News

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow köpçülikleýin welosiped ýörişine gatnaşdy
8 Apr
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow köpçülikleýin welosiped ýörişine gatnaşdy

2016-njy ýylyň 7-nji aprel. Şu güni Garaşsyz hem Bitarap Türkmenistan halkara jemgyýetçiligi bilen bilelikde Bütindünýä saglyk gününi giňden belleýär. Täze taryhy eýýamda bu sene biziň ýurdumyzda hakyky ählihalk baýramçylyk derejesine eýe boldy. Munuň özi häzirki türkmen jemgyýetinde sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkarar bolmagynyň aýdyň subutnamasyna öwrüldi. Mälim bolşy ýaly, halkymyzyň saglygy we abadançylygy baradaky alada we şunuň bilen baglylykda, köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hem-de sport hereketini höweslendirmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli durmu...

MORE
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaşlar maslahatyny geçirdi.
7 Apr
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaşlar maslahatyny geçirdi.

2016-njy 6-njy aprelinde paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Ýaşlar maslahaty geçirildi. Onda milli Liderimiz ýaş nesliň öňünde möhüm, jogapkärli we anyk wezipeleri goýdy, döwlet ýaşlar syýasaty we milli ösüş strategiýasy babatda işiň esasy ugurlaryny kesgitledi. Milli Liderimiz münbere çykyp we bu ýere ýygnananlara ýüzlenip söz sözledi. Hormatly Prezidentimiz çykyşynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekde ýaşlaryň orny bilen gönüden-göni bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşmagy, ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň maksatnamalaýyn ugurlary boý...

MORE
BMG-niň ulgamynda Türkmenistanyň orny pugtalanýar
7 Apr
BMG-niň ulgamynda Türkmenistanyň orny pugtalanýar

Şu ýylyň 5-nji aprelinde Birleşen Milletler Guramasynyň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň (ECOSOC-yň) mejlisinde Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň: 2017–2020-nji ýyllar üçin Ösüşiň bähbidine ylym we tehnika boýunça komissiýasyna, 2016–2020-nji ýyllar üçin Ilat we ösüş boýunça komissiýasyna hem-de 2017–2021-nji ýyllar üçin Durmuş ösüşi boýunça komissiýasyna biragyzdan saýlandy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 8-nji aprelde geçirilen giňişleýin mejlisiniň barşynda tutuş türkmen halkyny BMG bilen netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin tä...

MORE
Sport biraýlygynyň ilkinji bäsleşikleri
6 Apr
Sport biraýlygynyň ilkinji bäsleşikleri

2016-njy ýylyň 5-nji aprelinde tutuş ýurdumyzda “Sagdynlyk we bagtyýarlyk” şygary astynda bedenterbiýe-sport we medeni-sagaldyş çäreleriniň biraýlygy mynasybetli ýaýbaňlandyrylýan giň möçberli çärelere badalga berildi. Uzak aralyga köpçülikleýin ylgaw boýunça geçirilen bäsleşikler bu çäräniň açylyşyny alamatlandyrdy. Paýtagtymyzyň Köpetdag şaýolunda uzak aralyga köpçülikleýin ylgaw boýunça guralan ýaryşa gatnaşmak üçin ir bilen sagdyn durmuş ýörelgesine eýerýän adamlaryň, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň işgärleriniň, hem ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň müňe golaýy ýygnandy. Oňa g...

MORE
Türkmenistan – BMG: hyzmatdaşlygyň çarçuwaly maksatnamasy kabul edildi
5 Apr
Türkmenistan – BMG: hyzmatdaşlygyň çarçuwaly maksatnamasy kabul edildi

2016-njy ýylyň 4-nji aprelinde ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda ösüş maksady bilen 2016-2020-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň Çarçuwaly maksatnamasyna gol çekildi. Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, BMG-niň Aşgabatdaky agentlikleriniň wekilhanalarynyň gatnaşmagynda işlenip taýýarlanan resminamanyň taslamasy Ministrler Kabinetiniň 1-nji aprelde bolan mejlisiniň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan makullandy. Nobatdaky bäş ýyla niýetlenen täze resminama Birleşen Milletl...

MORE
Umumymilli baýramçylyk mynasybetli dabaralar
3 Apr
Umumymilli baýramçylyk mynasybetli dabaralar

2016-njy ýylyň 3-nji apreli. Ýola goýlan asylly däbe görä, her ýylyň aprel aýynyň birinji ýekşenbesinde “Suw damjasy—altyn dänesi” ählihalk baýramy giňden we dabaraly bellenilýär. Bu gün ýurdumyz edermen miraplaryň, melioratorlaryň, suw gurluşykçylarynyň hormatyny ýetirýär. Olar möhum wezipäni -- hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolan suw serişdelerini aýawly saklamak we netijeli ulanmak ýaly mukaddes işi ýerine ýetirýärler. Dabara gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gutlagyny uly üns...

MORE