Gümrük habarlary

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirligiň Merkezi Aziýadaky Wekilhanasynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi
17 Ýan
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirligiň Merkezi Aziýadaky Wekilhanasynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirligiň Merkezi Aziýadaky Wekilhanasynyň «Konteýnerli ýük daşamalara gözegçilik etmek boýunça BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirligiň-Bütindünýä gümrük guramasynyň Maksatnamasynyň» utgaşdyryjysy Batyr Geldiýew bilen duşuşyk geçirildi Duşuşygyň barşynda myhman we Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýolbaşçylary «Konteýnerli ýük daşamalara gözegçilik etmek boýunça Maksatnamanyň» çäklerinde geljekki hyzmatdaşlygyň meýilnamasyny durmuşa geçirmegiň barşy barada pikir alyşdylar. Aýratyn-da duşuşykda maksat...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi
17 Ýan
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Söwda we ösüş boýunça konferensiýasynyň (UNCTAD) arasynda «ASYCUDA World» atly utgaşdyrylan gümrük maglumat ulgamyny ornaşdyrmak boýunça tehniki hyzmatdaşlyk etmek barada taslamalaýyn Ylalaşyga gol çekildi.  Bu günki Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda   BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň Türkmenistandaky hemişelik wekiliniň orunbasary jenap Witaliý Wremiş we administratiw we maliýe meseleleri boýunça menejeri hanym Meri Rizaýewa bilen geçirilen duşuşygyň esasy maksady «ASYCUDA World» atly utgaşdyrylan gümrük maglumat ul...

DOWAMY
Işe täze kabul edilen harby gullukçylaryň hünär taýýarlygy boýunça okuw kursy tamamlandy
2 Dek
Işe täze kabul edilen harby gullukçylaryň hünär taýýarlygy boýunça okuw kursy tamamlandy

2017-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň hataryna işe täze kabul edilip, hünär taýýarlygyny üstünlikli geçen harby gullukçylaryň okuwy tamamlandyklary barada güwänamalary gowşurmak boýunça dabara geçirildi.     Hünär taýýarlygy boýunça kursuň okuw meýilnamasynda diňe bir umumy we amaly sapaklaryň geçirilmegi däl, eýsem onda tapgyrlaýyn barlag sapaklary göz öňünde tutulan. Iki aýlyk okuw kursy jemleýji synag bilen tamamlanýar. Synagyň netijesi boýunça alnan ýokary baha Türkmenistanyň gümrük edaralarynda gullugy dowam etmegiň hökmany şerti bolup durýar. Da...

DOWAMY
Birleşen Milletler Guramasynyň Söwda we Ösüş boýunça konferensiýasynyň (UNCTAD) Baş sekretary jenap Muhisa Kituýi bilen Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda duşuşyk geçirildi
15 Noý
Birleşen Milletler Guramasynyň Söwda we Ösüş boýunça konferensiýasynyň (UNCTAD) Baş sekretary jenap Muhisa Kituýi bilen Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda duşuşyk geçirildi

2017-nji ýylyň 14-nji noýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygy A. Osmanow we Gullugyň wezipeli işgärleriniň Birleşen Milletler Guramasynyň Söwda we Ösüş boýunça konferensiýasynyň (UNCTAD) Baş sekretary jenap Muhisa Kituýiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşyga Birleşen Milletler Guramasynyň Söwda we Ösüş boýunça konferensiýasynyň Sebitleýin utgaşdyryjysy Dmitriý Godunow gatnaşdy. Taraplar Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda «ASYCUDA world» taslamasyny ornaşdyrmak boýunça geljekde alnyp baryljak işler barada pikir alyşdylar. Şeýle-de Birleş...

DOWAMY
Intellektual eýeçiligi boýunça Bütündünýä guramasynyň wekiliýeti bilen Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda duşuşyk gecirildi
15 Noý
Intellektual eýeçiligi boýunça Bütündünýä guramasynyň wekiliýeti bilen Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda duşuşyk gecirildi

2017-nji ýylyň 14-nji noýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň jogapkär işgärleri intellektual eýeçiligi boýunça Bütündünýä guramasynyň wekiliýeti bilen duşuşygy boldy. Taraplar intellekual eýeçiligiň hukuk goraglylygyny üpjün etmek, hili pes harytlardan we hyzmatlardan goranmak, daşary ýurtlardan ýurdumyzyň çägine, kontrafakt önümleriň getirilmeginiň öňüni almak, şeýle-de bu ugurda geçirilýän işler barada pikir alyşdylar. Intellektual eýeçiligi boýunça Bütündünýä guramasynyň wekiliýetiniň sebitleýin taslamalaryň utgaşdyryjysy I.Gribkow, hyzmatdaşlygyň geljekki döwri üçin meýilnama...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda geçirilen duşuşyk
11 Noý
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda geçirilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 9-njy noýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň mejlisler zalynda Gullugyň wezipeli işgärleriniň Merkezi Aziýada Serhetleri dolandyrmak boýunça Maksatnamasynyň (BOMCA-9) sebitleýin ýolbaşçysy jenap Raýtis Tiliks bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşykda şeýle-de Latwiýanyň Türkmenistan boýunça öz ygtyýarly ilçisi jenap Igors Apokins, Litwanyň gümrük gullugynyň işgäri jenap Sarunas Awiziens we Maksatanamanyň milli utgaşdyryjysy Rustam Berdiýew gatnaşdylar. Duşuşygyň barşynda Maksatnamanyň möhletiniň uzaldylmagy, öňde duran wezipeler, gümrük işgärleriniň sebitleýin okuw çärel...

DOWAMY