Gümrük habarlary

Gümrük amallaryny ýönekeýleşdirmek we sazlaşdyrmak baradaky halkara konwensiýasy 2021-nji ýylyň 3-nji maýynda Türkmenistan üçin güýje girdi
14 Maý
Gümrük amallaryny ýönekeýleşdirmek we sazlaşdyrmak baradaky halkara konwensiýasy 2021-nji ýylyň 3-nji maýynda Türkmenistan üçin güýje girdi

Türkmenistan Gümrük amallaryny ýönekeýleşdirmek we sazlaşdyrmak baradaky halkara konwensiýasyna (Kioto konwensiýasy) goşulyşdy. 2021-nji ýylyň    3-nji fewralynda Türkmenistanyň Belgiýa Patyşalygyndaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly Ilçisi Türkmenistanyň Kioto konwensiýasyna goşulmak baradaky resmainamanyň asyl nusgasyny Bütindünýä gümrük guramasynyň Baş sekretary jenap Kunio Mikuriýa gowşurdy. Jenap Kunio Mikuriýanyň bu resminamany kabul etmegi bilen, Türkmenistan bu konwensiýanyň 126-njy agzasy boldy. Gümrük amallaryny ýönekeýleşdirmek we sazlaşdyrmak baradaky halkara konwensiýasy 1973-nj...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy sebitdäki döwletleriň gümrük edaralary bilen hyzmatdaşlygy ösdürýär
7 Maý
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy sebitdäki döwletleriň gümrük edaralary bilen hyzmatdaşlygy ösdürýär

Hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary bilen ýurdumyzda parahatçylyk söýüjilik hem-de netijeli halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasatyny berkitmäge, dünýä döwletleri we abraýly halkara guramalary bilen dostlukly, hoşniýetli goňşuçylykly hem-de umumy bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen işler yzygiderli üstünlikli durmuşa geçirilýär. Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen sebitdäki döwletleriň gümrük edaralarynyň arasynda, ýurdumyzyň gümrük serhedinden geçirilýän harytlar we ulag serişdeleri babatda elektron görnüşde deslapky maglumatlary alyşmagy guramak haky...

DOWAMY
Bereketli türkmen topragynyň önümleri daşary ýurtlara ugradylýar
6 Maý
Bereketli türkmen topragynyň önümleri daşary ýurtlara ugradylýar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmegi netijesinde Türkmenistan häzirki döwürde dünýä hojalyk ulgamyna işjeň goşulyşýan ykdysady taýdan kuwwatly döwlete öwrüldi. Eziz Watanymyzyň durnukly ösmegini üpjün etmek şol syýasatyň esasy maksadydyr. Hormatly Prezidentimiz sebit we ählumumy meýilleriň hemişe üýtgeýän isleglerini hasaba almak bilen, Türkmenistanyň çeýe eksport syýasatyny emele getirmek üçin dünýä bazarlarynyň ýagdaýyna yzygiderli seljerme berilmeginiň zerurdygyny hemişe nygtaýar. Şunda döwlet Baştutanymyz telekeçiligiň ösdürilme...

DOWAMY
Türkmenistan - esasy ýod öndürijiligiň çeşmesidir
29 Apr
Türkmenistan - esasy ýod öndürijiligiň çeşmesidir

Türkmenistan ýod çykarmak boýunça dünýäde ilkinji orny eýeleýär, bu bolsa eksport ugry bilen himiýa pudagynyň mundan beýläk-de ösmegi üçin zerur şertleri döredýär.  Ýurdumyzyň günbatar sebitinde minerallaryň uly mukdary bolan - nebit we gaz, ýod we brom önümlerine baýdyr. "Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurduň sosial-ykdysady ösüşi üçin 2018-2024-nji ýyllar üçin Maksatnamasynyň" çäginde "Türkmenhimiýa" döwlet konserniniň işleýän “Hazar” we “Balkanabat” zawodlarynyň esasynda täze mümkinçilikleri döretmek göz öňünde tutulýar. “Hazar” himiýa zawody Türkmenistanyň himiki senagatynda gadymy kärhanal...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda “Eksport-import amallary üçin bir penjire” ulgamynyň işini utgaşdyrmak boýunça Pudagara iş toparynyň 2-nji mejlisi geçirildi
24 Apr
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda “Eksport-import amallary üçin bir penjire” ulgamynyň işini utgaşdyrmak boýunça Pudagara iş toparynyň 2-nji mejlisi geçirildi

2021-nji ýylyň 23-nji aprelinde Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda “Eksport-import amallary üçin bir penjire” ulgamynyň işini utgaşdyrmak boýunça Pudagara iş toparynyň mejlisi geçirildi.  Mejlisiň işine Pudagara iş toparynyň düzümine girýän ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň jogapkär wekilleri hem-de BMG-nyň Söwda we ösüş boýunça Konferensiýasynyň hünärmeni gatnaşdy.  Mejlisiň barşynda gün tertibe laýyklykda, “Eksport-import amallary üçin bir penjire” ulgamynyň işini utgaşdyrmak boýunça Pudagara iş toparynyň düzüm birlikleriniň guramaçylyk meselelerine seredildi. Şeýle...

DOWAMY
Eksport döwletlilik gapysy
23 Apr
Eksport döwletlilik gapysy

Ýurdumyzda eksport harytlarynyň we önümleriniň iň bir ösen innowasion tehnologiýalarda ýokary hilli, şeýle hem görnüşi taýdan köpdürli öndürilmegi möhüm ähmiýete eýe bolup, ol gümrük gullugynyň harby gullukçylarynyň jogapkärçiligini has-da artdyrýar, gümrükhanalaryň döwrebaplygyna hem-de işiniň giň gerimliligine depginlilik berýär. Hormatly Prezidentimiziň eziz Watanymyzy ulaglaryň ähli görnüşlerini geçiriji we sazlaýjy merkez hökmünde ykrar edilmegini gazanmakdaky tutumly işleri barha rowaçlanýar.  Türkmenistan sebitde we yklymlarda ulag-logistika merkezine öwrülmek bilen, ol söwda-ykdysady...

DOWAMY