Gümrük habarlary

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň we Bütindünýä gümrük guramasynyň wekilleriniň gatnaşmagynda sanly wideo aragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi
24 Apr
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň we Bütindünýä gümrük guramasynyň wekilleriniň gatnaşmagynda sanly wideo aragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi

2020-nji ýylyň 23-nji aprelinde Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň we Bütindünýä gümrük guramasynyň wekilleriniň gatnaşmagynda sanly wideo aragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Duşuşykda täzeden seredilen Kioto konwensiýasy diýlip atlandyrylýan Gümrük proseduralaryny ýönekeýleşdirmek we sazlaşdyrmak boýunça halkara konwensiýasyna goşulyşmak meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy. Hususan-da, taraplar konwensiýa goşulmak bilen baglanyşykly berjaý edilmeli talaplara garadylar. Konwensiýa tarapyndan bellenen talaplar barada aýdylanda, Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri Hormatly...

DOWAMY
Türkmenistan bilen BMG-niň Söwda we ösüş boýunça Konferensiýasynyň arasynda wideo aragatnaşyk arkaly maslahat
22 Apr
Türkmenistan bilen BMG-niň Söwda we ösüş boýunça Konferensiýasynyň arasynda wideo aragatnaşyk arkaly maslahat

2020-nji ýylyň 22-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi, Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen BMG-niň Söwda we ösüş boýunça Konferensiýasynyň (ÝUNKTAD) wekilleriniň arasynda wideo aragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.  Maslahatyň barşynda taraplar Türkmenistan bilen ÝUNKTAD-yň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ähmiýetli ugurlaryna aýratyn üns berdiler. Bu ugurda Türkmenistanda Sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça Konsepsiýasynyň 2020-2023-nji ýyllar üçin ikinji tapgyryny amala aşyrmagyň çäklerinde “Halkara söwda üçin Türkmenis...

DOWAMY
Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda maslahat
11 Apr
Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda maslahat

2020-nji ýylyň 11-nji aprelinde Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda maslahat geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty, Magtymguly adyndaky Türkmenistanyň Döwlet uniwersitetiniň mugallymy, Türkmenistanyň Baş Prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Döwlet Kazyýetiniň, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Aşgabat şäheriniň demokratiki partiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň agzalary gatnaşdylar. Hormatly Prezidentimiziň Esasy Kanunymyza üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek, şeýle...

DOWAMY
Türkmenistanyň Gümrük kodeksine üýtgetmeler girizildi
2 Apr
Türkmenistanyň Gümrük kodeksine üýtgetmeler girizildi

Türkmenistanyň Mejlisi «Türkmenistanyň Gümrük kodeksine üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda» Kanuny kabul etdi. Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda Türkmenistanyň Kanunyndan «Aýry-aýry gümrük düzgünleriniň çäklerinde amala aşyrylýan we gümrük hyzmatlaryny bitirmek boýunça işiň» aýrylmagy bilen baglylykda Türkmenistanyň Gümrük kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi.  Bu üýtgetmelere laýyklykda, ygtyýarnama esasynda amala aşyrylýan işiň aşakdaky görnüşleri, ýagny paçsyz söwda dükanynyň, gümrük ammarynyň, wagtlaýyn saklanylýan ammaryň hem-de gümrük dellalynyň teleke...

DOWAMY
«Eksport edilmegi bilen bagly Türkmenistanyň gümrük çäginden daşyna çykarylanda, sertifikatlaşdyrylmaga degişli önümleriň sanawyny tassyklamak hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 5-nji fewralynda çykaran 14594-nji Kararyny güýjüni ýitiren
2 Apr
«Eksport edilmegi bilen bagly Türkmenistanyň gümrük çäginden daşyna çykarylanda, sertifikatlaşdyrylmaga degişli önümleriň sanawyny tassyklamak hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 5-nji fewralynda çykaran 14594-nji Kararyny güýjüni ýitiren

2020-nji ýylyň 26-njy martynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen nobatdaky Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Eksport edilmegi bilen bagly Türkmenistanyň gümrük çäginden daşyna çykarylanda, sertifikatlaşdyrylmaga degişli önümleriň sanawyny tassyklamak hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 5-nji fewralynda çykaran 14594-nji Kararyny güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda» Karara gol çekdi. Habar berlişi ýaly, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, şol resminamalar «Türkmenstandartlar...

DOWAMY
«Deryaplastik» HJ: ýerli çig mal, çeýe marketing ulanyp, önümiň eksporty artdyrylýar
10 Mar
«Deryaplastik» HJ: ýerli çig mal, çeýe marketing ulanyp, önümiň eksporty artdyrylýar

Ýurdumyzyň bazarlaryny polipropilenden, poliwinilhloridden we polietilenden ýasalýan önümler bilen üpjün edýän «Deryaplastik» hojalyk jemgyýetiniň kärhanalary diňe ýerli çig mal ulanmaklyga geçdiler. Häzirki wagtda telekeçiler daşary ýurtlarda öndürilýän önümleriň ornuny tutýan we eksporta gönükdirilen önümleri öndürmek üçin polimer önümleri Gyýanlydaky (Balkan welaýaty) ýokary tehnologiýaly gazhimiýasy toplumyndan alýarlar, TDH habar berýär. Daşary ýurt çig malyndan ýüz öwrülmegi önümçiligiň netijeliligini ep-esli artdyrmaga we çykarylýan önümleriň möçberini artdyrmaga ýardam etdi. Häzirki w...

DOWAMY