Gümrük habarlary

«Bir penjire»: täze gözýetimler
22 Apr
«Bir penjire»: täze gözýetimler

Hormatly Prezidentimiziň häzirki zaman ykdysadyýetiniň innowasion ýol bilen ösüşini şertlendirýän sanly ulgam ýurdumyzyň ähli ministrliklerinde, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda yzygiderli ornaşdyrylýar. Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň edaralarynda hem, sanly ulgamy pudaklaýyn ornaşdyrmak, onuň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmak işleri ýokary derejede dowamly alnyp barylýar.  Şeýle pudaklaýyn Taslamalaryň biri hem, “Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň arasynda “Eksport-import amallary üçin bir penjire” atly 2021-2023-n...

DOWAMY
«Arkadaş gurluşyk» hususy kärhanasy önümlerini hödürleýär
16 Apr
«Arkadaş gurluşyk» hususy kärhanasy önümlerini hödürleýär

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda häzirki wagtda ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda halk hojalygynyň pudaklaryny döwrebaplaşdyrmagyň we ösdürmegiň, bazar gatnaşyklaryny, hususy telekeçiligi ösdürmegiň hasabyna milli ykdysadyýetiň bäsdeşlige ukyplylygyny we eksport kuwwatyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen giň gerimli ulgamlaýyn işler alnyp barylýar. Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda ýerleşýän «Arkadaş gurluşyk» hususy kärhanasy ýurdymyzda öndürilýän çig malyndan hojalyk harytlaryna degişli bola...

DOWAMY
Sport: ruhubelentlik we bagtyýarlyk
8 Apr
Sport: ruhubelentlik we bagtyýarlyk

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgelerini berkitmek bilen, jemgyýetimiziň we halkymyzyň beden hem-de ruhy taýdan sagdyn bolmagyny, bedenterbiýäni we sporty ösdürmegi baş maksat hökmünde öňe sürýär. «Saglyk» Döwlet maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň çäklerinde ýurdumyzda saglygy goraýşy hemmetaraplaýyn ösdürmek, keselleriň öňüni almak, ynsan ömrüniň dowamlylygyny artdyrmak babatda giň möçberli işler alnyp barylýar. Ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly ýakynda geçirilen nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň Prezidentiniň «Saglyk» Döwlet maksatnama...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň Russiýa Federasiýasynyň Federal gümrük gullugynyň başlygy bilen duşuşygy
1 Apr
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň Russiýa Federasiýasynyň Federal gümrük gullugynyň başlygy bilen duşuşygy

2021-nji ýylyň 1-nji aprelinde Russiýa Federasiýasynyň Federal gümrük gullugynyň binasynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň Russiýa Federasiýasynyň Federal gümrük gullugynyň başlygy bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşyk Türkmenistanyň Hökümet wekiliýetiniň Russiýa Federasiýasyna saparynyň çäklerinde geçirildi. Onuň barşynda taraplar taraplar ikitaraplaýyn gümrük hyzmatdaşlygynyň geljegi uly ugurlaryny, şol sanda Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda deňiz arkaly daşalýan harytlar barada deslapky maglumat alyş-çalşygyny guramak, gümrük kadalarynyň bozulmalaryna gar...

DOWAMY
Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň gümrük gulluklarynyň ýolbaşçylary iki ýuduň arasynda geçirilýän harytlaryň gümrük bahalary baradaky resminamalary we maglumatlary alyşmak hakynda Teswirnama gol çekdiler
31 Mar
Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň gümrük gulluklarynyň ýolbaşçylary iki ýuduň arasynda geçirilýän harytlaryň gümrük bahalary baradaky resminamalary we maglumatlary alyşmak hakynda Teswirnama gol çekdiler

Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda söwda üçin amatly şertleri döretmek hem-de gümrük paçlaryny, salgytlary we beýleki hökmany tölegleri doly tölemekden boýun gaçyrmagyň öňüni almak maksady bilen Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygy we Russiýa Federasiýasynyň Federal gümrük gullugynyň başlygy Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda geçirilýän harytlaryň gümrük bahalary baradaky resminamalary we maglumatlary alyşmak hakynda Teswirnama gol çekdiler. Bu resminama, 2021-nji ýylyň 30-njy martynda Moskwada Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Hökümetara t...

DOWAMY
Telekeçilerimiziň rowaç ýoly
30 Mar
Telekeçilerimiziň rowaç ýoly

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Garaşsyz Bitarap döwletimiz ösüş-özgerişleriň ak ýoly bilen ynamly öňe barýar. Ata Watanymyz ykdysady-durmuş, medeni we beýleki ugurlar boýunça çalt depginlerde we durnukly ösýär we özgerýär. Milli Liderimiziň öňe sürýän oýlanyşykly ykdysady syýasaty, badalga berýän düýpli özgertmeleri Türkmenistan döwletimiziň dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna goşulmagyna itergi berýär.  Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyndan ugur alnyp, telekeçilerimiz bäsleşige ukyply önümleri we harytlary öndürmekde gowy netijele...

DOWAMY