Gümrük habarlary

Intellektual eýeçiligi boýunça Bütündünýä guramasynyň wekiliýeti bilen Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda duşuşyk gecirildi
15 Noý
Intellektual eýeçiligi boýunça Bütündünýä guramasynyň wekiliýeti bilen Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda duşuşyk gecirildi

2017-nji ýylyň 14-nji noýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň jogapkär işgärleri intellektual eýeçiligi boýunça Bütündünýä guramasynyň wekiliýeti bilen duşuşygy boldy. Taraplar intellekual eýeçiligiň hukuk goraglylygyny üpjün etmek, hili pes harytlardan we hyzmatlardan goranmak, daşary ýurtlardan ýurdumyzyň çägine, kontrafakt önümleriň getirilmeginiň öňüni almak, şeýle-de bu ugurda geçirilýän işler barada pikir alyşdylar. Intellektual eýeçiligi boýunça Bütündünýä guramasynyň wekiliýetiniň sebitleýin taslamalaryň utgaşdyryjysy I.Gribkow, hyzmatdaşlygyň geljekki döwri üçin meýilnama...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda geçirilen duşuşyk
11 Noý
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda geçirilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 9-njy noýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň mejlisler zalynda Gullugyň wezipeli işgärleriniň Merkezi Aziýada Serhetleri dolandyrmak boýunça Maksatnamasynyň (BOMCA-9) sebitleýin ýolbaşçysy jenap Raýtis Tiliks bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşykda şeýle-de Latwiýanyň Türkmenistan boýunça öz ygtyýarly ilçisi jenap Igors Apokins, Litwanyň gümrük gullugynyň işgäri jenap Sarunas Awiziens we Maksatanamanyň milli utgaşdyryjysy Rustam Berdiýew gatnaşdylar. Duşuşygyň barşynda Maksatnamanyň möhletiniň uzaldylmagy, öňde duran wezipeler, gümrük işgärleriniň sebitleýin okuw çärel...

DOWAMY
Türkmenistanyň Gümrük edaralarynyň işgärleriniň güni mynasybetli çäreler
4 Noý
Türkmenistanyň Gümrük edaralarynyň işgärleriniň güni mynasybetli çäreler

2017-nji ýylyň 4-nji noýabrynda Döwletimiziň ykdysady bähbitleriniň goragynda berk duran Türkmenistanyň Gümrük edaralarynyň işgärleriniň güni mynasybetli Gullugymyzda çäreler ýaýbaňlandyrylydy. Baş baýramçylyk çäresi Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynda geçirildi. Dabaranyň başynda hormatly Prezidentimiziň Gullugyň harby gullukçylaryna we işgärlerine iberen gutlag haty okaldy we ol ýokary ruhubelentlik bilen garşylandy. Dabaranyň dowamynda baýramçylyk mynasybetli gutlaglar, Gullugyň ýeten üstünlikleri barada çykyşlar edildi. Çykyşlarda nygtalyşy ýaly, hormatly Prezident...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda dabaraly çäre geçirildi
27 Okt
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda dabaraly çäre geçirildi

2017-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 26 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň tapawutlanan harby gullukçylaryny döwlet sylaglary bilen sylaglamak, olara nobatdaky harby atlaryny dakmak çäresi geçirildi.  Dabaraly çärede döwlet sylaglaryna mynasyp bolan Gullugyň harby gullukçylary mukaddes Tugumyza tagzym edip, Garaşsyz, Bitarap Watanymyza, mähriban halkymyza, Türkmenistanyň Prezidentine, Türkmenistanyň...

DOWAMY
Ýurdumyza pes hilli harytlaryň getirilmeginiň öňüni almak barada wagyz-nesihat çäresi
26 Okt
Ýurdumyza pes hilli harytlaryň getirilmeginiň öňüni almak barada wagyz-nesihat çäresi

2017-nji ýylyň 25-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň mejlisler zalynda ýurdumyza pes hilli harytlaryň getirilmeginiň öňüni almak barada wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Oňa 300-e golaý telekeçiler çagyryldy. Çärede Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagat ministrliginiň, Döwlet arassaçylygynyň we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň, «Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň, şeýle hem Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri çykyş etdiler.    Maslahatyň gün tertibine giriz...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy boldy
16 Okt
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy boldy

2017-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynda hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň täze “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasy boldy. Oňa Gullugymyzyň şahsy düzümi bilen birlikde hormatly il ýaşululary gatnaşdy.   Dabarada çykyş edenleriň belleýişleri ýaly, Beýik Ýüpek ýolunyň ähmiýetini giňden öwrenmekde milli Liderimize bu kitabyna möhüm orun degişlidir. Hormatly Prezidentimiziň “Türkmenistan—Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly täze kitaby halkymyzyň abadançylygy, mähriban Watanymyzyň gülläp ösmegi, ýaş nesille...

DOWAMY