Gümrük habarlary

Gullugyň hataryna işe täze kabul edilen harby gullukçylar hünär taýýarlygy hem-de harby taýýarlyk boýunça okuw kursuny üstünlikli tamamladylar
8 Iýun
Gullugyň hataryna işe täze kabul edilen harby gullukçylar hünär taýýarlygy hem-de harby taýýarlyk boýunça okuw kursuny üstünlikli tamamladylar

2018-nji ýylyň 8-nji iýunynda  Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýanyndaky Okuw merkezinde Gullugyň hataryna işe täze kabul edilen, gümrük işi babatynda hünär taýýarlygy hem-de harby taýýarlyk boýunça okuw kursuny üstünlikli tamamlan harby gullukçylaryň nobatdaky tapgyryna okuwy tamamlandyklary barada güwänamalaryň gowşurylyşy hem-de olara ilkinji harby atlaryň dabaraly ýagdaýda dakylmagyna bagyşlanan çäre geçirildi. Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň görkezmelerini we tabşyryklaryny birkemsiz ýerine ýetirmek bilen, Okuw merkezi Gullugymyz üçin gümrük işgärlerini taýýarlamakda binýat bol...

DOWAMY
BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň hem-de Bütindünýä gümrük guramasynyň konteýner gatnawlaryna gözegçilik etmek boýunça Ählumumy maksatnamasynyň çäklerindäki bäşinji sebitara duşuşygyň
25 Maý
BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň hem-de Bütindünýä gümrük guramasynyň konteýner gatnawlaryna gözegçilik etmek boýunça Ählumumy maksatnamasynyň çäklerindäki bäşinji sebitara duşuşygyň

2018-nji ýylyň 23-24-nji maýy aralygynda Awazada geçirilen BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň hem-de Bütindünýä gümrük guramasynyň konteýner gatnawlaryna gözegçilik etmek boýunça Ählumumy maksatnamasynyň çäklerindäki bäşinji sebitara duşuşygy Azerbaýjan Respublikasynyň, Owganystan Yslam Respublikasynyň, Gruziýanyň, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyzystan Respublikasynyň, Pakistan Yslam Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Türkmenistanyň, Özbegistan Respublikasynyň we Ukrainanyň gümrük edaralarynyň we beýleki ygtyýarly edaralarynyň wekillerini jemledi. Duşuşygyň dowam...

DOWAMY
Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet Baýdagynyň gününe bagyşlanan dabaraly çäre
17 Maý
Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet Baýdagynyň gününe bagyşlanan dabaraly çäre

2018-nji ýylyň 17-nji maýynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet Baýdagynyň gününe bagyşlanyp dabaraly ýagdaýda çäre geçirildi.     Türkmenistanyň Konstitusiýasy – Döwletiň Esasy Kanunydyr. Bu Esasy Kanun öz esasy düzgünlerini saklamak bilen, türkmen halkynyň durmuşynda bolup geçýän ägirt uly, giň gerimli özgertmeleriň kämilleşdirilýän hukuk guraly bolup durýar. Türkmenistanyň Konstitusiýasy döwlet gurluşynyň iň gowy türkmen we dünýä tejribesini, milli we umumadamzat gymmatlyklarynyň esaslaryny öz içine alyp, demokratik, hukuk hem...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi
17 Maý
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi

2017-nji ýylyň 17-nji maýynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Aşgabada iş sapary bilen gelen, Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň (IRU) wekilleri j-p Wahtang Zarandiýa we Lukas Lajýe bilen duşuşyk geçirildi.     Duşuşygyň barşynda taraplar Türkmenistanyň we IRU-niň bilelikde alyp barýan işi, şeýle hem TIR-EPD programma üpjünçiliginiň Türkmenistanda ornaşdyrmagyň mümkiniçlikleri barada soraglary ara alyp maslahatlaşdylar.

DOWAMY
Duşenbe şäherinde Merkezi Aziýanyň serhet we gümrük edaralarynyň okuw jaýlarynyň nobatdaky mejlisi geçdi
11 Maý
Duşenbe şäherinde Merkezi Aziýanyň serhet we gümrük edaralarynyň okuw jaýlarynyň nobatdaky mejlisi geçdi

?Merkezi Aziýanyň serhetlerini dolandyrmaga ýardam» maksatnamasynyň çäklerinde Duşenbe şäherinde Merkezi Aziýanyň serhet we gümrük edaralarynyň okuw jaýlarynyň sebitara mejlisi geçirildi. Onda Döwlet gümrük gullugynda wekiller gatnaşdy.      Bu çäre netijeli okuwy gurnamak  maksady bilen okuw jaýlarynyň özara gatnaşygyny we hemişelik hyzmatdalşygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin Merkezi Aziýanyň bäş döwletinden wekilleri jemledi.      Mejlisiň dowamynda tanyşdyrylyşlary geçirdiler we Merkezi Aziýa döwletlerinde hereket edýän okuw çäresini ara alyp maslahatlaşdylar, şeýle-de okuw ç...

DOWAMY
1941—1945-nji ýyllaryň urşunyň weteranlaryna bagyşlanýar
9 Maý
1941—1945-nji ýyllaryň urşunyň weteranlaryna bagyşlanýar

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda 1941—1945-nji ýyllaryň urşunda gazanylan Ýeňşiň 73 ýyllygy mynasybetli uruş weteranlaryny hormatlamak dabarasy boldy. Bu günki gün urşa gatnaşan şöhratly frontçular, uruşda wepat bolan esgerleriň ýanýoldaşlary we tylda zähmet çekenler ýurdumyzda şanly senä—Ýeňşiň 73 ýyllygyna bagyşlanan dabaraly çäreleriň iň hormatly myhmanlarydyr.      Türkmenistanlylar şöhratly, gahrymançylykly ýoly geçip, ata Watanymyza yhlasly gulluk etmegiň ebedi göreldesine öwrülenleriň öňünde baş egip, ýurdumyzda uly üns berlip, aýratyn alada bilen gurşalan weteranlara we wepat b...

DOWAMY