News

Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropanyň Ösüş we täzeleniş bankynyň ýolbaşçysyny kabul etdi
24 May
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropanyň Ösüş we täzeleniş bankynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

2016-njy ýylyň 23-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýewropanyň Ösüş we täzeleniş bankynyň ýolbaşçysy jenap Suma Çakrabartini kabul etdi. Netijeli we özara ynanyşmak ýagdaýynda geçen duşuşygyň barşynda  hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we Ýewropanyň iri bankynyň ýolbaşçysy däp bolan hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary boýunça pikir alşyp, ony mundan beýläk-de ösdürmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Hususan-da, Türkmenistan bilen Ýewropanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny has-da pugtalandyrmaga gönükdirilen bilelikdäki täze taslamalar...

MORE
Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
20 May
Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

2016-njy ýylyň 19-njy maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň Türkmenistandaky wezipä täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Akmalžon Kuçkarowy kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy. Duşuşygyň barşynda milli Liderimiz hem-de myhman ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde hem-de abraýly sebit we halkara guramalarynyň hem-de düzümleriniň çäklerinde üstünlikli ösdürilýän döwletara gatnaşyklarynyň ýokary derejedigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, söwda-ykdysady ulgamda we beýleki geljegi uly ugurlarda netijeli hy...

MORE
Türkmenistanyň Prezidenti Konstitusiýasynyň we Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününiň hormatyna geçirilen dabaralara gatnaşdy
19 May
Türkmenistanyň Prezidenti Konstitusiýasynyň we Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününiň hormatyna geçirilen dabaralara gatnaşdy

2016-njy ýylyň 18-nji maýynda Paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Konstitusiýa binasyna we Magtymguly Pyragynyň ýadygärligine gül goýmak dabarasy boldy.  Şu ýyl—eziz Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 25 ýyllygynyň bellenilýän ýylynda umumymilli dabaralar giň gerimi bilen tapawutlanýar. Ine, şu gün hem Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan öz şanly seneleriniň birini - Konstitusiýanyň we Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününi giňden hem-de dabaraly belleýär.  Şeýle hem, şu gün Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni myn...

MORE
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Belarus Respublikasyna resmi sapary
13 May
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Belarus Respublikasyna resmi sapary

2016-njy ýylyö 11-12-nji maýyndaky türkmen Lideriniň Belarus Respublikasyna resmi saparynyň birinji gününde Minsk şäherinde ýokary derejede türkmen-belarus gepleşikleri üstünlikli geçirildi. Ýokary derejedäki duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň hem-de Belarus Respublikasynyň ýola goýlan, däp bolşy ýaly, netijeli häsiýete eýe bolan döwletara gatnaşyklaryny mundan beýläk-de pugtalandyrmaga ygrarlydyklary tassyklanyldy. Dostlukly döwletleriň Liderleri Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Aleksandr Lukaşenkonyň arasynda geçirilen nobatdaky ikitaraplaýyn gepleşikleriň barşynda ikitaraplaýyn hem-de köptarap...

MORE
Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň ýolbaşçysyny kabul etdi
11 May
Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň ýolbaşçysyny kabul etdi

2016-njy ýylyň 10-njy maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň ýolbaşçysy Iwo Petrowy kabul etdi. Ol Türkmenistanda öz işini tamamlaýar. Döwlet Baştutanymyz diplomatyň uzakmöhletleýin we özara bähbitlilik esasynda üstünlikli ösdürilýän gatnaşyklary hemmetaraplaýyn ösdürmäge goşan uly goşandyna ýokary baha berdi.  Ilçi wekilçilik edýän halkara guramasynyň Garaşsyz Bitarap Türkmenistan bilen netijeli hyzmatdaşlygy yzygiderli çuňlaşdyrmaga we giňeltmäge gyzyklanma bildirýändigini aýdyp, bütin dünýäden daşary ýurtly myhmanlaryň her ýylda müňlerç...

MORE
Türkmenistanyň Prezidenti Saglyk ýolunda we ady rowaýata öwrülen Nusaý galasynda guralan dabaralara gatnaşdy
6 May
Türkmenistanyň Prezidenti Saglyk ýolunda we ady rowaýata öwrülen Nusaý galasynda guralan dabaralara gatnaşdy

2016-njy ýylyň 5-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 500 günüň galmagy mynasybetli tutuş ýurdumyzy gurşap aljak we paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjiginiň baş meýdançasynda Aziada-2017-niň açylan gününde tamamlanjak atly ýörişe badalga berdi. Şol bir wagtyň özünde Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň sagadyň wagty yzlygyna hasaplamagy başlandy. Bu çäre mynasybetli “Nusaý” döwlet taryhy-medeni goraghanasynda guralan dabaralar Saglyk ýoluna köpçülikleýin ýöriş, “Sagdynlyk we...

MORE