Gümrük habarlary

Lebap welaýat gümrükhanasynda Ozon dargadyjy maddalaryň bikanun söwdasynyň öňüni almak boýunça okuw maslahaty geçirildi
3 Sen
Lebap welaýat gümrükhanasynda Ozon dargadyjy maddalaryň bikanun söwdasynyň öňüni almak boýunça okuw maslahaty geçirildi

2019-njy ýylyň 2-nji sentýabrynda Lebap welaýat gümrükhanasynyň edara binasynda Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Ozon merkeziniň guran okuw maslahaty Ozon dargadyjy maddalaryň, düzüminde ODM bolan garyndylaryň we önümleriň monitoringi we bikanun söwdasynyň öňüni almak meselesine bagyşlandy. Oňa gümrükhananyň we onuň tabynlygyndaaky gümrük postlarynyň işgärleri gatnaşdylar.  Bu çäre Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Birleşen Milletler Guramasynyň Senagat ösüşi boýunça guramasynyň Ýerine ýetiriji gullugy bilen bilelikde ýerine ý...

DOWAMY
Rentgen barlag enjamynyň şekillerini okamak boýunça ýöriteleşdirilen tälim okuwy
23 Awg
Rentgen barlag enjamynyň şekillerini okamak boýunça ýöriteleşdirilen tälim okuwy

Aşgabatda rentgen barlag enjamynyň şekillerini okamak boýunça ýöriteleşdirilen tälim okuwy geçirilýär. Bu tälim okuwy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkezi tarapyndan guraldy. Ol 19-njy awgustda başlandy. Çärä Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň hem-de Içeri işler ministrligini ulag polisiýasynyň işgärleri gatnaşýarlar. Bu okuw çäresi Türkmenistanyň Hökümetiniň ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkezi bilen bilelikde 2019-njy ýylda amala aşyrmaly çäreleriň meýilnamasynyň çäklerinde geçirilýär. Ýöriteleşdirilen tälim okuwynyň maksady Türkmenistanyň howa menzillerinde h...

DOWAMY
Gümrük üpjünçiligi bilen bagly bikanun hereketlere garşy göreş babatynda okuw türgenleşigi
22 Awg
Gümrük üpjünçiligi bilen bagly bikanun hereketlere garşy göreş babatynda okuw türgenleşigi

2019-njy ýylyň awgust aýynyň 20-22-si aralygynda BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň hem-de Konteýner gatnawlaryna gözegçilik etmek boýunça Bütindünýä gümrük guramasynyň Ählumumy maksatnamasynyň Türkmenistandaky edarasy gümrük üpjünçiligi bilen bagly bikanun hereketlere garşy göreş babatynda üç günlik okuw türgenleşigini geçirdi. Okuw türgenleşigine Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugyndan 18 sany işgär gatnaşdy. BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň bilermenleri tarapyndan geçirilen bu okuw türgenleşiginiň maksady konteýnerli daşamalarda gümrük üpjünçiligi bilen b...

DOWAMY
«Konteýnerli ýük daşamalara gözegçilik etmek boýunça BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirligiň-Bütindünýä gümrük guramasynyň Maksatnamasynyň» wekilleri bilen duşuşyk
21 Awg
«Konteýnerli ýük daşamalara gözegçilik etmek boýunça BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirligiň-Bütindünýä gümrük guramasynyň Maksatnamasynyň» wekilleri bilen duşuşyk

2019-njy ýylyň 21-nji awgustynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň işgärleri bilen «Konteýnerli ýük daşamalara gözegçilik etmek boýunça BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirligiň-Bütindünýä gümrük guramasynyň Maksatnamasynyň» sebitleýin utgaşdyryjysy B. Geldiýewiň duşuşygy geçirildi. Duşuşyga şeýle-de bu Maksatnamanyň milli utgaşdyryjysy Ç.Ataýew gatnaşdy.    Türkmenistan bu Maksatnama 2009-njy ýylda goşuldy. Bu döwrüň içinde köp taslamalar amala aşyryldy. Halkara gümrük terminalynda hem-de Türkmenbaşy şäherindäki Halkara deňiz portunda Port gözegçiligi topary üçin iş otaglary dör...

DOWAMY
Türkmenistanyň gümrük çägi boýunça harytlary daşamak bilen bagly täze kadalar
16 Awg
Türkmenistanyň gümrük çägi boýunça harytlary daşamak bilen bagly täze kadalar

Türkmenistanyň içerki we serhetýaka gümrük edaralarynda utgaşdyrylan gümrük maglumat ulgamy ornaşdyrylýar. Bu ulgamyň T1/T2 üstaşyr moduly häzirki wagtda doly işe girizildi. Şunuň bilen baglylykda, agzalan üstaşyr modulynyň üsti bilen Türkmenistanyň gümrük serhedinden geçirilýän harytlar we ulag serişdeleri awtomatlaşdyrylan usulda gümrük taýdan resmileşdirilip, gümrük üstaşyry gümrük amalyna ýerleşdiriler. Türkmenistanyň içerki we serhetýaka gümrük edaralarynda gümrük dellallarynyň işi ýola goýlan we ýük daşaýjylar gümrük dellallarynyň hyzmatyndan peýdalanyp bilerler. Türkmenistanyň gümrük...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy täze innowasiýa çözgütlerini Hazar innowasion tehnologiýalarynyň sergisine hödürledi
11 Awg
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy täze innowasiýa çözgütlerini Hazar innowasion tehnologiýalarynyň sergisine hödürledi

2019-njy ýylyň 11-nji awgustynda birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde halkara Hazar innowasion tehnologiýalarynyň halkara sergisiniň açylyş dabarasy geçirildi. Sergi Türkmenbaşy şäheriniň Halkara deňiz portunyň çäginde guraldy. Sergä hazarýaka we beýleki ýurtlaryň wekiliýetleri, şeýle hem halkara guramalarynyň, daşary ýurt logistiki kompaniýalarynyň we halkara köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Gatnaşyjylar hazarýaka ýurtlarynyň milli stendleri, ulag senagatynyň iň täze gazananlary we ýokary tehnologiýalar ulgamynda ýetilen belent sepgitler bilen ýakyndan t...

DOWAMY