News

Halkara zenanlar gününiň hormatyna baýramçylyk konserti
9 Mar
Halkara zenanlar gününiň hormatyna baýramçylyk konserti

2016-njy ýylyň 7-nji martynda ajaýyp bahar baýramynyň—Halkara zenanlar gününiň öň ýanynda paýtagtymyzyň Mejlisler merkezinde Garşsyz Watanymyzyň şöhratly aýal-gyzlarynyň hormatyna uly konsert geçirildi. Türkmenistanda “Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly” diýlip yglan edilen şu ýylda ajaýyp bahar baýramy aýratyn mana beslenýär, çünki köp asyrlyk milli däp-dessurlary saklamakda zenanlara möhüm orun degişlidir. Türkmen sungatynda zenanyň keşbi parahatçylyga bolan gatnaşygyňy beýan etmegiň, ylhamlaryň gözbaşy bolmak bilen, esasy orunda durupdy we şeýle bolmagynda hem galýar. Gadymy döwür...

MORE
2016-njy ýylyň 7-nji martynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Sazly-drama teatrynda Halkara zenanlar gününe bagyşlanyp bilelikdäki türkmen-awstriýa konserti geçirildi.
9 Mar
2016-njy ýylyň 7-nji martynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Sazly-drama teatrynda Halkara zenanlar gününe bagyşlanyp bilelikdäki türkmen-awstriýa konserti geçirildi.

2016-njy ýylyň 7-nji martynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Sazly-drama teatrynda Halkara zenanlar gününe bagyşlanyp bilelikdäki türkmen-awstriýa konserti geçirildi.  Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi hem-de Awstriýa – Тürkmen jemgyýeti tarapyndan guralan döredijilik agşamyna gatnaşmak üçin Wena döwlet opera teatrynyň aýdymçylary Andreas Ýankowiç we Werena te Best, tansçy jübüt Ramina Ýustina Kolodsiý we Damian Simka, şeýle hem awstriýa dirižýory, “Galkynyş” Türkmen – awstriýa orkestriniň çeper ýolbaşçysy Wolfgang Harrer Aşgabada geldiler. Türkmenistanyň Döwlet simfoniki orkestri, “Mu...

MORE
Aşgabatda gülçülik we bagçylyk boýunça halkara sergisi geçirilýär
9 Mar
Aşgabatda gülçülik we bagçylyk boýunça halkara sergisi geçirilýär

2016-njy ýylyň 8-nji martynda Halkara zenanlar gününde paýtagtymyzda Gülçülik we bagçylyk boýunça halkara sergisiniň açylmagy aýal-gyzlarymyza özboluşly sowgat boldy. Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy hem-de Medeniýet ministrligi bilen bilelikde guralan sergi gözelligiň we döredijiligiň, ajaýyp aýdym-sazlaryň, şatlykly duşuşyklaryň özboluşly baýramçylygyna hem-de ýurdumyzda döwlet tarapyndan zenanlara uly sarpa goýulýandygynyň aýdyň subutnamasyna öwrüldi. Ýygnananlar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň halkara sergisine gatnaşyjylara  we myhmanlara iberen Gutlagyny uly üns  ...

MORE
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinden
5 Mar
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinden

2016-njy ýylyň 4-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onuň barşynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň iki aýynda ýerine ýetiren işleriň netijelerine garady we birnäçe ýolbaşçylaryň işi boýunça anyk çözgütler kabul edildi we birnäçe guramaçylyk meselelerine seredildi. Mejlisde Türkmenistanyň içeri işler ministri I.Mulikow ýurdumyza awtoulag serişdelerini getirmegiň tertibini kämilleşdirmäge, ekologiýa howpsuzlygy babatda alyjylaryň bähbidiniň goralmagyna gönükdirilen maksatnamalaýyn çäreler barada hasabat berdi....

MORE
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinden
2 Mar
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinden

2016-njy ýylyň 1-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň şu ýylyň iki aýynyň jemlerine bagyşlanan mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň 2016-njy ýylyň ilkinji iki aýynda alyp baran işleriniň netijelerine garaldy hem-de ýurdumyzda parahatçylygyň we durnuklylygyň esaslaryny pugtalandyrmak, Türkmenistanyň täze Harby doktrinasy bilen baglylykda, kanunçylygy hem-de düzgün-tertibi üpjün etmek boýunça gaýragoýulmasyz wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy. Me...

MORE
Türkmenistanda halkara ulag geçelgeleriniň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy
1 Mar
Türkmenistanda halkara ulag geçelgeleriniň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2016-njy ýylyň 29-njy fewralynda "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň, Gazagystan Respublikasynyň, Eýran Yslam Respublikasynyň we Gruziýa Respublikasynyň demir ýol we deňiz ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň wekilleriniň gatnaşmagynda bäştaraplaýyn duşuşygy geçirildi. Şu gezekki halkara duşuşygynyň gün tertibine “Gündogar-Günbatar” multimodal ulag geçelgesini hem-de sebit we sebitara  hyzmatdaşlygynyň  düzümlerini ösdürmegiň binýadynyň netijeli ulag geçelgelerini kemala getirmegiň möhüm wezipelerini çözmegiň...

MORE