Gümrük habarlary

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýokary okuw mekdepleriniň harby talyplary okuwlaryny üstünlikli tamamladylar
15 Iýun
Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýokary okuw mekdepleriniň harby talyplary okuwlaryny üstünlikli tamamladylar

2019-njy ýylyň 15-nji iýunynda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdeplerinde okaýan harby talyplaryň gutardyş dabaralary geçirildi.  Dabarlar paýtagtymyzyň Konstitusiýa binasynyň öňündäki meýdançada bolup geçdi. Oňa harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary hem gatnaşdy.            Okuwy tamamlan ýaş serkerdeleriň hatarynda geljekki gümrükçiler hem bar. Mälim bolşy ýaly, her ýyl Goranmak ministrliginiň Harby instituty Döwlet gümrük gullugy üçin ýokary bilimli gümrük işi boýunça hünärmenleri taýýarlaýar.  Bu hünärmenleri taýýarlamakda Türkmenistanyň Döwlet güm...

DOWAMY
«Gümrük töleglerini bellemegiň meseleleri we onuň hukuk esaslary» atly pudagara okuw-maslahaty
15 Iýun
«Gümrük töleglerini bellemegiň meseleleri we onuň hukuk esaslary» atly pudagara okuw-maslahaty

Şu gün Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynda «Gümrük töleglerini bellemegiň meseleleri we onuň hukuk esaslary» atly pudagara okuw-maslahaty geçirildi. Maslahat Gullugyň gümrük tölegleri bölümi tarapyndan tassyklanan ylmy işleriň meýilnamasyna laýyklykda taýýarlandy. Oňa Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň şahsy düzümi, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginden, Adalat ministrliginden, jemgyýetçilik guramalaryndan wekiller hem-de telekeçiler gatnaşdy.  Okuw-maslahatyň dowamynda oňa gatnaşyjylaryň birnäçesi çykyş etdiler. Olar öz çykyşlarynda gümrük tölegler...

DOWAMY
Terrorizmi maliýeleşdirmeklige we pul serişdeleri bilen üpjün etmeklige garşy ulgamda öňdebaryjy tejribeleri alyşmak boýunça maslahat
13 Iýun
Terrorizmi maliýeleşdirmeklige we pul serişdeleri bilen üpjün etmeklige garşy ulgamda öňdebaryjy tejribeleri alyşmak boýunça maslahat

2019-njy ýylyň 10‒11-nji iýunynda Aşgabatda ÝHHG-niň ýardam bermeginde «Bellenilen maliýe däl kärhanalary we hünärleri pudagynda terrorizmi maliýeleşdirmeklige we pul serişdeleri bilen üpjün etmeklige garşy öňdebaryjy tejribe» atly maslahat geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugyndan hem wekil gatnaşdy. Maslahatyň barşynda maliýe däl kärhanalaryň we hünärleriň öňüni alyş ornuny ösdürmegiň ýollary, müşderileri içgin gözden geçirmek, şeýle hem  benefisiarlary we syýasy ähmiýetli şahsyýetleriň üstüni açmak, bu ulgamda töwekgelçiligiň derejesini peseltmek ýaly möhüm meselelere seredil...

DOWAMY
Konteýner gatnawlaryna gözegçilik etmek boýunça altynjy her ýylky sebitara duşuşygy
27 Maý
Konteýner gatnawlaryna gözegçilik etmek boýunça altynjy her ýylky sebitara duşuşygy

2019-njy ýylyň 22-23-nji maýynda Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň hem-de Konteýner gatnawlaryna gözegçilik etmek boýunça Bütindünýä gümrük guramasynyň Ählumumy maksatnamasynyň çäginde altynjy her ýylky sebitara duşuşygy geçirildi. Oňa gatnaşan türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň orunbasary R.Garajaýew başlyklyk etdi.  Duşuşygyň maksady Konteýner gatnawlaryna gözegçilik etmegiň çygrynda ileri tutulýan meseleleri ara alyp maslahatlaşmakdan, şeýle hem ýokary töwekgelçiligi bo...

DOWAMY
Erkin ykdysady zolaklary boýunça Bütindünýä gümrük guramasynyň sebitleýin forumy
22 Maý
Erkin ykdysady zolaklary boýunça Bütindünýä gümrük guramasynyň sebitleýin forumy

2019-njy ýyyň 15-17-nji maýy aralygynda Nur-sultan şäherinde Erkin ykdysady zolaklary boýunça Bütindünýä gümrük guramasynyň sebitleýin forumy geçirildi.  Forumyň işine Bütindünýä gümrük guramasynyň agza döwletleriniň 30-dan gümrük edaralarynyň wekilleri bilen bir hatarda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň gümrük işgäri hem gatnaşdy.  EYZ döwletiň ykdysady syýasatynyň möhüm gurallarynyň biri bolup durýar, onuň çäginde önümçiligiň belli bir pudagynyň ösüşi üçin amatly maýa goýum şertleri döretmäge mümkinçilik bar. Munuň özi ýurduň eksport mümkinçiliklerini ösdürmäge ýardam edýär.  Forum...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň işgärleri Gazagystan Respublikasynyň Kuryk portunda geçirilen halkara maslahatyna gatnaşdylar
22 Maý
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň işgärleri Gazagystan Respublikasynyň Kuryk portunda geçirilen halkara maslahatyna gatnaşdylar

Gazagystan Respublikasynyň Kuryk portunda Türkmenistanyň we Gazagystanyň gümrük edaralarynyň işgärleri üçin halkara okuw maslahaty geçiridi. Okuw maslahatynyň maksady harytlaryň we ulag serişdeleriniň bikanun dolanyşygynyň öňüni almak we ýüze çykarmak çygrynda işgärleriň hünärini ýokarlandyrmak bolup durýar.  Bu okuw maslahat Litwa Respublikasynyň maliýe ministrliginiň gümrük departamentinden bomça maksatnamasynyň bilermeneleri tarapyndan geçirildi.  Türkmenistanyň we Gazagystanyň gümrük we serhet edaralarynyň işgärleri gümrük barlagy üçin gämiler we konteýnerler saýlananda töwekgelçilige ba...

DOWAMY