Gümrük habarlary

Türkmenistanyň Gümrük edaralarynyň işgärleriniň güni mynasybetli çäreler
4 Noý
Türkmenistanyň Gümrük edaralarynyň işgärleriniň güni mynasybetli çäreler

2017-nji ýylyň 4-nji noýabrynda Döwletimiziň ykdysady bähbitleriniň goragynda berk duran Türkmenistanyň Gümrük edaralarynyň işgärleriniň güni mynasybetli Gullugymyzda çäreler ýaýbaňlandyrylydy. Baş baýramçylyk çäresi Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynda geçirildi. Dabaranyň başynda hormatly Prezidentimiziň Gullugyň harby gullukçylaryna we işgärlerine iberen gutlag haty okaldy we ol ýokary ruhubelentlik bilen garşylandy. Dabaranyň dowamynda baýramçylyk mynasybetli gutlaglar, Gullugyň ýeten üstünlikleri barada çykyşlar edildi. Çykyşlarda nygtalyşy ýaly, hormatly Prezident...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda dabaraly çäre geçirildi
27 Okt
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda dabaraly çäre geçirildi

2017-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 26 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň tapawutlanan harby gullukçylaryny döwlet sylaglary bilen sylaglamak, olara nobatdaky harby atlaryny dakmak çäresi geçirildi.  Dabaraly çärede döwlet sylaglaryna mynasyp bolan Gullugyň harby gullukçylary mukaddes Tugumyza tagzym edip, Garaşsyz, Bitarap Watanymyza, mähriban halkymyza, Türkmenistanyň Prezidentine, Türkmenistanyň...

DOWAMY
Ýurdumyza pes hilli harytlaryň getirilmeginiň öňüni almak barada wagyz-nesihat çäresi
26 Okt
Ýurdumyza pes hilli harytlaryň getirilmeginiň öňüni almak barada wagyz-nesihat çäresi

2017-nji ýylyň 25-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň mejlisler zalynda ýurdumyza pes hilli harytlaryň getirilmeginiň öňüni almak barada wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Oňa 300-e golaý telekeçiler çagyryldy. Çärede Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagat ministrliginiň, Döwlet arassaçylygynyň we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň, «Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň, şeýle hem Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri çykyş etdiler.    Maslahatyň gün tertibine giriz...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy boldy
16 Okt
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy boldy

2017-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynda hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň täze “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasy boldy. Oňa Gullugymyzyň şahsy düzümi bilen birlikde hormatly il ýaşululary gatnaşdy.   Dabarada çykyş edenleriň belleýişleri ýaly, Beýik Ýüpek ýolunyň ähmiýetini giňden öwrenmekde milli Liderimize bu kitabyna möhüm orun degişlidir. Hormatly Prezidentimiziň “Türkmenistan—Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly täze kitaby halkymyzyň abadançylygy, mähriban Watanymyzyň gülläp ösmegi, ýaş nesille...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiziň “Sport dostluga, saglyga we gözellige tarap ýoldur” atly täze kitabyň tanyşdyryş dabarasy
30 Sen
Hormatly Prezidentimiziň “Sport dostluga, saglyga we gözellige tarap ýoldur” atly täze kitabyň tanyşdyryş dabarasy

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň “Sport dostluga, saglyga we gözellige tarap ýoldur” atly täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy geçirildi.  Täze kitap uzak ýyllaryň dowamynda yzygiderli durmuş hakykaty bilen sazlaşykly ýazylan eser bolup onda sporty ösdürmek bilen baglanyşykly durmuşa geçirilen taryhy işler öz beýanyny tapýar. Kitabyň sahypalarynda ýurdumyzyň dünýäde gaýtalanmajak milli aýratynlyklary açylyp görkezilýär. Dabarada çykyş edenler Gullugymyzyň ähli şahsy düzümini täze neşiriň çapdan çykmagy bilen tüýs ýürekden gutladylar. Tanyşdyrylyş dabar...

DOWAMY
Guşakly göreşiň jemleýji güni
25 Sen
Guşakly göreşiň jemleýji güni

Eziz Diýarymyzda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary üstünlikli dowam edýär. Bu oýunlaryň düzümine giren Guşakly göreşiň jemleýji gününde nusgawy “alyş” görnüşinde tutluşyklar geçirildi. Gümrük gullugyndan harby türgen Zöhre Madraimowa sportuň bu görnüşiniň soňky gününde üstünlikli çykyş etdi. Ol, zenanlaryň arasynda geçirilen bäsleşikde 60 kg agramlykda çykyş edip, özüniň ussatlygy, çeýeligi bilen tapawutlanmagy başardy. Netijede, Zöhre Madraimowa 5 sany altyn medalyň eýesi boldy.  Türgenlerimiziň şeýle ýeňişleri gazanyp, Watanymyzyň döwlet baýdagyny belende galdyrmagy...

DOWAMY