News

Ozon gatlagynyň goragyna şahsy goşandy üçin türkmen gümrükçileri baýraklar bilen sylaglandy
28 May
Ozon gatlagynyň goragyna şahsy goşandy üçin türkmen gümrükçileri baýraklar bilen sylaglandy

Aşgabat şäherinde Ýewropa we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sebitleýin ozon torunyň her ýylky duşuşygynyň çäklerinde gümrük işgärlerine baýraklary gowşurmak dabarasy geçirildi. Şu ýyl, ulanylmagy gadagan edilen hladagentleriň bikanun söwdasyny ýüze çykarmakda goşan şahsy goşantlary üçin Ispaniýadan, Bosniýa we Gersegowinadan, Horwatiýadan, Türkiýeden, Russiýa Federasiýasyndan, Özbegistan Respublikasyndan, Belarusiýadan, Gyrgyzystandan, Gruziýadan gümrük ulgamynyň işgärleri, şeýle hem Türkmenistandan üç sany gümrük işgäri baýraklar bilen sylaglandy. Olar Lebap welaýat gümrükhanasynyň “Türkmenabat” g...

MORE
  Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Balkan welaýatyna iş sapary
28 May
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Balkan welaýatyna iş sapary

2016-njy ýylyň 25-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow üç günlük iş sapary bilen Balkan welaýatyna ugrady we şol gün Serdar şäherinde gurlan çagalar sagaldyş we dynç alyş merkeziniň açylyş dabarasyna gatnaşdy.  Döwlet Baştutanymyzyň iş saparynyň hut şu ýerden başlanmagynyň çuňňur manysy bardyr. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary çagalaryň öz zehinlerini hem-de ukyplaryny ösdürmegi, eziz Watanymyzyň gülläp ösmegi üçin alyp barýan işleriniň rowaç bolmagy üçin ähli şertleri döretmäge gönükdirilendir.  26-njy maýda iş saparyň ikinji gününde hormatly Prezidentimiz...

MORE
 Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisinden
25 May
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisinden

2016-njy ýylyň 24-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine, şeýle hem käbir resminamalaryň taslamalaryna seredildi. Milli Liderimiz Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna--harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, mundan beýläk-de dürli düzgün bozmalara garşy bilelikde barlyşyksyz göreş alyp barmagy, raýatlarymyzyň hukuklarynyň we azatlyklarynyň, döwlet bähbitleriniň goragynda durup, halkymyzyň agzybirligine we...

MORE
Türkmenistanyň Prezidenti Malaýziýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
25 May
Türkmenistanyň Prezidenti Malaýziýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

2016-njy ýylyň 24-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Malaýziýanyň ýurdumyzda diplomatik işini tamamlaýan Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Norman bin Muhamady kabul etdi. Duşuşygyň barşynda milli Lderimiz we ilçi türkmen-malaý gatnaşyklarynyň geljegi hakynda pikir alyşdylar. Uly mümkinçiliklere eýe bolan bu gatnaşyklaryň ähli ugurlary boýunça, hususan-da, söwda-ykdysady ulgamy ýaly ileri tutulýan ugrunda netijeli hyzmatdaşlygy has-da giňeltmek üçin  oňaýly esas döredýär. Şunda Malaýziýanyň Türkmenistanda işleýän belli  “Petronas Charigali” kompaniýasy üstünl...

MORE
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropanyň Ösüş we täzeleniş bankynyň ýolbaşçysyny kabul etdi
24 May
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropanyň Ösüş we täzeleniş bankynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

2016-njy ýylyň 23-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýewropanyň Ösüş we täzeleniş bankynyň ýolbaşçysy jenap Suma Çakrabartini kabul etdi. Netijeli we özara ynanyşmak ýagdaýynda geçen duşuşygyň barşynda  hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we Ýewropanyň iri bankynyň ýolbaşçysy däp bolan hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary boýunça pikir alşyp, ony mundan beýläk-de ösdürmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Hususan-da, Türkmenistan bilen Ýewropanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny has-da pugtalandyrmaga gönükdirilen bilelikdäki täze taslamalar...

MORE
Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
20 May
Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

2016-njy ýylyň 19-njy maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň Türkmenistandaky wezipä täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Akmalžon Kuçkarowy kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy. Duşuşygyň barşynda milli Liderimiz hem-de myhman ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde hem-de abraýly sebit we halkara guramalarynyň hem-de düzümleriniň çäklerinde üstünlikli ösdürilýän döwletara gatnaşyklarynyň ýokary derejedigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, söwda-ykdysady ulgamda we beýleki geljegi uly ugurlarda netijeli hy...

MORE