Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Tatarystan Respublikasynda iş saparynda boldy
10 Iýul
Türkmenistanyň Prezidenti Tatarystan Respublikasynda iş saparynda boldy

2018-nji ýylyň 6-njy iýulynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynda iş sapary bilen boldy. Kazanyň Halkara howa menzilinden Türkmenistanyň we Tatarystanyň Baştutanlarynyň bilelikdäki awtoulag kerweni şäheriň merkezi böleginde ýerleşýän...

Dowamyny oka
 Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Berdimuhamet Annaýewi“Edermenligi üçin” diýen medal bilen sylaglady
29 Iýun
Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Berdimuhamet Annaýewi“Edermenligi üçin” diýen medal bilen sylaglady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Onda milli howpsuzlyk ministri, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ý.Berdiýew Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň ýörite Permanyna...

Dowamyny oka
Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti türkmen kärdeşini doglan güni bilen gutlady
29 Iýun
Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti türkmen kärdeşini doglan güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Şawkat Mirziýoýew pursatdan peýdalanyp, türkmen kärdeşini doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlady we milli Liderimize berk jan saglyk, abad...

Dowamyny oka
Türkmenistan Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününi belledi
28 Iýun
Türkmenistan Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününi belledi

Türkmenistan Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününi giňden belledi. Baýramçylyk çäreleri Aşgabadyň taryhy künjeginde, şäheriň esasy ýollarynyň biriniň — beýik şahyryň adyny göterýän şaýoluň ugrunda ýerleşen Magtymguly Pyragynyň ýadygärliginiň ýanyndan başlandy....

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Prezidenti Prokuratura edaralarynyň işgärlerini hünär baýramy bilen gutlady
26 Iýun
Türkmenistanyň Prezidenti Prokuratura edaralarynyň işgärlerini hünär baýramy bilen gutlady

Türkmenistanyň Konstitusiýasyna laýyklykda berkarar döwletimiziň prokuratura edaralary kanunlaryň, Türkmenistanyň Prezidentiniň, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň namalarynyň, Türkmenistanyň Mejlisiniň kararlarynyň hemmeler tarapyndan takyk we birmeňzeş berjaý edilişine gözegçiligi amala aşyryp,...

Dowamyny oka
Ahal welaýatynda Medeniýet hepdeligi-2018 badalga aldy
23 Iýun
Ahal welaýatynda Medeniýet hepdeligi-2018 badalga aldy

Ahal welaýatynda, “Nowruz ýaýlasynyň ak öýi” binasynda Medeniýet hepdeliginiň açylyş dabarasy boldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen geçirilýän giň gerimli çäre her ýyl ýurdumyzyň dürli sebitlerinde guralýar hem-de milli medeniýetimiziň aýdyň we köpöwüşginli aýra...

Dowamyny oka