Gümrük habarlary

Energetika ulgamynyň kuwwaty artýar
9 Awg
Energetika ulgamynyň kuwwaty artýar

Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ösüş depgini elektrik energiýasynyň bolelin öndürilmegi bilen baglanyşyklydyr. Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzda onuň ýeterlik gory döredildi. Halkymyzyň eşretli ýaşaýşyny üpjün edýän esasy zerurlyklaryň biri bolan elektrik energiýasyny öndürmek  wezipesi «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda hem ünsden düşürilmeýär.  Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen pudagyň düzümi gazturbinaly elektrik beketleri bilen yzygiderli ýetirilip dur. Energiýa üpjünçilik ulgamy, paýtagtymyzyň we beýleki şäherleriň hem-de ilatly ýerleriň yşyklandyryş üpjü...

DOWAMY
Harytlaryň gümrük bahasy boýunça seminar
31 Iýul
Harytlaryň gümrük bahasy boýunça seminar

2021-nji ýylyň 26-30-njy iýuly aralygynda Bütindünýä gümrük guramasy (WCO) bilen hyzmatdaşlygyň çäginde Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda wideoaragatnaşyk arkaly "Harytlaryň gümrük bahasy" atly okuw çäresi geçirildi. Bu çäräniň geçirilmegine Bütindünýä gümrük guramasynyň Baku şäherindäki mümkinçilikleri ösdürmek boýunça sebitleýin merkezi ýardam etdi. Bäş gün dowam eden okuw çäresi Bütindünýä gümrük guramasynyň bilermenleri jenap Luksiman Babae we hanym Marta Canelle tarapyndan geçirildi. Maslahatyň maksady, Türkmenistanyň Gümrük gullugynyň işgärleriniň harytlaryň gümrük bahasyny kesgi...

DOWAMY
Polietilen haltalary daşary ýurt bazarlarynda.
24 Iýul
Polietilen haltalary daşary ýurt bazarlarynda.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda telekeçilik ulgamyny hemmetaraplaýyn ösdürmegiň, döwrebap bazar usullaryny giňden ornaşdyrmagyň hasabyna hususy pudagyň ornuny giňeltmegiň döwletimiziň alyp barýan durmuş-ykdysady syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridigini belleýär. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi ýurdumyzyň döwlete degişli bolmadyk ykdysady böleginde içerki we daşarky bazarda mynasyp derejede bäsdeşlige ukyply milli haryt öndürijileriň täze neslini ösdürip ýetişdirmäge kuwwatly ýardam berýär. Birleşmäniň agzalary ýurdumyzda hususy telekeçiler üçi...

DOWAMY
Ahal welaýat gümrükhanasynyň iş çäginde eksport edilýän harytlaryň görnüşi artýar
13 Iýul
Ahal welaýat gümrükhanasynyň iş çäginde eksport edilýän harytlaryň görnüşi artýar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzda öndürilýän harytlaryň bäsleşige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen giň gerimli özgertmeleri öz netijelerini berýär. Bu ugurda importuň ornuny tutýan harytlary öndürmek hem-de eksport önümleriniň möçberini artdyrmak boýunça döwlet maksatnamalary uly ähmiýete eýe bolup durýar. Ähli ýerlerde importyň ornuny tutýan harytlary, gurluşyk serişdelerini, dokma, mineral önümleri, durmuşda ulanylýan himiýa önümlerini, mebelleri, azyk önümlerini çykarýan kärhanalar açylýar. Telekeçilerimiziň we haryt öndürijilerimiziň mümkinçilikleri giň...

DOWAMY
Gümrük işgärleri okuw maslahatyna gatnaşdy
12 Iýul
Gümrük işgärleri okuw maslahatyna gatnaşdy

2021-nji ýylyň 7-nji iýulyndan 9-njy iýuly aralygynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň 30-dan gowrak işgäriniň gatnaşmagynda Bütindünýä gümrük guramasy (BGG) tarapyndan gurnalan, Mawritis girdeji gullugynyň we Türkiýe gümrük gullugynyň bütewilik hünärmenleriniň goldawy bilen, bütewiligi ösdürmek boýunça okuw maslahaty geçirildi. Bu seminar, üç günüň dowamynda Gullugyň merkezi edarasynyň we welaýatlaryň gümrük edaralarynyň işgärleriniň gatnaşmagynda geçirildi.  Bu geçirilen Okuw maslahatynyň maksady, Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugyna gümrük pudagynda bitewiligiň ösüş strategiýalary...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri Bütindünýä gümrük guramasynyň (BGG) serhetüsti elektron söwda boýunça ikinji global konferensiýasyna gatnaşdy
5 Iýul
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri Bütindünýä gümrük guramasynyň (BGG) serhetüsti elektron söwda boýunça ikinji global konferensiýasyna gatnaşdy

2021-nji ýylyň 28-29-njy iýuny aralygynda geçirilen “Durnukly elektron söwda zynjyryny dikeltmek, täzelemek we durnuklaşdyrmak üçin birleşdirilen gümrük tagallalary” mowzugy boýunça Bütindünýä gümrük guramasynyň serhetüsti elektron söwda boýunça ikinji global konferensiýasy degişli guramalaryň ýolbaşçylaryny we gümrük hünärmenleri, elektron söwda operatorlary, halkara guramalarynyň wekillerini we beýleki gyzyklanýan taraplary bir ýere jemledi. BGG-nyň elektron söwda standartlaryny we oňa degişli elektron söwda toplumyny doly durmuşa geçirmegiň artykmaçlyklaryny göz öňünde tutup, agzalar we gy...

DOWAMY