Таможенный контроль

Intellektual eýeçiligiň obýektleriniň gümrük sanawyny ýöretmegiň tertibi

Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 2021-nji ýylyň 18-nji sentýabrynda 1512 bellige alyş belgisi bilen döwlet belligine alnan «Intellektual eýeçiligiň obýektleriniň gümrük sanawyny ýöretmegiň tertibini tassyklamak hakynda» Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2021-nji ýylyň 6-njy sentýabrynda çykaran 96 belgili buýrugy   Intellektual eýeçiligiň obýektleriniň gümrük sanawyny ýöretmegiň tertibini tassyklamak hakynda   2010-njy ýylyň 25-nji sentýabrynda kabul edilen Türkmenistanyň Gümrük kodeksiniň talaplaryny ýerine ýetirmek maksady bilen, buýurýaryn: 1. In...

ДАЛЕЕ
Deslapky çözgüdiň görnüşi we ony kabul etmegiň tertibi hakynda Düzgünnama

Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2015-nji ýylyň 20-nji fewralynda 843 bellige alyş sany bilen bellige alnan, Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2015-nji ýylyň 31-nji ýanwarynda çykaran 31 belgili buýrugy bilen tassyklanyldy Deslapky çözgüdiň görnüşi we ony kabul etmegiň tertibi hakynda düzgünnama I. Umumy düzgünler 1. Deslapky çözgüdiň görnüşi we ony kabul etmegiň tertibi hakynda Düzgünnama (mundan beýläk - Düzgünnama) Türkmenistanyň Gümrük kodeksiniň 6-njy babyna laýyklykda işlenilip taýýarlanyldy we Daşary ykdysady  işiň haryt nomenklaturasy (mundan beýlä...

ДАЛЕЕ
Paçsyz söwda dükanyna eýelik edýänleriň sanawyna goşmagyň şertleri we ol Sanawy ýöretmegiň tertibi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2020-nji ýylyň 22-nji iýulynda çykaran 83-nji buýrugy Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 19.08.2020 ý. 1372 san bilen bellige alnan. Paçsyz söwda dükanyna eýelik edýänleriň  sanawyna goşmagyň şertlerini we ol Sanawy ýöretmegiň tertibini tassyklamak hakynda Türkmenistanyň Gümrük kodeksiniň 177-nji maddasynyň birinji bölegini ýerine ýetirmek maksady bilen, buýurýaryn: 1. Paçsyz söwda dükanyna eýelik edýänleriň sanawyna goşmagyň şertlerini we ol Sanawy ýöretmegiň tertibini tassyklamaly (goşulýar). 2. Aýry-aýry gümrük düzgünlerini...

ДАЛЕЕ
Gümrük taýdan resmileşdirmek boýunça hünärmeniň hünär şahadatnamasyny bermegiň Tertibine üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2011-nji ýylyň 18-nji martynda çykaran 94 belgili buýrugy bilen tassyklanan, Gümrük taýdan resmileşdirmek boýunça hünärmeniň hünär şahadatnamasyny bermegiň Tertibine üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda Türkmenistanyň Gümrük kodeksine laýyklykda Gümrük taýdan resmileşdirmek boýunça hünärmeniň hünär şahadatnamasyny bermegiň tertibini kämilleşdirmek maksady bilen, buýurýaryn: 1. Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 2011-nji ýylyň 29-njy martynda 561 bellige alyş belgisi bilen döwlet belligine alnan, Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugyn...

ДАЛЕЕ
Gümrük dellallarynyň sanawyna goşmagyň şertleri we ol Sanawy ýöretmegiň tertibini tassyklamak hakynda

?Gümrük dellallarynyň sanawyna goşmagyň şertleri we ol Sanawy ýöretmegiň tertibini tassyklamak hakynda» Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2020-nji ýylyň 11-nji maýynda çykaran 57 belgili buýrugy Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 2020-nji ýylyň 12-nji iýunynda 1337 bellige alyş belgisi bilen döwlet belligine alyndy we 2020-nji ýylyň 19-njy iýunynda herekete girizildi. Gümrük dellallarynyň sanawyna goşmagyň şertleri we ol Sanawy ýöretmegiň tertibini tassyklamak hakynda Türkmenistanyň Gümrük kodeksiniň talaplaryna laýyklykda gümrük dellaly hökmünde işiniň amala aşyryly...

ДАЛЕЕ
Wagtlaýyn saklanylýan ammara eýelik edýänleriň sanawyna goşmagyň şertleri we ol Sanawy ýöretmegiň tertibini tassyklamak hakynda

?Wagtlaýyn saklanylýan ammara eýelik edýänleriň sanawyna goşmagyň şertleri we ol Sanawy ýöretmegiň tertibi» Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2020-nji ýylyň 3-nji iýunynda çykaran 65 belgili buýrugy Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 2020-nji ýylyň 27-nji iýunynda 1350 bellige alyş belgisi bilen döwlet belligine alyndy we 2020-nji ýylyň 2-nji iýulynda herekete girizildi Wagtlaýyn saklanylýan ammara eýelik  edýänleriň sanawyna goşmagyň şertleri  we ol Sanawy ýöretmegiň tertibini  tassyklamak hakynda Türkmenistanyň Gümrük kodeksiniň 67-nji maddasynyň birinji bölegini...

ДАЛЕЕ
Gümrük ammaryna eýelik edýänleriň sanawyna goşmagyň şertleri we ol Sanawy ýöretmegiň tertibini tassyklamak hakynda

?Gümrük ammaryna eýelik edýänleriň sanawyna goşmagyň şertleri we ol Sanawy ýöretmegiň tertibini tassyklamak hakynda» Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2020-nji ýylyň 3-nji iýunynda çykaran 66 belgili buýrugy Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 2020-nji ýylyň 27-nji iýunynda 1351 bellige alyş belgisi bilen döwlet belligine alyndy we 2020-nji ýylyň 2-nji iýulynda herekete girizildi Gümrük ammaryna eýelik edýänleriň  sanawyna goşmagyň şertleri we ol Sanawy ýöretmegiň tertibini tassyklamak hakynda Türkmenistanyň Gümrük kodeksiniň 177-nji maddasynyň birinji bölegini ýerine...

ДАЛЕЕ
Ulag serişdeleriniň giriş we çykyş deklarasiýalaryny doldurmagyň tertibi

Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2020-nji ýylyň 16-njy iýulynda 1358 bellige alyş belgisi bilen döwlet bellige alyndy. Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2020-nji ýylyň 27-nji maýynda çykaran 62-nji buýrugy   Ulag serişdeleriniň giriş we çykyş deklarasiýalaryny doldurmagyň tertibini tassyklamak hakynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň «Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň «ASYCUDA World» atly utgaşdyrylan gümrük maglumat ulgamyny ornaşdyrmak boýunça tehniki hyzmatdaşlyk baradaky taslamalaýyn Ylalaşygy baglaşmagy...

ДАЛЕЕ
GÜMRÜK TÖLEG RESMINAMASYNY DOLDURMAGYŇ TERTIBI

Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2020-nji ýylyň 30-njy iýunynda 1353 bellige alyş belgisi bilen döwlet bellige alyndy. Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2020-nji ýylyň 15-nji iýunynda çykaran 68-nji buýrugy Gümrük töleg resminamasyny doldurmagyň tertibini tassyklamak hakynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň «Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň «ASYCUDA World» atly utgaşdyrylan gümrük maglumat ulgamyny ornaşdyrmak boýunça tehniki hyzmatdaşlyk baradaky taslamalaýyn Ylalaşygy baglaşmagy hakynda»  Türkmenistanyň Prezi...

ДАЛЕЕ
Harytlaryň içerki gümrük üstaşyrynyň gümrük amalyna we gümrük üstaşyry gümrük düzgünine ýerleşdirilmegi bilen bagly gümrük operasiýalaryny amala aşyrmagyň tertibi

Harytlaryň içerki gümrük üstaşyrynyň gümrük amalyna we gümrük üstaşyry gümrük düzgünine ýerleşdirilmegi bilen bagly gümrük operasiýalaryny amala aşyrmagyň tertibi (Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2019-njy ýylyň 30-njy dekabrynda çykaran 159-njy buýrugy bilen tassyklanyldy) I bap. Umumy düzgünler 1. Harytlaryň içerki gümrük üstaşyrynyň gümrük amalyna we gümrük üstaşyry gümrük düzgünine ýerleşdirilmegi bilen bagly gümrük operasiýalaryny amala aşyrmagyň tertibi (mundan beýläk - Tertip) Türkmenistanyň Gümrük kodeksiniň 9-njy babyna we 16-njy babynyň 3-nji paragraf...

ДАЛЕЕ
Gümrük gözegçiligi zolaklaryny döretmegiň we belgilemegiň tertibi hem-de olar üçin talaplar

Gümrük gözegçiligi zolaklaryny döretmegiň we belgilemegiň tertibi hem-de olar üçin talaplar   (Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2019-njy ýylyň 20-nji dekabrynda çykaran 153 belgili buýrugy bilen tassyklanyldy)   I bap. Umumy düzgünler 1. Gümrük gözegçiligi zolaklaryny döretmegiň we belgilemegiň tertibi hem-de olar üçin talaplar (mundan beýläk-Tertip) Türkmenistanyň Gümrük kodeksiniň 311-nji maddasynyň üçünji bölegine laýyklykda işlenip taýýarlanyldy we gümrük gözegçiligi zolaklaryny (mundan beýläk - GGZ-leri) döretmegiň, belgilemegiň hem-de ýatyrmagyň ter...

ДАЛЕЕ
Gümrük resminamalarynda maglumatlary mälim etmek hem-de gümrük maksatlary üçin peýdalanylýan klassifikatorlary tassyklamak hakynda

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2019-njy ýylyň 26-njy dekabrynda çykaran 154 belgili buýrugy Gümrük resminamalarynda maglumatlary mälim etmek hem-de gümrük maksatlary üçin peýdalanylýan klassifikatorlary tassyklamak hakynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2019-njy ýylyň 20-nji maýyndaky 64 belgili buýrugy bilen tassyklanan «Üstaşyr deklarasiýasyny doldurmagyň Tertibine» hem-de 2019-njy ýylyň 5-nji dekabryndaky 142 belgili buýrugy bilen tassyklanan «Yük gümrük deklarasiýasyny doldurmagyň Tertibine» laýyklykda, gümrük resminamalarynda maglumatlary mäli...

ДАЛЕЕ
Ýük gümrük deklarasiýasyny doldurmagyň tertibi

Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 2019-njy ýylyň 26-njy dekabrynda 1285 bellige alyş belgisi bilen döwlet belligine alyndy Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2019-njy ýylyň 5-nji dekabrynda çykaran 142 belgili buýrugy Ýük gümrük deklarasiýasyny doldurmagyň tertibini tassyklamak barada Türkmenistanyň Gümrük kodeksiniň 75-nji maddasynyň ikinji bölegine laýyklykda we «ASYCUDA World» atly utgaşdyrylan gümrük maglumat ulgamynyň ornaşdyrylmagy bilen bagly ýük gümrük deklarasiýasyny doldurmagy düzgünleşdirmek we kämilleşdirmek maksady bilen, BUÝURÝARYN: 1. Ýük gümrük...

ДАЛЕЕ
Üstaşyr deklarasiýasyny doldurmagyň tertibi

24.07.2019 ý. herekete girýär. Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2019-njy ýylyň 20-nji maýynda çykaran 64 belgili buýrugy bilen tassyklanyldy   Üstaşyr deklarasiýasyny doldurmagyň tertibi I bap. Umumy düzgünler 1. Üstaşyr deklarasiýasyny doldurmagyň tertibi (mundan beýläk-Tertip) Türkmenistanyň Gümrük kodeksiniň 46-njy maddasynyň dördünji bölegine laýyklykda işlenip taýýarlanyldy we harytlar içerki gümrük üstaşyrynyň gümrük amalyna we gümrük üstaşyry gümrük düzgünine (mundan beýläk - gümrük üstaşyry) ýerleşdirilen mahalynda şu Tertibiň goşundysynda bellenile...

ДАЛЕЕ
Harytlary erkin gümrük zolagy (erkin ammar) gümrük düzgünine ýerleşdirmegiň şertleri hem-de ol gümrük düzgünini ulanmagyň we tamamlamagyň Tertibi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2018-nji ýylyň 8-nji noýabrynda çykaran 114 belgili buýrugy bilen tassyklandy (Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 2018-nji ýylyň 25-nji dekabrynda 1180 san bilen bellige alnan) Harytlary erkin gümrük zolagy (erkin ammar) gümrük düzgünine ýerleşdirmegiň şertleri hem-de ol gümrük düzgünini ulanmagyň we tamamlamagyň Tertibi   I bap. Umumy düzgünler          1. Harytlary erkin gümrük zolagy (erkin ammar) gümrük düzgünine ýerleşdirmegiň şertleri hem-de ol gümrük düzgünini ulanmagyň we tamamlamagyň Tertibi (mundan beýläk - Tertip...

ДАЛЕЕ
Порядок уплаты платежей за услуги таможенных органов

Утвержден приказом № 28 от 15 марта 2018 г. председателя Государственной таможенной службы Туркменистана (зарегистрирован Министерством адалат Туркменистана 4 мая 2018 г. под № 1136) Порядок уплаты платежей за услуги таможенных органов I. Общие положения 1. Порядок уплаты платежей за услуги таможенных органов (далее - Порядок) был разработан в соответствии со статьей 5 Закона Туркменистана «О таможенной службе» и Положением о Государственной таможенной службе Туркменистана, и регулирует сроки уплаты, порядок исчисления и уплаты платежей за услуги таможенных органов Туркменис...

ДАЛЕЕ
ПОРЯДОК таможенного оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу лицами, предоставляющими услуги курьерской почты на территории Туркменистана

УТВЕРЖДЕН Приказом №27/68/89/iş от «13» марта 2018г. Председателя Государственной таможенной службы Туркменистана, Министра Связи Туркменистана, Начальника службы «Туркменховаёллары»  Зарегистрирован Министерством Адалат Туркменистана от 23 апреля 2018 г Порядок таможенного оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу лицами, предоставляющими услуги курьерской почты на территории Туркменистана I. Общее положение 1.    Настоящий Порядок таможенного оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу лицами, предоставляющими услуги курьерской почты на террито...

ДАЛЕЕ
Приказом Председателя Государственной таможенной службы Туркменистана установлен предельный срок внутреннего таможенного транзита при перевозке товаров железнодорожным транспортом

В следующих отдельных случаях при перевозке товаров железнодорожным транспортом установлен предельный срок внутреннего таможенного транзита двадцать дней со дня получения разрешения на внутренний таможенный транзит: при вывозе товаров с таможенной территории Туркменистана, в случаях скопления железнодорожных транспортных средств сверх нормы на приграничной железнодорожной станции Туркменистана вследствие того что граничащее соседнее государство не успевает принять или морские суда не успевают перевезти; при ввозе товаров на таможенную территорию Туркменистана, в случаях скопления желез...

ДАЛЕЕ
Awtoulag serişdelerini, motosiklleri, traktorlary hem-de ýörite ulaglary, tehnikalary Türkmenistanyň çägine goýbermegiň Tertibi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň, Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministriniň, Türkmenistanyň Içeri işler ministriniň 2017-nji ýylyň 17-nji noýabrynda çykaran 638/197-Ö/275 belgili buýrugy bilen tassyklandy   Awtoulag serişdelerini, motosiklleri, traktorlary hem-de ýörite ulaglary, tehnikalary Türkmenistanyň çägine goýbermegiň Tertibi I. Umumy düzgünler          1. Awtoulag serişdelerini, motosiklleri, traktorlary hem-de ýörite ulaglary, tehnikalary Türkmenistanyň çägine goýbermegiň Tertibi (mundan beýläk-Tertip) Türkmenistanyň Gümrük kodeksi...

ДАЛЕЕ
Перечень экспортной продукции, подлежащей сертификации для вывоза за пределы таможенной территории Туркменистана

Постановлением Президента Туркменистана №14594 от 5 февраля 2016 года утвержден Перечень экспортной продукции, подлежащей сертификации для вывоза за пределы таможенной территории Туркменистана Перечень экспортной продукции, подлежащей сертификации для вывоза за пределы таможенной территории Туркменистана I. Углеводородная продукция -    Сырая нефть и нефтяная продукция -    Природный газ -    Сжиженный газ -    Газовый конденсат  -    Полиэтилен  -    Полипропилен  II. Сельскохозяйственная продукция  -    Хлопок и хлопковое волокно -    Пшеница и пшеничная мука -    Ш...

ДАЛЕЕ
Положение о таможенном режиме временного ввоза

Утверждено приказом Председателя Государственной таможенной службы Туркменистана от 7 мая 2012 г. № 250 Зарегистрировано Министерством адалат Туркменистана 17 мая 2012 г. Регистрационный № 644. Положение о таможенном режиме временного ввоза (с изменением внесенным приказом Государственной таможенной службы Туркменистана от 16 июля 2013 г., зарегистрированным Министерством адалат Туркменистана 1 августа 2013 г. под № 698) I. Общие положения 1. Настоящее Положение подготовлено в соответствии со статьями 154-159 Таможенного кодекса Туркменистана и определяет порядок помещения...

ДАЛЕЕ
Положение о таможенном режиме временного вывоза

Утверждено приказом председателя Государственной таможенной службы Туркменистана от 13 июня 2012 года № 330  Зарегистрировано Министерством адалат Туркменистана 26 июня 2012 г. под № 650. Положение о таможенном режиме временного вывоза I. Общие положения 1. Настоящее Положение подготовлено в соответствии со статьями 160-165 Таможенного кодекса Туркменистана и определяет порядок помещения под таможенный режим временного вывоза и контроля над товарами, находящимися в свободном обращении на таможенной территории Туркменистана. 2. Временный вывоз - таможенный режим, при котором...

ДАЛЕЕ
Положение о магазинах беспошлинной торговли

Утверждено приказом председателя Государственной таможенной службы Туркменистана от «29» декабря 2010 года № 522 Положение о магазинах беспошлинной торговли I. Общие положения 1.  Настоящее положение основывается на таможенном законодательстве Туркменистана и определяет порядок размещения и учета товаров в магазинах беспошлинной торговли и других точках беспошлинной торговли (далее – магазины беспошлинной торговли).  2.  Основные термины, используемые для целей настоящего положения: беспошлинная торговля - таможенный режим, при котором иностранные товары, ввезённые на тамож...

ДАЛЕЕ
Порядок ввоза через таможенную границу Туркменистана учебных принадлежностей

Утвержден приказами Министра образования Туркменистана и Председателя Государственной таможенной службы Туркменистана от 1 марта 2010 г. № 46/94 Зарегистрировано Министерством адалат Туркменистана 15 марта 2010 г. под № 517. Порядок ввоза через таможенную границу Туркменистана учебных принадлежностей 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Таможенным кодексом Туркменистана, законами Туркменистана «О сертификации продукции и услуг», «Об образовании» и регулирует ввоз в Туркменистан учебных принадлежностей (тетрадей, общих тетрадей, ученических дневников, альбомов для рис...

ДАЛЕЕ
Порядок проведения таможенного контроля товаров в международных почтовых отправлениях перемещаемых через таможенную границу Туркменистана

Утверждено приказом Председателя Государственной таможенной службой Туркменистана от 31 марта 2012 г. № 204 Согласовано с Министерством связи Туркменистана  Зарегистрировано Министерством адалат Туркменистана 16 апреля 2012 г. под № 640. Порядок проведения таможенного контроля товаров в международных почтовых отправлениях перемещаемых через таможенную границу Туркменистана I. Общие положения 1. Порядок проведения таможенного контроля товаров в международных почтовых отправлениях перемещаемых через таможенную границу Туркменистана (далее - Порядок) подготовлен в соответстви...

ДАЛЕЕ
Положения о порядке временного хранения товаров, подлежащих таможенному контролю

Утверждено приказом Председателя  Государственной таможенной службы Туркменистана от 7 января 2009 г. № 15 Зарегистрировано Министерством адалат Туркменистана 18 февраля 2009 г. под № 481. Положение о порядке временного хранения товаров, подлежащих таможенному контролю 1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Таможенным Кодексом Туркменистана, Положением о Государственной таможенной службе Туркменистана и определяет порядок временного хранения товаров, подлежащих таможенному контролю (далее - товары). 1.2. Действие настоящего Положения не расп...

ДАЛЕЕ
Положение о таможенном режиме отказа в пользу государства

Утверждено Государственной таможенной службой Туркменистана 4 апреля 2005 г.  (Сборник нормативных правовых актов министерств и ведомств Туркменистана, 2012 г., № 1 (13), стр. 287) Зарегистрировано Министерством адалат Туркменистана 18 апреля 2005 г. под № 342. Положение о таможенном режиме отказа в пользу государства I. Общие положения 1.1. Отказ в пользу государства - таможенный режим, при котором товары, ввезенные на таможенную территорию Туркменистана и находящиеся под таможенным контролем, безвозмездно передаются в собственность государства без уплаты налогов, таможен...

ДАЛЕЕ
Положение о таможенном режиме уничтожения товаров

Утверждено Государственной таможенной службой Туркменистана 4 апреля 2005 г.  (Сборник нормативных правовых актов министерств и ведомств Туркменистана, 2012 г., № 1 (13), стр. 284) Зарегистрировано Министерством адалат Туркменистана 18 апреля 2005 г. под № 341. Положение о таможенном режиме уничтожения товаров I. Общие положения 1.1. Уничтожение товаров - таможенный режим, при котором товары, находящиеся под таможенным контролем на таможенной территории Туркменистана, уничтожаются, в том числе приводятся в состояние непригодное для использования, без взимания налогов, тамо...

ДАЛЕЕ
Положение о таможенном режиме переработки товаров на таможенном территории Туркменистана

Утверждено приказом Государственной таможни Туркменистана от 5 марта 1999 г. под №6 Зарегистрировано Министерством юстиции Туркменистана 25 марта 1999 г. под № 208. Положение о таможенном режиме переработки товаров на таможенном территории Туркменистана 1. Общие положения 1.1. Переработка товаров на таможенной территории - таможенный режим, при котором иностранные товары используются в установленном порядке для переработки на таможенной территории Туркменистана, с применением к ним мер экономической политики с последующим вывозом за пределы таможенной территории Туркменистана...

ДАЛЕЕ