Gümrük habarlary

Karbamidiň eksporty birsyhly artýar
16 Okt
Karbamidiň eksporty birsyhly artýar

Hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary bilen Türkmenistanda amala aşyrylýan iri möçberli düýpli özgertmeler, ykdysadyýetimiziň ösüşi üçin kesgitlenen ynamly ugur hem-de galyberse-de eziz Diýarymyzyň baý tebigy gorlary ýurdumyzda iri taslamalary durmuşa geçirmek üçin giň mümkinçilikleri açýar. Şoňa görä-de ähli pudaklar bilen bir hatarda gaz-himiýa pudagy hem okgunly ösýär. Ýurdumyzda üstünlikli hereket edýän degişli kärhanalardyr önüm öndürijiler indi öz önümlerini daşary ýurt bazarlaryna hem ýerleýär. Ahal welaýatynyň çäginde ýerleşýän «Tejenkarbamid»  kärhanasy ýurdumyzyň oba-senagat pudag...

DOWAMY
«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» kitabynyň ХII jildiniň tanyşdyrylyş çäresi
15 Okt
«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» kitabynyň ХII jildiniň tanyşdyrylyş çäresi

2020-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň Merkezi edara binasynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ylymlar akademiýasynyň akademigi, lukmançylyk ylymlarynyň doktory, professor Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» kitabynyň ХII jildiniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Milli Liderimiziň galamyndan çykan we Diýarymyzyň baý ösümlik dünýäsi, halk lukmançylygynyň gadymy ýörelgeleri bilen gyzyklanýan giň okyjylar köpçüligine niýetlenilen täze ylmy işi Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli ajaýyp sowgat boldy....

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň utgaşdyrylan gümrük maglumatlar ulgamynyň binýadynda Daşary söwda üçin «Bir penjire» ulgamy dörediler
14 Okt
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň utgaşdyrylan gümrük maglumatlar ulgamynyň binýadynda Daşary söwda üçin «Bir penjire» ulgamy dörediler

2020-nji ýylyň 13-nji oktýabrynda geçirilen Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň Söwda we ösüş boýunça konferensiýasynyň (UNCTAD) Baş sekretary Mukis Kituýi we BMG-niň Baş Sekretarynyň kömekçisi, BMG-nyň Ösüş Maksatnamasynyň Ýewropa we GDA döwletleri boýunça sebitleýin direktory Mirýana Spolýariç Egger bilen wideokonferensiýa görnüşindäki duşuşygygyň barşynda Türkmenistanda «Eksport-import amallary üçin Bir penjire» taslamasynyň durmuşa geçirilmegine ýardam etmek boýunça bilelikdäki hyzmatdaşlyk hakynda Birleşen Milletler Guramasynyň Söwda we ösüş boýunça konferensiýasy...

DOWAMY
Türkmenistanyň dokma harytlaryna daşary ýurt islegleriniň artmagy
7 Okt
Türkmenistanyň dokma harytlaryna daşary ýurt islegleriniň artmagy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzda öndürilýän harytlaryň bäsleşige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen giň gerimli özgertmeleri öz netijelerini berýär. Bu ugurda importuň ornuny tutýan harytlary öndürmek hem-de eksport önümleriniň möçberini artdyrmak boýunça döwlet maksatnamalary uly ähmiýete eýe bolup durýar. Ähli ýerlerde importyň ornuny tutýan harytlary, gurluşyk serişdelerini, dokma, mineral önümleri, durmuşda ulanylýan himiýa önümlerini, mebelleri, azyk önümlerini çykarýan kärhanalar açylýar. Telekeçilerimiziň we haryt öndürijilerimiziň mümkinçilikleri giň...

DOWAMY
“Altyn Ýunus” hususy kärhanasynyň önümçiligi barha giňeýär
2 Okt
“Altyn Ýunus” hususy kärhanasynyň önümçiligi barha giňeýär

Hormatly Arkadagymyzyň goldawlary netijesinde türkmen telekeçilerine örän uly mümkinçilikler döredilýär. Ýurdumyzda açylyp ulanmaga berilýän önümçilik kärhanalary täze innowasion tehnalogiýalar bilen üpjün edilen. “Altyn Ýunus” hususy kärhanasy hem “Ýunus” we “Melek” haryt nyşanly önümleri öndürýär. Kärhana Türkiýe we Ýewropa döwletleriniň ýokary hili enjamlary bilen enjamlaşdyrylan.  Bu kärhanada: - çeýnelýän sakgyçlaryň birnäçe dürli görnüşi,  - dürli maňyz we çigit önümleri,  - sakgyçly taýajykdaky karamel süýjileriniň dürli görnüşi öndürilýär. Bu önümler ýokary hilli döwrebap, göze g...

DOWAMY
Ýükleri deslapky ýagdaýda deklarirlemek ulgamynyň (TIR-EPD) mümkinçilikleri barada okuw maslahaty
1 Okt
Ýükleri deslapky ýagdaýda deklarirlemek ulgamynyň (TIR-EPD) mümkinçilikleri barada okuw maslahaty

Halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek, şol sanda milli derejede halkara hukugynyň kadalaryny durmuşa geçirmek meselesine Döwlet gümrük gullugynda uly üns berilýär. Türkmenistanyň gümrük edaralarynyň ulgamyny ösdürmegiň 2017-2021-nji ýyllar üçin maksatnamasynda halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegi möhüm ugurlaryň hatarynda bellenildi. Bu maksatnama laýyklykda halkara guramalar, daşary ýurtlaryň gümrük gulluklary bilen hyzmatdaşlygymyz soňky döwürde giňeýär we ösdürilýär.   Hormatly Prezidentimiz tarapyndan tassyklanan Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasy...

DOWAMY