Gümrük habarlary

Watan goragçylarynyň güni mynasybetli baýramçylyk çäresi
26 Ýan
Watan goragçylarynyň güni mynasybetli baýramçylyk çäresi

2019-njy ýylyň 26-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň mejlisler zalynda Watan goragçylarynyň güni mynasybetli baýramçylyk çäresi geçirildi.  Dabaranyň başynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygy Watan goragçylarynyň güni mynasybetli ähli gatnaşyjylary gutlap, baýramçylyk çäresini açyk diýip yglan edenden soňra Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlandy. Baýramçylyk dabarasynyň barşynda Watan goragçylarynyň güni mynasybetli harby gullukçylara dabaraly ýagdaýda nobatdaky harby atlar dakyldy. Şeýle hem, Gullugyň hatarynda göreldeli gulluk edip, ýokary hünär ussatlygy w...

DOWAMY
Bütindünýä Gümrük Guramasynyň Baş sekretary Kuniýo Mikuriýanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşyk
16 Ýan
Bütindünýä Gümrük Guramasynyň Baş sekretary Kuniýo Mikuriýanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşyk

2019-njy ýylyň 16-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Bütindünýä Gümrük Guramasynyň Baş sekretary Kuniýo Mikuriýanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi. Jenap Kuniýo Mikuriýa, Türkmenistana sapar bilen çagyrylandygy üçin hem-de myhmansöýer garşy alnanlygy üçin, sagbolsun aýtdy. Mundan başgada Jenap Kuniýo Mikuriýa Bütindünýä Gümrük Guramasynyň Baş sekretarynyň wezipesine saýlawlarda, özüniň dalaşgärligine bildirilen goldaw üçin türkmen tarapyna minnetdarlyk bildirdi.  Duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň we Bütindünýä Gümrük Guramasynyň (BGG) arasyndaky hyzm...

DOWAMY
Gümrük gullugynda Täze ýyl dabaralary
2 Ýan
Gümrük gullugynda Täze ýyl dabaralary

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy çagalar üçin Täze ýyl dabarasyny gurnady. Esasy býramçylyk dabarasy Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynda geçirildi. Bu ýerde teatryň artistleri çykyş edip, ýaş tomaşaçylarda şadyýan baýramçylyga mahsus bolan ýakymly täsirleri galdyrdylar. Arçaly meýdançada çagalaryň bagtyýar gülküsi ýaňlanýar, çagalar çykyşlara höwes bilen goşulyşýarlar. Şeýle-de çagalara süýji nygmatlar hödürlendi.  Dabaranyň esasy gahrymany Aýazbaba çagalara egsilmez şatlyk paýlady we olara gowşurylan ajaýyp sowgatlar baýramçylyk babatda ýatdan çykmajak täsir galdyrdy.

DOWAMY
Bütindünýä Gümrük Guramasynyň bilermenleri bilen duşuşyk
1 Dek
Bütindünýä Gümrük Guramasynyň bilermenleri bilen duşuşyk

2018-nji ýylyň 28-29-njy noýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Bütindünýä Gümrük Guramasynyň bilermeni jenap Daşgin Aliýew we Guramanyň düzüm bölegi bolup durýan mümkinçilikleri ösdürmek boýunça Baku şäherinde ýerleşýän Sebitleýin edarasynyň başlygy jenap Rogger Hermann bilen duşuşyklar geçirildi.  Myhmansöýerlik we duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin minnetdarlygyny bildirip jenap Daşgin Aliýew we jenap Rogger Hermann Bütindünýä gümrük guramasynyň hem-de Guramanyň mümkinçilikleri ösdürmek boýunça Baku şäherinde ýerleşýän Sebitleýin edarasynyň gurluşy, ýerine ýetirýän wezipeleri...

DOWAMY
Türkmenistan we Azerbaýjan gümrük operasiýalaryny ýeňilleşdirýärler
23 Noý
Türkmenistan we Azerbaýjan gümrük operasiýalaryny ýeňilleşdirýärler

Aşgabatda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Döwlet gümrük komitetiniň arasynda Türkmenistanyň we Azerbaýjan Respublikasynyň arasynda geçirilýän harytlar we ulag serişdeleri babatda deslapky maglumatlary alyşmagy guramak hakynda Ylalaşyga gol çekildi. Dabaranyň dowamynda Taraplar gümrük operasiýalaryny amala aşyrmagy ýeňilleşdirmek we çaltlaşdyrmak üçin deslapky maglumaty alyşmagyň möhümdigini tassykladylar. Resminama iki döwletiň gümrük gulluklarynyň ýolbaşçylary gol çekdi.

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Owganystan Yslam Respublikasynyň Maliýe ministrliginiň Gümrük müdirliginiň başlygy bilen duşuşyk geçirildi
2 Noý
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Owganystan Yslam Respublikasynyň Maliýe ministrliginiň Gümrük müdirliginiň başlygy bilen duşuşyk geçirildi

2018-nji ýylyň 1-nji noýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Owganystan Yslam Respublikasynyň Maliýe ministrliginiň Gümrük müdirliginiň başlygy Ahmad Reşad Pupalyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi. Myhmanlar Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda türkmen döwletiniň ýöredýän parahatçylyk söýüjilik, oňyn bitaraplyk syýasatyna ýokary baha berip, Owganystana iberilýän kömek üçin uly minnetdarlygyny bildirdiler. Duşuşygyň çäklerinde taraplar türkmen-owgan hyzmatdaşlygynyň gümrük ulgamyndaky gatnaşyklaryň geljegi we mümkinçilikleri barad...

DOWAMY