Customs Service News

Ikitaraplaýyn duşuşyk
20 Oct
Ikitaraplaýyn duşuşyk

2016-njy ýylyň 19-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň işgärleri bilen Merkezi Aziýada serhetleri dolandyrmak boýunça Ýewropa Bileleşiginiň Maksatnamasynyň (BOMСA 9) ýokary derejeli bilermeni jenap Plamen Tonçew bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň barşynda, agzalan maksatnamanyň durmuşa geçirilmegi bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

MORE
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň hataryna işe täze kabul edilen harby gullukçylara hünär taýýarlygyny üstünlikli geçendikleri barada güwänamalar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy
15 Oct
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň hataryna işe täze kabul edilen harby gullukçylara hünär taýýarlygyny üstünlikli geçendikleri barada güwänamalar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy harby gullukçylaryň harby-watançylyk terbiýesini has-da güýçlendirmek we olaryň hünär taýdan taýýarlyk derejesini ýokarlandyrmak boýunça yzygiderli we maksada okgunly işleri amala aşyrýar. Şu maksatlar bilen Gullugyň ýanynda hereket edýän Okuw merkezinde Gullugyň hataryna işe täze kabul edilen harby gullukçylar hünär taýýarlygy boýunça başlangyç okuwy geçýärler. Okuw merkeziniň esasy wezipeleri harby gullukçylary watançylyk we öz mukaddes harby borjuna halal gulluk etmek, Türkmenistana, türkmen halkyna we Türkmenistanyň Prezidentine çuňňur wepalylyk ruhund...

MORE
Dokuz aýyň jemi boýunça ýygnanyşyk
5 Oct
Dokuz aýyň jemi boýunça ýygnanyşyk

2016-njy ýylyň 5-nji oktýabrynda Gullugyň başlygy polkownik M.Çakyýew ýygnanyşyk geçirdi, onda 2016-njy ýylyň geçen dokuz aýynda Gullugyň işiniň jemleri jemlendi, şeýle hem ýerine ýetirilmeli wezipeler kesgitlendi. Ýygnanyşygy açyp, polkownik M. Çakyýew onuň gün tertibini yglan etdi we Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2016˗njy ýylyň 4-nji oktýabrynda geçiren Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde beren tabşyryklaryny ýygnaga gatnaşýan harby gullukçylaryň dykgatyna ýetirdi. Soňra, Gün...

MORE
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda ABŞ-nyň Ilçihanasynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi
3 Oct
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda ABŞ-nyň Ilçihanasynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi

2016-njy ýylyň 3-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda ABŞ-nyň Söwda ministrliginiň Daşary söwda aragatnaşyklar gullugynyň GDA we Gruziýa döwletlerinde intellektual eýeçiligi goramak boýunça sebitleýin wekili jenap Donald Townsend bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň barşynda Türkmenistan bilen ABŞ-nyň intellektual eýeçiligi goramak ugrundaky hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem, duşuşyga ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň ykdysady-söwda bölüminiň ikinji sekretary Dr.Bridjet Buşe we ykdysady-söwda meseleler boýunça kömekçisi Alişer Bazarow g...

MORE
Gümrük gullugynyň türgenleriniň halkara ýaryşlaryndaky nobatdaky ýeňişleri
21 Sen
Gümrük gullugynyň türgenleriniň halkara ýaryşlaryndaky nobatdaky ýeňişleri

Biziň türgenlerimiziň halkara derejesindäki ýaryşda görkezen ýokary netijeleri bizi guwandyrýar. Mälim bolşy ýaly, 3-8-nji sentýabr aralygynda Döwlet gümrük gullugynyň harby gullukçylary Gülnar Haýtbaýewa we Zöhre Madraimowa Gyrgyzystan Respublikasynda geçirilen Çarwadarlaryň II bütindünýä oýunlarynda sportuň alyş göreşi boýunça üstünlikli çykyş edip altyn medallaryň eýesi boldular.  Bu ýeňişi üçin türgenlerimize Hormatly Belent Serkerdebaşymyz şa serpaýyny – ýeňil awtoulagyny gowşurdy. Möhüm waka mynasybetli Gullugymyzda şu gün dabaraly çäre geçirilip, ýeňijilerimize hormatly Prezidentimiziň...

MORE
 Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Birleşen Milletler Guramasynyň halkara hünärmeni bilen duşuşyk geçirildi
20 Sen
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Birleşen Milletler Guramasynyň halkara hünärmeni bilen duşuşyk geçirildi

2016-njy ýylyň 20-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri Birleşen Milletler Guramasynyň halkara hünärmeni Romeş Pol bilen duşuşdylar. Duşuşygyň barşynda gümrük statistikasy bilen bagly maglumatlaryň taýýarlanylyşy we olaryň Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetine geçirilişi baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

MORE