Gümrük habarlary

Guşakly göreşiň jemleýji güni
25 Sen
Guşakly göreşiň jemleýji güni

Eziz Diýarymyzda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary üstünlikli dowam edýär. Bu oýunlaryň düzümine giren Guşakly göreşiň jemleýji gününde nusgawy “alyş” görnüşinde tutluşyklar geçirildi. Gümrük gullugyndan harby türgen Zöhre Madraimowa sportuň bu görnüşiniň soňky gününde üstünlikli çykyş etdi. Ol, zenanlaryň arasynda geçirilen bäsleşikde 60 kg agramlykda çykyş edip, özüniň ussatlygy, çeýeligi bilen tapawutlanmagy başardy. Netijede, Zöhre Madraimowa 5 sany altyn medalyň eýesi boldy.  Türgenlerimiziň şeýle ýeňişleri gazanyp, Watanymyzyň döwlet baýdagyny belende galdyrmagy...

DOWAMY
Gusakly goresde nobatdaky medal
23 Sen
Gusakly goresde nobatdaky medal

Duyn Yapyk binalarda we sowes sungaty boyunca V Aziya oyunlarynyn caginde gecirilen gusakly gores boyunca yaryslarda Turkmenistanyn Dowlet gumruk gullugynyn hasabyna yene bir altyn medal gosuldy. Alys goresi boyunca 65 kilogram agram derejesinde cykys eden Gumruk gullugynyn harby gullukcysy Gulnar Haytbayewa altyn medala mynasyp boldy. Oyunlar baslanandan bari leytenant Haytbayewa 4 sany altyn we 1 kumus medaly gazandy.  On habar berilisi yaly, Turkmenistanyn yygyndy toparynda cykys eden Turkmenistanyn Dowlet gumruk gullugynyn harby turgenlerinin hasabynda 10 medal bardy. G.Haytbayewa oz yeni...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýaryşlara gatnaşýan harby gullukçylary 10 sany medaly gazanmagy başardy
21 Sen
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýaryşlara gatnaşýan harby gullukçylary 10 sany medaly gazanmagy başardy

Düýn guşakly göreş boýunça bäsleşikler nusgawy görnüşde dowam etdi. Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýaryşlara gatnaşýan harby gullukçylary sportuň bu görnüşinde hem ýokary netijeleri gazanmagy dowam etdiler.  Guşakly göreşiň nusgawy görnüşinde altyn medallara 100 kilograma çenli agram derejesinde harby gullukçylarymyz Agamyrat Orazsähedow (65 kg), Zuhra Madraýimowa (60 kg) we Gülnar Haýytbaýewa (65 kg) mynasyp boldular.  Şeýlelik-de, ähli oýun günleriniň jemleri boýunça Gümrük gullugynyň harby gullukçylarynyň hasabynda jemi 10 medal: 9 altyn we 1 kümüş medallar toplandy.

DOWAMY
Oýunlaryň dördünji gününde Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň harby gullukçylarynyň ýeňişleri
20 Sen
Oýunlaryň dördünji gününde Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň harby gullukçylarynyň ýeňişleri

Olimpiýa şäherçesinde “Aşgabat 2017” oýunlary dowam edýär. Oýunlaryň dördünji gününde sportuň 11 görnüşi boýunça bäsleşikler geçirildi we olaryň bäşisinde medallar ugrundaky göreşler ýaýbaňlandyryldy. Şol gün biziň ýygyndy toparymyz sportuň guşakly göreş, jiu-jitsu we agyr atletika boýunça jemi 27 medala, şol sanda 14 altyn medala eýe boldy. Bu bolsa ýurdumyzyň toparyna umumy hasap boýunça öňdeligi saklamaga mümkinçilik berdi. Oýunlaryň ähli günleri boýunça ýygyndy toparymyz jemi 89 medala - 43 altyn, 28 kümüş we 18 bürünç medala eýe boldy. Üç sany medaly Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugyn...

DOWAMY
Gümrük gullugynyň harby gullukçylary Zöhre Madraimowanyň we Gülnar Haýtbaýewanyň halkara ýaryşlaryndaky nobatdaky ýeňişleri
19 Sen
Gümrük gullugynyň harby gullukçylary Zöhre Madraimowanyň we Gülnar Haýtbaýewanyň halkara ýaryşlaryndaky nobatdaky ýeňişleri

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň harby gullukçylary Zöhre Madraimowa we Gülnar Haýtbaýewa ýokary netijeleri bilen guwandyrmagy dowam edýär.  18-nji sentýabr güni sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlaryň baýrakly orunlaryna baý boldy.  Milli türkmen göreşiniň nusgawy görnüşinde zenanlaryň arasynda Zöhre Madraimowa (58 kg), Gülnar Haýytbaýewa (63 kg) nobatdaky altyn medallara  mynasyp boldular.  Türgenlerimizi nobatdaky ýeňişleri bilen gutlaýarys.

DOWAMY
Türkmenistanyň ýygyndy topary umumy hasapda öňde barýar
18 Sen
Türkmenistanyň ýygyndy topary umumy hasapda öňde barýar

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň birinji gününde jiu-jitsu, türkmen milli göreşi boýunça medallar ugrunda ilkinji bäsleşikler geçirildi, futzal boýunça ýaryşlara badalga berildi. Ýaryşlaryň netijeleri boýunça Türkmenistanyň ýygyndy topary 37 medal, şolardan 16 altyn, 14 kümüş hem-de 7 bürünç medal bilen umumy hasapda öňde barýar. Ýygyndy toparymyz türkmen milli göreşiniň erkin görnüşi boýunça hem üstünlikli çykyş etdi. Final bäsleşiklerine türkmenistanlylaryň 18-si gatnaşdy, şolaryň arasynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň harby gullukçylary Zuhra Madraimow...

DOWAMY