Gümrük habarlary

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda döwlet sylaglarynyň we harby atlarynyň gowşurylmagy mynasybetli dabara geçirildi
27 Sen
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda döwlet sylaglarynyň we harby atlarynyň gowşurylmagy mynasybetli dabara geçirildi

2018-nji ýylyň 27-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 27 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň mejlisler zalynda Gullugyň tapawutlanan harby gullukçylaryny döwlet sylaglary bilen sylaglamak, olara nobatdaky harby atlaryny dakmak çäresi geçirildi.  Dabaraly çärede döwlet sylaglaryna mynasyp bolan Gullugyň harby gullukçylary mukaddes Tugumyza tagzym edip, Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyza, mähriban halkymyza, Türkmenist...

DOWAMY
Türkmenistanyň wekiliýeti Bütindünýä gümrük guramasynyň Baş sekretary bilen duşuşdy
26 Iýun
Türkmenistanyň wekiliýeti Bütindünýä gümrük guramasynyň Baş sekretary bilen duşuşdy

2018-nji ýylyň 22-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajyýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Brýussel şäherinde Bütindünýä gümrük guramasynyň Baş sekretary jenap Kuniýo Mukuriýa bilen duşuşdy. Duşuşykda Guramanyň halkara gümrük hyzmatdaşlygy babatda geljegi bolan ugurlar ara alnyp maslahatlaşyldy. Hususan-da, ýakynda Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň açylyp ulanylmaga berilmeginiň ähmiýetine üns çekilip, Türkmenistanyň döwrebap infrastuktura desgalary bilen sebit we halkara derejesinde söwda hem-de ulag-logistika ulgamlarynyň möhüm bölegine öwrülý...

DOWAMY
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Enä tagzym – mukaddeslige tagzym» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy
12 Iýun
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Enä tagzym – mukaddeslige tagzym» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy

2018-nji ýylyň 12-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň mähriban enelere bagyşlanyp neşir edilen «Enä tagzym – mukaddeslige tagzym» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Bu dabaraly çärä Gullugyň şahsy düzümi hem-de jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Çykyşlarda bellenişi ýaly, mähriban enelerimize bagyşlanan bu täze neşirde perzent bilen ata-enäniň arasyndaky gatnaşyklar, Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň mähriban käbesi Ogulabat ejäniň çaga terbiýesindäki inçeligi, nusgalyk ýörelgesi ussatlyk bilen beýan edilipdir. T...

DOWAMY
Gullugyň hataryna işe täze kabul edilen harby gullukçylar hünär taýýarlygy hem-de harby taýýarlyk boýunça okuw kursuny üstünlikli tamamladylar
8 Iýun
Gullugyň hataryna işe täze kabul edilen harby gullukçylar hünär taýýarlygy hem-de harby taýýarlyk boýunça okuw kursuny üstünlikli tamamladylar

2018-nji ýylyň 8-nji iýunynda  Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýanyndaky Okuw merkezinde Gullugyň hataryna işe täze kabul edilen, gümrük işi babatynda hünär taýýarlygy hem-de harby taýýarlyk boýunça okuw kursuny üstünlikli tamamlan harby gullukçylaryň nobatdaky tapgyryna okuwy tamamlandyklary barada güwänamalaryň gowşurylyşy hem-de olara ilkinji harby atlaryň dabaraly ýagdaýda dakylmagyna bagyşlanan çäre geçirildi. Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň görkezmelerini we tabşyryklaryny birkemsiz ýerine ýetirmek bilen, Okuw merkezi Gullugymyz üçin gümrük işgärlerini taýýarlamakda binýat bol...

DOWAMY
BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň hem-de Bütindünýä gümrük guramasynyň konteýner gatnawlaryna gözegçilik etmek boýunça Ählumumy maksatnamasynyň çäklerindäki bäşinji sebitara duşuşygyň
25 Maý
BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň hem-de Bütindünýä gümrük guramasynyň konteýner gatnawlaryna gözegçilik etmek boýunça Ählumumy maksatnamasynyň çäklerindäki bäşinji sebitara duşuşygyň

2018-nji ýylyň 23-24-nji maýy aralygynda Awazada geçirilen BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň hem-de Bütindünýä gümrük guramasynyň konteýner gatnawlaryna gözegçilik etmek boýunça Ählumumy maksatnamasynyň çäklerindäki bäşinji sebitara duşuşygy Azerbaýjan Respublikasynyň, Owganystan Yslam Respublikasynyň, Gruziýanyň, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyzystan Respublikasynyň, Pakistan Yslam Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Türkmenistanyň, Özbegistan Respublikasynyň we Ukrainanyň gümrük edaralarynyň we beýleki ygtyýarly edaralarynyň wekillerini jemledi. Duşuşygyň dowam...

DOWAMY
Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet Baýdagynyň gününe bagyşlanan dabaraly çäre
17 Maý
Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet Baýdagynyň gününe bagyşlanan dabaraly çäre

2018-nji ýylyň 17-nji maýynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet Baýdagynyň gününe bagyşlanyp dabaraly ýagdaýda çäre geçirildi.     Türkmenistanyň Konstitusiýasy – Döwletiň Esasy Kanunydyr. Bu Esasy Kanun öz esasy düzgünlerini saklamak bilen, türkmen halkynyň durmuşynda bolup geçýän ägirt uly, giň gerimli özgertmeleriň kämilleşdirilýän hukuk guraly bolup durýar. Türkmenistanyň Konstitusiýasy döwlet gurluşynyň iň gowy türkmen we dünýä tejribesini, milli we umumadamzat gymmatlyklarynyň esaslaryny öz içine alyp, demokratik, hukuk hem...

DOWAMY