Gümrük habarlary

Türkmen milli göreşi we guşakly göreş boýunça Aziýa çempionatynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň harby gullukçylarynyň gazanan ýeňişi
9 Iýul
Türkmen milli göreşi we guşakly göreş boýunça Aziýa çempionatynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň harby gullukçylarynyň gazanan ýeňişi

Şu ýylyň 25-nji iýunyndan 30-njy iýuny aralygynda paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherjiginiň söweş sungatlary sport toplumynda geçirilen türkmen milli göreşi we guşakly göreş boýunça erkekleriň we zenanlaryň arasynda Aziýa çempionatyna gatnaşan Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň harby gullukçylary Agamyrat Orazsähedow, Gülnar Haýtbaýewa, Zöhre Mädreýimowa üstünlikli çykyş edip, birinji orunlara mynasyp boldular. Harby gullukçylarymyz sportuň bu görnüşi boýunça ýaryşda jemi 8 medaly (7 altyn we 1 kümüş) gazanmagy başardylar.  Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynda alty aýyň j...

DOWAMY
Alty aýyň jemi boýunça ýygnanyşyk
9 Iýul
Alty aýyň jemi boýunça ýygnanyşyk

2016-njy ýylyň 9-njy iýulynda Gullugyň başlygy polkownik M.Çakyýew ýygnanyşyk geçirdi, onda 2016-njy ýylyň geçen alty aýynda Gullugyň işiniň jemleri jemlendi, şeýle hem ýerine ýetirilmeli wezipeler kesgitlendi. Gün tertibine laýyklykda Gümrükhanalaryň we degişli gümrük postlarynyň başlyklary ozal berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişi hakynda hasabat berdiler.  Ýygnanyşygyň barşynda işinde oňat netijeleri görkezen harby gullukçylara Türkmenistanyň ykdysady howpsuzlygyny goramakda, gümrük kadalarynyň bozulamalaryna garşy göreşmekde we kontrabandanyň öňüni almakda gulluk işinde görkezen aýratyn...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň hataryna işe täze kabul edilen harby gullukçylara hünär taýýarlygyny üstünlikli geçendikleri barada güwänamalar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy
2 Iýul
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň hataryna işe täze kabul edilen harby gullukçylara hünär taýýarlygyny üstünlikli geçendikleri barada güwänamalar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň kanunçylyk we maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak we döwrebaplaşdyrmak, harby gullukçylaryň iş we ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak, olaryň harby-watançylyk terbiýesini güýçlendirmek we hünär taýdan taýýarlygyny ýokarlandyrmak boýunça yzygiderli işler durmuşa geçirilýär. Mähriban halkymyzyň asuda durmuşynyň goragynda berk duran harby we hukuk goraýjy edaralaryň, şol sand...

DOWAMY
 Russiýa Federasiýasynyň Kaliningrad şäherine iş sapary
2 Iýul
Russiýa Federasiýasynyň Kaliningrad şäherine iş sapary

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň hukuk we halkara gatnaşyklary bölüminiň başlygy kapitan M.Kakalyýew Russiýa Federasiýasynyň Kaliningrad şäherinde 2016-njy ýylyň 28-nji iýunyndan 1-nji iýuly aralygynda “Strategiki harytlaryň söwdasyna gözegçiligiň çäreleri babatynda BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşiniň 1540 (2004) kararnamasynyň meseleleri boýunça aragatnaşyk nokatlary” ady bilen geçirilen okuw maslahatyna gatnaşdy.

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Aziýanyň ösüş bankynyň wekilleri bilen geçirilen duşuşyk
27 Iýun
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Aziýanyň ösüş bankynyň wekilleri bilen geçirilen duşuşyk

2016-njy ýylyň 27-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri Aziýanyň ösüş bankynyň maslahatçysy – maglumat tehnologiýalar boýunça hünärmeni Konstantin Naumow we söwda ýardam bermek boýunça bilermeni Jurabek Razzokow bilen duşuşdylar. Duşuşygyň barşynda  “CAREC maksatnamasynyň agza ýurtlarynda sebitleýin üstaşyr söwda ýardam bermek” atly sebitleýin tehniki kömek taslamasy bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

DOWAMY
Tejribe alyşmak boýunça maslahat
26 Iýun
Tejribe alyşmak boýunça maslahat

Ýewropada we Merkezi Aziýada söwdanyň we bäsdeşlige ukyplylygyň meseleleri boýunça global tejribesi, Bütindünýä bankynyň Topary 2016-njy ýylyň    21-22-nji iýuny aralygynda Gruziýanyň Batumi şäherinde bilermenleriň arasynda tejribe alyşmak boýunça maslahaty geçirdi. Çärä Ýewropanyň we Merkezi Aziýanyň döwlet edaralaryndan 50-ä golaý wekiller, şol sanda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugyndan S.Gylyçdurdyýew gatnaşdy.     Maslahatyň maksady söwda ýardam etmegiň çygrynda meseleler hakynda maglumat alyşmak üçin forumy döretmekden ybarat.       Gün tertibine laýyklykda, maslahata gatnaşyjylar G...

DOWAMY