News

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinden
20 Feb
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinden

2016-njy ýylyň 18-nji fewraynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Mejlisde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Hojamämmedow önümleri we hyzmatlary laýyklyk nyşany bilen standartlaşdyrmak we sertifikatlaşdyrmak babatda kadalaşdyryjy resminamalary kämilleşdirmek maksady bilen geçirilýän işler barada hasabat berdi. “Standartlaşdyrmak hakynda” we “Sertifikasiýalaşdyrmak hakynda” Türkmenistanyň Kanunlaryn...

MORE
Watanymyzyň mukaddes tugunyň şanyna dabaralar
20 Feb
Watanymyzyň mukaddes tugunyň şanyna dabaralar

2016-njy ýylyň 19-njy fewralynda Garaşsyz hem Bitarap Türkmenistanda Döwlet baýdagynyň güni giňden bellenilip geçildi. Esasy dabaralar paýtagtymyzyň günorta böleginde ýerleşýän baýramçylyk görnüşinde bezelen meýdançada geçirildi, bu ýerde  -- 133 metr belentde Türkmenistanyň Baş baýdagy buýsançly pasyrdaýar.  Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni  mynasybetli gül goýmak dabarasyna hökümet agzalary, ýurdumyzyň Mejlisiniň, harby we hukuk goraýjy edaralarynyň, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň häkimi, hormatly ýaşulular, ýaşlar, jemgyýetçilik guramalarynyň, kö...

MORE
Maslahat köşgündäki baýramçylyk konserti
20 Feb
Maslahat köşgündäki baýramçylyk konserti

2016-njy ýylyň 19-njy fewralynda ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň Maslahat köşgünde geçirilen döwlet konserti Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli guralan köp öwüşginli baýramçylyk çäreleriniň birine öwrüldi. Döwletimiziň esasy nyşanlarynyň birine bagyşlanan ählihalk baýramçylygy eziz Watanymyzyň Garaşsyzlygyny alamatlandyrýar, milli bitewüligi şöhratlandyrýar, türkmenistanlylaryň  häzirki döwürde gülläp ösüşi başdan geçirýän mähriban Watanymyza bolan buýsanjyny hem-de belent watançylyk duýgularyny aýdyň görkezýär.  Garaşsyz hem Bitarap Türkmenistanyň Berkarar döwletimiziň bagtyýa...

MORE
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkara deňiz menziliniň gurluşygynyň barşy bilen tanyşdy
17 Feb
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkara deňiz menziliniň gurluşygynyň barşy bilen tanyşdy

2016-njy ýylyň 16-njy fewralynda ir bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze Halkara deňiz menziliniň gurluşygynyň barşy bilen tanyşmak üçin Balkan welaýatyna iş sapary bilen ugrady.  Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menzilinde milli Liderimizi resmi adamlar garşyladylar. Hormatly Prezidentimiz menziliň çäginde ýörite taýýarlanylan ýere baryp, Türkmenbaşy şäheriniň Halkara deňiz menziliniň we onuň esasy düzümleýin desgalarynyň taslamalaryny synlady.  Döwlet Baştutanymyz çyzgylary we maketleri gözden geçirmegiň öň ýanynda “Gap Inşaat” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Ahmet Çaly...

MORE
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iri halyçylyk toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy
16 Feb
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iri halyçylyk toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

2016-njy ýylyň 15-nji fewralynda ählihalk baýramçylygy bolan Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününiň öňüsyrasynda paýtagtymyzyň Abadan etrabynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda haly we haly önümleriniň senagat taýdan önümçiligi boýunça iri “Abadan haly” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň açylyş dabarasy boldy. Şu şanly waka ýurdumyzyň gaýtadan işleýän senagatynda häzirkizaman talaplaryna laýyk gelýän döwrebap önümçilik toplumynyň işe girizilýändigini alamatlandyrdy. Soňky ýyllarda telekeçileriň işjeň gatnaşmagynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň...

MORE
Türkmenistanyň Prezidenti Owganystanyň adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
12 Feb
Türkmenistanyň Prezidenti Owganystanyň adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

2016-njy ýylyň 10-njy fewralynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystan Yslam Respublikasynyň Türkmenistanda öz diplomatik işini tamamlaýan Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Mohammad Fazil Saýfini kabul etdi. Duşuşygyň barşynda döwlet Baştutanymyz we ilçi birnäçe esasy ugurlar boýunça döwletara gatnaşyklaryny has-da ösdürmegiň geljegi barada pikir alşyp, iki ýurduň däp bolan syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryny mundan beýläk-de giňeltmäge özara gyzyklanmalaryny tassykladylar.  Milli Liderimiz soňky ýyllarda ýüze çykan häzirki zaman...

MORE