Gümrük habarlary

Lebaply telekeçilerden – dünýä bazaryna
19 Iýun
Lebaply telekeçilerden – dünýä bazaryna

Döwlet tarapyndan hususy eýeçiligi ösdürmegiň we goldamagyň hukuk binýadynyň hem-de innowasion tehnologiýalara esaslanýan hojalyk ulgamynyň döredilmegi netijesinde eksporta gönükdirilen we importy çalyşýan önümçilikler giňden ösdürilip başlandy. Bu özgertmeler ýurdumyzyň ähli ýerinde bolşy ýaly, Lebap welaýatynda hem hereket edýän hususy kärhanalardyr işewürleriň ilaty azyklyk hem-de beýleki zerur bolan önümler bilen üpjün etmekleri üçin mümkinçiliklerini has giňeltdi. Önümleriň bolçulygynyň döremegi bilen eksport ugry çalt depginlerde ösüp başlady. Hususyýetçileriň innowasion tehnologiýalary...

DOWAMY
Eksporty artyrmakda uly höwes
9 Iýun
Eksporty artyrmakda uly höwes

Hazirki wagtda, ýurdumyzyň telekeçileri  hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzy dünýäniň ösen ýurtlarynyň hataryna goşmak babatda alyp barýan işlerine işjeň gatnaşyp, ata Watanymyzyň dünýädäki abraý‒mertebesiniň belende göterilmegine mynasyp goşant goşýarlar. Olar ýurdumyzyň möhüm ugurlardaky öňegidişliklerde ösen innowasiýaly tehnologiýany ornaşdyrmakda we giňden ulanmakda işjeňlik görkezýärler. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzyň ähli babatdaky ösüşleri kanunalaýyklykda amala aşyrylyp, Kanunlara we kanunçylyk namalaryna döwrüň talaplaryna laýyklykda üýtgetmeler we goşma...

DOWAMY
Ahal welaýat gümrükhanasynyň iş çäginde eksport edilýän harytlaryň görnüşi artýar
4 Iýun
Ahal welaýat gümrükhanasynyň iş çäginde eksport edilýän harytlaryň görnüşi artýar

Türkmenistanda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek boýunça Döwlet maksatnamasynyň tassyklanmagy bilen ýurdumyzyň telekeçilerine daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmekde giň mümkinçilikler açyldy. Şeýle harytlaryň düzümini kämilleşdirmek boýunça ylmy taýdan esaslandyrylan ugurlar kesgitlenilip, senagat, gündelik sarp edilýän we azyk önümlerini ýerli önümçilikler bilen çalyşmagyň üstünde işler geçirilip oňyn netijeler gazanyldy. Ahal welaýat gümrükhanasynda eksport gümrük düzgüninde resmileşdirilýän harytlaryň görnüşleri muňa a...

DOWAMY
“Eksport-import amallary üçin bir penjire” ulgamynyň işini utgaşdyrmak boýunça Pudagara iş topary öz işini dowam edýär
29 Maý
“Eksport-import amallary üçin bir penjire” ulgamynyň işini utgaşdyrmak boýunça Pudagara iş topary öz işini dowam edýär

2021-nji ýylyň 28-nji maýynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda “Eksport-import amallary üçin bir penjire” ulgamynyň işini utgaşdyrmak boýunça Pudagara iş toparynyň 3-nji mejlisi geçirildi. Pudagara iş toparynyň 3-nji mejlisiň işine, iş toparynyň düzümine gatnaşýan ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň jogapkär wekillerinden başga, BMG-nyň Ösüş Maksatnamasynyň hem-de Türkmenistanda halkara awtoulagly daşaýjylaryň assosiasiýasynyň (THADA) wekilleri gatnaşdylar.  Mejlisiň dowamynda, Pudagara toparyň düzümine girýän döwlet gözegçilik edaralarynyň işi babatynda geçirilen selje...

DOWAMY
Gümrük işiniň mümkinçilikleri barada geçirilen maslahat
28 Maý
Gümrük işiniň mümkinçilikleri barada geçirilen maslahat

Daşoguz welaýat gümrükhanasynyň edara binasynyň mejlisler zalynda harby gullukçylarynyň we Telekeçiler birleşmesiniň Daşoguz welaýat agzalarynyň gatnaşmagynda ýurdumyzda eksporta gönükdirilen harytlary öndürýän hususy kärhanalary we telekeçileri höweslendirmek, olaryň bähbitlerini goramak we harytlarymyzyň daşary ýurt bazarlarynda bäsleşige ukyplylygyny ýokarlandyrmak, şeýle hem eksport edijilere goldaw bermek arkaly eksportyň möçberlerini artdyrmak maksady bilen, 2021-nji ýylyň maý aýynyň 21-ne işewürlik maslahaty geçirildi.  Maslahatda Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 14-nji maýy...

DOWAMY
Milli Liderimiz täze ýyladyşhana toplumlarynyň işine badalga berdi
26 Maý
Milli Liderimiz täze ýyladyşhana toplumlarynyň işine badalga berdi

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny ýerine ýetirmek maksady bilen Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň Akýap daýhan birleşiginiň çäginde “Mähriban obam” hususy kärhanasy tarapyndan ýyladyşhana guruldy. Ýyladyşhanada ekinleri ekmekden, olary ösdürip ýetişdirmekden we ideg etmekden başlap , işgärleriň zähmetini guramaga çenli önümçilik işleriniň dolandyrylyşy sanly ulgam arkay amala aşyrylýar. Ýylylygyň, çyglylygyň, hasyllylygyň görkezijileri, hasylyň ýyglanan möhleti taýýar önümiň ulag serişdesine ýüklenendigi, onuň içer...

DOWAMY