Gümrük habarlary

Gümrük amallaryny ýönekeýleşdirmek we sazlaşdyrmak boýunça täzeden seredilen Kioto konwensiýasyna goşulyşmak meselesine bagyşlanan iş maslahaty
21 Sen
Gümrük amallaryny ýönekeýleşdirmek we sazlaşdyrmak boýunça täzeden seredilen Kioto konwensiýasyna goşulyşmak meselesine bagyşlanan iş maslahaty

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 2020-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda geçirilen mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowyň Türkmenistanyň Gümrük amallaryny ýönekeýleşdirmek we sazlaşdyrmak boýunça täzeden seredilen Kioto konwensiýasyna goşulmagy baradaky teklibine laýyklykda, 2020-nji ýylyň 18-nji sentýabrynda Türkmenistanyň degişli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda Bütindünýä gümrük guramasy bilen bilelikde wideo aragatnaşyk arkaly iş maslahaty geçirildi.,  Iş maslahatyna Döwlet gümrük gullugyndan we söwda am...

DOWAMY
Türkmenistanyň ulag diplomatiýasy we gümrük hem-de ulag ulgamlarynyň ösdürilmegi
18 Sen
Türkmenistanyň ulag diplomatiýasy we gümrük hem-de ulag ulgamlarynyň ösdürilmegi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň oýlanşykly ýolbaşçylygynda durmuşa geçirilýän döwletimiziň daşary syýasat strategiýasynyň möhüm bölegi bolan Türkmenistanyň ulag  diplomatiýasynyň ösüşi, «Demirgazyk-Günorta» ugry boýunça «Gazagystan-Türkmenistan-Eýran polat ýolunyň» işe girizilmegi, «Lapis-Lazuli» ulag üstaşyr geçelgesi ýaly amala aşyrylýan iri halkara taslamalary bilen tassyklanýar.  Elbetde, bu taslamalar halkara ýük daşamalary üçin amatly şertleri döretmek bilen, möhüm harytlaryň we ýükleriň eltilmegini üpjün edýär. Şol sebäpli gümrük we ulag ulgamlarynyň işini ösdürme...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiziň täze eseri Berkararlyk taglymynyň aýdyň beýany
17 Sen
Hormatly Prezidentimiziň täze eseri Berkararlyk taglymynyň aýdyň beýany

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynda we Daşoguz welaýat gümrükhanasynyň merkezi binasynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň harby gullukçylarynyň gatnaşmagynda hormatly Prezidentimiziň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly edebi-filosofik kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Çykyşlarda täze kitabyň aýratyn möhüm ähmiýeti bellenilip, türkmenleriň täze taryhy eýýamynda ruhy taýdan has-da belende göterilmegi üçin ygtybarly binýat bolup durýan beýik medeni mirasymyzy çuňňur öwrenmegiň, gorap saklamagyň hem-de giňden wagyz etmegiň zerurdygy baradaky oý-pikirler kitabyň...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň (UNODC) Merkezi Aziýadaky sebitleýin wekilhanasy bilen bilelikde çäreler geçirildi
12 Sen
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň (UNODC) Merkezi Aziýadaky sebitleýin wekilhanasy bilen bilelikde çäreler geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň (UNODC) Merkezi Aziýadaky sebitleýin wekilhanasy bilen bilelikde ýerine ýetirmeli çäreleriň meýilnamasyna laýyklykda, 2020-nji ýylyň 7-9-njy sentýabry aralygynda wideoaragatnaşyk arkaly okuw türgenleşigi geçirildi. «Neşe serişdeleriniň bikanun dolnyşygyna we bikanun ýollar bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna garşy göreş usullary» atly tema boýunça geçirilen bu okuwa Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň, Döwlet serhet gullugynyň we Içeri işler ministrliginiň işgärleri ga...

DOWAMY
Ahal welaýat gümrükhanasynyň iş çäginde «EKO-93 kysymly ulag benzininiň» eksporty ýokarlandy
11 Sen
Ahal welaýat gümrükhanasynyň iş çäginde «EKO-93 kysymly ulag benzininiň» eksporty ýokarlandy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň «Türkmenistan Bitaraplygyň mekany» ýylynda döwletimiziň ähli işleri şowlylyk bilen başlanýar.  Ahal welaýat gümrükhanasynda eksport gümrük düzgüninde resmileşdirilen ýük gümrük deklarasiýalaryna laýyklykda şu ýylyň sekiz aýynda «EKO-93 kysymly ulag benziniň» eksporty birsyhly artýar.     «EKO-93 kysymly ulag benzini», «Dizel fraksiýasy» we «Suwklandyrylan gazy» «Türkmengaz» Döwlet konserniniň, Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawodynyň önümleridir. «Dünýäde gazdan benzin öndürýän ilkinji zawod» şeýle-hem, «Ekologiýa taýdan arassa» diýen güwänamalara e...

DOWAMY
Türkmenistanda öndürilýän jorap önümlerine daşary ýurtlarda islegler artýar
8 Sen
Türkmenistanda öndürilýän jorap önümlerine daşary ýurtlarda islegler artýar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzda öndürilýän harytlaryň bäsleşige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen giň gerimli özgertmeleri öz netijelerini berýär. Bu ugurda importuň ornuny tutýan harytlary öndürmek hem-de eksport önümleriniň möçberini artdyrmak boýunça döwlet maksatnamalary uly ähmiýete eýe bolup durýar. Ähli ýerlerde importyň ornuny tutýan harytlary, gurluşyk serişdelerini, dokma, mineral önümleri, durmuşda ulanylýan himiýa önümlerini, mebelleri, azyk önümlerini çykarýan kärhanalar açylýar. Telekeçilerimiziň we haryt öndürijilerimiziň mümkinçilikleri giň...

DOWAMY