Gümrük habarlary

«Arkadagyň ajap eýýamy» atly kitabyň tanyşdyrylyşy
3 Iýul
«Arkadagyň ajap eýýamy» atly kitabyň tanyşdyrylyşy

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynyň mejlisler zalynda «Arkadagyň ajap eýýamy» atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 60 ýaşyna bagyşlanan neşir ýurdumyzyň durmuşyndaky iň möhüm wakalar hem-de ähmiýetli seneler, milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda döwletimiziň geçen 10 ýyllyk ýoly barada publisistik gürrüňler görnüşindedir. Dabara Gullugyň şahsy düzümi, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinden mugallymlar, jemgyýetçilik guramalaryň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri we köp sanly myhmanlar gatnaşdylar.  Çy...

DOWAMY
Harytlaryň wagtlaýyn saklanylýan ammary işe girizildi
27 Iýun
Harytlaryň wagtlaýyn saklanylýan ammary işe girizildi

2017-nji ýylyň 16-njy maýyndan Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň 2-nji senagat zolagy salgysy boýunça Harytlaryň wagtlaýyn saklanylýan ammarynyň işe girizilendigini habar berýäris.  Bu ammaryň daşary ýurtlardan demir ýol we awtoulaglarda gelip gowşan harytlary wagtlaýyn saklamak we gümrük taýdan resmileşdirmek boýunça hödürleýän hyzmatlaryndan peýdalanyň. Habarlaşmak üçin telefonlar: 8 (00422) 7- 97-33                                                      8 (00422) 7- 95-77

DOWAMY
Ýaragly Güýçleriň edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlarynyň gutardyş dabaralary geçirildi
17 Iýun
Ýaragly Güýçleriň edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlarynyň gutardyş dabaralary geçirildi

2017-nji ýylyň 17-nji iýunynda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdeplerinde okaýan harby talyplaryň gutardyş dabaralary geçirildi.  Harby talyplaryň gutardyş dabaralary her ýylda bolşy ýaly paýtagtymyzyň Konstitusiýa binasynyň öňündäki meýdançada geçirildi. Ol uly ruhubelentlige we ýokary dabaralara beslendi.  Okuwy tamamlan ýaş serkerdeleriň hatarynda geljekki gümrükçiler hem bar. Her ýyl Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby instituty Döwlet gümrük gullugy üçin ýokary bilimli harby hünärmenleri taýýarlaýar. Olaryň okuw-terbiýeçilik işine Gümrük gullugynyň...

DOWAMY
Hasabat ýygnanyşygy
5 Iýun
Hasabat ýygnanyşygy

2017-nji ýylyň 3-nji iýunynda Gullugyň başlygy polkownik Ý.Söýegow ýygnanyşyk geçirdi. Onda gümrük edaralarynyň 2017-nji ýylyň 5 aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijelerine garaldy, degişli hasabatlar diňlenildi we ýerine ýetirilen işlere baha berildi hem-de gümrük edaralarynyň işini geljekde has-da kämilleşdirmek, maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak hem-de döwrebaplaşdyrmak bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy, şeýle hem guramaçylyk meselelerine seredildi. Ýygnanyşygyň barşynda Türkmenistanyň ykdysady howpsuzlygyny goramakda, gümrük kadalarynyň bozulmalaryna garşy göreşmekd...

DOWAMY
BMG-niň ynsanperwerlik meselelerini utgaşdyryjy müdirliginiň Sebitleýin edarasynyň wekilleri bilen geçirilen duşuşyk
23 Maý
BMG-niň ynsanperwerlik meselelerini utgaşdyryjy müdirliginiň Sebitleýin edarasynyň wekilleri bilen geçirilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 23-nji maýynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda BMG-niň ynsanperwerlik meselelerini utgaşdyryjy müdirliginiň Sebitleýin edarasynyň ýolbaşçysy M.Wassen we bu edaranyň tebigy betbagtçylyklara täsir etme boýunça milli maslahatçysy A.Sargsýan bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşykda taraplar adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlygyň üpjünçiligi şeýle hem adatdana daşary kömegiň ýükleriniň hem-de betbagtçylykly we adatdan daşary ýagdaýlarda kömek bermek boýunça personalyň emläkleriniň getirilmeginiň, alnyp gidilmeginiň we üstaşyrynyň ýeňilleşdirilmegi we çaltlaşdyrylmagy boýunça çärele...

DOWAMY
Hasabat ýygnanyşygy
6 Maý
Hasabat ýygnanyşygy

2017-nji ýylyň 6-njy maýynda Gullugyň başlygy polkownik M.Çakyýew şahsy düzümiň gatnaşmagynda ýygnanyşyk geçirdi. Onuň barşynda gümrük edaralarynda şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine garaldy hem-de Türkmenistanyň Prezidenti-Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilmegi boýunça anyk wezipeler kesgitlenildi. Gümrük gullugynyň merkezi edarasynda, welaýat we Aşgabat şäher gümrükhanalarynda 2017-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda ýerine ýetirilen işler boýunça hasabatlar diňlenildi...

DOWAMY