Gümrük habarlary

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň harby gullukçylaryna güwänamalar gowşuryldy
28 Ýan
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň harby gullukçylaryna güwänamalar gowşuryldy

2017-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda  Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynda Gullugyň hataryna işe täze kabul edilen, gümrük işi babatynda hünär taýýarlygy hem-de harby taýýarlyk boýunça okuw kursuny üstünlikli tamamlan harby gullukçylaryň nobatdaky tapgyryna okuwy tamamlandyklary barada güwänamalaryň gowşurylyşy hem-de olara ilkinji harby atlaryň dabaraly ýagdaýda dakylmagyna bagyşlanan çäre geçirildi. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda bitaraplyk ýörelgelerine ygrarly Garaşsyz Türkmenistan ýurdumyzyň gülläp ösmeginiň we onuň raýatlarynyň abadançylygynyň ygtyb...

DOWAMY
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 25 ýyllygyna bagyşlanan dabaralar
27 Ýan
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 25 ýyllygyna bagyşlanan dabaralar

2017-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 25 ýyllygy hem-de Watan goragçylarynyň güni mynasybetli dabara geçirildi.     Mälim bolşy ýaly, 2016-njy ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Döwlet howpsuzlyk geňeşinde Döwlet Baştutanymyz harby gullukçylaryny döwlet sylaglary bilen sylaglamak we olara harby atlary dakmak hakynda resminamalara gol çekdi.      Dabaranyň barşynda ýokarda agzalan resminama laýyklykda harby gullukda tapawutlanan serkerdelere, harby gullukçylara dabaraly ýagdaýda sy...

DOWAMY
«Ozon zaýalaýjy maddalary ýüze çykarmagyň serişdeleri we usullary» atly okuw çäresi
21 Ýan
«Ozon zaýalaýjy maddalary ýüze çykarmagyň serişdeleri we usullary» atly okuw çäresi

Köp sanly himiki maddalar ýaly, ozon zaýalaýjy maddalar hem senagat, oba hojalyk sarp edijiligini kanagatlandyrmak maksady bilen her gün dünýä bazaryna çykarylýar. Beýleki himiki maddalardan tapawutlylykda ozon zaýalaýjy maddalar, olar atmosfera düşen halatynda Ýeriň ozon gatlagyny zaýalaýar. Şol sebäpden bu maddalaryň söwdasy berk gözegçilikde saklanýar. Gözegçilik halkara şertnamasy bolan Monreal Teswirnamasyna laýyklykda amala aşyrylýar.  Gümrük edaralary serhetden geçýän harytlara gözegçiligi amala aşyrmak bilen ozon zaýalaýjy maddalaryň bikanun söwdasyna garşy hereketlere öz saldamly goş...

DOWAMY
Gümrük ammary işe başlady
17 Ýan
Gümrük ammary işe başlady

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etraby, Garagum derýasyndan 3000 m. demirgazykda, Änew-Daşoguz aýlaw ýolunyň gündogar tarapy salgysy boýunça ýerleşýän Halkara gümrük terminalynda gümrük ammary işe başlady. Bu gümrük ammarynyň hyzmatlaryndan islendik şahs peýdalanyp biler.                                                                                                                          Umumy maglumatlar      Gümrük ammary harytlary gümrük ammary gümrük düzgünine ýerleşdirmäge mümkinçilik bermek bilen, daşary ykdysady işine gatnaşyjylar üçin amatly şertleri döredýär. Gümrük ammary gümrük düz...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň utgaşdyrylan gümrük maglumat ulgamy kemala getirilýär.
12 Ýan
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň utgaşdyrylan gümrük maglumat ulgamy kemala getirilýär.

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Söwda we ösüş boýunça konferensiýasynyň (UNCTAD) arasynda «ASYCUDA World» atly utgaşdyrylan gümrük maglumat ulgamyny ornaşdyrmak boýunça tehniki hyzmatdaşlyk etmek barada taslamalaýyn Ylalaşyga gol çekildi we ol güýje girdi.     Bu Ylalaşygyň baglaşylmagy Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ýurdumyzda Döwlet gümrük gullugynyň maddy- enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak we gümrük edaralarynyň ýeke-täk awtomatlaşdyrylan maglumat ulgamyny döretmek barada berýän taýsyz goldawy netijesinde amala aşyryldy.      Gümrük amallaryn...

DOWAMY
Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň söwda attaşesi bilen duşuşyk geçirildi
12 Ýan
Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň söwda attaşesi bilen duşuşyk geçirildi

2017-nji ýylyň 12-nji ýanwary. Şu gün Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň söwda attaşesi jenap Rahmatolla Hormaliniň arasynda ikitaraplaýyn duşuşyk geçirildi.      Duşuşykda iki ýurduň söwda gatnaşyklary bilen bagly hem-de ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

DOWAMY