Gümrük habarlary

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy boldy
22 Few
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy boldy

2017-nji ýylyň 22-nji fewralynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynyň mejlisler zalynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Mertler Watany beýgeldýär” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy.     Oňa Gullugyň şahsy düzümi, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinden mugallymlar, jemgyýetçilik guramalaryň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri we köp sanly myhmanlar gatnaşdylar.     Dabarada çykyş edenleriň belleýişleri ýaly, döwlet Baştutanymyzyň täze kitaby ägirt uly watansöýüjilik we terbiýeçilik ähmiýetini özünde jemläp, ýaş harby gullu...

DOWAMY
Hasabat ýygnanyşygy
4 Few
Hasabat ýygnanyşygy

2017-nji ýylyň 4-nji fewralynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynda geçirilen ýygnanyşykda 2017-nji ýylyň birinji aýynda gümrük edaralarynyň alyp baran işleriniň netijeleri hem-de olaryň işini has-da kämilleşdirmek bilen bagly möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.      Ýygnanyşygyň çäklerinde ýygnaga gatnaşyjylaryň hasabatlary diňlenildi. Olar ýolbaşçylyk edýän düzümlerinde işleriň ýagdaýy hem-de ozal berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdiler. Gullugyň başlygy polkownik M.Çakyýew Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent...

DOWAMY
Gümrük işgärleri üçin iňlis dili kursy gurnaldy
1 Few
Gümrük işgärleri üçin iňlis dili kursy gurnaldy

Dil boýunça okuwlaryň maksady hünär ylymlaryny kämilleşdirmäge gönükdirilendir. Okuw kursy şu ýylyň sentýabr aýynda  geciriljek Aşgabatda ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmegiň çäklerinde döwlet derejesindäki ýaryşlaryň geçiriljek döwründe gümrük işgärleriniň ukyplaryny netijeli ulanmak maksady bilen gurnaldy.

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň harby gullukçylaryna güwänamalar gowşuryldy
28 Ýan
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň harby gullukçylaryna güwänamalar gowşuryldy

2017-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda  Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynda Gullugyň hataryna işe täze kabul edilen, gümrük işi babatynda hünär taýýarlygy hem-de harby taýýarlyk boýunça okuw kursuny üstünlikli tamamlan harby gullukçylaryň nobatdaky tapgyryna okuwy tamamlandyklary barada güwänamalaryň gowşurylyşy hem-de olara ilkinji harby atlaryň dabaraly ýagdaýda dakylmagyna bagyşlanan çäre geçirildi. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda bitaraplyk ýörelgelerine ygrarly Garaşsyz Türkmenistan ýurdumyzyň gülläp ösmeginiň we onuň raýatlarynyň abadançylygynyň ygtyb...

DOWAMY
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 25 ýyllygyna bagyşlanan dabaralar
27 Ýan
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 25 ýyllygyna bagyşlanan dabaralar

2017-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 25 ýyllygy hem-de Watan goragçylarynyň güni mynasybetli dabara geçirildi.     Mälim bolşy ýaly, 2016-njy ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Döwlet howpsuzlyk geňeşinde Döwlet Baştutanymyz harby gullukçylaryny döwlet sylaglary bilen sylaglamak we olara harby atlary dakmak hakynda resminamalara gol çekdi.      Dabaranyň barşynda ýokarda agzalan resminama laýyklykda harby gullukda tapawutlanan serkerdelere, harby gullukçylara dabaraly ýagdaýda sy...

DOWAMY
«Ozon zaýalaýjy maddalary ýüze çykarmagyň serişdeleri we usullary» atly okuw çäresi
21 Ýan
«Ozon zaýalaýjy maddalary ýüze çykarmagyň serişdeleri we usullary» atly okuw çäresi

Köp sanly himiki maddalar ýaly, ozon zaýalaýjy maddalar hem senagat, oba hojalyk sarp edijiligini kanagatlandyrmak maksady bilen her gün dünýä bazaryna çykarylýar. Beýleki himiki maddalardan tapawutlylykda ozon zaýalaýjy maddalar, olar atmosfera düşen halatynda Ýeriň ozon gatlagyny zaýalaýar. Şol sebäpden bu maddalaryň söwdasy berk gözegçilikde saklanýar. Gözegçilik halkara şertnamasy bolan Monreal Teswirnamasyna laýyklykda amala aşyrylýar.  Gümrük edaralary serhetden geçýän harytlara gözegçiligi amala aşyrmak bilen ozon zaýalaýjy maddalaryň bikanun söwdasyna garşy hereketlere öz saldamly goş...

DOWAMY