Gümrük habarlary

Ekerançylyk önümleri eksport edilýär
21 Ýan
Ekerançylyk önümleri eksport edilýär

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeleriň çäginde oba hojalygynda alnyp barylýan özgertmeler hem gowy netijeleri berýär.  Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, «Häzirki döwürde esasy wezipe diňe bir içerki bazarlary oba hojalyk önümleri bilen bolelin üpjün etmek hem-de daşary ýurtlardan önümleri getirmegi bes etmek bilen çäklenmän, eýsem, bu önümleri daşary ýurtlara hem eksport etmekden ybaratdyr». Netijede, ýurdumyzda öndürilýän önümleriň daşary ýurtlara iberilýän möçberini artdyrmak boýunça Döwlet maksatnamasy işjeň durmuşa geçirilýär. Bu Döwl...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda ylmy-amaly maslahat geçirildi
17 Ýan
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda ylmy-amaly maslahat geçirildi

2020-nji ýylyň 16-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynda ylmy-amaly maslahat geçirildi. Ol Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany ýylyna hem-de 14-nji ýanwarda Hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» ady bilen geçirilen halkara maslahatyna bagyşlandy. Ylmy-amaly maslahata gümrük gullugynyň harby gullukçylary hem-de Türkmenistanyň Adalat ministrliginden wekiller gatnaşdy.   Çykyş edenler hormatly Prezidentimiziň alyp barýan daşary syýasatynyň halkara derejesinde dabaralanýandygyn...

DOWAMY
BMG-niň Söwda we ösüş boýunça konferensiýasynyň (UNCTAD) Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin wekili Dmitriý Godunow bilen duşuşyk geçirildi
14 Ýan
BMG-niň Söwda we ösüş boýunça konferensiýasynyň (UNCTAD) Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin wekili Dmitriý Godunow bilen duşuşyk geçirildi

2020-nji ýylyň 13-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda BMG-niň Söwda we ösüş boýunça konferensiýasynyň (UNCTAD) Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin wekili Dmitriý Godunowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi. Dmitriý Godunow, Türkmenistana sapar bilen çagyrylandygy hem-de geljekki hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin döredilen mümkinçilik üçin minnetdarlyk bildirdi.  Duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen BMG-niň Söwda we ösüş boýunça konferensiýasynyň (UNCTAD) arasyndaky hyzmatdaşlygyň ähmiýetli ugry, ýagny bu gurama...

DOWAMY
Lebap welaýat gümrükhanasynda okuw maslahaty geçirildi
11 Ýan
Lebap welaýat gümrükhanasynda okuw maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýanyndaky Hojalyk dolandyryş direksiýasynyň internet sahypasynda ýerleşýän (www.terminal.gov.tm) gümrük amallaryny öňünden hasaba almak hyzmatynyň kömegi bilen daşary ykdysady işe gatnaşyjylar deslapdan harytlar barada degişli maglumatlary gümrük edarasyna mälim edip bilýändigi, her bir daşary ykdysady işine gatnaşyja internet ulgamy arkaly, gümrük edarasyna barmazdan, harytlary gümrük taýdan resmileşdirmek üçin resminamalary elektron gönüşinde ýollamaga mümkinçilik döredilendigi, bu hyzmatyň ýeňillikleri serhetýaka gümrük postlarynda gelýän harytlary re...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda çagalar üçin Täze ýyl baýramçylyk dabarasy geçirildi
31 Dek
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda çagalar üçin Täze ýyl baýramçylyk dabarasy geçirildi

Köp ýyllyk däp boýunça ýetip gelýän Täze 2020-nji ýyl mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edara binasynda Gullugyň harby gullukçylarynyň we işgärleriniň çagalary üçin Täze ýyl baýramçylyk dabarasy geçirildi.  Baýramçylyk dabarasy Aýaz baba we Garpamygyň gatnaşmagynda şadyýan geçdi. Şeýle-de dabara teatryň artistleri hem gatnaşdy.  Şadyýan gülkiler, degişlemeler, çagalaryň gülküli oýunlary – bu Täze ýyl baýramçylygyna mahsus bolan ýagdaý diňe bir çagalarda däl, eýsem ulylarda hem ýakymly täsirini galdyrdy.  Körpeler ajaýyp arçanyň daşyndan aýlanyp, şatlykly aýdymlary...

DOWAMY
Deslapdan maglumat bermegiň täze tejribesi
30 Dek
Deslapdan maglumat bermegiň täze tejribesi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda ähli ugurlarda sanly ulgamy ösdürmek boýunça netijeli işler durmuşa geçirilip, ykdysady ähmiýetli taslamalar amala aşyrylýar. Bu babatda «Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» laýyklykda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň düzümine döwrüň ösen talaplaryna doly laýyk gelýän sanly ulgamyň ornaşdyrylmagy aýratyn bellenilmäge mynasypdyr. Täze 2020-nji ýylyň öňisyrasynda Gullugyň ýanyndaky hojalyk dolandyryş direksiýasynyň terminal.gov.tm inter...

DOWAMY