Gümrük habarlary

Türkmenistanyň DIM-de Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi
20 Maý
Türkmenistanyň DIM-de Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi

2020-nji ýylyň 19-njy maýynda Türkmenistanyň DIM-de Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň (IRU) wekilleri bilen wideomaslahat görnüşinde duşuşyk geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.  Onlaýn görnüşde geçirilen duşuşyga Türkmenistanyň degişli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň wekilleri, şol sanda Daşary işler, Adalat, Maliýe we ykdysadyýet ministrlikleriniň, Döwlet gümrük gullugynyň we «Türkmenawtoulaglary» döwlet agentliginiň, şeýle hem Halkara awtoulag daşaýjylarynyň türkmen assosiasiýasynyň wekilleri gatnaşdylar. Taraplar Türkmenistanyň Awtomobil ulagla...

DOWAMY
Ulag daşamalary we gümrük gözegçiligi ugurlarynda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça wideomaslahat
7 Maý
Ulag daşamalary we gümrük gözegçiligi ugurlarynda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça wideomaslahat

2020-nji ýylyň 6-njy maýynda BMG-niň Söwda we ösüş boýunça Konferensiýasynyň (ÝUNKTAD) hem-de Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň (IRU) wekilleri bilen maslahat geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.  Maslahata Türkmenistanyň degişli ministrlikleri we pudak edaralary, şol sanda, Daşary işler ministrliginiň, Döwlet gümrük gullugynyň we «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň wekilleri gatnaşdylar.   Wideomaslahatyň dowamynda taraplar Türkmenistanyň ÝUNKTAD hem-de Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşigi bilen ulg daşamalary we gümrük gözegçiligi ugurlarynda hyzmatdaş...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň we Bütindünýä gümrük guramasynyň wekilleriniň gatnaşmagynda sanly wideo aragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi
24 Apr
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň we Bütindünýä gümrük guramasynyň wekilleriniň gatnaşmagynda sanly wideo aragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi

2020-nji ýylyň 23-nji aprelinde Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň we Bütindünýä gümrük guramasynyň wekilleriniň gatnaşmagynda sanly wideo aragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Duşuşykda täzeden seredilen Kioto konwensiýasy diýlip atlandyrylýan Gümrük proseduralaryny ýönekeýleşdirmek we sazlaşdyrmak boýunça halkara konwensiýasyna goşulyşmak meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy. Hususan-da, taraplar konwensiýa goşulmak bilen baglanyşykly berjaý edilmeli talaplara garadylar. Konwensiýa tarapyndan bellenen talaplar barada aýdylanda, Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri Hormatly...

DOWAMY
Türkmenistan bilen BMG-niň Söwda we ösüş boýunça Konferensiýasynyň arasynda wideo aragatnaşyk arkaly maslahat
22 Apr
Türkmenistan bilen BMG-niň Söwda we ösüş boýunça Konferensiýasynyň arasynda wideo aragatnaşyk arkaly maslahat

2020-nji ýylyň 22-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi, Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen BMG-niň Söwda we ösüş boýunça Konferensiýasynyň (ÝUNKTAD) wekilleriniň arasynda wideo aragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.  Maslahatyň barşynda taraplar Türkmenistan bilen ÝUNKTAD-yň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ähmiýetli ugurlaryna aýratyn üns berdiler. Bu ugurda Türkmenistanda Sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça Konsepsiýasynyň 2020-2023-nji ýyllar üçin ikinji tapgyryny amala aşyrmagyň çäklerinde “Halkara söwda üçin Türkmenis...

DOWAMY
Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda maslahat
11 Apr
Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda maslahat

2020-nji ýylyň 11-nji aprelinde Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda maslahat geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty, Magtymguly adyndaky Türkmenistanyň Döwlet uniwersitetiniň mugallymy, Türkmenistanyň Baş Prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Döwlet Kazyýetiniň, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Aşgabat şäheriniň demokratiki partiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň agzalary gatnaşdylar. Hormatly Prezidentimiziň Esasy Kanunymyza üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek, şeýle...

DOWAMY
Türkmenistanyň Gümrük kodeksine üýtgetmeler girizildi
2 Apr
Türkmenistanyň Gümrük kodeksine üýtgetmeler girizildi

Türkmenistanyň Mejlisi «Türkmenistanyň Gümrük kodeksine üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda» Kanuny kabul etdi. Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda Türkmenistanyň Kanunyndan «Aýry-aýry gümrük düzgünleriniň çäklerinde amala aşyrylýan we gümrük hyzmatlaryny bitirmek boýunça işiň» aýrylmagy bilen baglylykda Türkmenistanyň Gümrük kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi.  Bu üýtgetmelere laýyklykda, ygtyýarnama esasynda amala aşyrylýan işiň aşakdaky görnüşleri, ýagny paçsyz söwda dükanynyň, gümrük ammarynyň, wagtlaýyn saklanylýan ammaryň hem-de gümrük dellalynyň teleke...

DOWAMY