Gümrük habarlary

Türkmenistan we Bütindünýä gümruk guramasy hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar
15 Okt
Türkmenistan we Bütindünýä gümruk guramasy hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar

2018-nji ýylyň 12-nji oktýabrynda Türkmenistanyň wekiliýeti Brýussele bolan iş saparynyň çäginde Bütindünýä Gümrük Guramasynyň Baş Sekretary j-p Kuniýo Mukuriýa bilen gepleşikleri geçirdi. Duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň we Bütindünýä Gümrük Guramasynyň (BGG) arasyndaky hyzmatdaşlygynyň ähmiýetli ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Hususan-da, türkmen tarapy serhetde gümrük gözegçiligini kämilleşdirmekde BGG-ň tejribesini öwrenmek we özleşdirmek boýunça hyzmatdaşlygy giňeltmäge gyzyklanma bildirdi. www.mfa.gov.tm

DOWAMY
Turkmenistanyn Dowlet gumruk gullugynda Halkara Pul Gaznasynyn wekiliyeti bilen gecirilen dususuyk
4 Okt
Turkmenistanyn Dowlet gumruk gullugynda Halkara Pul Gaznasynyn wekiliyeti bilen gecirilen dususuyk

2018-nji yylyn 3-nji oktyabrynda Halkara Pul Gaznasynyn wekiliyetinin Turkmenistana is saparynyn caklerinde Turkmenistanyn Dowlet gumruk gullugynyn isgarlerinin bu guramanyn wekiliyeti bilen dususygy gecirildi.  Konstruktiw yagdayda gecirilen dususygyn barsynda taraplar Turkmenistanda amala asyrylyan sonky maliye-ykdysady ozgertmeler ara alnyp maslahatlasyldy, seyle hem hazirki mohum meseleler boyunca, ayratyn-da dasary yurt puluny kadalasdyrmak meselesi babatynda pikir alysmalar boldy.  Dususygyn ahyrynda ona gatnasyjylar geplesiklerin many-mazmunlylygyny bellap, ikitaraplayyn hyzmatdaslygy...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda döwlet sylaglarynyň we harby atlarynyň gowşurylmagy mynasybetli dabara geçirildi
27 Sen
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda döwlet sylaglarynyň we harby atlarynyň gowşurylmagy mynasybetli dabara geçirildi

2018-nji ýylyň 27-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 27 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň mejlisler zalynda Gullugyň tapawutlanan harby gullukçylaryny döwlet sylaglary bilen sylaglamak, olara nobatdaky harby atlaryny dakmak çäresi geçirildi.  Dabaraly çärede döwlet sylaglaryna mynasyp bolan Gullugyň harby gullukçylary mukaddes Tugumyza tagzym edip, Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyza, mähriban halkymyza, Türkmenist...

DOWAMY
Türkmenistanyň wekiliýeti Bütindünýä gümrük guramasynyň Baş sekretary bilen duşuşdy
26 Iýun
Türkmenistanyň wekiliýeti Bütindünýä gümrük guramasynyň Baş sekretary bilen duşuşdy

2018-nji ýylyň 22-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajyýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Brýussel şäherinde Bütindünýä gümrük guramasynyň Baş sekretary jenap Kuniýo Mukuriýa bilen duşuşdy. Duşuşykda Guramanyň halkara gümrük hyzmatdaşlygy babatda geljegi bolan ugurlar ara alnyp maslahatlaşyldy. Hususan-da, ýakynda Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň açylyp ulanylmaga berilmeginiň ähmiýetine üns çekilip, Türkmenistanyň döwrebap infrastuktura desgalary bilen sebit we halkara derejesinde söwda hem-de ulag-logistika ulgamlarynyň möhüm bölegine öwrülý...

DOWAMY
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Enä tagzym – mukaddeslige tagzym» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy
12 Iýun
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Enä tagzym – mukaddeslige tagzym» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy

2018-nji ýylyň 12-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň mähriban enelere bagyşlanyp neşir edilen «Enä tagzym – mukaddeslige tagzym» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Bu dabaraly çärä Gullugyň şahsy düzümi hem-de jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Çykyşlarda bellenişi ýaly, mähriban enelerimize bagyşlanan bu täze neşirde perzent bilen ata-enäniň arasyndaky gatnaşyklar, Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň mähriban käbesi Ogulabat ejäniň çaga terbiýesindäki inçeligi, nusgalyk ýörelgesi ussatlyk bilen beýan edilipdir. T...

DOWAMY
Gullugyň hataryna işe täze kabul edilen harby gullukçylar hünär taýýarlygy hem-de harby taýýarlyk boýunça okuw kursuny üstünlikli tamamladylar
8 Iýun
Gullugyň hataryna işe täze kabul edilen harby gullukçylar hünär taýýarlygy hem-de harby taýýarlyk boýunça okuw kursuny üstünlikli tamamladylar

2018-nji ýylyň 8-nji iýunynda  Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýanyndaky Okuw merkezinde Gullugyň hataryna işe täze kabul edilen, gümrük işi babatynda hünär taýýarlygy hem-de harby taýýarlyk boýunça okuw kursuny üstünlikli tamamlan harby gullukçylaryň nobatdaky tapgyryna okuwy tamamlandyklary barada güwänamalaryň gowşurylyşy hem-de olara ilkinji harby atlaryň dabaraly ýagdaýda dakylmagyna bagyşlanan çäre geçirildi. Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň görkezmelerini we tabşyryklaryny birkemsiz ýerine ýetirmek bilen, Okuw merkezi Gullugymyz üçin gümrük işgärlerini taýýarlamakda binýat bol...

DOWAMY