Gümrük habarlary

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň hataryna işe täze kabul edilen harby gullukçylara hünär taýýarlygyny üstünlikli tamamladylar
15 Mar
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň hataryna işe täze kabul edilen harby gullukçylara hünär taýýarlygyny üstünlikli tamamladylar

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň hataryna işe täze kabul edilen gullukçyla 2019-njy ýylyň 15-nji martynda hünär taýýarlyk okuwyny üstünlikli tamamladylar. Bu mynasybetli Okuw merkezinde dabaraly çäre geçirildi. Dabarada okuw kursuny tamamlan harby gullukçylara güwanamalar gowşuryldy.  Işgärleri taýýarlamak meselesi bu günki gün Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň öňünde duran möhüm meseleleriň hem-de ileri tutulýan ugurlaryň biri bolup durýar. Jemgyýetiň ähli pudaklarynda bolup geçýän hemişelik özgertmeler täze hünär bilimini talap edýär. Okuw merkezi tarapyndan bu ugurda maksada...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Halkara zenan gününe bagyşlanan baýramçylyk çäresi boldy
7 Mar
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Halkara zenan gününe bagyşlanan baýramçylyk çäresi boldy

Şu günler Halkara zenanlar gününiň şanyna baýramçylyk çäreleri ýurdumyzyň edara-kärhanalarynyň ählisinde geçirilýär. Şeýle dabara 2019-njy ýylyň 7-nji martynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda hem geçirildi. Onda Gullugyň gelin-gyzlaryna Döwlet Baştutanymyzyň adyndan 60 manat möçberde pul sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy. Dabarada gutlag sözleri bilen çykyş edenler zenanlaryň adyna iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler. Ata-bablarymyz zenana-enä çuňňur hormat goýmagyň şöhratly däbini, gyzlara we gelinlere mähirli garamagy, ajaýyp zenanlary hormatlamak we goramak baradaky parasatly...

DOWAMY
Ýangyn howpsuzlygy boýunça okuw
11 Few
Ýangyn howpsuzlygy boýunça okuw

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýanyndaky Okuw merkezinde Gulluguň hataryna täze işe kabul edilen ýaş işgärleri üçin ýangyn howpsuzlygy boýunça okuwy geçirildi. Okuwyň dowamynda täze işe kabul edilen ýaş işgärler ýangyn howpsuzlygy babatynda kadalaşdyryjy hukuk namalar bilen tanyşdyryldy, şeýle hem  ýangyn howpundan goranmak we ýangynyň döremeginiň sebäplerini aradan aýyrmak barada gyzykly gürrüňler edildi. Okuw çäresi Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Aşgabat şäher Polisiýa müdirliginiň Ýangyn hopwsuzlygy bölüminiň işgäriniň gatnaşmagynda gurnaldy.

DOWAMY
«Ozon zaýalaýjy maddalary dolanyşygyna gözegçilik etmek» atly okuw çäresi
9 Few
«Ozon zaýalaýjy maddalary dolanyşygyna gözegçilik etmek» atly okuw çäresi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugyň ýanyndaky Okuw merkezinde «Ozon zaýalaýjy maddalary dolanyşygyna gözegçilik etmek» atly okuw çäresi. Bu okuw Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi tarapyndan guraldy. Oňa hünäre taýýarlyk okuwyny geçýän Gullugymyza kabul edilen ýaş hünärmenler hem-de Okuw merkeziň şahsy düzümi gatnaşdy. Häzirki zamanyň şertlerinde köp sanly himiki maddalar ýaly, ozon zaýalaýjy maddalar hem senagat, oba hojalyk sarp edijiligini kanagatlandyrmak maksady bilen her gün dünýä bazaryna çykarylýar. Beýleki himiki maddalardan tapawutlylykda ozon zaýala...

DOWAMY
Watan goragçylarynyň güni mynasybetli baýramçylyk çäresi
26 Ýan
Watan goragçylarynyň güni mynasybetli baýramçylyk çäresi

2019-njy ýylyň 26-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň mejlisler zalynda Watan goragçylarynyň güni mynasybetli baýramçylyk çäresi geçirildi.  Dabaranyň başynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygy Watan goragçylarynyň güni mynasybetli ähli gatnaşyjylary gutlap, baýramçylyk çäresini açyk diýip yglan edenden soňra Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlandy. Baýramçylyk dabarasynyň barşynda Watan goragçylarynyň güni mynasybetli harby gullukçylara dabaraly ýagdaýda nobatdaky harby atlar dakyldy. Şeýle hem, Gullugyň hatarynda göreldeli gulluk edip, ýokary hünär ussatlygy w...

DOWAMY
Bütindünýä Gümrük Guramasynyň Baş sekretary Kuniýo Mikuriýanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşyk
16 Ýan
Bütindünýä Gümrük Guramasynyň Baş sekretary Kuniýo Mikuriýanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşyk

2019-njy ýylyň 16-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Bütindünýä Gümrük Guramasynyň Baş sekretary Kuniýo Mikuriýanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi. Jenap Kuniýo Mikuriýa, Türkmenistana sapar bilen çagyrylandygy üçin hem-de myhmansöýer garşy alnanlygy üçin, sagbolsun aýtdy. Mundan başgada Jenap Kuniýo Mikuriýa Bütindünýä Gümrük Guramasynyň Baş sekretarynyň wezipesine saýlawlarda, özüniň dalaşgärligine bildirilen goldaw üçin türkmen tarapyna minnetdarlyk bildirdi.  Duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň we Bütindünýä Gümrük Guramasynyň (BGG) arasyndaky hyzm...

DOWAMY