Gümrük habarlary

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET GÜMRÜK GULLUGYNYŇ BAŞLYGYNYŇ BUÝRUGY BILEN HARYTLAR DEMIR ÝOL ULAG SERIŞDELERINDE DAŞALANDA IÇERKI GÜMRÜK ÜSTAŞYRYNYŇ AŇRYÇÄK MÖHLETI BELLENILDI
9 Apr
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET GÜMRÜK GULLUGYNYŇ BAŞLYGYNYŇ BUÝRUGY BILEN HARYTLAR DEMIR ÝOL ULAG SERIŞDELERINDE DAŞALANDA IÇERKI GÜMRÜK ÜSTAŞYRYNYŇ AŇRYÇÄK MÖHLETI BELLENILDI

Harytlar demir ýol ulag serişdelerinde daşalanda içerki gümrük üstaşyrynyň aňryçäk möhletini içerki gümrük üstaşyryna rugsat alnan gününden şu aýratyn halatlarda ýigrimi gün diýip bellenildi: harytlar Türkmenistanyň gümrük çäginden alnyp gidilende, serhetleşýän goňşy döwletiň kabul edip ýetişmeýändigi ýa-da deňiz gämileriniň daşap ýetişmeýändigi sebäpli demir ýol ulag serişdeleriniň Türkmenistanyň serhetýaka demir ýol bekedinde kadadan artyk toplanan ýagdaýlarynda; harytlar Türkmenistanyň gümrük çägine getirilende, ýük alyjynyň düşürip ýetişmeýändigi sebäpli, demir ýol ulag serişdeleriniň ba...

DOWAMY
“Arkadag taglymaty – sagdynlygyň, ruhubelentligiň binýady” atly täze kitabyny tanyşdyryş dabarasy
5 Mar
“Arkadag taglymaty – sagdynlygyň, ruhubelentligiň binýady” atly täze kitabyny tanyşdyryş dabarasy

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň köpugurly işine bagyşlanan “Arkadag taglymaty – sagdynlygyň, ruhubelentligiň binýady” atly täze kitabyň neşir edilmegi mynasybetli dabara geçirildi.      Dabara Gullugyň merkezi edarasynyň, Aşgabat şäher we Ahal welaýat gümrükhanalarynyň şahsy düzümi, şeýle hem hormatly myhmanlar gatnaşdy.     “Arkadag taglymaty – sagdynlygyň, ruhubelentligiň binýady” atly kitaby ýurdumyzda köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini hem-de ýokary görkezijiler sportuny wagyz etmek baradaky syýasata bagyşlanýar.     Täze eserde sagd...

DOWAMY
Halkara zenanlar gününe bagyşlanan dabaraly çäre
3 Mar
Halkara zenanlar gününe bagyşlanan dabaraly çäre

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň mejlisler zalynda Halkara zenanlar gününe bagyşlanan dabara boldy. Onda gullugymyzyň gelin-gyzlaryna döwlet Baştutanymyzyň adyndan pul sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy. Çäre hormatly Prezidentimiziň gol çeken degişli Buýrugyna laýyklykda geçiridi.  Dabarada zenanlaryň adyna iň gowy arzuwlar hem-de gutlag sözleri aýdyldy. Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýöredýän syýasaty döredilýän täze durmuş hem-de ykdysady şertlerde zenanlarymyzyň diňe bir maşgala ojagyny goraýjylar bolman, eýsem, ýurdumyzyň jemgyýetçilik-sy...

DOWAMY
«ASYCUDA World» ulgamyny ornaşdyrmak bilen bagly meseleler boýunça ikitaraplaýyn duşuşyk
26 Few
«ASYCUDA World» ulgamyny ornaşdyrmak bilen bagly meseleler boýunça ikitaraplaýyn duşuşyk

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda BMG-niň Söwda we ösüş boýunça konferensiýasynyň (UNCTAD) Gündogar Ýewropa we Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça sebitleýin utgaşdyryjysy Dmitriý Godunow bilen duşuşyk geçirildi. Mälim bolşy ýaly,  Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Söwda we ösüş boýunça konferensiýasynyň (UNCTAD) arasynda «ASYCUDA World» atly utgaşdyrylan gümrük maglumat ulgamyny ornaşdyrmak boýunça tehniki hyzmatdaşlyk etmek barada Ylalaşyga gol çekildi. Bu Ylalaşygyň öňde goýan maksady ýurdumyzda gümrük amallarynyň awtomatlaşdyrylmagynyň utgaşdyrylma...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet departamentiniň Eksport gözegçiligi we serhet howpsuzlygy maksatnamasynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi
17 Few
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet departamentiniň Eksport gözegçiligi we serhet howpsuzlygy maksatnamasynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet departamentiniň Eksport gözegçiligi we serhet howpsuzlygy maksatnamasynyň maslahatçysy Nikolas Kawellero hem-de dolandyryjysy Dewid Sulaberidze bilen duşuşyk geçirildi.     Duşuşykda myhmanlar maksatnamanyň göz öňünde tutýan wezipeleri, onuň çäginde alnyp barylýan işler barada gürrüň etdiler. Hususan-da bu maksatnamanyň esasy aýratynlygy Strategiki harytlaryň bikanun dolanşygynyň öňüni almakdan ybarat bolup durýar. Bu ugurda döwletleriň kanunçylyk ulgamlarynyň kämilleşdirilmegi barada nygtaldy.      Duşuşygyň ahyr...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Eýran Yslam Respublikasynyň Neşelere garşy göreş alyp barmak baradaky ştabynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi
16 Few
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Eýran Yslam Respublikasynyň Neşelere garşy göreş alyp barmak baradaky ştabynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Eýran Yslam Respublikasynyň Neşelere garşy göreş alyp barmak baradaky ştabynyň başlygynyň orunbasary Asadolla Hadi Nežadyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşykda Taraplar iki döwletiň gümrük işi babatda kanunçylyk namalaryna girizilen üýtgeşmeler babatynda birek-birege habar bermek bilen bagly meseläni, şonuň bilen birlikde kanun bozulmalaryň öňüni almak, maglumat alyşmak ulgamyny kämilleşdirmek barada ara alyp maslahatlaşdylar.  Hoşlaşanlarynda taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljekde hem sazlaşykly ösdüriljekdigine ynam...

DOWAMY