Gümrük habarlary

Ýangyn howpsuzlygy boýunça okuw
11 Few
Ýangyn howpsuzlygy boýunça okuw

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýanyndaky Okuw merkezinde Gulluguň hataryna täze işe kabul edilen ýaş işgärleri üçin ýangyn howpsuzlygy boýunça okuwy geçirildi. Okuwyň dowamynda täze işe kabul edilen ýaş işgärler ýangyn howpsuzlygy babatynda kadalaşdyryjy hukuk namalar bilen tanyşdyryldy, şeýle hem  ýangyn howpundan goranmak we ýangynyň döremeginiň sebäplerini aradan aýyrmak barada gyzykly gürrüňler edildi. Okuw çäresi Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Aşgabat şäher Polisiýa müdirliginiň Ýangyn hopwsuzlygy bölüminiň işgäriniň gatnaşmagynda gurnaldy.

DOWAMY
«Ozon zaýalaýjy maddalary dolanyşygyna gözegçilik etmek» atly okuw çäresi
9 Few
«Ozon zaýalaýjy maddalary dolanyşygyna gözegçilik etmek» atly okuw çäresi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugyň ýanyndaky Okuw merkezinde «Ozon zaýalaýjy maddalary dolanyşygyna gözegçilik etmek» atly okuw çäresi. Bu okuw Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi tarapyndan guraldy. Oňa hünäre taýýarlyk okuwyny geçýän Gullugymyza kabul edilen ýaş hünärmenler hem-de Okuw merkeziň şahsy düzümi gatnaşdy. Häzirki zamanyň şertlerinde köp sanly himiki maddalar ýaly, ozon zaýalaýjy maddalar hem senagat, oba hojalyk sarp edijiligini kanagatlandyrmak maksady bilen her gün dünýä bazaryna çykarylýar. Beýleki himiki maddalardan tapawutlylykda ozon zaýala...

DOWAMY
Watan goragçylarynyň güni mynasybetli baýramçylyk çäresi
26 Ýan
Watan goragçylarynyň güni mynasybetli baýramçylyk çäresi

2019-njy ýylyň 26-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň mejlisler zalynda Watan goragçylarynyň güni mynasybetli baýramçylyk çäresi geçirildi.  Dabaranyň başynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygy Watan goragçylarynyň güni mynasybetli ähli gatnaşyjylary gutlap, baýramçylyk çäresini açyk diýip yglan edenden soňra Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlandy. Baýramçylyk dabarasynyň barşynda Watan goragçylarynyň güni mynasybetli harby gullukçylara dabaraly ýagdaýda nobatdaky harby atlar dakyldy. Şeýle hem, Gullugyň hatarynda göreldeli gulluk edip, ýokary hünär ussatlygy w...

DOWAMY
Bütindünýä Gümrük Guramasynyň Baş sekretary Kuniýo Mikuriýanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşyk
16 Ýan
Bütindünýä Gümrük Guramasynyň Baş sekretary Kuniýo Mikuriýanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşyk

2019-njy ýylyň 16-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Bütindünýä Gümrük Guramasynyň Baş sekretary Kuniýo Mikuriýanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi. Jenap Kuniýo Mikuriýa, Türkmenistana sapar bilen çagyrylandygy üçin hem-de myhmansöýer garşy alnanlygy üçin, sagbolsun aýtdy. Mundan başgada Jenap Kuniýo Mikuriýa Bütindünýä Gümrük Guramasynyň Baş sekretarynyň wezipesine saýlawlarda, özüniň dalaşgärligine bildirilen goldaw üçin türkmen tarapyna minnetdarlyk bildirdi.  Duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň we Bütindünýä Gümrük Guramasynyň (BGG) arasyndaky hyzm...

DOWAMY
Gümrük gullugynda Täze ýyl dabaralary
2 Ýan
Gümrük gullugynda Täze ýyl dabaralary

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy çagalar üçin Täze ýyl dabarasyny gurnady. Esasy býramçylyk dabarasy Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynda geçirildi. Bu ýerde teatryň artistleri çykyş edip, ýaş tomaşaçylarda şadyýan baýramçylyga mahsus bolan ýakymly täsirleri galdyrdylar. Arçaly meýdançada çagalaryň bagtyýar gülküsi ýaňlanýar, çagalar çykyşlara höwes bilen goşulyşýarlar. Şeýle-de çagalara süýji nygmatlar hödürlendi.  Dabaranyň esasy gahrymany Aýazbaba çagalara egsilmez şatlyk paýlady we olara gowşurylan ajaýyp sowgatlar baýramçylyk babatda ýatdan çykmajak täsir galdyrdy.

DOWAMY
Bütindünýä Gümrük Guramasynyň bilermenleri bilen duşuşyk
1 Dek
Bütindünýä Gümrük Guramasynyň bilermenleri bilen duşuşyk

2018-nji ýylyň 28-29-njy noýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Bütindünýä Gümrük Guramasynyň bilermeni jenap Daşgin Aliýew we Guramanyň düzüm bölegi bolup durýan mümkinçilikleri ösdürmek boýunça Baku şäherinde ýerleşýän Sebitleýin edarasynyň başlygy jenap Rogger Hermann bilen duşuşyklar geçirildi.  Myhmansöýerlik we duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin minnetdarlygyny bildirip jenap Daşgin Aliýew we jenap Rogger Hermann Bütindünýä gümrük guramasynyň hem-de Guramanyň mümkinçilikleri ösdürmek boýunça Baku şäherinde ýerleşýän Sebitleýin edarasynyň gurluşy, ýerine ýetirýän wezipeleri...

DOWAMY