Gümrük habarlary

Harytlary goýbermegiň wagtynyň barlagyny geçirmegiň usulyýeti boýunça Bütündünýä gümrük guramasynyň okuw çäresi
5 Apr
Harytlary goýbermegiň wagtynyň barlagyny geçirmegiň usulyýeti boýunça Bütündünýä gümrük guramasynyň okuw çäresi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekili 2019-njy ýylyň 1-5-nji apreli aralygynda Russiýanyň gümrük akademiýasynyň Sankt-Peterburgdaky bölüminde Bütindünýä gümrük guramasy tarapyndan guralan Harytlary goýbermegiň wagtynyň barlagyny geçirmeiň usulyýeti boýunça okuw maslahatyna gatnaşdy.  Bütindünýä gümrük guramasynyň agza döwletleriniň söwdasyna ýardam etmek üçin halkara derejesinde ylalaşylan, mümkin boldugyça sazlaşdyrylan teswirnamalar, gollanmalar we gümrük tejribeleri bolmalydyr. Global sazlaşygy ösdürmek üçin BGG birnäçe toplumlaýyn gurallary, şol sanda hukuk taýdan borçlandyrýan...

DOWAMY
Almaty şäherinde gümrük gulluklarynyň bilermenleriniň Sebitara duşuşygy geçirildi
4 Apr
Almaty şäherinde gümrük gulluklarynyň bilermenleriniň Sebitara duşuşygy geçirildi

2019-njy ýylyň 28-29-njy martynda Gazagystanyň Almaty şäherinde BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň hem-de Konteýner gatnawlaryna gözegçilik etmek boýunça Bütindünýä gümrük guramasynyň Ählumumy maksatnamasynyň çäginde gümrük edaralarynyň we port gözegçiligi toparynyň Sebitara toruny döretmek boýunça Sebitara bilermenler duşuşygy geçirildi.   Bu duşuşyga Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Owganystan Yslam Respublikasynyň, Gruziýanyň, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyzystan Respublikasynyň, Päkistan Yslam Respublikasynyň,Täjigistan Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň  hem-de U...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň hataryna işe täze kabul edilen harby gullukçylara hünär taýýarlygyny üstünlikli tamamladylar
15 Mar
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň hataryna işe täze kabul edilen harby gullukçylara hünär taýýarlygyny üstünlikli tamamladylar

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň hataryna işe täze kabul edilen gullukçyla 2019-njy ýylyň 15-nji martynda hünär taýýarlyk okuwyny üstünlikli tamamladylar. Bu mynasybetli Okuw merkezinde dabaraly çäre geçirildi. Dabarada okuw kursuny tamamlan harby gullukçylara güwanamalar gowşuryldy.  Işgärleri taýýarlamak meselesi bu günki gün Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň öňünde duran möhüm meseleleriň hem-de ileri tutulýan ugurlaryň biri bolup durýar. Jemgyýetiň ähli pudaklarynda bolup geçýän hemişelik özgertmeler täze hünär bilimini talap edýär. Okuw merkezi tarapyndan bu ugurda maksada...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Halkara zenan gününe bagyşlanan baýramçylyk çäresi boldy
7 Mar
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Halkara zenan gününe bagyşlanan baýramçylyk çäresi boldy

Şu günler Halkara zenanlar gününiň şanyna baýramçylyk çäreleri ýurdumyzyň edara-kärhanalarynyň ählisinde geçirilýär. Şeýle dabara 2019-njy ýylyň 7-nji martynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda hem geçirildi. Onda Gullugyň gelin-gyzlaryna Döwlet Baştutanymyzyň adyndan 60 manat möçberde pul sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy. Dabarada gutlag sözleri bilen çykyş edenler zenanlaryň adyna iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler. Ata-bablarymyz zenana-enä çuňňur hormat goýmagyň şöhratly däbini, gyzlara we gelinlere mähirli garamagy, ajaýyp zenanlary hormatlamak we goramak baradaky parasatly...

DOWAMY
Ýangyn howpsuzlygy boýunça okuw
11 Few
Ýangyn howpsuzlygy boýunça okuw

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýanyndaky Okuw merkezinde Gulluguň hataryna täze işe kabul edilen ýaş işgärleri üçin ýangyn howpsuzlygy boýunça okuwy geçirildi. Okuwyň dowamynda täze işe kabul edilen ýaş işgärler ýangyn howpsuzlygy babatynda kadalaşdyryjy hukuk namalar bilen tanyşdyryldy, şeýle hem  ýangyn howpundan goranmak we ýangynyň döremeginiň sebäplerini aradan aýyrmak barada gyzykly gürrüňler edildi. Okuw çäresi Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Aşgabat şäher Polisiýa müdirliginiň Ýangyn hopwsuzlygy bölüminiň işgäriniň gatnaşmagynda gurnaldy.

DOWAMY
«Ozon zaýalaýjy maddalary dolanyşygyna gözegçilik etmek» atly okuw çäresi
9 Few
«Ozon zaýalaýjy maddalary dolanyşygyna gözegçilik etmek» atly okuw çäresi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugyň ýanyndaky Okuw merkezinde «Ozon zaýalaýjy maddalary dolanyşygyna gözegçilik etmek» atly okuw çäresi. Bu okuw Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi tarapyndan guraldy. Oňa hünäre taýýarlyk okuwyny geçýän Gullugymyza kabul edilen ýaş hünärmenler hem-de Okuw merkeziň şahsy düzümi gatnaşdy. Häzirki zamanyň şertlerinde köp sanly himiki maddalar ýaly, ozon zaýalaýjy maddalar hem senagat, oba hojalyk sarp edijiligini kanagatlandyrmak maksady bilen her gün dünýä bazaryna çykarylýar. Beýleki himiki maddalardan tapawutlylykda ozon zaýala...

DOWAMY