Gümrük gözegçiligi

Harytlary erkin gümrük zolagy (erkin ammar) gümrük düzgünine ýerleşdirmegiň şertleri hem-de ol gümrük düzgünini ulanmagyň we tamamlamagyň Tertibi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2018-nji ýylyň 8-nji noýabrynda çykaran 114 belgili buýrugy bilen tassyklanan   Harytlary erkin gümrük zolagy (erkin ammar) gümrük düzgünine ýerleşdirmegiň şertleri hem-de ol gümrük düzgünini ulanmagyň we tamamlamagyň Tertibi (Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 2018-nji ýylyň 25-nji dekabrynda 1180 san bilen bellige alnan)   I bap. Umumy düzgünler          1. Harytlary erkin gümrük zolagy (erkin ammar) gümrük düzgünine ýerleşdirmegiň şertleri hem-de ol gümrük düzgünini ulanmagyň we tamamlamagyň Tertibi (mundan b...

DOWAMY
Gümrük edaralarynyň hyzmatlary üçin tölegleri tölemegiň Tertibi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2018-nji ýylyň 15-nji martynda çykaran 28-nji belgili buýrugy bilen tassyklanan   Gümrük edaralarynyň hyzmatlary üçin tölegleri tölemegiň Tertibi (Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 2018-nji ýylyň 4-nji maýynda 1136 san bilen bellige alnan), I. Umumy düzgünler 1.  Gümrük edaralarynyň hyzmatlary üçin tölegleri tölemegiň Tertibi (mundan beýläk - Tertip) «Gümrük gullugy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 15-nji maddasyna we Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy hakyndaky Düzgünnama laýyklykda işlenilip taýýarlanyldy hem-de T...

DOWAMY
Türkmenistanyň çäginde çapar poçtasynyň hyzmatlaryny edýän şahslaryň gümrük serhedinden geçirýän harytlaryny gümrük taýdan resmileşdirmegiň TERTIBI

(Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 2018-nji ýylyň 23-nji aprelinde 1132 san bilen bellige alnan, Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň, Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministriniň we «Türkmenhowaýollary» gullugynyň başlygynyň 2018-nji ýylyň 13-nji martynda çy I. Umumy düzgünler     1. Türkmenistanyň çäginde çapar poçtasynyň hyzmatlaryny edýän şahslaryň gümrük serhedinden geçirýän harytlaryny gümrük taýdan resmileşdirmegiň Tertibi (mundan beýläk-Tertip) Türkmenistanyň Gümrük we Howa kodekslerine, «Aragatnaşyk hakynda», «Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda» Türkmenistanyň Kanu...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň buýrugy bilen Harytlar demir ýol ulag serişdelerinde daşalanda içerki gümrük üstaşyrynyň aňryçäk möhleti bellenildi

Harytlar demir ýol ulag serişdelerinde daşalanda içerki gümrük üstaşyrynyň aňryçäk möhletini içerki gümrük üstaşyryna rugsat alnan gününden şu aýratyn halatlarda ýigrimi gün diýip bellenildi: harytlar Türkmenistanyň gümrük çäginden alnyp gidilende, serhetleşýän goňşy döwletiň kabul edip ýetişmeýändigi ýa-da deňiz gämileriniň daşap ýetişmeýändigi sebäpli demir ýol ulag serişdeleriniň Türkmenistanyň serhetýaka demir ýol bekedinde kadadan artyk toplanan ýagdaýlarynda; harytlar Türkmenistanyň gümrük çägine getirilende, ýük alyjynyň düşürip ýetişmeýändigi sebäpli, demir ýol ulag serişdeleriniň ba...

DOWAMY
Awtoulag serişdelerini, motosiklleri, traktorlary hem-de ýörite ulaglary, tehnikalary Türkmenistanyň çägine goýbermegiň Tertibi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň, Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministriniň, Türkmenistanyň Içeri işler ministriniň 2017-nji ýylyň 17-nji noýabrynda çykaran 638/197-Ö/275 belgili buýrugy bilen tassyklandy   Awtoulag serişdelerini, motosiklleri, traktorlary hem-de ýörite ulaglary, tehnikalary Türkmenistanyň çägine goýbermegiň Tertibi I. Umumy düzgünler          1. Awtoulag serişdelerini, motosiklleri, traktorlary hem-de ýörite ulaglary, tehnikalary Türkmenistanyň çägine goýbermegiň Tertibi (mundan beýläk-Tertip) Türkmenistanyň Gümrük kodeksi...

DOWAMY
DURNUKLY ÖSÜŞ MAKSATLARYNY AMALA AŞYRMAK BILEN ULAGLARYŇ ÄHLI GÖRNÜŞERINIŇ ARABAGLANŞYGYNY BERKITMEK

BIRLEŞEN MILLETLER GURAMASYNYŇ BAŞ ASSAMBLEÝASY «DURNUKLY ÖSÜŞ MAKSATLARYNY AMALA AŞYRMAK BILEN ULAGLARYŇ ÄHLI GÖRNÜŞERINIŇ ARABAGLANŞYGYNY BERKITMEK» KARARNAMANY KABUL ETDI 2017-nji ýylyň 20-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 72-nji sessiýasynyň 74-nji mejlisinde «Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmak bilen baglylykda ulaglaryň ähli görnüşleriniň arabaglanyşygyny berkitmek» atly kararnama (rezolýusiýa) Birleşen Milletler Guramasynyň ähli agza ýurtlary tarapyndan biragyzdan kabul edildi. Bu Resminama 74 sany döwlet bilelikde dörediji hökmünde çykyş etdi. Kar...

DOWAMY
Eksport edilmegi bilen bagly Türkmenistanyň gümrük çäginden daşyna çykarylanda sertifikatlaşdyrylmaga degişli önümleriň SANAWY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 5-nji fewralyndaky 14594-nji karary bilen Eksport edilmegi bilen bagly Türkmenistanyň gümrük çäginden daşyna çykarylanda sertifikatlaşdyrylmaga degişli önümleriň Sanawy tassyklandy. Eksport edilmegi bilen bagly Türkmenistanyň gümrük çäginden daşyna çykarylanda sertifikatlaşdyrylmaga degişli önümleriň SANAWY I.    Uglewodorod önümleri -    Çig nebit we nebit önümleri -    Tebigy gaz -    Suwuklandyrylan gaz -    Gaz kondensaty -    Polietilen -    Polipropilen II.    Oba hojalyk önümleri -    Pagta we pagta süýümi -    Bugdaý we...

DOWAMY
Wagtlaýyn getirmek gümrük düzgüni hakynda Düzgünnama

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň  2012-nji ýylyň 7-nji maýynda çykaran № 250 B U Ý R U G Y Wagtlaýyn getirmek gümrük düzgüni hakynda Düzgünnamany tassyklamak barada Türkmenistanyň Gümrük Kodeksinin düzgünlerini ýerine ýetirmek we harytlar wagtlaýyn getirmek gümrük düzgünine ýerleşdirilen mahaly gümrük gözegçiligini guramagy we resmileşdirmegi kämilleşdirmek maksady bilen, buýurýaryn: 1. Wagtlaýyn getirmek gümrük düzgüni hakynda Düzgünnamany tassyklamaly (goşulýar). 2. Şu buýrugyň ýerine ýetirilişine Gümrükhanalaryň başlyklary gözegçilik etmeli. Türkmenistanyň Döwlet gümrük...

DOWAMY
Wagtlaýyn alyp gitmek gümrük düzgüni hakynda Düzgünnama

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň  2012-nji ýylyň 13-nji iýunynda çykaran № 330 B U Ý R U G Y Wagtlaýyn alyp gitmek gümrük düzgüni hakynda Düzgünnamany tassyklamak barada Türkmenistanyň Gümrük Kodeksiniň düzgünlerini ýerine ýetirmek we harytlar wagtlaýyn alyp gitmek gümrük düzgünine ýerleşdirilen mahaly gümrük gözegçiligini guramagy we resmileşdirmegi kämilleşdirmek maksady bilen, buýurýaryn: 1. Wagtlaýyn alyp gitmek gümrük düzgüni hakynda Düzgünnamany tassyklamaly (goşulýar). 2. Türkmenistanyň Ýustisiýa ministrligi tarapyndan 1999-njy ýylyň 25-nji martynda 205 san bilen belli...

DOWAMY
Paçsyz söwda dükanlary hakynda Düzgünnama

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET GÜMRÜK GULLUGYNYŇ 2010-NJY ÝYLYŇ  29-NJY DEKABRYNDA ÇYKARAN № 522  BUÝRUGY  Paçsyz söwda dükanlary hakynda Düzgünnamany tassyklamak barada Gümrük gözegçiligine degişli harytlary paçsyz söwda gümrük düzgüninde resmileşdirmegi kämilleşdirmek hem-de bu gümrük düzgüninde resmileşdirilen harytlaryň paçsyz söwda dükanlaryna ýerleşdirilişini we olara hasabatlygy tertipleşdirmek maksady bilen, buýurýaryn:   1. Paçsyz söwda dükanlary hakynda Düzgünnamany tassyklamaly (goşulýar).  2. Türkmenistanyň Ýustisiýa ministrligi tarapyndan 1999-njy ýylyň 25-nji martynda 204 san b...

DOWAMY
OKUW ESBAPLARYNY TÜRKMENISTANYŇ GÜMRÜK SERHEDINDEN GEÇIRMEGIŇ TERTIBI

OKUW ESBAPLARYNY TÜRKMENISTANYŇ  GÜMRÜK SERHEDINDEN GEÇIRMEGIŇ TERTIBI Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy tarapyndan 2010-njy ýylyň 1-nji martynda tassyklanyldy 1. Şu Tertip Türkmenistanyň Gümrük kodeksine, «Önümleriň we hyzmatlaryň sertifikasiýasy hakynda», «Bilim hakynda» Türkmenistanyň kanunlaryna laýyklykda işlenip taýýarlanyldy we okuw esbaplaryny (depderler, umumy depderler, okuwcy gündelikleri, surat we cyzuw depderleri (albomlar), portfeller we ş.m.) Türkmenistana getirmegi düzgünleşdirýär. 2. Okuw esbaplarynyň bezeginde ýaşlaryň ruhy we a...

DOWAMY
Halkara poçta ugratmalarynda Türkmenistanyň gümrük serhedinden geçirilýän harytlara gümrük gözegçiligini geçirmegiň Tertibi

Türkmenistanyň Döwlet Gümrük gullugynyň 2012-nji ýylyň 31-nji martynda çykaran № 204  B U Ý R U G Y Halkara poçta ugratmalarynda Türkmenistanyň gümrük  serhedinden geçirilýän harytlara gümrük gözegçiligini geçirmegiň Tertibini tassyklamak barada Türkmenistanyň Gümrük kodeksiniň talaplaryny ýerine ýetirmek we halkara poçta ugratmalaryna gümrük gözegçiligini we barlagyny kämilleşdirmek maksady bilen, buýurýaryn: 1. Halkara poçta ugratmalarynda Türkmenistanyň gümrük serhedinden geçirilýän harytlara gümrük gözegçiligini geçirmegiň Tertibini tassyklamamly (goşulýar). 2. Şu buýrugyň ýeri...

DOWAMY
Gümrük gözegçiligine degişli harytlary wagtlaýyn saklamagyň tertibi hakyndaky Düzgünnama

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň 2009-njy ýylyň 7-nji ýanwarynda çykaran № 15 B U Ý R U G Y Gümrük gözegçiligine degişli harytlary wagtlaýyn saklamagyň tertibi hakyndaky Düzgünnamany tassyklamak barada Türkmenistanyň gümrük çäklerine getirilýän harytlara gümrük gözegçiligi çäreleriniň amala aşyrylyşyny tertipleşdirmek maksady bilen, buýurýaryn: 1. Gümrük gözegçiligine degişli harytlary wagtlaýyn saklamagyň tertibi hakyndaky Düzgünnamany tassyklamaly (goşulýar). 2. Şu buýrugy Türkmenistanyň gümrükhanalaryna ýerine ýetirmek üçin ibermeli.  3. Şu buýrugyň ýerine ýetirilşine gümr...

DOWAMY
DÖWLETIŇ PEÝDASYNA ÝÜZ DÖNDERMEK GÜMRÜK DÜZGÜNI HAKYNDA DÜZGÜNNAMA

DÖWLETIŇ PEÝDASYNA ÝÜZ DÖNDERMEK GÜMRÜK DÜZGÜNI HAKYNDA DÜZGÜNNAMA Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy tarapyndan 2005-nji ýylyň 4-nji aprelinde tassyklanyldy I. Umumy düzgünler 1.1. Döwletiň peýdasyna ýüz döndermek - munuň özi gümrük düzgüni bolup, onda Türkmenistanyň gümrük çägine getirilen we gümrük gözegçiligi astynda duran harytlar salgytlary, gümrük paçlary tölenmezden we Türkmenistanyň kanunlarynda bellenilen ykdysady taýdan düzgünleşdirmegiň çäreleri ulanmazdan döwletiň eýeçiligine muzdsuz geçirilýär. 1.2. Şu Düzgünnamanyň maksatlary üçin haryt hökmünde Türkmenistanyň gümr...

DOWAMY
Harytlary ýok etmek gümrük düzgünı hakynda Düzgünnama

Harytlary ýok etmek gümrük düzgünı hakynda Düzgünnama Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy tarapyndan 2005-nji ýylyň 4-nji aprelinde tassyklanyldy I. Umumy düzgünler 1.1. Harytlary ýok etmek - gümrük düzgüni, munda Türkmenistanyň gümrük çäginde gümrük gözegçiligi astynda durýan harytlar salgytlar, gümrük paçlary we ýygymlary tölenmezden, şeýle hem Türkmenistanyň kanunlarynda bellenilen ykdysady taýdan düzgünleşdirmegiň çäreleri ulanylmazdan ýok edilýär, şol sanda ulanyp bolmaz ýaly ýaramsyz ýagdaýa getirilýär. 1.2. Şu düzgünnamanyň maksatlary üçin haryt hökmünde Türkmenistanyň gümr...

DOWAMY
№ 208 25.03.99 - HARYTLARY GÜMRÜK GÖZEGÇILIGI ASTYNDA GAÝTADAN IŞLEMEGIŇ GÜMRÜK DÜZGÜNI HAKYNDA DÜZGÜNNAMA

Türkmenistanyň Döwlet gümrükhanasynyň 1999-njy ýylyň 5-nji martynda çykaran № 6 buýrugy bilen tassyklanyldy   HARYTLARY GÜMRÜK GÖZEGÇILIGI ASTYNDA GAÝTADAN IŞLEMEGIŇ GÜMRÜK DÜZGÜNI HAKYNDA DÜZGÜNNAMA   1. Umumy düzgünler   1.1. Harytlary gümrük gözegçiligi astynda gaýtadan işlemek-gümrük düzgünidir, şunda daşary ýurt harytlary, soňra erkin dolanyşyga goýbermek bilen, gümrük gözegçiligi astynda harytlara ykdysady syýasatyň çäreleriňi ulanmak arkaly Türkmenistanyň gümrük territoriýasynda gaýtadan işlemek üçin bellenilen tertipde peýdalanylýar.   2. Harytlary gaýtadan işle...

DOWAMY