Gümrük habarlary

Birinji Hazar ykdysady forumy – halkara hyzmatdaşlygynyň täze giňişligi
10 Awg
Birinji Hazar ykdysady forumy – halkara hyzmatdaşlygynyň täze giňişligi

1996-njy ýylyň noýabrynyň başynda Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň ilkinji duşuşygynda dünýädäki iň uly yklymiçi suw howdany bolan Hazar deňziniň huhuk derejesini resmileşdirmek prosesi başlandy. 2003-nji ýylyň noýabrynda gol çekilen Hazar deňziniň deňiz gurşawyny goramak boýunça Çarçuwaly Konwensiýa (Tähran konwensiýasy) - ilkinji bäştaraplaýyn resminama boldy. Tähran konwensiýasy 2006-njy ýylyň 12-nji awgustynda güýje girdi. Bu gün - 12-nji awgust – sebitde Hazar deňziniň güni hökmünde bellenilýär. Hazarýaka döwletleriň baştutanlarynyň Sammitleri alnyp barylýan...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
8 Awg
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

2019-njy ýylyň 7-nji awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Onda ýylyň geçen ýedi aýynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň alyp baran işleriniň netijeleri jemlenildi hem-de olaryň işlerini mundan beýläk-de kämilleşdirmek we maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak boýunça ilkinji nobatdaky wezipeler kesgitlenildi. Döwlet gümrük gullugynyň başlygy wezipesine M.Hudaýkulyýew bellenildi. Täze belleni...

DOWAMY
Türkmenistanyň başlangyçlary boýunça amala aşyrylýan ulag-üstaşyr taslamalary
3 Awg
Türkmenistanyň başlangyçlary boýunça amala aşyrylýan ulag-üstaşyr taslamalary

Biziň ýurdumyzyň başlangyjy bilen köp sanly iri halkara we sebitara taslamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Olaryň amala aşyrylmagy Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyda, şeýle hem sebitde durnukly ösüşi, halklaryň arasyndaky hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegini, hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyny, söwda-haryt dolanyşygynyň möçberleriniň artdyrylmagyny üpjün edýär. Owganystan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Gruziýa, Türkiýe döwletleriniň gatnaşmagynda «Üstaşyr we ulag hyzmatdaşlygy hakynda Ylalaşygy» (Lapis Lazuli ugry boýunça Ylalaşyk) taslamasynyň amala aşyrylmagynda ilkinji ädim Tü...

DOWAMY
Ozon zaýalaýjy maddalar boýunça tälim beriş okuwy
31 Iýul
Ozon zaýalaýjy maddalar boýunça tälim beriş okuwy

2019-njy ýylyň 30-njy iýulynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýanyndaky Okuw merkezinde hünär taýýarlygy boýunça gümrük işgärleri üçin ozon zaýalaýjy maddalaryň getirilmeginiň/çykarylmagynyň/üstaşyrynyň düzgünleşdirilmeginiň çygrynda hem-de ozon zaýalaýjy maddalary düzüminde saklaýan enjamlar barada tälim beriş okuwy geçirildi. Okuw «Monreal teswirnamasynyň ýerine ýetirilmegi üçin institusional berkitme we Türkmenistanda gidrohlorftoruglerodlary tapgyrlaýyn azaltamk Meýilnamasynyň amala aşyrylmagy» taslamasynyň çäklerinde Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi...

DOWAMY
Gümrük gözegçiligi we resmileşdirmesi bilen bagly işi amala aşyrýan taraplaryň dykgatyna
24 Iýul
Gümrük gözegçiligi we resmileşdirmesi bilen bagly işi amala aşyrýan taraplaryň dykgatyna

2019-njy ýylyň 24-nji iýulyndan Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2019-njy ýylyň 20-nji maýynda çykaran 64 belgili buýrugy bilen tassyklanan Üstaşyr deklarasiýasyny doldurmagyň tertibi herekete girýär.  Üstaşyr deklarasiýasyny doldurmagyň tertibi harytlar içerki gümrük üstaşyrynyň gümrük amalyna we gümrük üstaşyry gümrük düzgünine ýerleşdirilen mahalynda bellenilen görnüşdäki üstaşyr deklarasiýasyny doldurmagyň tertibini kesgitleýär.

DOWAMY
Hazar innowasion tehnologiýalar sergisi
22 Iýul
Hazar innowasion tehnologiýalar sergisi

Öň habar berilişi ýaly, 2019-njy ýylyň 12-nji awgustynda «Awaza» Milli syýahatçylyk zolagynda Birinji Hazar ykdysady forumynyň geçirilmegi meýilleşdirilýär. Hazar deňziniň güni mynasybetli gabatlanyp geçiriljek bu Forum diňe bir Türkmenistany, Gazagystany, Russiýany, Azerbaýjany hem-de Eýrany birleşdirmän, eýsem oňa köpsanly sebitdäki we halkara hyzmatdaşlar hem gatnaşar. Forumyň çäklerinde şeýle-de Hazar innowasion tehnologiýalar sergisi gurnalar. Sergi 11-12-nji awgustyň dowamynda işlär. Oňa ykdysadyýetiň dürli pudaklaryndan bilermenler gatnaşar. Innowasiýalaryň we öňdebaryjy innowasion teh...

DOWAMY