Gümrük habarlary

2017-nji ýylyň üç aýynyň jemi boýunça ýygnanyşyk
8 Apr
2017-nji ýylyň üç aýynyň jemi boýunça ýygnanyşyk

2017-nji ýylyň 8-nji aprelinde Gullugyň başlygy polkownik M.Çakyýew ýygnanyşyk geçirdi,2017-nji ýylyň birinji çärýeginiň jemleri jemlendi, şeýle hem geljekki ýerine ýetirilmeli wezipeler kesgitlendi. Gün tertibine laýyklykda Gümrükhanalaryň we degişli gümrük postlarynyň başlyklary ozal berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişi hakynda hasabat berdiler. Ýygnanyşykda oňa gatnaşyjylar Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen tassyklanan «Türkmenistanyň gümrük edaralarynyň ulgamyny ösdürmegiň 2017-2021-nji ýyllar üçin Maksatnamasy» hem-de «Türkmenistanyň gümrük edaralarynyň ulgamyny ösdürmegiň 2017-...

DOWAMY
Gaýtadan seredilen Kioto Konwensiýasy babatynda okuw maslahaty
4 Apr
Gaýtadan seredilen Kioto Konwensiýasy babatynda okuw maslahaty

Aziýanyň ösüş bankynyň «Merkezi Aziýada sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk» (CAREC) maksatnamasynyň söwda ýardam bermek ugrunyň çäklerinde 2017-nji ýylyň 27-31-nji marty aralygynda Aşgabat şäherinde «Gümrük düzgünlerini ýeňilleşdirmek we utgaşdyrmak hakynda Konwensiýa» (gaýtadan seredilen Kioto Konwensiýasy) babatynda okuw maslahaty geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň, şeýle hem Türkmenistanyň degişli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň wekilleri gatnaşdy.    Okuw maslahatynyň esasy maksady Türkmenistanyň ýokarda agzalan Konwensiýa goşulmagynyň ähmiýetini ara alyp maslaha...

DOWAMY
Ýazky bag ekmek çäresi geçirildi
18 Mar
Ýazky bag ekmek çäresi geçirildi

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 3-nji martynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzyň bagy-bossanlyga bürenmeginde möhüm orun eýeleýän “Türkmenistanyň milli tokaý maksatnamasynyň” durmuşa geçirilmeginiň möhümdigini belläp, döwlet Baştutanymyz 18-nji martda ählihalk ýowaryny geçirmek hakyndaky Karara gol çekdi we köpçülikleýin bag nahallaryny oturtmak boýunça degişli tabşyryklary berdi.     Ýowarda bag nahallaryny oturtmak, ozal oturdylan baglara talabalaýyk ideg etmek, olara ýanaşyk ýerlerde arassaçylyk çärelerini ýerine ýetirmek boýunça işlere Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugyn...

DOWAMY
“Dost-doganlyk ýollaryňyz bagta rowan Arkadag” atly wagyz nesihat duşuşygy
15 Mar
“Dost-doganlyk ýollaryňyz bagta rowan Arkadag” atly wagyz nesihat duşuşygy

Türkmenistan döwletimizde Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ýolbaşçylygynda ulag ulgamyny ösdürmek ugrunda birnäçe halkara başlangyçlar öňe sürüldi. Şonuň netijesinde 2017-nji ýylyň mart aýynyň 7-nde Amyderýanyň üstünden geçýän sebit ähmiýetli Türkmenabat-Farap awtomobil we demir ýol köprüleri dabaraly ýagdaýda açyldy. Amyderýanyň üstünden çekilen köprüleriň ähmiýeti örän uludyr. Olar Aziýa-Ýuwaş umman sebitiniň döwletlerinden, Günorta Aziýadan Hazar deňzine we soňra Gara deňiz hem-de Orta Yer deňzi sebitlerine, Ýewropa, Zakawkazýe, Yakyn we Orta Gündogar ýurtlaryna ýükleriň daşalmagy üçin gön...

DOWAMY
Gümrük gullugynyň harby gullukçylarynyň arasynda kiçi futbol boýunça ýaryşlar geçirildi
14 Mar
Gümrük gullugynyň harby gullukçylarynyň arasynda kiçi futbol boýunça ýaryşlar geçirildi

Ýaňy ýakynda “Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynyň” çäklerinde gullugumyzyň harby gullukçylarynyň arasynda sportuň kiçi futbol görnüşi boýunça özara bäsleşik geçirildi.     Bu bäsleşige welaýat we Aşgabat şäher gümrükhanalarynyň, merkezi edaranyň,Gullugyň ýanyndaky hojalyk dolandyryş direksiýasynyň ýygyndy toparlary gatnaşdy. Bäsleşik birnäçe günläp dowam edip, onda harby gullukçylar öz başarnyklaryny görkezdiler.     Bäsleşigiň jemleri boýunça Ahal welaýat gümrükhanasynyň ýygyndy topary 1-nji orna, Aşgabat şäher gümrükhanasy 2-nji orna, Balkan welaýat gümrükhanasy 3-nji orna mynasyp boldy...

DOWAMY
Daşkente geçirilen 2011-nji ýylyň Aşgabat ylalaşygyna gatnaşyjy ýurtlaryň wekilleriniň duşuşygynyň çäklerinde halkara ulag we üstaşyr geçelgeleriniň ösüşi ara alnyp maslahatlaşyldy
11 Mar
Daşkente geçirilen 2011-nji ýylyň Aşgabat ylalaşygyna gatnaşyjy ýurtlaryň wekilleriniň duşuşygynyň çäklerinde halkara ulag we üstaşyr geçelgeleriniň ösüşi ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugyndan wekil Daşkent şäherinde 2017-nji ýylyň 1-2-nji marty aralygynda Halkara ulag-üstaşyr geçelgesini döretmek hakyndaky Aşgabat Ylalaşygynyň çäklerinde geçirilen Işçi toparyň birinji mejlisine gatnaşdy.   Duşuşykda Ylalaşyga gatnaşyjy döwletleriň çäklerinde hereket edýän esasy ulag gatnawlary barada maglumata seredip, Aşgabat Ylalaşygynyň çäklerinde ýeke-täk ulag-üstaşyr geçelgesiniň düzüm bölegi bolup durýan awtoulag we demirýol gatnawlarynyň sanawyny Utgaşdyryjy topar tarapyndan tassyklanylmagy üçin girizmegi ylalaşdylar. Mejlise gatnaşyjylar Ylalaşyga...

DOWAMY