Gümrük habarlary

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň arasynda Özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama gol çekildi
29 Noý
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň arasynda Özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama gol çekildi

2019-njy ýylyň 27-nji noýabrynda Türkmenistanda durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek üçin gümrük amallarynyň innowasiýalaryny höweslendirmek we döwrebaplaşdyrmak boýunça bilelikdäki hyzmatdaşlyk barada Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň arasynda Özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama. Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň tagallalary netijesinde döwlet gümrük gullugynyň işi yzygiderli ösdürilýär. Innowasiýalara aýratyn ähmiýet berilýär. Döwlet gümrük gullugynyň kanunçylygynyň we maddy-tehniki binýadynyň has-da kämilleşdirilmegi boýunça toplumla...

DOWAMY
Gümrük işi babatda türkmen-koreý hyzmatdaşlygy
21 Noý
Gümrük işi babatda türkmen-koreý hyzmatdaşlygy

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň ähli pudaklary boýunça özara bähbitli halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga we ösdürmäge möhüm ähmiýet berýär     hem-de hemmetaraplaýyn ýardam berýär. Daşary ýurt gümrük gulluklary bilen hyzmatdaşlyk etmek Türkmenistanyň gümrük edaralarynyň alyp barýan işiniň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Ol netijeli we özara bähbitli hyzmatdaşlyk üçin oňyn şertleri döretmäge gönükdirilendir. Soňky birnäçe ýylyň dowamynda Gümrük gullugynda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça uly işler durmuşa geçirildi. Daşary ýurt döwletleriniň gümrük gulluklary bilen hyzmatdaşly...

DOWAMY
Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri bilelikdäki strategik dolandyryşyň çygrynda pudakara hyzmatdaşlykgy boýunça sebitleýin okuw-maslahatyna gatnaşýarlar
13 Noý
Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri bilelikdäki strategik dolandyryşyň çygrynda pudakara hyzmatdaşlykgy boýunça sebitleýin okuw-maslahatyna gatnaşýarlar

2019-njy ýylyň 13-nji noýabry. Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri bilelikdäki strategik dolandyryşyň çygrynda pudagara hyzmatdaşlygy boýunça sebitleýin okuw-maslahatyna gatnaşýarlar. Çäre Ýewropa Bileleşigi tarapyndan maliýeleşdirilýän Merkezi Aziýada serhetleri dolandyrmak maksatnamasynyň (BOMCA) çäklerinde gurnalyp, 12-nji noýabrda başlandy we Aşgabat şäherinde geçirilýär.  Okuw maslahatyň işine Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň serhet we gümrük gulluklaryndan wekilleri gatnaşýar. Çäräni Latwiýanyň Döwlet serhet goragyndan, Latwiýanyň döwlet girdejiler gullugyndan...

DOWAMY
 Gazbeton bloklarynyň eksporty artýar
11 Noý
Gazbeton bloklarynyň eksporty artýar

Gümrük statistikasyna görä, üsütmizdäki ýylyň soňky birnäçe aýynyň dowamynda Türkmenistandan eksport edilýän gazbeton bloklarynyň möçberi artýar. Bu önüm esasan Özbegistan we gazagystan Respublikalaryna iberildi. Ýylyň başyndan bäri önümiň 8 621,4  tonnasy Özbegistan Respublikasyna hem-de 3 517,2 tonnasy Gazagystan Respublikasyna eksport edildi.                                                              Gazbetonyň hili, ekologiýa talaplaryna laýyk gelmegi, uzak möhlet ulanylýanlygy, ygtybarlylygy, şeýle hem girdejililigi ýaly tehniki we ulanylyş sypatlary döwrebap talaplaryň ählisine laýyk g...

DOWAMY
Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri Söwda amallaryny ýönekeýleşdirmek we gümrük gulluklaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça bilim alyşma boýunça sebitara forumyna gatnaşyldylar
8 Noý
Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri Söwda amallaryny ýönekeýleşdirmek we gümrük gulluklaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça bilim alyşma boýunça sebitara forumyna gatnaşyldylar

2019-njy ýylyň 31-nji oktýabry-2-nji noýabry aralygynda Gruziýanyň Tbilisi şäherinde Söwda amallaryny ýönekeýleşdirmek we gümrük gulluklaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça bilim alyşma sebitara forumy geçirildi. Oňa gatnaşan 17 döwletiň Gümrük gulluklarynyň wekilleriniň hatarynda Döwlet gümrük gullugynyň hem wekilleri bar.  Forum Merkezi Aziýa sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk (CAREC) Maksatnamasy we Günorta Aziýanyň kiçi sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk (SASEC) Maksatnamasy tarapyndan gurnaldy. Forumyň çäklerinde oňa gatnaşyjylar halkara söwda ýardam bermek çygrynda iş döwrebaplaşdyrmak babatda...

DOWAMY
Türkmenistan haly önümleriniň eksportuny ösdürýär
6 Noý
Türkmenistan haly önümleriniň eksportuny ösdürýär

Türkmen haly öndürijileri daşary ýurtlara eksporty ösdürmegi maksat edinýärler. Muňa häzirkizaman tehnologiýa, iň täze enjamlar we döwlet tarapyndan berilýän goldaw ýardam edýär. «Abadan Haly» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti ýurdumyzda haly we haly önümleriniň esasy öndürijisi bolup durýar.   «Abadan Haly» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň önümleriniň eksporty 2019-njy ýylyň 10 aýynda 108 074,95 м2 deň boldy. Bu döwürde halylar we haly önümleri Gazagystan Respublikasyna, Türkiýe Respublikasyna, Owganystan Yslam Respublikasyna we Azerbaýjan Respublikasyna iberildi.  2019-njy ýylda türkme...

DOWAMY