Gümrük habarlary

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy boldy
16 Okt
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy boldy

2017-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynda hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň täze “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasy boldy. Oňa Gullugymyzyň şahsy düzümi bilen birlikde hormatly il ýaşululary gatnaşdy.   Dabarada çykyş edenleriň belleýişleri ýaly, Beýik Ýüpek ýolunyň ähmiýetini giňden öwrenmekde milli Liderimize bu kitabyna möhüm orun degişlidir. Hormatly Prezidentimiziň “Türkmenistan—Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly täze kitaby halkymyzyň abadançylygy, mähriban Watanymyzyň gülläp ösmegi, ýaş nesille...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiziň “Sport dostluga, saglyga we gözellige tarap ýoldur” atly täze kitabyň tanyşdyryş dabarasy
30 Sen
Hormatly Prezidentimiziň “Sport dostluga, saglyga we gözellige tarap ýoldur” atly täze kitabyň tanyşdyryş dabarasy

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň “Sport dostluga, saglyga we gözellige tarap ýoldur” atly täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy geçirildi.  Täze kitap uzak ýyllaryň dowamynda yzygiderli durmuş hakykaty bilen sazlaşykly ýazylan eser bolup onda sporty ösdürmek bilen baglanyşykly durmuşa geçirilen taryhy işler öz beýanyny tapýar. Kitabyň sahypalarynda ýurdumyzyň dünýäde gaýtalanmajak milli aýratynlyklary açylyp görkezilýär. Dabarada çykyş edenler Gullugymyzyň ähli şahsy düzümini täze neşiriň çapdan çykmagy bilen tüýs ýürekden gutladylar. Tanyşdyrylyş dabar...

DOWAMY
Guşakly göreşiň jemleýji güni
25 Sen
Guşakly göreşiň jemleýji güni

Eziz Diýarymyzda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary üstünlikli dowam edýär. Bu oýunlaryň düzümine giren Guşakly göreşiň jemleýji gününde nusgawy “alyş” görnüşinde tutluşyklar geçirildi. Gümrük gullugyndan harby türgen Zöhre Madraimowa sportuň bu görnüşiniň soňky gününde üstünlikli çykyş etdi. Ol, zenanlaryň arasynda geçirilen bäsleşikde 60 kg agramlykda çykyş edip, özüniň ussatlygy, çeýeligi bilen tapawutlanmagy başardy. Netijede, Zöhre Madraimowa 5 sany altyn medalyň eýesi boldy.  Türgenlerimiziň şeýle ýeňişleri gazanyp, Watanymyzyň döwlet baýdagyny belende galdyrmagy...

DOWAMY
Gusakly goresde nobatdaky medal
23 Sen
Gusakly goresde nobatdaky medal

Duyn Yapyk binalarda we sowes sungaty boyunca V Aziya oyunlarynyn caginde gecirilen gusakly gores boyunca yaryslarda Turkmenistanyn Dowlet gumruk gullugynyn hasabyna yene bir altyn medal gosuldy. Alys goresi boyunca 65 kilogram agram derejesinde cykys eden Gumruk gullugynyn harby gullukcysy Gulnar Haytbayewa altyn medala mynasyp boldy. Oyunlar baslanandan bari leytenant Haytbayewa 4 sany altyn we 1 kumus medaly gazandy.  On habar berilisi yaly, Turkmenistanyn yygyndy toparynda cykys eden Turkmenistanyn Dowlet gumruk gullugynyn harby turgenlerinin hasabynda 10 medal bardy. G.Haytbayewa oz yeni...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýaryşlara gatnaşýan harby gullukçylary 10 sany medaly gazanmagy başardy
21 Sen
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýaryşlara gatnaşýan harby gullukçylary 10 sany medaly gazanmagy başardy

Düýn guşakly göreş boýunça bäsleşikler nusgawy görnüşde dowam etdi. Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýaryşlara gatnaşýan harby gullukçylary sportuň bu görnüşinde hem ýokary netijeleri gazanmagy dowam etdiler.  Guşakly göreşiň nusgawy görnüşinde altyn medallara 100 kilograma çenli agram derejesinde harby gullukçylarymyz Agamyrat Orazsähedow (65 kg), Zuhra Madraýimowa (60 kg) we Gülnar Haýytbaýewa (65 kg) mynasyp boldular.  Şeýlelik-de, ähli oýun günleriniň jemleri boýunça Gümrük gullugynyň harby gullukçylarynyň hasabynda jemi 10 medal: 9 altyn we 1 kümüş medallar toplandy.

DOWAMY
Oýunlaryň dördünji gününde Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň harby gullukçylarynyň ýeňişleri
20 Sen
Oýunlaryň dördünji gününde Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň harby gullukçylarynyň ýeňişleri

Olimpiýa şäherçesinde “Aşgabat 2017” oýunlary dowam edýär. Oýunlaryň dördünji gününde sportuň 11 görnüşi boýunça bäsleşikler geçirildi we olaryň bäşisinde medallar ugrundaky göreşler ýaýbaňlandyryldy. Şol gün biziň ýygyndy toparymyz sportuň guşakly göreş, jiu-jitsu we agyr atletika boýunça jemi 27 medala, şol sanda 14 altyn medala eýe boldy. Bu bolsa ýurdumyzyň toparyna umumy hasap boýunça öňdeligi saklamaga mümkinçilik berdi. Oýunlaryň ähli günleri boýunça ýygyndy toparymyz jemi 89 medala - 43 altyn, 28 kümüş we 18 bürünç medala eýe boldy. Üç sany medaly Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugyn...

DOWAMY