Gümrük habarlary

Wideo aragatnaşyk arkaly Bütindünýä gümrük guramasynyň Gümrük hyzmatdaşlygy boýunça Geňeşiniň 135-nji we 136-njy mejlisleri geçirildi
26 Iýun
Wideo aragatnaşyk arkaly Bütindünýä gümrük guramasynyň Gümrük hyzmatdaşlygy boýunça Geňeşiniň 135-nji we 136-njy mejlisleri geçirildi

2020-nji ýylyň 25-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň Merkezi edara binasynda wideo aragatnaşyk arkaly Bütindünýä gümrük guramasynyň Gümrük hyzmatdaşlygy boýunça Geňeşiniň 135-nji we 136-njy mejlisleriniň işine gatnaşyldy.  Mejlisiň dowamynda Harytlary beýan etmegiň we kodlaşdyrmagyň sazlaşdyrylan ulgamyna 2022-nji ýyl üçin üýtgetmeler, maliýe meseleler we 2020-2021-nji ýyl üçin býujeti tassyklamak ýaly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem, Gurama agza döwletleriniň indiki ýüzbe-ýüz duşuşygy 2020-nji ýylyň dekabr aýyna meýilleşdirildi. 1993-nji ýylyň 17-nji maýynda...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda ýiti ýokanç keseliniň ýaýramagyna garşy hukuk goraýjy edaralary tarapyndan täsir ediş çäreleri barada wideo aragatnaşyk arkaly okuw çäresi
10 Iýun
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda ýiti ýokanç keseliniň ýaýramagyna garşy hukuk goraýjy edaralary tarapyndan täsir ediş çäreleri barada wideo aragatnaşyk arkaly okuw çäresi

2020-nji ýylyň 9-njy iýunynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirligi bilen hyzmatdaşlygyň netijesinde Ýiti ýokanç keseliniň ýaýramagyna garşy hukuk goraýjy edaralary tarapyndan täsir ediş çäreleri barada wideo aragatnaşyk arkaly okuw çäresi geçirildi.  Okuw çäresi Türkmenistanyň Döwlet gümrük we serhet gulluklarynyň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, şeýle hem Gazagystan, Gyrgyzystan, Täjigistan we Özbegistan Respublikalarynyň hukuk goraýjy edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirildi.  ...

DOWAMY
BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirligi bilen wideo aragatnaşyk arkaly geçiriljek okuw çäreleriň meýilnamasy ara alyp maslhatlaşyldy
3 Iýun
BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirligi bilen wideo aragatnaşyk arkaly geçiriljek okuw çäreleriň meýilnamasy ara alyp maslhatlaşyldy

2020-nji ýylyň 2-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirligiň Merkezi Aziýadaky (Daşkent şäherindäki)Wekilhanasynyň «Konteýnerli ýük daşamalara gözegçilik etmek boýunça BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirligiň-Bütindünýä gümrük guramasynyň Maksatnamasynyň» utgaşdyryjysy Batyr Geldiýew bilen duşuşyk wideo aragatnaşyk arkaly iş duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirligi bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygy giňeltmek, özara gyzyklanma bildirilýän ugurlar bo...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Port gözegçilik toparlarynyň agzalary üçin sanly wideo aragatnaşyk arkaly okuw çäresi geçirildi
28 Maý
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Port gözegçilik toparlarynyň agzalary üçin sanly wideo aragatnaşyk arkaly okuw çäresi geçirildi

2020-nji ýylyň 26-28-nji maýynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Port gözegçilik toparlarynyň agzalary üçin sanly strategik harytlaryň söwdasy we eksport gözegçiligi boýunça wideo aragatnaşyk arkaly okuw çäresi geçirildi. Okuw çäresi BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň hem-de Bütindünýä gümrük guramasynyň konteýner gatnawlaryna gözegçilik etmek boýunça Ählumumy maksatnamasynyň çäklerinde gurnaldy. Okuw çäresiniň maksady Döwlet gümrük gullugynyň Port gözegçilik toparynyň agzalarynyň strategik harytlarynyň söwdasy we eksport gözegçiligi babatynda habarlylygyny ýokarlandyr...

DOWAMY
Türkmenistanyň DIM-de Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi
20 Maý
Türkmenistanyň DIM-de Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi

2020-nji ýylyň 19-njy maýynda Türkmenistanyň DIM-de Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň (IRU) wekilleri bilen wideomaslahat görnüşinde duşuşyk geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.  Onlaýn görnüşde geçirilen duşuşyga Türkmenistanyň degişli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň wekilleri, şol sanda Daşary işler, Adalat, Maliýe we ykdysadyýet ministrlikleriniň, Döwlet gümrük gullugynyň we «Türkmenawtoulaglary» döwlet agentliginiň, şeýle hem Halkara awtoulag daşaýjylarynyň türkmen assosiasiýasynyň wekilleri gatnaşdylar. Taraplar Türkmenistanyň Awtomobil ulagla...

DOWAMY
Ulag daşamalary we gümrük gözegçiligi ugurlarynda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça wideomaslahat
7 Maý
Ulag daşamalary we gümrük gözegçiligi ugurlarynda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça wideomaslahat

2020-nji ýylyň 6-njy maýynda BMG-niň Söwda we ösüş boýunça Konferensiýasynyň (ÝUNKTAD) hem-de Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň (IRU) wekilleri bilen maslahat geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.  Maslahata Türkmenistanyň degişli ministrlikleri we pudak edaralary, şol sanda, Daşary işler ministrliginiň, Döwlet gümrük gullugynyň we «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň wekilleri gatnaşdylar.   Wideomaslahatyň dowamynda taraplar Türkmenistanyň ÝUNKTAD hem-de Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşigi bilen ulg daşamalary we gümrük gözegçiligi ugurlarynda hyzmatdaş...

DOWAMY