Gümrük habarlary

1941—1945-nji ýyllaryň urşunyň weteranlaryna bagyşlanýar
9 Maý
1941—1945-nji ýyllaryň urşunyň weteranlaryna bagyşlanýar

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda 1941—1945-nji ýyllaryň urşunda gazanylan Ýeňşiň 73 ýyllygy mynasybetli uruş weteranlaryny hormatlamak dabarasy boldy. Bu günki gün urşa gatnaşan şöhratly frontçular, uruşda wepat bolan esgerleriň ýanýoldaşlary we tylda zähmet çekenler ýurdumyzda şanly senä—Ýeňşiň 73 ýyllygyna bagyşlanan dabaraly çäreleriň iň hormatly myhmanlarydyr.      Türkmenistanlylar şöhratly, gahrymançylykly ýoly geçip, ata Watanymyza yhlasly gulluk etmegiň ebedi göreldesine öwrülenleriň öňünde baş egip, ýurdumyzda uly üns berlip, aýratyn alada bilen gurşalan weteranlara we wepat b...

DOWAMY
Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna garşy göreş çygrynda ÝHHG-niň Aşgabatda geçiren maslahaty
27 Apr
Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna garşy göreş çygrynda ÝHHG-niň Aşgabatda geçiren maslahaty

2018-nji ýylyň 25-nji aprelinde Aşgabatda ÝHHG tarapyndan gurnalan jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagynyň, korrupsiýanyň we terrorçylygyň maliýeleşdirilmeginiň görkezijileri we pudagara hyzmatdaşlygyň öňdebaryjy tejribesi boýunça iki günlik maslahat öz işini tamamlady.     Maslahata Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugyndan wekil hem gatnaşdy.     Maslahatyň çäklerinde jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagy we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegi bilen bagly şübheli amallaryň häzirki zaman belliklerine aýratyn üns berildi. Amaly okuwlaryň barşynda...

DOWAMY
«Ozon dargadyjy maddalaryň bikanun ýurda getirilmegine we ýurtdan çykarylmagyna ýol bermezligiň häzirki zaman usullary boýunça» atly okuw çäresi
19 Apr
«Ozon dargadyjy maddalaryň bikanun ýurda getirilmegine we ýurtdan çykarylmagyna ýol bermezligiň häzirki zaman usullary boýunça» atly okuw çäresi

Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň öňdengörüjilikli başlangyçlary bilen daşky gurşawy gorap saklamak, ekologiýa meselelerini aradan aýyrmak we gözel tebigatymyzy geljekki nesillerimize ýetirmek ugrunda birnäçe tagallalar edilýär. Howa şertleriniň üýtgemegi bilen ýüze çykýan hadysalar, şol sanda ozon gatlagyny goramak bilen bagly meseleler dogrusynda yzygiderli ylmy duşuşyklar geçirilýär, halkara şertnamalary baglaşylýar. Mälim bolşy ýaly, beýleki himiki maddalardan tapawutlylykda ozon dargadyjy maddalar atmosfera düşen halatynda Ýeriň ozon gatlagyny zaýalaýar. Şol sebäpden bu maddalaryň söwdas...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Halkara pul gaznasynyň wekili bilen duşuşyk geçirildi
18 Apr
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Halkara pul gaznasynyň wekili bilen duşuşyk geçirildi

2018-nji ýylyň 18-nji aprelinde Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynda töleg balansynyň düzülişini kämilleşdirmek meselesi boýunça  Halkara pul gaznasynyň wekili hanym Tatýana Gafurowa bilen duşuşyk boldy.  Duşuşyga Merkezi bankyň işgärleri hem gatnaşdy. Duşuşykda gümrük töleglerini düzgünleşdirýän kanunçylyk namalary, Merkezi banka berilýän gümrük statistiki maglumatlar barada gürrüň açyldy.   Duşuşyga gatnaşyjylar özara hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem ösdürmek barada gyzyklanmalaryny beýan etdiler.

DOWAMY
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET GÜMRÜK GULLUGYNYŇ BAŞLYGYNYŇ BUÝRUGY BILEN HARYTLAR DEMIR ÝOL ULAG SERIŞDELERINDE DAŞALANDA IÇERKI GÜMRÜK ÜSTAŞYRYNYŇ AŇRYÇÄK MÖHLETI BELLENILDI
9 Apr
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET GÜMRÜK GULLUGYNYŇ BAŞLYGYNYŇ BUÝRUGY BILEN HARYTLAR DEMIR ÝOL ULAG SERIŞDELERINDE DAŞALANDA IÇERKI GÜMRÜK ÜSTAŞYRYNYŇ AŇRYÇÄK MÖHLETI BELLENILDI

Harytlar demir ýol ulag serişdelerinde daşalanda içerki gümrük üstaşyrynyň aňryçäk möhletini içerki gümrük üstaşyryna rugsat alnan gününden şu aýratyn halatlarda ýigrimi gün diýip bellenildi: harytlar Türkmenistanyň gümrük çäginden alnyp gidilende, serhetleşýän goňşy döwletiň kabul edip ýetişmeýändigi ýa-da deňiz gämileriniň daşap ýetişmeýändigi sebäpli demir ýol ulag serişdeleriniň Türkmenistanyň serhetýaka demir ýol bekedinde kadadan artyk toplanan ýagdaýlarynda; harytlar Türkmenistanyň gümrük çägine getirilende, ýük alyjynyň düşürip ýetişmeýändigi sebäpli, demir ýol ulag serişdeleriniň ba...

DOWAMY
“Arkadag taglymaty – sagdynlygyň, ruhubelentligiň binýady” atly täze kitabyny tanyşdyryş dabarasy
5 Mar
“Arkadag taglymaty – sagdynlygyň, ruhubelentligiň binýady” atly täze kitabyny tanyşdyryş dabarasy

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň köpugurly işine bagyşlanan “Arkadag taglymaty – sagdynlygyň, ruhubelentligiň binýady” atly täze kitabyň neşir edilmegi mynasybetli dabara geçirildi.      Dabara Gullugyň merkezi edarasynyň, Aşgabat şäher we Ahal welaýat gümrükhanalarynyň şahsy düzümi, şeýle hem hormatly myhmanlar gatnaşdy.     “Arkadag taglymaty – sagdynlygyň, ruhubelentligiň binýady” atly kitaby ýurdumyzda köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini hem-de ýokary görkezijiler sportuny wagyz etmek baradaky syýasata bagyşlanýar.     Täze eserde sagd...

DOWAMY