Habarlar

Döwlet sylaglaryna we hormatly atlara mynasyp bolan medeniýet işgärlerini sarpalamak dabarasy geçirildi
23 Mar
Döwlet sylaglaryna we hormatly atlara mynasyp bolan medeniýet işgärlerini sarpalamak dabarasy geçirildi

2017-nji ýylyň 22-nji marty. Mary welaýatynyň Ruhyýet köşgünde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça milli Liderimiziň Permanyna laýyklykda, döwlet sylaglaryna we hormatly atlara mynasyp bolan medeniýet, sungat, döredijilik işgärlerini we bilim ulgamynyň işgärlerini sa...

Dowamyny oka
Halkara Nowruz güni mynasybetli dabaralar
23 Mar
Halkara Nowruz güni mynasybetli dabaralar

Türkmenistanlylar Milli bahar baýramyny hem-de Halkara Nowruz gününi köpöwüşginli dabaralar, şatlyk-şagalaň we ruhubelentlik, iň ýagşy umyt-arzuwlar bilen garşyladylar.    Günüň esasy wakalary Mary şäherinde, köpçülikleýin medeni çäreleriň guralýan ýeri bolan “Türkmeniň ak öýi” binasynyň golaýyndak...

Dowamyny oka
Belarus Respublikasynyň milli ýygnagynyň Respublika Geňeşiniň Başlygy Mihail Mýasnikowiç bag ekmek çäresine gatnaşdy
19 Mar
Belarus Respublikasynyň milli ýygnagynyň Respublika Geňeşiniň Başlygy Mihail Mýasnikowiç bag ekmek çäresine gatnaşdy

2017-nji ýylyň 18-nji martynda  parlamentara gatnaşyklary ösdürmegiň çäklerinde Türkmenistanda bolýan Belarus Respublikasynyň milli ýygnagynyň Respublika Geňeşiniň Başlygy Mihail Mýasnikowiç köpçülikleýin bag ekilişine gatnaşdy.    Türkmenistanyň Prezidentiniň badalga beren bag ekmek çäresi Aşgabad...

Dowamyny oka
Hormatly Prezidentimiz bagy-bossanlyga büremegiň ýazky möwsümine badalga berdi
19 Mar
Hormatly Prezidentimiz bagy-bossanlyga büremegiň ýazky möwsümine badalga berdi

2017-nji ýylyň 18-nji martynda Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda ýazky bag ekmek çäresine badalga berildi, onuň barşynda tutuş ýurdumyz boýunça 416 müňe golaý agaç nahallary oturdyldy, şeýle hem ozal bar bolan baglaryň 1 million 150 müňden gowrak düýbüne...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy
18 Mar
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy

2017-nji ýylyň 17-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli birnäçe möhüm meselelere hem-de resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna seredildi.    Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, 21-22-n...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Prezidenti we Kataryň Maýa goýum edarasynyň Baştutany özara gatnaşyk etmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar
17 Mar
Türkmenistanyň Prezidenti we Kataryň Maýa goýum edarasynyň Baştutany özara gatnaşyk etmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar

2017-nji ýylyň 16-njy martynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Katar Döwletine döwlet saparynyň çäklerinde Kataryň Maýa goýum edarasynyň Baş ýerine ýetiriji direktory Şeýh Abdullah ben Muhammad ben Saud Al-Tani bilen duşuşdy.    Türkmenistanyň başyny başlaýan, daşary ýurtly hyzmatd...

Dowamyny oka