Gümrük habarlary

Eksport harytlarynyň mukdary artýar
25 Okt
Eksport harytlarynyň mukdary artýar

Aşgabat şäher gümrükhanasynyň «Aşgabat demirýollary» gümrük postunyň gümrükçileri Aşgabatdan harytlaryň alnyp gidilýän mukdarynyň artýandygyny belleýärler.  Ine, diňe soňky aýda «Türkmenberkmetal» Hususy kärhanasy tarapyndan            77 tonnadan gowrak ýuwujy serişdeleri Özbegistan Respublikasyna çykaryldy. Bu «GÜNEŞ» haryt nyşanly awtomatiki usulda we elde ýuwulýan kir ýuwujy serişdeleri.    Eksport harytlarynyň mukdarynyň artdyrylmagyna önüm öndürijileri goldamak boýunça alnyp barylýan döwlet syýasaty ýardam edýär. Telekeçilige ýardam bermek ýurdumyzy 2018–2024-nji ýyllarda durmuş-ykdysa...

DOWAMY
«ASYCUDA World» atly utgaşdyrylan gümrük maglumat ulgamynyň eksport moduly bilen tanyşdyrmak boýunça okuw kursy
25 Okt
«ASYCUDA World» atly utgaşdyrylan gümrük maglumat ulgamynyň eksport moduly bilen tanyşdyrmak boýunça okuw kursy

2019-njy ýylyň 21-22-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň gümrük statistikasy bölümki tarapyndan häzirki wagtda ýurdumyzyň gümrük edaralaryna ornaşdyrylýan «ASYCUDA World» atly utgaşdyrylan gümrük maglumat ulgamynyň eksport moduly bilen tanyşdyrmak boýunça okuw kursy gurnaldy. Bu okuw kursy  Gullugyň ýanyndaky Okuw merkezinde geçirildi.  Okuw kursunyň esasy maksady gümrük maglumat ulgamynda Türkmenistanyň gümrük çäginden alnyp gidilýän harytlar deklarirlenende ýük gümrük deklarasiýasyny doldurmagyň kadalaryny özleşdirmek bolup durýar. Okuw kursuna Aşgabat şäher hem-de welaý...

DOWAMY
Polipropilen haltalary eksport edilýär
25 Okt
Polipropilen haltalary eksport edilýär

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda ykdysadyýetimiziň ösüş depginlerini has-da artdyrmak, ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça wezipeler kabul edilen toplumlaýyn döwlet maksatnamalary üstünlikli amala aşyrylýar. Bazar ykdysadyýeti şertlerinde ykdysadyýetiň netijeliligini ýokarlandyrmakda bazar-ykdysady gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmak ösüşleriň zerur şerti bolup çykyş edýär. Şunda ýerli önüm öndürijeleriň işine uly ähmiýet berilýär. Ýurdumyzda önüm öndürijilere döwletimiz tarapyndan berilýän  goldawyň netijesinde eksport harytlaryň mö...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda «Türkmenistan we Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy» atly maslahat geçirildi
19 Okt
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda «Türkmenistan we Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy» atly maslahat geçirildi

2019-njy ýylyň 19-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynda Gullugyň şahsy düzüminiň, şeýle hem Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň we Ýokary kazyýetiň wekilleriniň gatnaşmagynda «Türkmenistan we Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy» atly maslahat geçirildi. Bu maslahat Aşgabatda 10-11-nji oktýabrda geçirilen GDA döwletleriniň Döwlet Baştutanlarynyň mejlisine bagyşlandy.  Çykyş edenler ýurdumyzyň GDA-da başlyklyk etmeginiň çäklerinde bütin ýylyň dowamynda Aşgabatda geçirilen ýygnaklaryň ähmiýetini bellediler. Aýratyn hem, GDA döwletleriniň Döwlet Baştutanlarynyň...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirligiň Sebitleýin wekili bilen duşuşyk geçirildi
17 Okt
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirligiň Sebitleýin wekili bilen duşuşyk geçirildi

2019-njy ýylyň 17-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň Merkezi edarasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirligiň Sebitleýin wekili Aşita Mittal bilen duşuşyk geçirildi.  Aşita Mittal duşuşmaga we sebitleýin müdirligiň gelejekdäki işi bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin döredilen mümkinçilik üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi hem-de Gümrük gullugynyň Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirligiň - Bütindünýä gümrük guramasynyň «Konteýnerli ýük daşamalara gözegçilik etmek boýunça - Maksatnamasyna» iş...

DOWAMY
Gümrük gullugynyň wekiliýeti Bütindünýä gümrük guramasynyň Ählumumy aragatnaşyk strategiýalary boýunça birinji maslahatyna gatnaşdy
12 Okt
Gümrük gullugynyň wekiliýeti Bütindünýä gümrük guramasynyň Ählumumy aragatnaşyk strategiýalary boýunça birinji maslahatyna gatnaşdy

Gümrük gullugynyň wekiliýeti 2019-njy ýylyň 8-9-njy oktýabrynda Belgiýa Patyşalygynyň Brýussel şäherinde ýerleşýän Bütindünýä Gümrük Guramasynyň ştab-kwartirasynda geçirilen Bütindünýä gümrük guramasynyň Ählumumy aragatnaşyk strategiýalary boýunça birinji maslahatyna gatnaşdylar.  Bütindünýä gümrük guramasynyň 2019-njy ýyl üçin saýlap alan «Sanly tehnologiýalar eýýamynda päsgelçiliksiz aragatnaşyk» atly mowzugy bilen baglylykda maslahatyň mowzugy täze tehnologik çözgütleriň we innowasiýalaryň ulanylmagynyň meselelerini aýdyňlaşdyrýar.  Maslahat işe täze aragatnaşyk strategiýalaryny we çözgüt...

DOWAMY