Gümrük habarlary

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sebitinde elektron söwda ulgamy boýunça maslahat
4 Sen
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sebitinde elektron söwda ulgamy boýunça maslahat

2020-nji ýylyň 3-nji sentýabrynda Aziýa Ösüş Banky we onuň «Merkezi Aziýada sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk (CAREC)» maksatnamasy bilen ýurdumyzyň arasynda alnyp barylýan hyzmatdaşlygyň çäklerinde geçirilen «Sanly täjirçilik we söwda» atly okuw maslahatyna Döwlet gümrük gullugyndan wekiller gatnaşdy.  Okuw maslahatyň maksady Merkezi Aziýa ýurtlarynda içerki we serhetüsti elektron täjirçiligiň, şonuň ýaly-da sanly ulgam arkaly söwdanyň ösdürilmegi bilen bagly meseleleri özara ara alyp maslahatlaşmakdan ybarat boldy. Şunuň bilen baglylykda maslahaty alyp baran halkara bilermenleri elektron täj...

DOWAMY
Ýurdumyzda eksporty ösdürmekde amala aşyrylýan işler
3 Sen
Ýurdumyzda eksporty ösdürmekde amala aşyrylýan işler

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallary netijesinde ösüşleriň ak ýoly bilen barha öňe ilerleýän türkmen telekeçileri importuň ornuny tutýan we eksporta gönükdirilen önümçiligiň gerimini barha giňeldýärler. Lebap welaýatynda hem önümçiligini döwrüň talaplaryna laýyk ýola goýup, dünýä bazaryndaky ornuny giňeldýän başarjaň hususyýetçilerimiziň birnäçesi bar. Şolaryň biri hem «Kiçi gala» hojalyk jemgyýetidir.  «Kiçi gala» hojalyk jemgyýeti tarapyndan öndürilen polipropilen we polietilen haltalary geçen ýyl Gazagystan, Russiýa, Ukraina, Özbegistan ýaly döwletlere eksport edildi. Şu ýylyň başynda...

DOWAMY
Polipropilen haltalary eksport edilýär
31 Awg
Polipropilen haltalary eksport edilýär

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeleriň çäginde eksport möçberi gün-günden artýar. Häzirki döwürde ykdysadyýetimiziň ösüş depginlerini has-da artdyrmak, ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça wezipeler kabul edilen toplumlaýyn döwlet maksatnamalarynda bellenen esasy ugurlar boýunça üstünlikli alnyp barylýar. Bazar ykdysadyýeti şertlerinde bazar-ykdysady gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmak, döwlet eýeçiliginiň dolanyşygyny yzygiderli kämilleşdirmek ösüşleriň zerur şerti bolup çykyş edýär. Ykdysadyýetiň...

DOWAMY
«Kanunçylyk-hukuk ulgamyndaky özgertmeler» atly wideo aragatnaşyk arkaly okuw-maslahaty
23 Awg
«Kanunçylyk-hukuk ulgamyndaky özgertmeler» atly wideo aragatnaşyk arkaly okuw-maslahaty

2020-nji ýylyň 22-nji awgustynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen okuw maslahaty Hormatly Prezidentimiziň başlangyçlaryna laýyklykda ýurdumyzyň Kanunçylyk-hukuk ulgamyndaky özgertmelere bagyşlandy.  Gullugymyzyň Merkezi edarasynyň, Aşgabat şäher we welaýat gümrükhanalarynyň harby gullukçylarynyň, şeýle hem Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilen bu okuw maslahatynda Hormatly Prezidentimiziň Halk Maslahatynyň hukuk ýagdaýyny kämilleşdirmek hem-de Esasy Kanunymy...

DOWAMY
Ulag gatnawlarynyň we haryt dolanyşygynyň durnukly bolmagyna gönükdirilen tagallalalar
21 Awg
Ulag gatnawlarynyň we haryt dolanyşygynyň durnukly bolmagyna gönükdirilen tagallalalar

Ýiti öýken sowuklama keselini dörediji ýokanjynyň dünýäde güňden ýaýraýan häzirki döwründe, Türkmenistan özara ykdysady gatnaşyk saklaýan döwletleriniň arasynda söwda gatnaşyklaryň, ulag gatnawlarynyň durnukly bolmagyny üpjün etmek, özara haryt ibermek hem-de ýükleri üstaşyr daşamak ulgamynyň ygtybarly bolmagyny üpjün etmek bilen bir hatarda, serhet geçelgelerinde sanitariýa kadalarynyň talaplaryny ýerine ýetirmek boýunça hem ýokary derejede işler alnyp barylýar. Ýiti öýken sowuklama keselini dörediji ýokanjynyň dünýäde ýüze çykan ilkinji günlerinden başlap, serhet geçelgelerinde gümrük amall...

DOWAMY
Gender meselesine bagyşlanan maslahat
8 Awg
Gender meselesine bagyşlanan maslahat

2020-nji ýylyň 3-5-nji awgusty aralygynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy bilen hyzmatdaşlygyň çäklerinde harby we hukuk goraýjy edaralarynda gender meselesine bagyşlanan wideoaragatnaşyk arkaly maslahaty geçirildi. Oňa biziň Gullugymyzdan harby gullukçylar, şol sanda zenan harby gullukçylar hem gatnaşdylar. Çäre gender meselesi boýunça halkara we türkmen bilermenleri tarapyndan alnyp baryldy. Halkara bilermenler çärä gatnaşyjylary hukuk goraýjy edaralaryň işine gender meseleleriniň göz öňünde tutulmagy babatda halkara tejribesi barada bilimleri b...

DOWAMY