Gümrük habarlary

Halkara zenanlar gününe bagyşlanan dabaraly çäre
8 Mar
Halkara zenanlar gününe bagyşlanan dabaraly çäre

2020-nji ýylyň 7-nji martynda Hormatly Prezidentimiziň gol çeken degişli Buýrugyna laýyklykda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň mejlisler zalynda Halkara zenanlar gününe bagyşlanan dabarasy boldy.  Onda Gullugymyzyň gelin-gyzlaryna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan 60 manat möçberinde pul sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy. Döwletimiz ýurtdaky her bir zenan maşgala üns berýär: işleýän, kömek puluny ýa-da pensiýa alýan, ýokary okuw jaýynda, mekdepde we hat-da çagalar bagynda okaýanlarada.  Aýal-gyzlaryň gününi bellemek, baharyň gyz gözelliginiň, näzikligiň, ruhy paýhasyň we aýal...

DOWAMY
1-nji martdan başlap, import we eksport üçin gümrük paçlaryna degişli harytlaryň täze sanawlary girizilýär
29 Few
1-nji martdan başlap, import we eksport üçin gümrük paçlaryna degişli harytlaryň täze sanawlary girizilýär

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň önüm öndürijilerini höweslendirmek, olaryň bähbitlerini goramak we öndürýän harytlarynyň bäsleşige ukyplylygyny ýokarlandyrmak, şeýle hem söwda dolanyşygyny düzgünleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda: Türkmenistanyň çägine getirilende gümrük paçlary bellenen käbir harytlaryň sanawy hem-de gümrük paçlarynyň möçberleri; Türkmenistanyň çäginden daşary alnyp gidilende gümrük paçlary bellenen käbir harytlaryň sanawy hem-de gümrük pajynyň möçberi tassyklanyldy. Maliýe we ykdysadyýet mini...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda  «Daşary söwda üçin «Bir penjire» ulgamyny ornaşdyrmagyň möhüm meseleleri» atly okuw maslahaty geçirildi
26 Few
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda «Daşary söwda üçin «Bir penjire» ulgamyny ornaşdyrmagyň möhüm meseleleri» atly okuw maslahaty geçirildi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan tassyklanan Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasy hakynda Kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy öz işini kämilleşdirmek maksady bilen, sanly ulgama geçmek ugrunda yzygiderli işleri geçirýär. Şunuň bilen baglylykda, «Bir penjire» ulgamyna geçmek boýunça meselelere uly üns berilýär. 2020-nji ýylyň 24-nji fewralynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň mejlisler zalynda geçirilen  «Daşary söwda üçin «Bir penjire» ulgamyny ornaşdyrmagyň möhüm meseleleri» atly okuw maslaha...

DOWAMY
Serhet we gümrük edaralarynyň wezipeleri boýunça birek-biregi ygtyýarly etmegiň çygrynda okuw maslahaty
24 Few
Serhet we gümrük edaralarynyň wezipeleri boýunça birek-biregi ygtyýarly etmegiň çygrynda okuw maslahaty

Gullugymyzyň wekilleri 2020-nji ýylyň 11-13-nji fewralynda Gazagystan Respublikasynyň Almaty şäherinde geçirilen serhet we gümrük gözegçiliginiň wezipeleri boýunça birek-biregi ygtyýarly etmegiň çygrynda pudagara hyzmatdaşlygy berkitmek boýunça sebitleýin okuw maslahatyna gatnaşdylar. Maslahat Merkezi Aziýada serhetleri dolandyrmak boýunça maksatnamasynyň (BOMCA 9) çäklerinde gurnaşly we oňa bu maksatnama gatnaşyjy döwletleriň ählisinden wekiller gatnaşdy.  Soňky döwürde Finlýandiýa, Estoniýa, Latwiýa we Litwa ýaly Ýewropa bileleşigine girýän döwletlerinde serhet we gümrük gulluklarynyň arasy...

DOWAMY
Ýurdumyzyň eksport mümkinçilikleri artdyrmak meselesine bagyşlanan maslahat
24 Few
Ýurdumyzyň eksport mümkinçilikleri artdyrmak meselesine bagyşlanan maslahat

Hormatly Prezidentimiz nygtaýşy ýaly, häzirki döwürde ýurdumyzda öndürilýän önümleriň daşary ýurtlara iberilýän möçberini artdyrmak boýunça Döwlet maksatnamasy işjeň durmuşa geçirilýär. 2020-nji ýylyň 20-nji fewralynda Daşoguz welaýat gümrükhanasynyň dolandyryş binasynda Gümrükhananyň we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Daşoguz welaýat komitetiniň bilelikde guramagynda  welaýatyň telekeçileri bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşyga Daşoguz welaýat gümrükhanasynyň, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Daşoguz welaýat komitetiniň, Daşoguz welaýat kärdeşler ar...

DOWAMY
Bütindünýä gümrük guramasynyň agza döwletleriniň wekilleriniň maslahaty
4 Few
Bütindünýä gümrük guramasynyň agza döwletleriniň wekilleriniň maslahaty

2020-nji ýylyň 26-29-njy ýanwary aralygynda, Bütindünýä gümrük guramasynyň Baku şäherinde (Azerbaýjan) ýerleşýän mümkinçilikleri berkitmek meseleleri boýunça Sebitleýin edarasynda geçirilen Aragatnaşygyň milli wekilleriniň 3-nji maslahatyna biziň wekilimiz hem gatnaşdy.  Maslahat esasan mümkinçilikleri ýokarlandyrmagyň usullary barada gatnaşyjylaryň bilimini artdyrmaga we çuňlaşdyrmaga gönükdirilendir. Şeýle-de, bu maslahatyň agza döwletleriň özara hyzmatdaşlygyny berkitmekde ähmiýeti hem bellärliklidir. Bu maslahata 20 sany döwletleriniň gümrük edaralarynyň, şol sanda Gazagystan Respublikas...

DOWAMY