News

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinden
5 Mar
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinden

2016-njy ýylyň 4-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onuň barşynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň iki aýynda ýerine ýetiren işleriň netijelerine garady we birnäçe ýolbaşçylaryň işi boýunça anyk çözgütler kabul edildi we birnäçe guramaçylyk meselelerine seredildi. Mejlisde Türkmenistanyň içeri işler ministri I.Mulikow ýurdumyza awtoulag serişdelerini getirmegiň tertibini kämilleşdirmäge, ekologiýa howpsuzlygy babatda alyjylaryň bähbidiniň goralmagyna gönükdirilen maksatnamalaýyn çäreler barada hasabat berdi....

MORE
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinden
2 Mar
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinden

2016-njy ýylyň 1-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň şu ýylyň iki aýynyň jemlerine bagyşlanan mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň 2016-njy ýylyň ilkinji iki aýynda alyp baran işleriniň netijelerine garaldy hem-de ýurdumyzda parahatçylygyň we durnuklylygyň esaslaryny pugtalandyrmak, Türkmenistanyň täze Harby doktrinasy bilen baglylykda, kanunçylygy hem-de düzgün-tertibi üpjün etmek boýunça gaýragoýulmasyz wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy. Me...

MORE
Türkmenistanda halkara ulag geçelgeleriniň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy
1 Mar
Türkmenistanda halkara ulag geçelgeleriniň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2016-njy ýylyň 29-njy fewralynda "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň, Gazagystan Respublikasynyň, Eýran Yslam Respublikasynyň we Gruziýa Respublikasynyň demir ýol we deňiz ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň wekilleriniň gatnaşmagynda bäştaraplaýyn duşuşygy geçirildi. Şu gezekki halkara duşuşygynyň gün tertibine “Gündogar-Günbatar” multimodal ulag geçelgesini hem-de sebit we sebitara  hyzmatdaşlygynyň  düzümlerini ösdürmegiň binýadynyň netijeli ulag geçelgelerini kemala getirmegiň möhüm wezipelerini çözmegiň...

MORE
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmegiň jemleýji tapgyryna badalga berdi
26 Feb
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmegiň jemleýji tapgyryna badalga berdi

2016-njy ýylyň 25-nji fewralynda türkmen paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň Guramaçylyk komitetiniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Milli Liderimiz mejlisini açyp, bu duşuşyga Guramaçylyk komitetiniň agzalaryndan başga-da, V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky Ýerine ýetiriji komitetiniň, Türkmenistanyň Sport baradaky döwlet komitetiniň ýolbaşçylarynyň we hünärmenleriniň, şeýle hem Aziadanyň maksatnamasyna girizilen sportuň 21 görnüşiniň milli federasiýalarynyň ýolbaşçylarynyň, türgenler...

MORE