Gümrük habarlary

Daşoguz welaýatynda eksport mümkinçilikleri  artdyrylýar.
22 Ýan
Daşoguz welaýatynda eksport mümkinçilikleri artdyrylýar.

Türkmenistan Watanymyzyň halkara abraýyny has belentliklere çykarmakda, onuň ykdysady kuwwatyny artdyrmakda, türkmen halkynyň ýaşaýyş-durmuş derejelerini ýokarlandyrmakda Hormatly Prezidentimiz yzygiderli alada edýär. Söwdany we telekeçiligi ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan ykdysady syýasatynyň möhüm ugurlary bolup durýar. Bu pudaklarda amala aşyrylýan oňyn özgertmeler ýurdumyzda durmuşa geçirilýän giň möçberli durmuş-ykdysady maksatnamalaryň netijelerini aýan edýär we bazar gatnaşyklaryny seljermäge, ilatyň durmuş derejesiniň we onuň abadançylygynyň ýok...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň sebitdäki döwletleriň gümrük edaralary bilen gatnaşyklary ösdürilýär
22 Ýan
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň sebitdäki döwletleriň gümrük edaralary bilen gatnaşyklary ösdürilýär

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy ozal gol çekilen şertnamalaryň çäginde sebitdäki döwletleriň gümrük edaralary bilen hyzmatdaşlygy berkitmäge we ösdürmäge gönükdirilen işleri yzygiderli alyp barýar.  Ine, 2021-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri Owganystan Yslam Respublikasyndan kärdeşleri bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşdylar. Duşuşykda iki tarapyň arasynda elektron gümrük maglumatlary alyşmagyň Tehniki şertleri baradaky Teswirnamanyň taslamasy ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu taslama Türkmenistanyň Hökümeti bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň...

DOWAMY
Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň Merkezi Aziýa ýurtlary üçin maksatnamasynyň çäklerinde iş duşuşygy geçirildi
15 Ýan
Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň Merkezi Aziýa ýurtlary üçin maksatnamasynyň çäklerinde iş duşuşygy geçirildi

2021-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda wideoaragatnaşyk arkaly Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň Merkezi Aziýa ýurtlary üçin maksatnamasynyň çäklerinde Türkmenistanyň serhetara hyzmatdaşlygyny şeýle hem birinji kiçi maksatnamasy boýunça 2021-nji ýylyň dowamynda amala aşyrylmaly çäreleri ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen iş duşuşygy geçirildi. Duşuşyga agzalan Maksatnamanyň Türkmenistandaky wekilleri Ç.Ataýew, Ý.Demçuk,  Özbegistandaky wekili Ý.Kurbonow hem-de Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Döwlet Serhet, Migrasiýa we Gümrük gulluklarynyň wekill...

DOWAMY
Ýurdumyzyň eksport mümkinçilikleriniň ýokarlandyrmagyny goldamaga gönükdirilen işler
11 Ýan
Ýurdumyzyň eksport mümkinçilikleriniň ýokarlandyrmagyny goldamaga gönükdirilen işler

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeleriň çäginde oba hojalygynyň beýleki ähli ulgamlarynda bolşy ýaly, ýyladyşhanalaryň ösdürilmegine hem badalga berildi. Häzirki wagtda ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň-telekeçilik düzümleriniň daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilikleri öz ýurdumyzda ýola goýmak we eksporta gönükdirmek döwlet maksatnamalarynyň çäklerinde guran innowasion ýyladyşhana hojalyklarynyň ýene birnäçesi ýurdymyzyň ilatyny ter gök önümler bilen üpjün e...

DOWAMY
Türkmen telekeçileriniň öndürýän önümleri dünýä bazarynda mynasyp orun eýeleýär
30 Dek
Türkmen telekeçileriniň öndürýän önümleri dünýä bazarynda mynasyp orun eýeleýär

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň “Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany” ýylynda döwletimiziň ähli işleri rowaçlyk bilen alynyp barylýar. Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligiň ösdürilmegine ýakyndan ýardam berip, telekeçiligi yzygiderli höweslendirip we goldap durýar. Häzirki döwürde “Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi” goldamagyň 2018-2024-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyndan ugur alyp, ýurdumyzyň telekeçileri oba hojalykda, senagatda, azyk önümlerini öndürmekde şeýle hem söwdada we  hyzmatda uly işleri  üstünlikli amala aşyrýarlar. Mary şäherinde ýerleş...

DOWAMY
Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň çäginde keramiki bezeg kerpijini öndürýän zawody işe girizildi
17 Dek
Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň çäginde keramiki bezeg kerpijini öndürýän zawody işe girizildi

?Döwlet adam üçindir!» taglymatyny esasy ýörelge edinen Hormatly Arkadag Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde diýarymyzyň ykdysady kuwwaty barha pugtalanýar. Şolaryň hatarynda hem ýurdumyzyň eksport kuwwatyny has-da ösdürmekde Lebap welaýatynyň telekeçileri hem işjeň gatnaşýarlar. Häzirki wagtda kiçi we orta telekeçiligi ösdürmegiň täze, industrial-innowasiýa häsiýetli tapgyry lebaply telekeçileriň onlarçasy tarapyndan üstünlikli amala aşyrylýar. Telekeçileriň innowasion tehnologiýalara esaslanýan önümçiliklerini giňeltmekleri daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň öwezini dolýan önü...

DOWAMY