Gümrük habarlary

Bütindünýä gümrük guramasynyň agza döwletleriniň wekilleriniň maslahaty
4 Few
Bütindünýä gümrük guramasynyň agza döwletleriniň wekilleriniň maslahaty

2020-nji ýylyň 26-29-njy ýanwary aralygynda, Bütindünýä gümrük guramasynyň Baku şäherinde (Azerbaýjan) ýerleşýän mümkinçilikleri berkitmek meseleleri boýunça Sebitleýin edarasynda geçirilen Aragatnaşygyň milli wekilleriniň 3-nji maslahatyna biziň wekilimiz hem gatnaşdy.  Maslahat esasan mümkinçilikleri ýokarlandyrmagyň usullary barada gatnaşyjylaryň bilimini artdyrmaga we çuňlaşdyrmaga gönükdirilendir. Şeýle-de, bu maslahatyň agza döwletleriň özara hyzmatdaşlygyny berkitmekde ähmiýeti hem bellärliklidir. Bu maslahata 20 sany döwletleriniň gümrük edaralarynyň, şol sanda Gazagystan Respublikas...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň harby gullukçylaryna nobatdaky harby atlar dakyldy
24 Ýan
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň harby gullukçylaryna nobatdaky harby atlar dakyldy

2020-njy ýylyň 23-nji ýanwarynda hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň Permanyna laýyklykda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynda harby gullukçylaryň birnäçesine Watan goragçylarynyň güni mynasybetli mukaddes harby borjuny ak ýürekden berjaý edip, Watanymyzyň goranmak ukybyny pugtalandyrmaga goşan goşantlary hem-de jemgyýetimizde kanunçylygy we hukuk tertibini berkitmekde bitiren hyzmatlary üçin nobatdaky harby atlar dakyldy. Dabaraly çärä Gullugymyzyň şahsy düzümi gatnaşdy. Nobatdaky harby atlary alan harby gullukçylar mähriban halkymyza, eziz Watanmyza ak ýürekden wepaly gu...

DOWAMY
Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň we Bütindünýä gümrük guramasynyň «Konteýnerli ýük daşamalara gözegçilik etmek boýunça global maksatnamasynyň» utgaşdyryjylary bilen duşuşyk
24 Ýan
Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň we Bütindünýä gümrük guramasynyň «Konteýnerli ýük daşamalara gözegçilik etmek boýunça global maksatnamasynyň» utgaşdyryjylary bilen duşuşyk

Golaýda Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň we Bütindünýä gümrük guramasynyň «Konteýnerli ýük daşamalara gözegçilik etmek boýunça global maksatnamasynyň» utgaşdyryjylary Ketil Otterseniň we Norbert Ştaýleýniň Türkmenistana sapary boldy. Saparyň çäklerinde Döwlet gümrük gullugynda duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň barşynda Maksatnamanyň çäklerinde edilen işleriň netijelerine seredildi hem-de geljekki çäreler ara alnyp maslahatlaşyldy we meýilleşdirildi.  Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy Maksatnama 2013-nji ýylyň dekabrynda birikdi. Bu döwürde Halkara gümrü...

DOWAMY
ABŞ-nyň Köpçülikleýin halas ediş ýaraglarynyň ýaýramagyna garşy göreş we serhet howpsuzlygy boýunça Merkezi dolandyryş maksatnamasynyň wekilleri bilen duşuşyk
22 Ýan
ABŞ-nyň Köpçülikleýin halas ediş ýaraglarynyň ýaýramagyna garşy göreş we serhet howpsuzlygy boýunça Merkezi dolandyryş maksatnamasynyň wekilleri bilen duşuşyk

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynda ABŞ-nyň Köpçülikleýin halas ediş ýaraglarynyň ýaýramagyna garşy göreş we serhet howpsuzlygy boýunça Merkezi dolandyryş maksatnamasynyň wekili Dewid Maunt we onuň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi. Dewid Maunt duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin sagbolsun aýdyp, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Merkezi serkerdeligi tarapyndan Türkmenistanda degişli gulluklar üçin himiki, biologiki, radiologik we ýadro ýaraglaryna garşy göreşmek boýunça tejribe alyşmak maksady bilen okuw çäresiniň geçirilmeginiň meýilleşdirýändigini ha...

DOWAMY
Ekerançylyk önümleri eksport edilýär
21 Ýan
Ekerançylyk önümleri eksport edilýär

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeleriň çäginde oba hojalygynda alnyp barylýan özgertmeler hem gowy netijeleri berýär.  Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, «Häzirki döwürde esasy wezipe diňe bir içerki bazarlary oba hojalyk önümleri bilen bolelin üpjün etmek hem-de daşary ýurtlardan önümleri getirmegi bes etmek bilen çäklenmän, eýsem, bu önümleri daşary ýurtlara hem eksport etmekden ybaratdyr». Netijede, ýurdumyzda öndürilýän önümleriň daşary ýurtlara iberilýän möçberini artdyrmak boýunça Döwlet maksatnamasy işjeň durmuşa geçirilýär. Bu Döwl...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda ylmy-amaly maslahat geçirildi
17 Ýan
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda ylmy-amaly maslahat geçirildi

2020-nji ýylyň 16-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynda ylmy-amaly maslahat geçirildi. Ol Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany ýylyna hem-de 14-nji ýanwarda Hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» ady bilen geçirilen halkara maslahatyna bagyşlandy. Ylmy-amaly maslahata gümrük gullugynyň harby gullukçylary hem-de Türkmenistanyň Adalat ministrliginden wekiller gatnaşdy.   Çykyş edenler hormatly Prezidentimiziň alyp barýan daşary syýasatynyň halkara derejesinde dabaralanýandygyn...

DOWAMY