Gümrük habarlary

Hormatly Prezidentimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgesiniň döwrüň talabyna laýyk alnyp barylyşy
26 Mar
Hormatly Prezidentimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgesiniň döwrüň talabyna laýyk alnyp barylyşy

Hormatly Prezidentimiz döwlet Baştutany wezipesine saýlanan ilkinji günlerinden başlap ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ähli ulgamlarynda düýpli özgertmeleri giňden ýaýbaňlandyrmak bilen, berkarar döwletimizi ähli babatda dünýäniň öňdebaryjy döwletleriniň hataryna çykarmak üçin tutumly işleri alyp barýar. Şol bir wagtda milli Liderimiz turuwbaşdan ähli adamlaryň bagtyýar, eşretli durmuşda ýaşamagyny üpjün etmäge gönükdirilen «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgä esaslanýan ynsanperwer syýasatyň işjeň durmuşa geçirilmegini üns merkezinde saklap gelýär.  Türkmenabat Halkara howa m...

DOWAMY
Türkmenistanyň eksport kuwwady artýar
19 Mar
Türkmenistanyň eksport kuwwady artýar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda häzirki wagtda ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda halk hojalygynyň pudaklaryny döwrebaplaşdyrmagyň we ösdürmegiň, bazar gatnaşyklaryny, hususy telekeçiligi ösdürmegiň hasabyna milli ykdysadyýetiň bäsdeşlige ukyplylygyny we eksport kuwwatyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen giň gerimli ulgamlaýyn işler alnyp barylýar. Şeýle hem ýurdumyzda bar bolan tebigy çig mallardan we türkmeniň bereketli topragynda ýetişdirilýän hasyllardan öndürilýän önümler eksporta iberilip,...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda “Eksport-import amallary üçin bir penjire” ulgamynyň işini utgaşdyrmak boýunça Pudagara iş toparynyň mejlisi geçirildi
13 Mar
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda “Eksport-import amallary üçin bir penjire” ulgamynyň işini utgaşdyrmak boýunça Pudagara iş toparynyň mejlisi geçirildi

2021-nji ýylyň 13-nji martynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda “Eksport-import amallary üçin bir penjire” ulgamynyň işini utgaşdyrmak boýunça Pudagara iş toparynyň mejlisi geçirildi. Oňa “Eksport-import amallary üçin bir penjire” ulgamynyň işini utgaşdyrmak boýunça Pudagara iş toparynyň düzümine gatnaşýan degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň jogapkär wekilleri gatnaşdylar.  Mejlisiň gün tertibine “Eksport-import amallary üçin bir penjire” ulgamynyň işini utgaşdyrmak boýunça Pudagara toparynyň 1-nji mejlisinde kesgitlenen Pudagara iş toparynyň öňünde goýlan anyk...

DOWAMY
Deslapky gümrük maglumatlary alyşmak üçin niýetlenen enjamlaryň kabul etmek boýunça çäre geçirildi
11 Mar
Deslapky gümrük maglumatlary alyşmak üçin niýetlenen enjamlaryň kabul etmek boýunça çäre geçirildi

2021-nji ýylyň 10-njy martynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda wideoaragatnaşyk arkaly Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirligiň Sebitleýin wekilhanasynyň ýolbaşçysy hanym Aşita Mittal bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşyk  Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirligiň - Bütindünýä gümrük guramasynyň «Konteýnerli ýük daşamalara gözegçilik etmek boýunça - Maksatnamasynyň» çäklerinde geçirildi.  Duşuşyga Maksatnamanyň sebitleýin utgaşdyryjysy jenap B.Geldiýew we Türkmenistandaky utgaşdyryjy jenap Çary Ataýew hem gatnaşdy. Duşuşygyň bar...

DOWAMY
Türkmenistanyň tebigy baýlyklary we uly eksport mümkinçilikleri
9 Mar
Türkmenistanyň tebigy baýlyklary we uly eksport mümkinçilikleri

Türkmenistanyň himiki we polimer senagaty ösüşiň täsirli dinamikasyny görkezýär. Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, Türkmenistanyň energiýa syýasatynyň esasy maksady bol tebigy baýlyklardan has netijeli peýdalanmak, nebit-gaz toplumynyň durnukly ösüşini üpjün etmek üçin önümçilik we ylmy-tehniki mümkinçilikleri döretmek we milli ykdysadyýetiň eksport potensialyny ýokarlandyrmak bolup durmagydyr. Türkmenistan polietilen we polipropilen bilen iň köp üpjün edijileriň birine öwrüldi. Türkmenistanyň polimer senagatynyň infrastrukturasyny ösdürmekde, ýylda...

DOWAMY
“Beg ýüpek” HJ multifilament ýüplügini hödürleýär
5 Mar
“Beg ýüpek” HJ multifilament ýüplügini hödürleýär

2019-njy ýylda esaslandyrylan «Beg ýüpek» hojalyk jemgyýeti Türkmenistanda ilkinjileriň hatarynda 2019-njy ýylda Germaniýanyň «Oerlikon-Neumag» kysymly enjamyndan peýdalanyp, PP BCF (multifilament) ýüplük önümçiligine başlady. Bu ýüplükler haly we halyça önümçiliginde giňden ulanylýar. Kärhana ýaşdygyna garamazdan, öz hünäri boýunça kämil we tejribeli hünärmenler zähmet çekýär. Bu kärhana haly önümçiliginde zerur bolan polipropilen ýüplügini ýerli çig malyndan işläp taýýarlaýar. Kärhananyň maksady önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmak, önümleriň görnüşini artdyrmak, öňdebaryjy daşary ýurt kärha...

DOWAMY