Gümrük habarlary

Milli gümrük işi kämilleşdirilýär
26 Dek
Milli gümrük işi kämilleşdirilýär

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Söwda we ösüş boýunça Konferensiýasynyň (UNCTAD) arasynda «ASYCUDA World» atly utgaşdyrylan gümrük maglumatlar ulgamyny ornaşdyrmak boýunça tehniki hyzmatdaşlyk baradaky taslamalaýyn Ylalaşygyň çäginde ýurdumyzyň ähli gümrük edaralarynda harytlaryň elektron deklarirleme tejribesi tapgyrlaýyn işe girizilýär. Mälim bolşy ýaly, gümrük üstaşyry ulgamy eýýäm doly işe girizildi, eksporty synag üçin gümrük taýdan resmileşdirmek taslamasy başlanyp, ulgam üstünlikli synagdan geçenden soňra, şu ýylyň 1-nji dekabrdan ähli gümrük d...

DOWAMY
Aşgabat şäher gümrükhanasynyň çäginde plasmassadan önümleriň eksporty
16 Dek
Aşgabat şäher gümrükhanasynyň çäginde plasmassadan önümleriň eksporty

Haryt dolanyşygynyň möçberi islendik döwletiň ykdysady ösüşiniň möhüm görkezijileriniň biridir. Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan toplumlaýyn çäreleriň netijesinde ýurdumyzda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürýän kärhanalaryň döredilmegi bilen sarp edilýän harytlaryň öndürilişi, şol bir wagtda bu harytlaryň daşary ýurtlara çykarylýan möçberleri hem birsyhly atýar. Türkmen telekeçileri içerki bazary zerur harytlar bilen üpjün etmek bilen bir hatarda, önümleriň täze eksport ugurlaryny hem yzygiderli özleşdirýärler.  2019-njy ýylyň soňky...

DOWAMY
Ýerli öndürijileriň bähbitleriniň goragy - Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň öňde goýlan maksatlarynyň biridir
9 Dek
Ýerli öndürijileriň bähbitleriniň goragy - Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň öňde goýlan maksatlarynyň biridir

Gümrük statistiki maglumatlaryna görä, diňe 2019-njy ýylyň oktýabr we noýabr aýlarynda “Ýigit” hojalyk jemgyýetiniň halkara sergilerine gatnaşmak üçin çykarýan harytlary birnäçe gezek gümrük taýdan resmileşdirildi. Görkezilen döwürde kärhana dürli ýurtlarda geçirilen dört sany halkara sergilerine gatnaşyp öz önümlerini hödürledi.   23-25-nji oktýabry aralygynda Ukrainanyň paýtagty Kiýewiň Halkara sergi merkezinde “World Food Ukraine 2019” atly halkara sergisine, 13-15-nji noýabry aralygynda Gazagystanyň Şymkent şäherinde geçirilen “AgriTek 2019” atly halkara oba hojalyk we azyk önümleri sergi...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň arasynda Özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama gol çekildi
29 Noý
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň arasynda Özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama gol çekildi

2019-njy ýylyň 27-nji noýabrynda Türkmenistanda durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek üçin gümrük amallarynyň innowasiýalaryny höweslendirmek we döwrebaplaşdyrmak boýunça bilelikdäki hyzmatdaşlyk barada Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň arasynda Özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama. Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň tagallalary netijesinde döwlet gümrük gullugynyň işi yzygiderli ösdürilýär. Innowasiýalara aýratyn ähmiýet berilýär. Döwlet gümrük gullugynyň kanunçylygynyň we maddy-tehniki binýadynyň has-da kämilleşdirilmegi boýunça toplumla...

DOWAMY
Gümrük işi babatda türkmen-koreý hyzmatdaşlygy
21 Noý
Gümrük işi babatda türkmen-koreý hyzmatdaşlygy

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň ähli pudaklary boýunça özara bähbitli halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga we ösdürmäge möhüm ähmiýet berýär     hem-de hemmetaraplaýyn ýardam berýär. Daşary ýurt gümrük gulluklary bilen hyzmatdaşlyk etmek Türkmenistanyň gümrük edaralarynyň alyp barýan işiniň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Ol netijeli we özara bähbitli hyzmatdaşlyk üçin oňyn şertleri döretmäge gönükdirilendir. Soňky birnäçe ýylyň dowamynda Gümrük gullugynda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça uly işler durmuşa geçirildi. Daşary ýurt döwletleriniň gümrük gulluklary bilen hyzmatdaşly...

DOWAMY
Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri bilelikdäki strategik dolandyryşyň çygrynda pudakara hyzmatdaşlykgy boýunça sebitleýin okuw-maslahatyna gatnaşýarlar
13 Noý
Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri bilelikdäki strategik dolandyryşyň çygrynda pudakara hyzmatdaşlykgy boýunça sebitleýin okuw-maslahatyna gatnaşýarlar

2019-njy ýylyň 13-nji noýabry. Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri bilelikdäki strategik dolandyryşyň çygrynda pudagara hyzmatdaşlygy boýunça sebitleýin okuw-maslahatyna gatnaşýarlar. Çäre Ýewropa Bileleşigi tarapyndan maliýeleşdirilýän Merkezi Aziýada serhetleri dolandyrmak maksatnamasynyň (BOMCA) çäklerinde gurnalyp, 12-nji noýabrda başlandy we Aşgabat şäherinde geçirilýär.  Okuw maslahatyň işine Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň serhet we gümrük gulluklaryndan wekilleri gatnaşýar. Çäräni Latwiýanyň Döwlet serhet goragyndan, Latwiýanyň döwlet girdejiler gullugyndan...

DOWAMY