Gümrük habarlary

«Türkmenistanda öndürilýän önümleriň daşary ýurtlara iberilýän möçberini artdyrmak boýunça Döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmekde eksport harytlarynyň gümrük amallaryny kämilleşdirmegiň ähmiýeti» atly pudagara okuw-maslahaty
29 Apr
«Türkmenistanda öndürilýän önümleriň daşary ýurtlara iberilýän möçberini artdyrmak boýunça Döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmekde eksport harytlarynyň gümrük amallaryny kämilleşdirmegiň ähmiýeti» atly pudagara okuw-maslahaty

2019-njy ýylyň 27-nji aprelinde Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda «Türkmenistanda öndürilýän önümleriň daşary ýurtlara iberilýän möçberini artdyrmak boýunça Döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmekde eksport harytlarynyň gümrük amallaryny kämilleşdirmegiň ähmiýeti» atly pudagara okuw-maslahaty  geçirildi. Bu okuw-maslahatyna Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň harby gullukçylary, milli ykdysadyýetimiziň dürli edara guramalarynyň we ministrlikleriniň wekilleri, bu ugurda bilim alýan ýokary okuw mekdepleriniň talyplary we hususy önüm öndürijiler gatnaşdylar.  Maslahatda çykyş edenler Dö...

DOWAMY
Sebitara bilermenler duşuşygy
24 Apr
Sebitara bilermenler duşuşygy

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň  wekilleri 2019-njy ýylyň 16-18-njy aprelinde Gazagystan Respublikasynyň Almaty şäherinde «Serhetlerde howpsyzlygy üpjün etmek we daşary ýurtly terrorçylara garşy göreşmek maksady bilen, ýollagçylar barada deslapky maglumaty, ýollagçylaryň hasaba alnan ýazgylaryndan we biometrik maglumatlary toplamak boýunça ulgamyny ulanmak» ady bilen geçirilen Sebitara bilermenler duşuşygyna gatnaşdylar.  Duşuşyk Birleşen Milletler Guramasynyň Neşeler we Jenaýatçylyk baradaky müdirligi tarapyndan geçirildi.  Duşuşygyň Gün teribine laýyklyda, BMG-niň Baş Assambleýasyn...

DOWAMY
Gümrük kanunçylygynyň berjaý edilmegi boýunça wagyz-nesihat duşuşygy
20 Apr
Gümrük kanunçylygynyň berjaý edilmegi boýunça wagyz-nesihat duşuşygy

2019-njy ýylyň 20-nji aprelinde Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň Merkezi edarasynda Gümrük kanunçylygynyň berjaý edilmegi boýunça wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Bu duşuşyk Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň we Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň terbiýeçilik ähmiýetli wagyz-nesihat işleriniň bilelikdäki Meýilnamasyna laýyklykda guraldy.  Duşuşykda Gümrük gullugynyň işgärler bölüminiň başlygy, gümrük kadalarynyň bozulmalaryna garşy göreş bölüminiň işgäri hem-de Baş prokuraturasynyň wekili çykyş etdiler.  Terbiýeçilik ähmiýetli wagyz-nesihat işleri Türkmenistanda gümrük edaralar...

DOWAMY
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Merkezi serkerdeliginiň hem-de Harby howpy azaltmak boýunça agentliginiň wekilleri bilen duşuşyk
16 Apr
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Merkezi serkerdeliginiň hem-de Harby howpy azaltmak boýunça agentliginiň wekilleri bilen duşuşyk

2019-njy ýylyň 16-njy aprelinde Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Merkezi serkerdeliginiň, Harby howpy azaltmak boýunça agentliginiň wekilleri hem-de Türkmenistandaky Ilçihanasynyň harby attaşesi bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşykda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Merkezi serkerdeliginiň 2019-2020-nji ýyllarda meýilleşdirýän çäreleri, Harby howpy azaltmak boýunça agentligi tarapyndan Merkezi Aziýada alnyp barylýan işler barada gürrüň edildi hem-de ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. Hoşlaşanlarynda taraplar alnyp barylýan ähmiýe...

DOWAMY
Harytlary goýbermegiň wagtynyň barlagyny geçirmegiň usulyýeti boýunça Bütündünýä gümrük guramasynyň okuw çäresi
5 Apr
Harytlary goýbermegiň wagtynyň barlagyny geçirmegiň usulyýeti boýunça Bütündünýä gümrük guramasynyň okuw çäresi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekili 2019-njy ýylyň 1-5-nji apreli aralygynda Russiýanyň gümrük akademiýasynyň Sankt-Peterburgdaky bölüminde Bütindünýä gümrük guramasy tarapyndan guralan Harytlary goýbermegiň wagtynyň barlagyny geçirmeiň usulyýeti boýunça okuw maslahatyna gatnaşdy.  Bütindünýä gümrük guramasynyň agza döwletleriniň söwdasyna ýardam etmek üçin halkara derejesinde ylalaşylan, mümkin boldugyça sazlaşdyrylan teswirnamalar, gollanmalar we gümrük tejribeleri bolmalydyr. Global sazlaşygy ösdürmek üçin BGG birnäçe toplumlaýyn gurallary, şol sanda hukuk taýdan borçlandyrýan...

DOWAMY
Almaty şäherinde gümrük gulluklarynyň bilermenleriniň Sebitara duşuşygy geçirildi
4 Apr
Almaty şäherinde gümrük gulluklarynyň bilermenleriniň Sebitara duşuşygy geçirildi

2019-njy ýylyň 28-29-njy martynda Gazagystanyň Almaty şäherinde BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň hem-de Konteýner gatnawlaryna gözegçilik etmek boýunça Bütindünýä gümrük guramasynyň Ählumumy maksatnamasynyň çäginde gümrük edaralarynyň we port gözegçiligi toparynyň Sebitara toruny döretmek boýunça Sebitara bilermenler duşuşygy geçirildi.   Bu duşuşyga Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Owganystan Yslam Respublikasynyň, Gruziýanyň, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyzystan Respublikasynyň, Päkistan Yslam Respublikasynyň,Täjigistan Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň  hem-de U...

DOWAMY