Gümrük habarlary

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy BMG-niň Ösüş Maksatnamasy we BMG-niň Söwda we ösüş konferensiýasy bilen «Bir penjire» taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça bilelikdäki taslama resminamasyny baglaşdy
12 Dek
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy BMG-niň Ösüş Maksatnamasy we BMG-niň Söwda we ösüş konferensiýasy bilen «Bir penjire» taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça bilelikdäki taslama resminamasyny baglaşdy

2020-nji ýylyň 11-nji dekabrynda, ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen Halkara serginiň çäklerinde birnäçe  halkara hyzmatdaşlygyň resminamalaryna gol çekmek dabarasy geçirildi, şol sanda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň, Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Söwda we ösüş konferensiýasynyň arasynda «Eksport-import amallary üçin bir penjire» atly üç taraplaýyn taslama resminamasy baglaşyldy.  Türkmen tarapdan, resminama Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygy Maksat Hudaýkulyýew, BMG-niň...

DOWAMY
Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy toý dabaralara beslenýär
11 Dek
Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy toý dabaralara beslenýär

2020-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Daşoguz welaýat gümrükhanasynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň, Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäher geňeşiniň Daşoguz  serhet birikmesiniň, Daşoguz welaýat gümrükhanasy bilen bilelikde harby gullukçylarynyň gatnaşmagynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan "Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany" atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Tanyşdyrylyş dabarasyna gatnaşyjylar bu neşiriň sahypalarynda Diýarymyzyň iň täze taryhynyň möhüm wakalarynyň be...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugunda küşt ýaryşy geçirildi
8 Dek
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugunda küşt ýaryşy geçirildi

2020-nji ýylyň 7-8-nji dekabry aralygynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugunyň merkezi binasynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň şahsy düzüminiň arasynda küşt ýaryşy boýunça oýunlar geçirildi.  Küşt gadymy akyl-paýhas oýnudyr. Taryhy maglumatlara görä küşt oýny 2000 ýyl mundan öň Hindistanda dörän diýip hasap edilýär. Ençe asyrlardan bäri öz gymmatyny ýitirmäni gelýän bu oýun ilki şalar tarapyndan oýnalyp, uly meşhurlyga eýe bolupdyr. Häzirki wagtda küşt oýny sportuň köpçülikleýin we meşhur...

DOWAMY
Türkmenistanyň himiýa senagatynyň ösüşi
5 Dek
Türkmenistanyň himiýa senagatynyň ösüşi

Himiýa senagaty Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň esasy pudaklarynyň biri bolup, ol mineral dökünleri öndürýän kärhanalary döretmek arkaly oba hojalygynyň önümçiligini güýçlendirmek zerurlyklaryna esaslanýar. Döwletimiziň gülläp ösýän döwründe, «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» laýyklykda, ýurdumyzyň himiýa pudagynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmegi meýilleşdirilýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň himiýa pudagy üçin öňe süren wezipelerini üstünlikli amala aşyrymagy bilen, häzir...

DOWAMY
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýy hakynda
4 Dek
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýy hakynda

Mähriban Watanymyz – Türkmenistan bu gün bütin dünýäde hemişelik Bitarap hukuk ýagdaýyna eýe bolan ýeke-täk döwlet hökmünde tanalýar. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň  (BMG) Kararnamasy bilen ykrar edilen dünýädäki ilkinji, şol bir wagtda bu Kararnamany öz Esasy Kanunynda beýan eden ýeke-täk döwletdir.  Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň öňisyrasynda saýtymyzyň okyjylaryna hem-de dünýäniň gümrük jemgyýetçiligine Türkmen Bitaraplygy barada habar bermegi makul bildik.   Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýyny Komstitusiýamyzyň 2-nji maddasy kesgitleýär....

DOWAMY
“Bagtly Zamana” hojalyk jemgyýeti täze önümleri hödürleýär
27 Noý
“Bagtly Zamana” hojalyk jemgyýeti täze önümleri hödürleýär

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda dürli görnüşli önümleriň uly tapgyry öndürilýär. Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Garaşsyz hemişelik Bitarap Türkmenistan ösen senagat önümçiligiň mesgenine öwrülýär. Daşary söwda dolanyşygynda importyň we eksportyň düzümleýin paýy bolsa döwletara hyzmatdaşlygyň ugurlaryny, ýurdumyzyň önüm öndürijileriniň barha berkeýän işewürlik gatnaşyklaryny aýdyň görkezýär, şonuň netijesinde Türkmenistanda öndürilen önümleriň daşary ýurtlara iberilişiniň gerimi barha giňelýär. “Bagtly Zamana” hojalyk jemgyýeti 2019-njy ýyldan bäri ýok...

DOWAMY