News

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinden
24 Aug
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinden

2016-njy ýylyň 23-nji awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda şu ýylyň ýedi aýynda alnyp barylýan işleriň netijelerine garaldy. Mejlisde Döwlet gümrük gullugynyň başlygy M.Çakyýew şu ýylyň 7 aýynda ýerine ýetirilen işler, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna ozal berlen görkezmelerini we tabşyryklaryny ýerine ýetirmegiň çäklerinde alnyp barylýan işleriň netijeleri barada hasa...

MORE
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabadyň abadanlaşdyrylyşy bilen tanyşdy
19 Aug
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabadyň abadanlaşdyrylyşy bilen tanyşdy

2016-njy ýylyň 18-nji awgustynda zähmet rugsadynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şanly baýramçylyga - eziz Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna taýýarlyk görmek boýunça Aşgabatda ýaýbaňlandyrylan işleriň barşy bilen tanyşdy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze desgalaryň ýagdaýy hem-de taýýarlyk derejesi bilen tanyşlygyň barşynda gurluşyk işleriniň hiline berk gözegçilik etmegiň wajypdygyny ýene-de bir gezek belledi. Ata  Watanymyzyň beýik Garaşsyzlygynyň 25 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görmek meselesi barada durup geçip, şanly sene mynas...

MORE
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow saglygy goraýyş ulgamynyň täze binalarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy
22 Jul
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow saglygy goraýyş ulgamynyň täze binalarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

2016-njy ýylyň 21-nji iýulynda ýurdumyzda Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni dabaraly ýagdaýda bellenildi hem-de bu senä gabatlanyp, saglygy goraýyş ulgamynyň iri binalary ulanmaga berildi. Täze edaralaryň açylyş dabaralaryna hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşyp, onuň ýolbaşçylygynda Türkmenistanda ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň toplumlaýyn özgertmeleri üstünlikli amala aşyryldy. Ulanylmaga berlen binalaryň dördüsiniň hem – Halkara newrologiýa merkeziniň, Morfologiýa merkeziniň, Jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkeziniň hem-de Aýratyn howply kesell...

MORE
Türkmenistanyň Prezidenti “Çalyk Holding” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi
22 Jul
Türkmenistanyň Prezidenti “Çalyk Holding” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

2016-njy ýylyň 21-nji iýulynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň dolandyryjylar geňeşiniň başlygy Ähmet Çalygy kabul etdi. Duşuşygyň barşynda döwlet Baştutanymyz we myhman dürli pudaklarda ýola goýulýan netijeli hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny we  geljekki ösüşini ara alyp maslahatlaşdylar. “Çalyk Holding” kompaniýasynyň ýolbaşçysy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistanda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmeler maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde birnäçe bilelikdäki taslamalaryň ýerine ýetirilişi, şol...

MORE
Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň täze bellenilen baştutanyny kabul etdi
21 Jul
Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň täze bellenilen baştutanyny kabul etdi

2016-njy ýylyň 20-nji iýulynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň täze bellenilen baştutany hanym Natalýa Drozdy kabul etdi. Duşuşygyň barşynda Türkmenistan bilen Ýewropada Howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň arasynda özara gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we geljekki ugurlary boýunça gyzyklanma bildirilýän pikir alyşmalar boldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we myhman soňky ýyllarda durmuşa geçirilen bilelikdäki taslamalaryň netijeli häsiýete eýedigine ýokary baha berdiler. Sebit we ählumumy derejede parahatçylygy hem-de howpsuzly...

MORE
Aşgabatda “Saglyk -- 2016” atly Halkara sergisi we ylmy maslahat öz işine başlady
21 Jul
Aşgabatda “Saglyk -- 2016” atly Halkara sergisi we ylmy maslahat öz işine başlady

2016-njy ýylyň 20-nji iýunynda Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde ýurdumyzda giňden bellenilýän Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününe gabatlanyp geçirilýän “Saglyk -- 2016” atly Halkara sergisiniň we ylmy maslahatynyň açylyş dabarasy boldy. Her ýyl geçirilýän bu forum iň iri we abraýly çäreleriň biri bolup, lukmançylyk ylmynyň hem-de ony iş ýüzünde peýdalanmakda häzirki zaman gazanylanlary äşgär etmäge hem-de ornaşdyrmaga ýardam berýär. Ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamyny innowasiýa ýoly bilen ösdürmekde gazanan üstünliklerine  halkymyzyň saglygyny hem-de durmuş dereje...

MORE