Gümrük habarlary

Ýurdumyzyň çäginden üstaşyr geçýän ýük tirkegleri üçin ýygymlaryň möçberi bellenildi
5 Noý
Ýurdumyzyň çäginden üstaşyr geçýän ýük tirkegleri üçin ýygymlaryň möçberi bellenildi

Ýurdumyzyň çäginden üstaşyr geçýän daşary ýurt ýük tirkegleriniň eýeleri üçin ýygymlaryň möçberi bellenildi. Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi. Resminama laýyklykda, halkara ulag we üstaşyr geçelgesini döretmek hakynda Eýran Yslam Respublikasynyň, Oman Soltanlygynyň, Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Hökümetleriniň arasyndaky Ylalaşyga (Aşgabat Ylalaşygyna) hem-de Üstaşyr we ulag hyzmatdaşlygy hakynda Ylalaşyga (Lapis Lazuli ugry boýunça Ylalaşyga) agza döwletlerden ýa-da bu döwletleriň üsti bilen daşary ýurt döwletleriniň ýük awtoulag tirkegleri we ýarym tirkegleri...

DOWAMY
Harby türgenlerimiz ussatlygyny basketbol meýdançasynda görkezdiler
3 Noý
Harby türgenlerimiz ussatlygyny basketbol meýdançasynda görkezdiler

Häzirki wagtda Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň türgenleriniň arasynda sport ýaryşlary dowam edýär.  Şu gün hem sportuň basketbol görnüşi boýunça Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň we Döwlet serhet gullugynyň toparlary güýç synanyşdylar. Diýseň dartgynly ýagdaýda geçen ýaryşda serhetçi basketbolçular garşydaşyndan üstün çykmagy başardy. Muňa garamazdan, iki toparyň türgenleri hem örän ajaýyp oýunlary görkezdiler. Toparlaryň türgenleriniň ählisine berekella diýesiň gelýär. Şeýle ýaş türgenlerimiziň bardygy türkmen sportunyň geljegini...

DOWAMY
Türkmenistanda «Bir penjire» ulgamyny ornaşdyrmak boýunça okuw maslahaty
31 Okt
Türkmenistanda «Bir penjire» ulgamyny ornaşdyrmak boýunça okuw maslahaty

Ozal habar berlişi ýaly, golaýda Türkmenistanda «Eksport-import amallary üçin Bir penjire» taslamasynyň durmuşa geçirilmegine ýardam etmek boýunça bilelikdäki hyzmatdaşlyk hakynda Birleşen Milletler Guramasynyň Söwda we ösüş boýunça konferensiýasynyň, Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň we Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň arasynda Özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama gol çekildi. Şol Ähtnamany ýerine ýetirmegiň çäklerinde 2020-nji ýylyň      29-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi, Birleşen Milletler Guramasynyň Ö...

DOWAMY
Lebap welaýat gümrükhanasynda okuw çäresi geçirildi
30 Okt
Lebap welaýat gümrükhanasynda okuw çäresi geçirildi

Lebap welaýat gümrükhanasynda «Türkmenistanyň gümrük serhedinden geçirilýän ulag serişdelerine gümrük gözegçiligini geçirmegiň Tertibini tassyklamak hakynda» hem-de Türkmenistanyň Içeri işler ministriniň, Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2020-nji ýylyň 21-nji sentýabrynda bilelikde çykaran 187/95 belgili buýrugy bilen tassyklanan Döwlet serhediniň gözegçilik-geçiriş ýerlerinden ýurdumyza ýeňil awtomobilleri geçirmegiň Tertibi boýunça okuw çäresi geçirildi. Okuw çäresiniň esasy maksady gümrük işgärleriniň arasynda hünär derjelerini kämilleşdirmek bolup durýar.  Türkmenistanyň...

DOWAMY
Sport – ruhubelentligiň gözbaşy, parahatçylygyň ilçisi
27 Okt
Sport – ruhubelentligiň gözbaşy, parahatçylygyň ilçisi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe eziz Diýarymyz sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy hökmünde dünýäde giňden tanalýar. Hormatly ¬Prezidentimiziň beden saglygyny berkitmekde görkezýän şahsy göreldesi ýaş nesil üçin ruhlandyryjy güýç bolup durýar. Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmak, sagdyn durmuş ýörelgesine eýermek türkmenistanlylar üçin mizemez ýörelgä öwrülýär. Hemişelik Bitarap döwletimiziň alyp barýan içeri we daşary syýasatynda dünýä halklarynyň arasynda dost-¬doganlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmak üçin parahatçylygyň we abadançylygyň...

DOWAMY
Türkmen izogamy dünýä bazaryna çykarylýar
22 Okt
Türkmen izogamy dünýä bazaryna çykarylýar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda häzirki wagtda ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda halk hojalygynyň pudaklaryny döwrebaplaşdyrmagyň we ösdürmegiň, bazar gatnaşyklaryny, hususy telekeçiligi ösdürmegiň hasabyna milli ykdysadyýetiň bäsdeşlige ukyplylygyny we eksport kuwwatyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen giň gerimli ulgamlaýyn işler alnyp barylýar.   Bu alnyp barylýan işleriň netijesinde ýurdumyzda öndürilýän dürli önümleriň möçberi artýar hem-de olaryň görnüşleri giňelýär. Eksportyň düzümind...

DOWAMY