Gümrük habarlary

Türkmenistan we Azerbaýjan gümrük operasiýalaryny ýeňilleşdirýärler
23 Noý
Türkmenistan we Azerbaýjan gümrük operasiýalaryny ýeňilleşdirýärler

Aşgabatda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Döwlet gümrük komitetiniň arasynda Türkmenistanyň we Azerbaýjan Respublikasynyň arasynda geçirilýän harytlar we ulag serişdeleri babatda deslapky maglumatlary alyşmagy guramak hakynda Ylalaşyga gol çekildi. Dabaranyň dowamynda Taraplar gümrük operasiýalaryny amala aşyrmagy ýeňilleşdirmek we çaltlaşdyrmak üçin deslapky maglumaty alyşmagyň möhümdigini tassykladylar. Resminama iki döwletiň gümrük gulluklarynyň ýolbaşçylary gol çekdi.

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Owganystan Yslam Respublikasynyň Maliýe ministrliginiň Gümrük müdirliginiň başlygy bilen duşuşyk geçirildi
2 Noý
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Owganystan Yslam Respublikasynyň Maliýe ministrliginiň Gümrük müdirliginiň başlygy bilen duşuşyk geçirildi

2018-nji ýylyň 1-nji noýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Owganystan Yslam Respublikasynyň Maliýe ministrliginiň Gümrük müdirliginiň başlygy Ahmad Reşad Pupalyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi. Myhmanlar Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda türkmen döwletiniň ýöredýän parahatçylyk söýüjilik, oňyn bitaraplyk syýasatyna ýokary baha berip, Owganystana iberilýän kömek üçin uly minnetdarlygyny bildirdiler. Duşuşygyň çäklerinde taraplar türkmen-owgan hyzmatdaşlygynyň gümrük ulgamyndaky gatnaşyklaryň geljegi we mümkinçilikleri barad...

DOWAMY
Döwlet gümrük gullugynyň türgenleri Kazan şäherinde geçirilen dünýä çempionatynyň ýeňijileriniň hatarynda
29 Okt
Döwlet gümrük gullugynyň türgenleri Kazan şäherinde geçirilen dünýä çempionatynyň ýeňijileriniň hatarynda

Döwlet gümrük gullugynyň türgenleri 26-27-nji oktýabrda Russiýa Federasiýasynyň Kazan şäherinde erkekleriň we zenanlaryň arasynda nusgawy hem-de erkin görnüşlerde guşakly göreş boýunça geçirilen dünýä çempionatynda gowy netije görkezdiler.   Türgenlerimiz Zuhra Madraimowa (58 kg.) altyn medala we Begenç Ýagmyrow kümüş medala mynasyp boldular.   Nusgawy hem-de erkin görnüşlerde guşakly göreş boýunça geçirilen dünýä çempionatyna 40 sany ýurtdan 200-e golaý türgenler gatnaşdy: Azerbajandan, Rumyniýadan, Gresiýadan, Bolgariýadan, Gazagystandan, Özbegistandan we başgalar. Türgenlerimizi ýeňişler...

DOWAMY
Daşkent şäherinde 8-nji her ýylyk Merkezi Aziýa ýurtlarynyň söwda forumy geçirildi
20 Okt
Daşkent şäherinde 8-nji her ýylyk Merkezi Aziýa ýurtlarynyň söwda forumy geçirildi

2018-nji ýylyň 17-18-nji oktýabrynda Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde 8-nji her ýylyk Merkezi Aziýa ýurtlarynyň söwda Forumy. «Söwdany we maýa goýumy ösdürmekde täze mümkinçilikler» ady bilen geçirilen Forumyň maksady sebitde söwdany ösdürmäge ýardam bermek bolup durýar.      Maslahat ABŞ-nyň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň: Özbegistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň we Türkmenistanyň döwlet wekiliýetlerini jemledi. Onuň işine Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugyndan wekil hem gatnaşdy.  Forumyň çäklerinde söwda gatnaşyklarynyň beýleki ugurlary bilen bilelikde gümrük meseleleri boýun...

DOWAMY
Türkmenistan we Bütindünýä gümruk guramasy hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar
15 Okt
Türkmenistan we Bütindünýä gümruk guramasy hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar

2018-nji ýylyň 12-nji oktýabrynda Türkmenistanyň wekiliýeti Brýussele bolan iş saparynyň çäginde Bütindünýä Gümrük Guramasynyň Baş Sekretary j-p Kuniýo Mukuriýa bilen gepleşikleri geçirdi. Duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň we Bütindünýä Gümrük Guramasynyň (BGG) arasyndaky hyzmatdaşlygynyň ähmiýetli ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Hususan-da, türkmen tarapy serhetde gümrük gözegçiligini kämilleşdirmekde BGG-ň tejribesini öwrenmek we özleşdirmek boýunça hyzmatdaşlygy giňeltmäge gyzyklanma bildirdi. www.mfa.gov.tm

DOWAMY
Turkmenistanyn Dowlet gumruk gullugynda Halkara Pul Gaznasynyn wekiliyeti bilen gecirilen dususuyk
4 Okt
Turkmenistanyn Dowlet gumruk gullugynda Halkara Pul Gaznasynyn wekiliyeti bilen gecirilen dususuyk

2018-nji yylyn 3-nji oktyabrynda Halkara Pul Gaznasynyn wekiliyetinin Turkmenistana is saparynyn caklerinde Turkmenistanyn Dowlet gumruk gullugynyn isgarlerinin bu guramanyn wekiliyeti bilen dususygy gecirildi.  Konstruktiw yagdayda gecirilen dususygyn barsynda taraplar Turkmenistanda amala asyrylyan sonky maliye-ykdysady ozgertmeler ara alnyp maslahatlasyldy, seyle hem hazirki mohum meseleler boyunca, ayratyn-da dasary yurt puluny kadalasdyrmak meselesi babatynda pikir alysmalar boldy.  Dususygyn ahyrynda ona gatnasyjylar geplesiklerin many-mazmunlylygyny bellap, ikitaraplayyn hyzmatdaslygy...

DOWAMY