Customs Service News

«Sagdyn jemgyýet- bagtyýar durmuşyň kepili» atly maslahat
15 Jan
«Sagdyn jemgyýet- bagtyýar durmuşyň kepili» atly maslahat

14-nji ýanwarda Türkmenistanyň Sagdyn jemgyýet howpsuzlygyny goraýyş döwlet gullugynyň döredilen güni mynasybetli Aşgabat şäher häkimliginiň «Mekan» köşgünde ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalaryndan, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralaryndan wekilleriň gatnaşmagynda «Sagdyn jemgyýet-bagtyýar durmuşyň kepili» atly dabaraly maslahat geçirildi. Maslahata gatnaşan Gümrük gullugynyň wekili öz çykyşynda hormatly Prezidentimiziň sagdyn durmuş ýörelgesini döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde kesgitländigini aýtmak bilen, ýurdumyzyň gümrük edaralary tarapyndan adamyň saglygy...

MORE
Ýylyň jemi boýunça ýygnanyşyk
9 Jan
Ýylyň jemi boýunça ýygnanyşyk

Şu gün Gullugyň başlygy polkownik D.Baýramow ýygnanyşyk geçirdi, onda geçen 2015-nji ýylda Gullugyň işiniň jemleri jemlendi, şeýle hem 2016-njy ýyl üçin ýerine ýetirilmeli wezipeler kesgitlendi. Gün tertibine laýyklykda Gümrükhanalaryň we degişli gümrük postlarynyň başlyklary ozal berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişi hakynda hasabat berdiler. Ýygnanyşykda 2015-nji ýylda gümrük edaralary tarapyndan saklanan gadagan edilen harytlary beýan edýän forosuratlaryň hem-de 2016-njy ýylyň 7-nji ýanwaryndan başlap işe girizilen Gullugyň internet saýtynyň täzelenen görnüşiniň görkezilişi boldy. Şeýle-d...

MORE
Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 20 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli
5 Dec
Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 20 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli

Düýn paýtagtymyzdaky Ruhyýet köşgünde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Garaşsyz  Watanymyzyň Bitaraplygynyň 20 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Ýaşulularynyň maslahatynyň dabaraly mejlisi geçirildi. Ýaşulularyň dabaraly maslahatynda Hormatly Prezidentimiziň taryhy çykyşyndan soň Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary esasynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň «Garaşsyz, Baky Bitarap Türkmenistan» ýubileý medaly bilen sylaglandy. Hormatly Prezidentimize bu medalyň gowşurylmagy dabara gatnaşyjylarda uly buýsanç döretdi....

MORE
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirliginiň sebitleýin wekili hanym Aşita Mittal bilen duşuşyk geçirildi.
29 Sen
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirliginiň sebitleýin wekili hanym Aşita Mittal bilen duşuşyk geçirildi.

2015-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirliginiň (UNODC) sebitleýin wekili hanym Aşita Mittal bilen duşuşyk geçirildi.     Däbe öwrülen dostlukly hyzmatdaşlygyň gümrük serhedinden gadaganlyk bellenilen harytlaryň bikanun geçirilmeginiň öňüni almakda ähmiýetiniň uludygyny bellemek bilen, myhman, hyzmatdaşlygyň mundan beýläk hem ösdürilmegini maksadalaýyk hasap edýändigini nygtady. Şeýle hem myhman, Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Türkmenistanda neşe...

MORE