Gümrük habarlary

Lebap welaýat gümrükhanasynda okuw maslahaty geçirildi
11 Ýan
Lebap welaýat gümrükhanasynda okuw maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýanyndaky Hojalyk dolandyryş direksiýasynyň internet sahypasynda ýerleşýän (www.terminal.gov.tm) gümrük amallaryny öňünden hasaba almak hyzmatynyň kömegi bilen daşary ykdysady işe gatnaşyjylar deslapdan harytlar barada degişli maglumatlary gümrük edarasyna mälim edip bilýändigi, her bir daşary ykdysady işine gatnaşyja internet ulgamy arkaly, gümrük edarasyna barmazdan, harytlary gümrük taýdan resmileşdirmek üçin resminamalary elektron gönüşinde ýollamaga mümkinçilik döredilendigi, bu hyzmatyň ýeňillikleri serhetýaka gümrük postlarynda gelýän harytlary re...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda çagalar üçin Täze ýyl baýramçylyk dabarasy geçirildi
31 Dek
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda çagalar üçin Täze ýyl baýramçylyk dabarasy geçirildi

Köp ýyllyk däp boýunça ýetip gelýän Täze 2020-nji ýyl mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edara binasynda Gullugyň harby gullukçylarynyň we işgärleriniň çagalary üçin Täze ýyl baýramçylyk dabarasy geçirildi.  Baýramçylyk dabarasy Aýaz baba we Garpamygyň gatnaşmagynda şadyýan geçdi. Şeýle-de dabara teatryň artistleri hem gatnaşdy.  Şadyýan gülkiler, degişlemeler, çagalaryň gülküli oýunlary – bu Täze ýyl baýramçylygyna mahsus bolan ýagdaý diňe bir çagalarda däl, eýsem ulylarda hem ýakymly täsirini galdyrdy.  Körpeler ajaýyp arçanyň daşyndan aýlanyp, şatlykly aýdymlary...

DOWAMY
Deslapdan maglumat bermegiň täze tejribesi
30 Dek
Deslapdan maglumat bermegiň täze tejribesi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda ähli ugurlarda sanly ulgamy ösdürmek boýunça netijeli işler durmuşa geçirilip, ykdysady ähmiýetli taslamalar amala aşyrylýar. Bu babatda «Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» laýyklykda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň düzümine döwrüň ösen talaplaryna doly laýyk gelýän sanly ulgamyň ornaşdyrylmagy aýratyn bellenilmäge mynasypdyr. Täze 2020-nji ýylyň öňisyrasynda Gullugyň ýanyndaky hojalyk dolandyryş direksiýasynyň terminal.gov.tm inter...

DOWAMY
Milli gümrük işi kämilleşdirilýär
26 Dek
Milli gümrük işi kämilleşdirilýär

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Söwda we ösüş boýunça Konferensiýasynyň (UNCTAD) arasynda «ASYCUDA World» atly utgaşdyrylan gümrük maglumatlar ulgamyny ornaşdyrmak boýunça tehniki hyzmatdaşlyk baradaky taslamalaýyn Ylalaşygyň çäginde ýurdumyzyň ähli gümrük edaralarynda harytlaryň elektron deklarirleme tejribesi tapgyrlaýyn işe girizilýär. Mälim bolşy ýaly, gümrük üstaşyry ulgamy eýýäm doly işe girizildi, eksporty synag üçin gümrük taýdan resmileşdirmek taslamasy başlanyp, ulgam üstünlikli synagdan geçenden soňra, şu ýylyň 1-nji dekabrdan ähli gümrük d...

DOWAMY
Aşgabat şäher gümrükhanasynyň çäginde plasmassadan önümleriň eksporty
16 Dek
Aşgabat şäher gümrükhanasynyň çäginde plasmassadan önümleriň eksporty

Haryt dolanyşygynyň möçberi islendik döwletiň ykdysady ösüşiniň möhüm görkezijileriniň biridir. Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan toplumlaýyn çäreleriň netijesinde ýurdumyzda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürýän kärhanalaryň döredilmegi bilen sarp edilýän harytlaryň öndürilişi, şol bir wagtda bu harytlaryň daşary ýurtlara çykarylýan möçberleri hem birsyhly atýar. Türkmen telekeçileri içerki bazary zerur harytlar bilen üpjün etmek bilen bir hatarda, önümleriň täze eksport ugurlaryny hem yzygiderli özleşdirýärler.  2019-njy ýylyň soňky...

DOWAMY
Ýerli öndürijileriň bähbitleriniň goragy - Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň öňde goýlan maksatlarynyň biridir
9 Dek
Ýerli öndürijileriň bähbitleriniň goragy - Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň öňde goýlan maksatlarynyň biridir

Gümrük statistiki maglumatlaryna görä, diňe 2019-njy ýylyň oktýabr we noýabr aýlarynda “Ýigit” hojalyk jemgyýetiniň halkara sergilerine gatnaşmak üçin çykarýan harytlary birnäçe gezek gümrük taýdan resmileşdirildi. Görkezilen döwürde kärhana dürli ýurtlarda geçirilen dört sany halkara sergilerine gatnaşyp öz önümlerini hödürledi.   23-25-nji oktýabry aralygynda Ukrainanyň paýtagty Kiýewiň Halkara sergi merkezinde “World Food Ukraine 2019” atly halkara sergisine, 13-15-nji noýabry aralygynda Gazagystanyň Şymkent şäherinde geçirilen “AgriTek 2019” atly halkara oba hojalyk we azyk önümleri sergi...

DOWAMY