Gümrük habarlary

Ýaragly Güýçleriň edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlarynyň gutardyş dabaralary geçirildi
17 Iýun
Ýaragly Güýçleriň edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlarynyň gutardyş dabaralary geçirildi

2017-nji ýylyň 17-nji iýunynda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdeplerinde okaýan harby talyplaryň gutardyş dabaralary geçirildi.  Harby talyplaryň gutardyş dabaralary her ýylda bolşy ýaly paýtagtymyzyň Konstitusiýa binasynyň öňündäki meýdançada geçirildi. Ol uly ruhubelentlige we ýokary dabaralara beslendi.  Okuwy tamamlan ýaş serkerdeleriň hatarynda geljekki gümrükçiler hem bar. Her ýyl Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby instituty Döwlet gümrük gullugy üçin ýokary bilimli harby hünärmenleri taýýarlaýar. Olaryň okuw-terbiýeçilik işine Gümrük gullugynyň...

DOWAMY
Hasabat ýygnanyşygy
5 Iýun
Hasabat ýygnanyşygy

2017-nji ýylyň 3-nji iýunynda Gullugyň başlygy polkownik Ý.Söýegow ýygnanyşyk geçirdi. Onda gümrük edaralarynyň 2017-nji ýylyň 5 aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijelerine garaldy, degişli hasabatlar diňlenildi we ýerine ýetirilen işlere baha berildi hem-de gümrük edaralarynyň işini geljekde has-da kämilleşdirmek, maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak hem-de döwrebaplaşdyrmak bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy, şeýle hem guramaçylyk meselelerine seredildi. Ýygnanyşygyň barşynda Türkmenistanyň ykdysady howpsuzlygyny goramakda, gümrük kadalarynyň bozulmalaryna garşy göreşmekd...

DOWAMY
BMG-niň ynsanperwerlik meselelerini utgaşdyryjy müdirliginiň Sebitleýin edarasynyň wekilleri bilen geçirilen duşuşyk
23 Maý
BMG-niň ynsanperwerlik meselelerini utgaşdyryjy müdirliginiň Sebitleýin edarasynyň wekilleri bilen geçirilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 23-nji maýynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda BMG-niň ynsanperwerlik meselelerini utgaşdyryjy müdirliginiň Sebitleýin edarasynyň ýolbaşçysy M.Wassen we bu edaranyň tebigy betbagtçylyklara täsir etme boýunça milli maslahatçysy A.Sargsýan bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşykda taraplar adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlygyň üpjünçiligi şeýle hem adatdana daşary kömegiň ýükleriniň hem-de betbagtçylykly we adatdan daşary ýagdaýlarda kömek bermek boýunça personalyň emläkleriniň getirilmeginiň, alnyp gidilmeginiň we üstaşyrynyň ýeňilleşdirilmegi we çaltlaşdyrylmagy boýunça çärele...

DOWAMY
Hasabat ýygnanyşygy
6 Maý
Hasabat ýygnanyşygy

2017-nji ýylyň 6-njy maýynda Gullugyň başlygy polkownik M.Çakyýew şahsy düzümiň gatnaşmagynda ýygnanyşyk geçirdi. Onuň barşynda gümrük edaralarynda şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine garaldy hem-de Türkmenistanyň Prezidenti-Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilmegi boýunça anyk wezipeler kesgitlenildi. Gümrük gullugynyň merkezi edarasynda, welaýat we Aşgabat şäher gümrükhanalarynda 2017-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda ýerine ýetirilen işler boýunça hasabatlar diňlenildi...

DOWAMY
Aziýa ösüş bankynyň wekiliýeti bilen duşuşyk
2 Maý
Aziýa ösüş bankynyň wekiliýeti bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 2-nji maýynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy türkmen paýtagtyna iş sapary bilen gelen, Aziýa ösüş bankynyň (AÖB) wekiliýeti bilen duşuşyk geçirdi.    Duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň we Aziýa ösüş bankynyň arasyndaky hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýy we ösdürilmeginiň meseleleri barada pikir alyşmalar boldy. Şeýle hem, gümrük işi babatda taraplaryň hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny giňeltmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.     Gepleşikleriň dowamynda Merkezi Aziýa sebiti boýunça ykdysady hyzmatdaşlyk Maksatnamasynyň çäginde gatnaşyklary ösdürmäge üns berildi.

DOWAMY
Beýik Watançylyk urşunyň weteranlary bilen dabaraly duşuşyk
2 Maý
Beýik Watançylyk urşunyň weteranlary bilen dabaraly duşuşyk

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda däp bolşy ýaly, 1941-1945-nji ýyllardaky urşunyň weteranlary bilen dabaraly duşuşyk geçirildi.  Dabaraly duşuşyk mynasybetli edaranyň girelge zalynda Türkmenistanyň Çeperçilik Akademiýasynyň fondundan suratlaryň Ýeňiş gününe bagyşlanan sergisi gurnaldy.  Dabarada oňa gatnaşyjylar weteranlaryň uruş barada gürrüňlerini uly gyzyklanma bilen diňlediler. Bu ýörite taýýarlanan baýramçylyk çäresinde Gullugyň aýdym-saz topary watany wasp edýän aýdymlary bilen çykyş etdiler.

DOWAMY