Gümrük habarlary

Ýurdumyzyň gümrük serhedinden geçirilýän harytlaryň, ulag serişdeleriniň gümrük gözegçiligi babatda meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy
5 Few
Ýurdumyzyň gümrük serhedinden geçirilýän harytlaryň, ulag serişdeleriniň gümrük gözegçiligi babatda meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň Merkezi edarasynda Gullugyň Gümrük gözegçiligini guramak bölüminiň guramagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly okuw maslahaty geçirildi. Maslahata welaýat we Aşgabat şäher gümrükhanasynyň Gümrük gözegçiligi bölümleriniň müdirleri gatnaşdy.  Okuw maslahatynyň dowamynda oňa gatnaşyjylar Türkmenistanyň gümrük serhedinden geçirilýän harytlaryň, ulag serişdeleriniň gümrük gözegçiligi we olaryň gümrük taýdan resmileşdirilmegi boýunça işde ýüze çykýan soraglar hem-de olary aradan aýyrmagyň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Aýratyn hem, Gümrükhanalarda «ASYCU...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri Ýolagçylar barada deslapdan maglumatlary alyşmak (API) ulgamy boýunça okuw maslahata gatnaşdylar
30 Ýan
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri Ýolagçylar barada deslapdan maglumatlary alyşmak (API) ulgamy boýunça okuw maslahata gatnaşdylar

2021-nji ýylyň 29-njy ýanwarynda wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň guramagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly okuw maslahaty geçirildi. Oňa türkmen tarapyndan Döwlet gümrük, migrasiýa we serhet gulluklarynyň, Türkmenhowaýollary agentliginiň, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri gatnaşdy.   Okuw maslahatynyň maksady Ýolagçylar barada deslapdan maglumatlary alyşmak (API) ulgamyny ornaşdyrmak bilen bagly hukuk meseleler barada pikir alyşmak hem-de bu ugurdaky halkara tejribe bilen tany...

DOWAMY
“Ak bulut” hojalyk jemgyýeti täze önümleri hödürleýär
28 Ýan
“Ak bulut” hojalyk jemgyýeti täze önümleri hödürleýär

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň 2011-2030-njy ýyllar üçin Milli maksatnamasyny» üstünlikli durmuşa geçirilmegi bilen ýurdumyzda öndürilýän harytlaryň bäsleşige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen giň gerimli özgertmeleri öz netijelerini berýär. Bu ugurda importuň ornuny tutýan harytlary öndürmek hem-de eksport önümleriniň möçberini artdyrmak boýunça döwlet maksatnamalary uly ähmiýete eýe bolup durýar. Garaşsyz hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda dürli görnüşli önümleriň uly tapgyrlarynyň...

DOWAMY
Wideoaragatnaşyk arkaly «Konteýnerli daşamalara gözegçilik etmek boýunça» Ählumumy maksatnamasynyň çäklerinde geçirilen Port gözegçilik toparlarynyň agzalary üçin okuw çäresi geçirildi
23 Ýan
Wideoaragatnaşyk arkaly «Konteýnerli daşamalara gözegçilik etmek boýunça» Ählumumy maksatnamasynyň çäklerinde geçirilen Port gözegçilik toparlarynyň agzalary üçin okuw çäresi geçirildi

2021-nji ýylyň 19-21-nji ýanwary aralygynda BMG-nyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň (UNODС) bilen Bütindünýä Gümrük guramasynyň «Konteýnerli daşamalara gözegçilik etmek boýunça» Ählumumy maksatnamasynyň çäklerinde Port gözegçilik toparlarynyň agzalary üçin BMG-nyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň (UNODС) bilen Bütindünýä Gümrük guramasynyň bilermenleri tarapyndan okuw çäresi geçirildi.  Bu çäräniň maksady, Port gözegçilik toparlarynyň agzalarynyň ýokary töwekgelçilikli ýükleri profilirlemek we barlamak, şeýle hem gümrük gözegçiliginiň häzirki zaman usullaryny we ulgamlary...

DOWAMY
Daşoguz welaýatynda eksport mümkinçilikleri  artdyrylýar.
22 Ýan
Daşoguz welaýatynda eksport mümkinçilikleri artdyrylýar.

Türkmenistan Watanymyzyň halkara abraýyny has belentliklere çykarmakda, onuň ykdysady kuwwatyny artdyrmakda, türkmen halkynyň ýaşaýyş-durmuş derejelerini ýokarlandyrmakda Hormatly Prezidentimiz yzygiderli alada edýär. Söwdany we telekeçiligi ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan ykdysady syýasatynyň möhüm ugurlary bolup durýar. Bu pudaklarda amala aşyrylýan oňyn özgertmeler ýurdumyzda durmuşa geçirilýän giň möçberli durmuş-ykdysady maksatnamalaryň netijelerini aýan edýär we bazar gatnaşyklaryny seljermäge, ilatyň durmuş derejesiniň we onuň abadançylygynyň ýok...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň sebitdäki döwletleriň gümrük edaralary bilen gatnaşyklary ösdürilýär
22 Ýan
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň sebitdäki döwletleriň gümrük edaralary bilen gatnaşyklary ösdürilýär

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy ozal gol çekilen şertnamalaryň çäginde sebitdäki döwletleriň gümrük edaralary bilen hyzmatdaşlygy berkitmäge we ösdürmäge gönükdirilen işleri yzygiderli alyp barýar.  Ine, 2021-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri Owganystan Yslam Respublikasyndan kärdeşleri bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşdylar. Duşuşykda iki tarapyň arasynda elektron gümrük maglumatlary alyşmagyň Tehniki şertleri baradaky Teswirnamanyň taslamasy ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu taslama Türkmenistanyň Hökümeti bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň...

DOWAMY