Gümrük habarlary

Ýurdumyz pomidoryň Russiýa eksportyny iki esse artdyrdy
21 Okt
Ýurdumyz pomidoryň Russiýa eksportyny iki esse artdyrdy

Eziz Diýarymyzyň ýyladyşhanalarynda ýetişdirilýän pomidorlarynyň Russiýa Federasiýasyna eksportyny iki esse artdyrdy. 2021-nji ýylyň sekiz aýynda Türkmenistan Russiýa Federasiýasyna eýýäm 32 müň tonna ýyladyşhana pomidoryny eksport etdi, bu bolsa geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, iki esse diýen ýaly (92%) köp. Bu bolsa, Russiýa Federasiýasyna ýyladyşhana pomidoryny iň köp satýanlaryň sanawynda Türkmenistanyň 4-nji orny eýelemeginiň şerti boldy. Şeýlelikde, Türkmenistan Russiýa Federasiýasyna ýyladyşhana pomidory ibermek boýunça Özbegistan bilen deňleşdi. Özbek eksporty 55% artyp,...

DOWAMY
Türkmenabatdaky S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawody täze önüm öndürmäge girişdi
18 Okt
Türkmenabatdaky S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawody täze önüm öndürmäge girişdi

Türkmenabadyň S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawody täze önüm - kir ýuwmak üçin sabyn öndürip başlady. Kir ýuwujy sabyny öndürmek üçin zawotda täze önümçilik sehi işe girizildi. Bu önümiň 9,100 sanysy eýýäm öndürilip içerki bazarlara çykaryldy. Täze önüm bolan kir ýuwujy sabynlaryň her biriniň agramy 150 gramdyr. Mälim bolşy ýaly, Türkmenabadyň S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawody mineral dökünleri,öndürýär. Häzirki wagtda bolsa zawod içerki we daşarky bazarlaryň zerurlyklaryna laýyklykda öz alyp barýan işiniň gerimini has-da giňeltmegi maksat edinýär. Şonuň üçin hem bu ýerde täze önümleri öndürm...

DOWAMY
Türkmenistan we Özbegistan Respublikasy gümrük amallaryny ýeňilleşdirýärler
8 Okt
Türkmenistan we Özbegistan Respublikasy gümrük amallaryny ýeňilleşdirýärler

2021-nji ýylyň 4-5-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasyna iki günlük resmi saparynyň dowmynda iki ýurduň Prezidentleriniň gatnaşmagynda türkmen-özbek ykdysady forumy guraldy. Forumyň çäklerinde ikitaraplaýyn resminamalaryna gol çekmek dabarasy hem geçirildi. Şol sanda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen Özbegistan Respublikasynyň Döwlet gümrük komitetiniň arasynda gümrük serhedinden  geçirilýän harytlar we ulag serişdeleri babatda deslapky maglumatlary alyşmagy guramak hakyndaky Teswirnama baglaşyldy.  Dünýä tejribesinden mälim...

DOWAMY
Döwrebap zyýansyzlandyryş desgalary.
20 Sen
Döwrebap zyýansyzlandyryş desgalary.

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda dünýäde giňden ýaýran howply ýokanç keseliniň ýurdumyza getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak boýunça toplumlaýyn çäreleriň hatarynda, ilatyň durmuş goraglylygyny üpjün etmek, sagdyn durmuş ýörelgelerini giňden ornaşdyrmak ýaly birnäçe möhüm wezipeler durmuşa geçirilýär. Bu uly göwrümli amala aşyrylýan işleriň netijesinde, halkymyz sagdyn we asuda durmuşda ýaşaýar. Hormatly Prezidentimiziň ýadawsyz tagallalary bilen, ýiti ýokanç keseliniň dünýäde dörän ilkinji günlerinden başlap, ýurdumyzda ýokanç keselleriň getirilmeginiň we ýaýramagyny...

DOWAMY
Maglumat tehnologiýalar ulgamynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda ýetilen sepgitler
16 Sen
Maglumat tehnologiýalar ulgamynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda ýetilen sepgitler

Hormatly Belent Serkerdebaşymyza parasatly ýolbaşçylygynda “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda ýurdumyz mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly senesini ösüşiň belent sepgitleri bilen garşylaýar. Soňky ýyllarda Türkmenistanda durnukly ösüşiň esasy gurallarynyň biri bolan tehnologiki taýdan özgertmelere kuwwatly itergi berlip, sanly ulgam we maglumat tehnologiýalary ähli pudaklarda, şol sanda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň gündelik iş düzgünine berk ornaşdy.  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň gümrük edaralarynda gümrük gözegçiligini geçir...

DOWAMY