News

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Pakistan Yslam Respublikasyna resmi sapary
17 Mar
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Pakistan Yslam Respublikasyna resmi sapary

2016-njy ýylyň 16-njy marty irden Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow iki günlük resmi sapar bilen Pakistan Yslam Respublikasyna ugrady.  Saparyň birinji gününde özara düşünişmek, ynanyşmak we işewür ýagdaýda geçen duşuşygyň barşynda deňhukukly we özara peýdaly ýörelgelere daýanýan döwletara gatnaşyklarynyň meseleleriniň giň toplumy ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar ozal gazanylan ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ýerine ýetirilişine aýratyn ähmiýet berip, uzakmöhletleýin geljegi nazara almak bilen, türkmen-pakistan hyzmtadaşlygynyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlediler.  Tarap...

MORE
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinden
12 Mar
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinden

2016-njy ýylyň 11-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa söz berdi. Wise-premýer DIM-niň alyp barýan işleri, 16–17-nji martda hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň Hökümet wekiliýetiniň Pakistan Yslam Respublikasyna boljak resmi saparyna görülýän ta...

MORE
 Türkmenistanyň Prezidenti Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň ýolbaşçysyny kabul etdi
11 Mar
Türkmenistanyň Prezidenti Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň ýolbaşçysyny kabul etdi

2016-njy 10-njy martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyza gelen Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň (AOG) prezidenti şeýh Ahmad Al-Fahad Al-Sabahy kabul etdi. Duşuşygyň barşynda hormatly Prezidentimiz we Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň ýolbaşçysy ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlary barada pikir alşyp, ony mundan beýläk-de işjeňleşdirmek üçin giň mümkinçilikleriň bardygyny bellediler. Aziada-2017-ä taýýarlyk görmek söhbetdeşligiň esasy meselesi boldy. Şunuň bilen baglylykda, Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň ýolbaşçysy Oýunlara taýýarlyk görmek meselelerine yzygider...

MORE
Türkmenistanyň Prezidenti Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
11 Mar
Türkmenistanyň Prezidenti Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

2016-njy ýylyň 9-njy martynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda diplomatik işini tamamlaýan Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Ralf Andreas Breti kabul etdi. Ilçi Türkmenistanda diplomatik wekilhananyň baştutany hökmünde alyp baran işleriniň üstünlikli bolmagyna beren kömegi we goldawy üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, GFR-nyň Türkmenistan bilen netijeli hyzmatdaşlygy berkitmäge aýratyn ähmiýet berýändigini nygtady. Jenap Ralf Andreas Bret hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdi...

MORE
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Katar döwletiniň emiriniň arasynda gepleşikler gepleşikler geçirildi
9 Mar
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Katar döwletiniň emiriniň arasynda gepleşikler gepleşikler geçirildi

2016-njy ýylyň 7-nji martynda türkmen paýtagtynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn resmi sapar bilen gelen Katar Döwletiniň Emiri Şeýh Tamim Bin Hamad Al-Taniniň arasynda gepleşikler geçirildi. Ýokary derejedäki bu ikitaraplaýyn duşuşyk däbe öwrülen dostlukly döwletara gatnaşyklarynyň taryhynda täze sahypany açyp, iki ýurduň netijeli hyzmatdaşlygy has-da berkitmäge we giňeltmäge ymtylýandygyny tassyklady. Şol hyzmatdaşlygyň kuwwatyny amala aşyrmak umumy bähbitlere laýyk gelýär. Giňişleýin düzümde geçirilen gepleşikler tamamlanandan soň, “Seljuk han” zalynda iki ý...

MORE
Türkmenistan halkara zenanlar gününi ählihalk dabaralary bilen garşylaýar
9 Mar
Türkmenistan halkara zenanlar gününi ählihalk dabaralary bilen garşylaýar

2016-njy ýylyň 7-nji martynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň maslahatlar zalynda Halkara zenanlar gününe bagyşlanyp, sekiz we şondan köp çagany dünýä inderen hem-de terbiýeläp ýetişdiren, hormatly Prezidentimiziň Permanyna laýyklykda Türkmenistanyň “Ene mähri” diýen hormatly adyna mynasyp bolan eneleri sylaglamak hem-de köp çagaly maşgalalara täze kaşaň öýleriň açarlaryny gowşurmak dabarasy boldy. Dünýä iň gymmatly zady – ýaşaýşy peşgeş berýän enelere ähli döwürlerde hem-de ähli halklarda uly sarpa goýlupdyr. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permanyna laýyklykda Tür...

MORE