Gümrük habarlary

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 20 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli
5 Dek
Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 20 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli

Düýn paýtagtymyzdaky Ruhyýet köşgünde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Garaşsyz  Watanymyzyň Bitaraplygynyň 20 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Ýaşulularynyň maslahatynyň dabaraly mejlisi geçirildi. Ýaşulularyň dabaraly maslahatynda Hormatly Prezidentimiziň taryhy çykyşyndan soň Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary esasynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň «Garaşsyz, Baky Bitarap Türkmenistan» ýubileý medaly bilen sylaglandy. Hormatly Prezidentimize bu medalyň gowşurylmagy dabara gatnaşyjylarda uly buýsanç döretdi....

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirliginiň sebitleýin wekili hanym Aşita Mittal bilen duşuşyk geçirildi.
29 Sen
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirliginiň sebitleýin wekili hanym Aşita Mittal bilen duşuşyk geçirildi.

2015-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirliginiň (UNODC) sebitleýin wekili hanym Aşita Mittal bilen duşuşyk geçirildi.     Däbe öwrülen dostlukly hyzmatdaşlygyň gümrük serhedinden gadaganlyk bellenilen harytlaryň bikanun geçirilmeginiň öňüni almakda ähmiýetiniň uludygyny bellemek bilen, myhman, hyzmatdaşlygyň mundan beýläk hem ösdürilmegini maksadalaýyk hasap edýändigini nygtady. Şeýle hem myhman, Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Türkmenistanda neşe...

DOWAMY