimiziň aýal-gyzlarymyza uly üns berýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda geçirilen dabaraly çäre hem, gullugyň zenan işgärleri üçin ajaýyp sowgat boldy. Gullugyň başlygy polkownik M....

MORE
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň migrasiýa we serhet dolandyryşy boýunça hünärmeni bilen duşuşyk geçirildi
2 Mar
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň migrasiýa we serhet dolandyryşy boýunça hünärmeni bilen duşuşyk geçirildi

2016-njy ýylyň 2-nji martynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Türkmenistana iş sapary bilen gelen Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň migrasiýa we serhet dolandyryşy boýunça hünärmeni Liwiýa Stip-Rekowska bilen duşuşyk geçirildi.  Myhmanyň aýtmagyna görä, iş saparyň maksady «Tehniki hyzmatdaşlyk we serhetleri dolandyrmak» çygrynda maksatnamanyň amala aşyrylyşy bilen bagly Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň işini seljermekden ybarat. Şunuň bilen baglylykda duşuşygyň barşynda serhetleri dolandyrmak boýunça işleri awtomatlaşdyrmagyň meseleleri we geçirilen çäreleriň ähmiýeti ara aly...

MORE
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Ýewropa Bileleşiginiň bilermeni bilen duşuşyk geçirildi
24 Feb
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Ýewropa Bileleşiginiň bilermeni bilen duşuşyk geçirildi

2016-njy ýylyň 24-nji fewralynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Türkmenistana iş sapary bilen gelen Latwiýa Respublikasynyň gümrük gullugynyň başlygynyň orunbasary, Ýewropa Bileleşiginiň bilermeni jenap Gennadiý Maşkow bilen duşuşyk geçirildi. Bu iş sapary Merkezi Aziýada serhetleri dolandyrmak boýunça maksatnamasynyň 9-njy tapgyrynyň    (BOMCA-9) çäklerinde amala aşyryldy. Myhmanyň belleýşi ýaly, iş saparynyň maksady serhetdäki gulluklaryň arasyndaky hyzmatdaşlygy berkitmek we ulag serişdeleriniň dürli görnüşleriniň barlagyny amala aşyrmagyň tejribesini we usulyýetini kämilleşdirmek...

MORE
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Paýhas çeşmesi» atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasy boldy
13 Feb
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Paýhas çeşmesi» atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasy boldy

2016-njy ýylyň 13-nji fewralynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda hormatly Prezidentimiziň “Paýhas çeşmesi” atly täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy boldy. Dabara Gullugyň merkezi edarasynyň, Aşgabat şäher we Ahal welaýat gümrükhanalarynyň şahsy düzümi, şeýle hem Magtymguly adyndaky Türkmen Döwlet uniwersitetiniň jemgyýeti öwreniş kafedrasynyň müdiri, professor, Türkmenistanyň hormatly il ýaşulusy, Türkmenistanyň halk mugallymy, Türkmenistanyň at gazanan žurnalisiti Atajan Burunow we Türkmen Döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy Amangeldi Orazow gatnaşdy. Bu çäre Mirasa s...

MORE