Gümrük habarlary

Türkmenistanyň gümrük çägi boýunça harytlary daşamak bilen bagly täze kadalar
16 Awg
Türkmenistanyň gümrük çägi boýunça harytlary daşamak bilen bagly täze kadalar

Türkmenistanyň içerki we serhetýaka gümrük edaralarynda utgaşdyrylan gümrük maglumat ulgamy ornaşdyrylýar. Bu ulgamyň T1/T2 üstaşyr moduly häzirki wagtda doly işe girizildi. Şunuň bilen baglylykda, agzalan üstaşyr modulynyň üsti bilen Türkmenistanyň gümrük serhedinden geçirilýän harytlar we ulag serişdeleri awtomatlaşdyrylan usulda gümrük taýdan resmileşdirilip, gümrük üstaşyry gümrük amalyna ýerleşdiriler. Türkmenistanyň içerki we serhetýaka gümrük edaralarynda gümrük dellallarynyň işi ýola goýlan we ýük daşaýjylar gümrük dellallarynyň hyzmatyndan peýdalanyp bilerler. Türkmenistanyň gümrük...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy täze innowasiýa çözgütlerini Hazar innowasion tehnologiýalarynyň sergisine hödürledi
11 Awg
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy täze innowasiýa çözgütlerini Hazar innowasion tehnologiýalarynyň sergisine hödürledi

2019-njy ýylyň 11-nji awgustynda birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde halkara Hazar innowasion tehnologiýalarynyň halkara sergisiniň açylyş dabarasy geçirildi. Sergi Türkmenbaşy şäheriniň Halkara deňiz portunyň çäginde guraldy. Sergä hazarýaka we beýleki ýurtlaryň wekiliýetleri, şeýle hem halkara guramalarynyň, daşary ýurt logistiki kompaniýalarynyň we halkara köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Gatnaşyjylar hazarýaka ýurtlarynyň milli stendleri, ulag senagatynyň iň täze gazananlary we ýokary tehnologiýalar ulgamynda ýetilen belent sepgitler bilen ýakyndan t...

DOWAMY
Birinji Hazar ykdysady forumy – halkara hyzmatdaşlygynyň täze giňişligi
10 Awg
Birinji Hazar ykdysady forumy – halkara hyzmatdaşlygynyň täze giňişligi

1996-njy ýylyň noýabrynyň başynda Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň ilkinji duşuşygynda dünýädäki iň uly yklymiçi suw howdany bolan Hazar deňziniň huhuk derejesini resmileşdirmek prosesi başlandy. 2003-nji ýylyň noýabrynda gol çekilen Hazar deňziniň deňiz gurşawyny goramak boýunça Çarçuwaly Konwensiýa (Tähran konwensiýasy) - ilkinji bäştaraplaýyn resminama boldy. Tähran konwensiýasy 2006-njy ýylyň 12-nji awgustynda güýje girdi. Bu gün - 12-nji awgust – sebitde Hazar deňziniň güni hökmünde bellenilýär. Hazarýaka döwletleriň baştutanlarynyň Sammitleri alnyp barylýan...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
8 Awg
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

2019-njy ýylyň 7-nji awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Onda ýylyň geçen ýedi aýynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň alyp baran işleriniň netijeleri jemlenildi hem-de olaryň işlerini mundan beýläk-de kämilleşdirmek we maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak boýunça ilkinji nobatdaky wezipeler kesgitlenildi. Döwlet gümrük gullugynyň başlygy wezipesine M.Hudaýkulyýew bellenildi. Täze belleni...

DOWAMY
Türkmenistanyň başlangyçlary boýunça amala aşyrylýan ulag-üstaşyr taslamalary
3 Awg
Türkmenistanyň başlangyçlary boýunça amala aşyrylýan ulag-üstaşyr taslamalary

Biziň ýurdumyzyň başlangyjy bilen köp sanly iri halkara we sebitara taslamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Olaryň amala aşyrylmagy Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyda, şeýle hem sebitde durnukly ösüşi, halklaryň arasyndaky hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegini, hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyny, söwda-haryt dolanyşygynyň möçberleriniň artdyrylmagyny üpjün edýär. Owganystan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Gruziýa, Türkiýe döwletleriniň gatnaşmagynda «Üstaşyr we ulag hyzmatdaşlygy hakynda Ylalaşygy» (Lapis Lazuli ugry boýunça Ylalaşyk) taslamasynyň amala aşyrylmagynda ilkinji ädim Tü...

DOWAMY
Ozon zaýalaýjy maddalar boýunça tälim beriş okuwy
31 Iýul
Ozon zaýalaýjy maddalar boýunça tälim beriş okuwy

2019-njy ýylyň 30-njy iýulynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýanyndaky Okuw merkezinde hünär taýýarlygy boýunça gümrük işgärleri üçin ozon zaýalaýjy maddalaryň getirilmeginiň/çykarylmagynyň/üstaşyrynyň düzgünleşdirilmeginiň çygrynda hem-de ozon zaýalaýjy maddalary düzüminde saklaýan enjamlar barada tälim beriş okuwy geçirildi. Okuw «Monreal teswirnamasynyň ýerine ýetirilmegi üçin institusional berkitme we Türkmenistanda gidrohlorftoruglerodlary tapgyrlaýyn azaltamk Meýilnamasynyň amala aşyrylmagy» taslamasynyň çäklerinde Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi...

DOWAMY