Gümrük habarlary

«Konteýnerli daşamalara gözegçilik etmek boýunça» Ähliumumy maksatnamasynyň çäklerindäki Port gözegçilik toparlary üçin okuw maslahaty geçirildi.
11 Iýul
«Konteýnerli daşamalara gözegçilik etmek boýunça» Ähliumumy maksatnamasynyň çäklerindäki Port gözegçilik toparlary üçin okuw maslahaty geçirildi.

Türkmenistanyň gümrük edaralarynyň ulgamyny ösdürmegiň 2017-2021-nji ýyllar üçin maksatnamasynda daşary ýurtly hyzmatdaşlar we halkara guramalar bilen özara peýdaly hyzmatdaşlygy artdyrmak ýörelgelerini goldanmak bilen, Gümrük gullugy halkara hyzmatdaşlyk institularyna gatnaşygyny işjeňleşdirýär. Şu maksatlar bilen, diňe Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň (UNODC) Merkezi Aziýadaky sebitleýin wekilhanasy bilen bilelikde soňky wagtda eýýäm birnäçe çäreler geçirildi.  Şeýle meýilleşdirilen çäreleriň biri häzirki wagtda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugyny...

DOWAMY
Harytlary beýan etmegiň we kodlara bölmegiň sazlaşdyrylan ulgamy hakynda halkara Konwensiýasy boýunça sanly ulgam arkaly okuw maslahaty
5 Iýul
Harytlary beýan etmegiň we kodlara bölmegiň sazlaşdyrylan ulgamy hakynda halkara Konwensiýasy boýunça sanly ulgam arkaly okuw maslahaty

2020-nji ýylyň 29-njy iýuny-1-nji iýuly aralygynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Harytlary beýan etmegiň we kodlara bölmegiň sazlaşdyrylan ulgamy hakynda halkara Konwensiýasy boýunça sanly ulgam arkaly okuw maslahaty geçirildi. Okuwyň maksady Harytlary beýan etmegiň we kodlara bölmegiň sazlaşdyrylan ulgamy hakynda halkara Konwensiýasyna goşulmak bilen bagly we bu ugurda ýüze çykyp biljek meseleleri ara alyp maslahatlaşmakdan hem-de halkara tejribesi bilen tanyşmakdan ybarat. Oňa gümrük statistikasy we gümrük tölegleri boýunça işleýän işgärler gatnaşdy.  Okuwy Bütindünýä gümrük guram...

DOWAMY
Wideo aragatnaşyk arkaly Bütindünýä gümrük guramasynyň Gümrük hyzmatdaşlygy boýunça Geňeşiniň 135-nji we 136-njy mejlisleri geçirildi
26 Iýun
Wideo aragatnaşyk arkaly Bütindünýä gümrük guramasynyň Gümrük hyzmatdaşlygy boýunça Geňeşiniň 135-nji we 136-njy mejlisleri geçirildi

2020-nji ýylyň 25-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň Merkezi edara binasynda wideo aragatnaşyk arkaly Bütindünýä gümrük guramasynyň Gümrük hyzmatdaşlygy boýunça Geňeşiniň 135-nji we 136-njy mejlisleriniň işine gatnaşyldy.  Mejlisiň dowamynda Harytlary beýan etmegiň we kodlaşdyrmagyň sazlaşdyrylan ulgamyna 2022-nji ýyl üçin üýtgetmeler, maliýe meseleler we 2020-2021-nji ýyl üçin býujeti tassyklamak ýaly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem, Gurama agza döwletleriniň indiki ýüzbe-ýüz duşuşygy 2020-nji ýylyň dekabr aýyna meýilleşdirildi. 1993-nji ýylyň 17-nji maýynda...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda ýiti ýokanç keseliniň ýaýramagyna garşy hukuk goraýjy edaralary tarapyndan täsir ediş çäreleri barada wideo aragatnaşyk arkaly okuw çäresi
10 Iýun
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda ýiti ýokanç keseliniň ýaýramagyna garşy hukuk goraýjy edaralary tarapyndan täsir ediş çäreleri barada wideo aragatnaşyk arkaly okuw çäresi

2020-nji ýylyň 9-njy iýunynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirligi bilen hyzmatdaşlygyň netijesinde Ýiti ýokanç keseliniň ýaýramagyna garşy hukuk goraýjy edaralary tarapyndan täsir ediş çäreleri barada wideo aragatnaşyk arkaly okuw çäresi geçirildi.  Okuw çäresi Türkmenistanyň Döwlet gümrük we serhet gulluklarynyň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, şeýle hem Gazagystan, Gyrgyzystan, Täjigistan we Özbegistan Respublikalarynyň hukuk goraýjy edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirildi.  ...

DOWAMY
BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirligi bilen wideo aragatnaşyk arkaly geçiriljek okuw çäreleriň meýilnamasy ara alyp maslhatlaşyldy
3 Iýun
BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirligi bilen wideo aragatnaşyk arkaly geçiriljek okuw çäreleriň meýilnamasy ara alyp maslhatlaşyldy

2020-nji ýylyň 2-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirligiň Merkezi Aziýadaky (Daşkent şäherindäki)Wekilhanasynyň «Konteýnerli ýük daşamalara gözegçilik etmek boýunça BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirligiň-Bütindünýä gümrük guramasynyň Maksatnamasynyň» utgaşdyryjysy Batyr Geldiýew bilen duşuşyk wideo aragatnaşyk arkaly iş duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirligi bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygy giňeltmek, özara gyzyklanma bildirilýän ugurlar bo...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Port gözegçilik toparlarynyň agzalary üçin sanly wideo aragatnaşyk arkaly okuw çäresi geçirildi
28 Maý
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Port gözegçilik toparlarynyň agzalary üçin sanly wideo aragatnaşyk arkaly okuw çäresi geçirildi

2020-nji ýylyň 26-28-nji maýynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Port gözegçilik toparlarynyň agzalary üçin sanly strategik harytlaryň söwdasy we eksport gözegçiligi boýunça wideo aragatnaşyk arkaly okuw çäresi geçirildi. Okuw çäresi BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň hem-de Bütindünýä gümrük guramasynyň konteýner gatnawlaryna gözegçilik etmek boýunça Ählumumy maksatnamasynyň çäklerinde gurnaldy. Okuw çäresiniň maksady Döwlet gümrük gullugynyň Port gözegçilik toparynyň agzalarynyň strategik harytlarynyň söwdasy we eksport gözegçiligi babatynda habarlylygyny ýokarlandyr...

DOWAMY