Gümrük habarlary

Işe täze kabul edilen harby gullukçylaryň hünär taýýarlygy boýunça okuw kursy tamamlandy
2 Dek
Işe täze kabul edilen harby gullukçylaryň hünär taýýarlygy boýunça okuw kursy tamamlandy

2017-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň hataryna işe täze kabul edilip, hünär taýýarlygyny üstünlikli geçen harby gullukçylaryň okuwy tamamlandyklary barada güwänamalary gowşurmak boýunça dabara geçirildi.     Hünär taýýarlygy boýunça kursuň okuw meýilnamasynda diňe bir umumy we amaly sapaklaryň geçirilmegi däl, eýsem onda tapgyrlaýyn barlag sapaklary göz öňünde tutulan. Iki aýlyk okuw kursy jemleýji synag bilen tamamlanýar. Synagyň netijesi boýunça alnan ýokary baha Türkmenistanyň gümrük edaralarynda gullugy dowam etmegiň hökmany şerti bolup durýar. Da...

DOWAMY
Birleşen Milletler Guramasynyň Söwda we Ösüş boýunça konferensiýasynyň (UNCTAD) Baş sekretary jenap Muhisa Kituýi bilen Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda duşuşyk geçirildi
15 Noý
Birleşen Milletler Guramasynyň Söwda we Ösüş boýunça konferensiýasynyň (UNCTAD) Baş sekretary jenap Muhisa Kituýi bilen Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda duşuşyk geçirildi

2017-nji ýylyň 14-nji noýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygy A. Osmanow we Gullugyň wezipeli işgärleriniň Birleşen Milletler Guramasynyň Söwda we Ösüş boýunça konferensiýasynyň (UNCTAD) Baş sekretary jenap Muhisa Kituýiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşyga Birleşen Milletler Guramasynyň Söwda we Ösüş boýunça konferensiýasynyň Sebitleýin utgaşdyryjysy Dmitriý Godunow gatnaşdy. Taraplar Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda «ASYCUDA world» taslamasyny ornaşdyrmak boýunça geljekde alnyp baryljak işler barada pikir alyşdylar. Şeýle-de Birleş...

DOWAMY
Intellektual eýeçiligi boýunça Bütündünýä guramasynyň wekiliýeti bilen Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda duşuşyk gecirildi
15 Noý
Intellektual eýeçiligi boýunça Bütündünýä guramasynyň wekiliýeti bilen Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda duşuşyk gecirildi

2017-nji ýylyň 14-nji noýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň jogapkär işgärleri intellektual eýeçiligi boýunça Bütündünýä guramasynyň wekiliýeti bilen duşuşygy boldy. Taraplar intellekual eýeçiligiň hukuk goraglylygyny üpjün etmek, hili pes harytlardan we hyzmatlardan goranmak, daşary ýurtlardan ýurdumyzyň çägine, kontrafakt önümleriň getirilmeginiň öňüni almak, şeýle-de bu ugurda geçirilýän işler barada pikir alyşdylar. Intellektual eýeçiligi boýunça Bütündünýä guramasynyň wekiliýetiniň sebitleýin taslamalaryň utgaşdyryjysy I.Gribkow, hyzmatdaşlygyň geljekki döwri üçin meýilnama...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda geçirilen duşuşyk
11 Noý
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda geçirilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 9-njy noýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň mejlisler zalynda Gullugyň wezipeli işgärleriniň Merkezi Aziýada Serhetleri dolandyrmak boýunça Maksatnamasynyň (BOMCA-9) sebitleýin ýolbaşçysy jenap Raýtis Tiliks bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşykda şeýle-de Latwiýanyň Türkmenistan boýunça öz ygtyýarly ilçisi jenap Igors Apokins, Litwanyň gümrük gullugynyň işgäri jenap Sarunas Awiziens we Maksatanamanyň milli utgaşdyryjysy Rustam Berdiýew gatnaşdylar. Duşuşygyň barşynda Maksatnamanyň möhletiniň uzaldylmagy, öňde duran wezipeler, gümrük işgärleriniň sebitleýin okuw çärel...

DOWAMY
Türkmenistanyň Gümrük edaralarynyň işgärleriniň güni mynasybetli çäreler
4 Noý
Türkmenistanyň Gümrük edaralarynyň işgärleriniň güni mynasybetli çäreler

2017-nji ýylyň 4-nji noýabrynda Döwletimiziň ykdysady bähbitleriniň goragynda berk duran Türkmenistanyň Gümrük edaralarynyň işgärleriniň güni mynasybetli Gullugymyzda çäreler ýaýbaňlandyrylydy. Baş baýramçylyk çäresi Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynda geçirildi. Dabaranyň başynda hormatly Prezidentimiziň Gullugyň harby gullukçylaryna we işgärlerine iberen gutlag haty okaldy we ol ýokary ruhubelentlik bilen garşylandy. Dabaranyň dowamynda baýramçylyk mynasybetli gutlaglar, Gullugyň ýeten üstünlikleri barada çykyşlar edildi. Çykyşlarda nygtalyşy ýaly, hormatly Prezident...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda dabaraly çäre geçirildi
27 Okt
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda dabaraly çäre geçirildi

2017-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 26 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň tapawutlanan harby gullukçylaryny döwlet sylaglary bilen sylaglamak, olara nobatdaky harby atlaryny dakmak çäresi geçirildi.  Dabaraly çärede döwlet sylaglaryna mynasyp bolan Gullugyň harby gullukçylary mukaddes Tugumyza tagzym edip, Garaşsyz, Bitarap Watanymyza, mähriban halkymyza, Türkmenistanyň Prezidentine, Türkmenistanyň...

DOWAMY