Gümrük habarlary

Ýurdumyzyň eksport mümkinçilikleriniň ýokarlandyrmagyny goldamaga gönükdirilen işler
11 Ýan
Ýurdumyzyň eksport mümkinçilikleriniň ýokarlandyrmagyny goldamaga gönükdirilen işler

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeleriň çäginde oba hojalygynyň beýleki ähli ulgamlarynda bolşy ýaly, ýyladyşhanalaryň ösdürilmegine hem badalga berildi. Häzirki wagtda ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň-telekeçilik düzümleriniň daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilikleri öz ýurdumyzda ýola goýmak we eksporta gönükdirmek döwlet maksatnamalarynyň çäklerinde guran innowasion ýyladyşhana hojalyklarynyň ýene birnäçesi ýurdymyzyň ilatyny ter gök önümler bilen üpjün e...

DOWAMY
Türkmen telekeçileriniň öndürýän önümleri dünýä bazarynda mynasyp orun eýeleýär
30 Dek
Türkmen telekeçileriniň öndürýän önümleri dünýä bazarynda mynasyp orun eýeleýär

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň “Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany” ýylynda döwletimiziň ähli işleri rowaçlyk bilen alynyp barylýar. Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligiň ösdürilmegine ýakyndan ýardam berip, telekeçiligi yzygiderli höweslendirip we goldap durýar. Häzirki döwürde “Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi” goldamagyň 2018-2024-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyndan ugur alyp, ýurdumyzyň telekeçileri oba hojalykda, senagatda, azyk önümlerini öndürmekde şeýle hem söwdada we  hyzmatda uly işleri  üstünlikli amala aşyrýarlar. Mary şäherinde ýerleş...

DOWAMY
Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň çäginde keramiki bezeg kerpijini öndürýän zawody işe girizildi
17 Dek
Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň çäginde keramiki bezeg kerpijini öndürýän zawody işe girizildi

?Döwlet adam üçindir!» taglymatyny esasy ýörelge edinen Hormatly Arkadag Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde diýarymyzyň ykdysady kuwwaty barha pugtalanýar. Şolaryň hatarynda hem ýurdumyzyň eksport kuwwatyny has-da ösdürmekde Lebap welaýatynyň telekeçileri hem işjeň gatnaşýarlar. Häzirki wagtda kiçi we orta telekeçiligi ösdürmegiň täze, industrial-innowasiýa häsiýetli tapgyry lebaply telekeçileriň onlarçasy tarapyndan üstünlikli amala aşyrylýar. Telekeçileriň innowasion tehnologiýalara esaslanýan önümçiliklerini giňeltmekleri daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň öwezini dolýan önü...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy BMG-niň Ösüş Maksatnamasy we BMG-niň Söwda we ösüş konferensiýasy bilen «Bir penjire» taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça bilelikdäki taslama resminamasyny baglaşdy
12 Dek
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy BMG-niň Ösüş Maksatnamasy we BMG-niň Söwda we ösüş konferensiýasy bilen «Bir penjire» taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça bilelikdäki taslama resminamasyny baglaşdy

2020-nji ýylyň 11-nji dekabrynda, ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen Halkara serginiň çäklerinde birnäçe  halkara hyzmatdaşlygyň resminamalaryna gol çekmek dabarasy geçirildi, şol sanda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň, Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Söwda we ösüş konferensiýasynyň arasynda «Eksport-import amallary üçin bir penjire» atly üç taraplaýyn taslama resminamasy baglaşyldy.  Türkmen tarapdan, resminama Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygy Maksat Hudaýkulyýew, BMG-niň...

DOWAMY
Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy toý dabaralara beslenýär
11 Dek
Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy toý dabaralara beslenýär

2020-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Daşoguz welaýat gümrükhanasynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň, Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäher geňeşiniň Daşoguz  serhet birikmesiniň, Daşoguz welaýat gümrükhanasy bilen bilelikde harby gullukçylarynyň gatnaşmagynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan "Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany" atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Tanyşdyrylyş dabarasyna gatnaşyjylar bu neşiriň sahypalarynda Diýarymyzyň iň täze taryhynyň möhüm wakalarynyň be...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugunda küşt ýaryşy geçirildi
8 Dek
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugunda küşt ýaryşy geçirildi

2020-nji ýylyň 7-8-nji dekabry aralygynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugunyň merkezi binasynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň şahsy düzüminiň arasynda küşt ýaryşy boýunça oýunlar geçirildi.  Küşt gadymy akyl-paýhas oýnudyr. Taryhy maglumatlara görä küşt oýny 2000 ýyl mundan öň Hindistanda dörän diýip hasap edilýär. Ençe asyrlardan bäri öz gymmatyny ýitirmäni gelýän bu oýun ilki şalar tarapyndan oýnalyp, uly meşhurlyga eýe bolupdyr. Häzirki wagtda küşt oýny sportuň köpçülikleýin we meşhur...

DOWAMY