Gümrük habarlary

Döwrebap zyýansyzlandyryş desgalary.
20 Sen
Döwrebap zyýansyzlandyryş desgalary.

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda dünýäde giňden ýaýran howply ýokanç keseliniň ýurdumyza getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak boýunça toplumlaýyn çäreleriň hatarynda, ilatyň durmuş goraglylygyny üpjün etmek, sagdyn durmuş ýörelgelerini giňden ornaşdyrmak ýaly birnäçe möhüm wezipeler durmuşa geçirilýär. Bu uly göwrümli amala aşyrylýan işleriň netijesinde, halkymyz sagdyn we asuda durmuşda ýaşaýar. Hormatly Prezidentimiziň ýadawsyz tagallalary bilen, ýiti ýokanç keseliniň dünýäde dörän ilkinji günlerinden başlap, ýurdumyzda ýokanç keselleriň getirilmeginiň we ýaýramagyny...

DOWAMY
Maglumat tehnologiýalar ulgamynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda ýetilen sepgitler
16 Sen
Maglumat tehnologiýalar ulgamynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda ýetilen sepgitler

Hormatly Belent Serkerdebaşymyza parasatly ýolbaşçylygynda “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda ýurdumyz mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly senesini ösüşiň belent sepgitleri bilen garşylaýar. Soňky ýyllarda Türkmenistanda durnukly ösüşiň esasy gurallarynyň biri bolan tehnologiki taýdan özgertmelere kuwwatly itergi berlip, sanly ulgam we maglumat tehnologiýalary ähli pudaklarda, şol sanda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň gündelik iş düzgünine berk ornaşdy.  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň gümrük edaralarynda gümrük gözegçiligini geçir...

DOWAMY
Garaşsyzlygyň 30 ýyllygyna ykdysadyýet durnukly ösüşleriň ýolunda
15 Sen
Garaşsyzlygyň 30 ýyllygyna ykdysadyýet durnukly ösüşleriň ýolunda

Ykdysadyýetiň gülläp ösýän ýerinde ýaşaýyş-durmuş ähli taraplaýyn ösüp ugraýar. Munuň şeýledigine Berkarar döwletimiziň mysalynda hem göz ýetirse bolýar. Türkmenistanyň kuwwatly ykdysadyýeti kemala geldi. Garaşsyz ýurdumyz hormatly Prezidentimiziň işläp düzen ykdysady strategiýasyna laýyklykda öňe tarap ynamly gadam urýar, öz Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygynyň toýuny mynasyp zähmet sowgatlary bilen garşylaýar. Syýasy, durmuş-ykdysady we medeni ösüşleriň ähli ugurlarynda gazanylýan ýokary sepgitler döwletimiziň täze taryhynda buýsançly sahypalary ýazýar. Dünýä ykdysadyýetinde ýüze çykýan kynçy...

DOWAMY
Demir ýolda daşalýan ýüklere gümrük düzgünleşdirilişiniň täze tertibi tassyklandy
23 Awg
Demir ýolda daşalýan ýüklere gümrük düzgünleşdirilişiniň täze tertibi tassyklandy

Türkmenistanda demir ýol ulagy arkaly ýurduň serhetlerini kesip geçýän harytlaryň we konteýnerleriň gümrük düzgünleşdirilişiniň tertibi tassyklandy. Bu baradaky maglumat Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň minjust.gov.tm saýtynda ýerleşdirildi. Resminama demir ýol ulagy arkaly daşalýan ýüklere Türkmenistanyň gümrük çägine girende hem-de çykanda gümrük gözegçiligini amala aşyrmagyň umumy düzgünlerini kadalaşdyrýar.

DOWAMY
Halkara serhetüsti söwdada gender deňligi barada maslahat Lebap welaýat gümrükhanasynda geçirildi
20 Awg
Halkara serhetüsti söwdada gender deňligi barada maslahat Lebap welaýat gümrükhanasynda geçirildi

2021-nji ýylyň 19-njy awgustynda, Halkara söwda guramasy bilen hyzmatdaşlygyň çäginde Türkmenabat şäherinde Lebap welaýat gümrükhanasynyň işgärleriniň gatnaşmagynda Halkara serhetüsti söwdada gender deňligi barada okuw çäresi geçirildi.  Çäre, Halkara söwda merkeziniň guramagynda sebitleýin okuw türgenleşigini geçip, ygtyýarnama alan Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň işgärleri tarapyndan geçirildi.  Gatnaşyjylar gender deňligi we onuň jemgyýetdäki orny, geder meseleleriniň söwda bilen arabaglanyşygy, gender meselelerini göz öňünde tutmak bilen, serhetüsti söwdany üpjün etmekde döwlet i...

DOWAMY
Balkan welaýat gümrükhanasynda gender meselesine bagyşlanan okuw çäresi geçirildi
14 Awg
Balkan welaýat gümrükhanasynda gender meselesine bagyşlanan okuw çäresi geçirildi

2021-nji ýylyň 12-nji awgustynda, Türkmenbaşy şäherinde, Balkan welaýat gümrükhanasynyň işgärleri üçin Halkara serhetüsti söwdada gender deňligi meselesine bagyşlanan okuw çäresi geçirildi. Bu okuw Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň Halkara söwda merkezi bilen alyp barýan hymatdaşlygynyň çäklerinde agzalan guramanyň Ýewropa Bileleşigi tarapyndan maliýeleşdirilýän «Ready4Trade Merkezi Aziýa» sebitleýin taslamasyny durmuşa geçirmek maksady bilen geçirildi. Okuw çäresini, öň wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen sebitleýin okuw türgenleşigini geçen Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň Merkez...

DOWAMY