Customs Service News

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda ABŞ-nyň Ilçihanasynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi
3 Oct
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda ABŞ-nyň Ilçihanasynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi

2016-njy ýylyň 3-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda ABŞ-nyň Söwda ministrliginiň Daşary söwda aragatnaşyklar gullugynyň GDA we Gruziýa döwletlerinde intellektual eýeçiligi goramak boýunça sebitleýin wekili jenap Donald Townsend bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň barşynda Türkmenistan bilen ABŞ-nyň intellektual eýeçiligi goramak ugrundaky hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem, duşuşyga ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň ykdysady-söwda bölüminiň ikinji sekretary Dr.Bridjet Buşe we ykdysady-söwda meseleler boýunça kömekçisi Alişer Bazarow g...

MORE
Gümrük gullugynyň türgenleriniň halkara ýaryşlaryndaky nobatdaky ýeňişleri
21 Sen
Gümrük gullugynyň türgenleriniň halkara ýaryşlaryndaky nobatdaky ýeňişleri

Biziň türgenlerimiziň halkara derejesindäki ýaryşda görkezen ýokary netijeleri bizi guwandyrýar. Mälim bolşy ýaly, 3-8-nji sentýabr aralygynda Döwlet gümrük gullugynyň harby gullukçylary Gülnar Haýtbaýewa we Zöhre Madraimowa Gyrgyzystan Respublikasynda geçirilen Çarwadarlaryň II bütindünýä oýunlarynda sportuň alyş göreşi boýunça üstünlikli çykyş edip altyn medallaryň eýesi boldular.  Bu ýeňişi üçin türgenlerimize Hormatly Belent Serkerdebaşymyz şa serpaýyny – ýeňil awtoulagyny gowşurdy. Möhüm waka mynasybetli Gullugymyzda şu gün dabaraly çäre geçirilip, ýeňijilerimize hormatly Prezidentimiziň...

MORE
 Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Birleşen Milletler Guramasynyň halkara hünärmeni bilen duşuşyk geçirildi
20 Sen
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Birleşen Milletler Guramasynyň halkara hünärmeni bilen duşuşyk geçirildi

2016-njy ýylyň 20-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri Birleşen Milletler Guramasynyň halkara hünärmeni Romeş Pol bilen duşuşdylar. Duşuşygyň barşynda gümrük statistikasy bilen bagly maglumatlaryň taýýarlanylyşy we olaryň Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetine geçirilişi baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

MORE
Hasabatlylyk ýygnanyşygy
27 Aug
Hasabatlylyk ýygnanyşygy

2016-njy ýylyň 27-nji awgustynda Gullugyň başlygy polkownik M.Çakyýew ýygnanyşyk geçirdi. Onda ýurdumyzyň gümrük edaralarynda şu ýylyň ýedi aýynda alnyp barylan işleriň netijelerine garaldy. Ýygnanyşygyň barşynda Gullugyň başlygynyň gol çeken buýrugyna laýyklykda işinde has tapawutlanan harby gullukçylara Bitarap Türkmenistanyň ykdysady howpsuzlygyny, kanunçylygy we hukuk tertibini üpjün etmäge goşan şahsy goşandy hem-de döwletimiziň çäklerine gadagan edilen harytlaryň getirilmeginiň öňüni almakda bitiren hyzmatlary üçin minnetdarlyk bildirildi. Ýygnanyşygyň jemi jemlenende oňa gatnaşyjylar...

MORE
Türkmen milli göreşi we guşakly göreş boýunça Aziýa çempionatynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň harby gullukçylarynyň gazanan ýeňişi
9 Jul
Türkmen milli göreşi we guşakly göreş boýunça Aziýa çempionatynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň harby gullukçylarynyň gazanan ýeňişi

Şu ýylyň 25-nji iýunyndan 30-njy iýuny aralygynda paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherjiginiň söweş sungatlary sport toplumynda geçirilen türkmen milli göreşi we guşakly göreş boýunça erkekleriň we zenanlaryň arasynda Aziýa çempionatyna gatnaşan Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň harby gullukçylary Agamyrat Orazsähedow, Gülnar Haýtbaýewa, Zöhre Mädreýimowa üstünlikli çykyş edip, birinji orunlara mynasyp boldular. Harby gullukçylarymyz sportuň bu görnüşi boýunça ýaryşda jemi 8 medaly (7 altyn we 1 kümüş) gazanmagy başardylar.  Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynda alty aýyň j...

MORE
Alty aýyň jemi boýunça ýygnanyşyk
9 Jul
Alty aýyň jemi boýunça ýygnanyşyk

2016-njy ýylyň 9-njy iýulynda Gullugyň başlygy polkownik M.Çakyýew ýygnanyşyk geçirdi, onda 2016-njy ýylyň geçen alty aýynda Gullugyň işiniň jemleri jemlendi, şeýle hem ýerine ýetirilmeli wezipeler kesgitlendi. Gün tertibine laýyklykda Gümrükhanalaryň we degişli gümrük postlarynyň başlyklary ozal berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişi hakynda hasabat berdiler.  Ýygnanyşygyň barşynda işinde oňat netijeleri görkezen harby gullukçylara Türkmenistanyň ykdysady howpsuzlygyny goramakda, gümrük kadalarynyň bozulamalaryna garşy göreşmekde we kontrabandanyň öňüni almakda gulluk işinde görkezen aýratyn...

MORE