Gümrük habarlary

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda «Türkmenistan we Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy» atly maslahat geçirildi
19 Okt
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda «Türkmenistan we Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy» atly maslahat geçirildi

2019-njy ýylyň 19-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynda Gullugyň şahsy düzüminiň, şeýle hem Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň we Ýokary kazyýetiň wekilleriniň gatnaşmagynda «Türkmenistan we Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy» atly maslahat geçirildi. Bu maslahat Aşgabatda 10-11-nji oktýabrda geçirilen GDA döwletleriniň Döwlet Baştutanlarynyň mejlisine bagyşlandy.  Çykyş edenler ýurdumyzyň GDA-da başlyklyk etmeginiň çäklerinde bütin ýylyň dowamynda Aşgabatda geçirilen ýygnaklaryň ähmiýetini bellediler. Aýratyn hem, GDA döwletleriniň Döwlet Baştutanlarynyň...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirligiň Sebitleýin wekili bilen duşuşyk geçirildi
17 Okt
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirligiň Sebitleýin wekili bilen duşuşyk geçirildi

2019-njy ýylyň 17-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň Merkezi edarasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirligiň Sebitleýin wekili Aşita Mittal bilen duşuşyk geçirildi.  Aşita Mittal duşuşmaga we sebitleýin müdirligiň gelejekdäki işi bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin döredilen mümkinçilik üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi hem-de Gümrük gullugynyň Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirligiň - Bütindünýä gümrük guramasynyň «Konteýnerli ýük daşamalara gözegçilik etmek boýunça - Maksatnamasyna» iş...

DOWAMY
Gümrük gullugynyň wekiliýeti Bütindünýä gümrük guramasynyň Ählumumy aragatnaşyk strategiýalary boýunça birinji maslahatyna gatnaşdy
12 Okt
Gümrük gullugynyň wekiliýeti Bütindünýä gümrük guramasynyň Ählumumy aragatnaşyk strategiýalary boýunça birinji maslahatyna gatnaşdy

Gümrük gullugynyň wekiliýeti 2019-njy ýylyň 8-9-njy oktýabrynda Belgiýa Patyşalygynyň Brýussel şäherinde ýerleşýän Bütindünýä Gümrük Guramasynyň ştab-kwartirasynda geçirilen Bütindünýä gümrük guramasynyň Ählumumy aragatnaşyk strategiýalary boýunça birinji maslahatyna gatnaşdylar.  Bütindünýä gümrük guramasynyň 2019-njy ýyl üçin saýlap alan «Sanly tehnologiýalar eýýamynda päsgelçiliksiz aragatnaşyk» atly mowzugy bilen baglylykda maslahatyň mowzugy täze tehnologik çözgütleriň we innowasiýalaryň ulanylmagynyň meselelerini aýdyňlaşdyrýar.  Maslahat işe täze aragatnaşyk strategiýalaryny we çözgüt...

DOWAMY
Daşoguz welaýat gümrükhanasynyň «Diýarbekir» gümrük postundan  Türkmen gawunlary eksport edilýär
5 Okt
Daşoguz welaýat gümrükhanasynyň «Diýarbekir» gümrük postundan Türkmen gawunlary eksport edilýär

2019-njy ýylyň 4-nji oktýabrynda Daşoguz welaýat gümrükhanasynyň «Diýarbekir» gümrük postundan Türkmen gawunlarynyň eýýäm ikinji tapgyry Awstriýa Respubliaksynyň paýtagty – Wena eksport edildi. Gawunlaryň birinji tapgyry şu ýylyň 11-nji sentýabrynda iberilipdi.  «Gyzyl gülaby» atly meşhur gawuny «Ter önüm» hojalyk jemgyýeti tarapyndan eksporta iberilýär. Awstriýaly alyjylara gawunlar ekologiýa taýdan arassa gutulara gaplanyp iberilýär.  Abraýly halkara sergilerde altyn medallara mynasyp bolan gawunlar dünýäde özleriniň adatdan daşary süýjüligi we ýakymly ysy bilen şöhratlanýar. Ýurdumyzda ga...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Garaşsyzlyk gününe bagyşlanan dabaraly çäre geçirildi
28 Sen
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Garaşsyzlyk gününe bagyşlanan dabaraly çäre geçirildi

2019-njy ýylyň 27-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllygy mynasybetli dabaraly çäre geçirildi, oňa Gullugyň ýolbaşçylary we şahsy düzümi gatnaşdy.  Dabaraly çäräniň başynda Türkmenistanyň Döwlet gimni ýaňlandy. Gutlag sözi bilen Gullugyň başlygynyň orunbasary D.Baýryýew çykyş etdi. Ol hormatly Prezidentimize we külli türkmen halkyna öz gutlagyny, Türkmenistan-Watanymyzyň hemişe gülläp ösmegi barada arzuwyny beýan etdi.  Dabaranyň dowamynda öz wezipe borçlaryny berjaý etnekde görkezen yhlaslylygy we işine janypkeşligi, gazanan üstünlikler...

DOWAMY
«Döwlet gümrük gullugynyň halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy» atly okuw-maslahaty
23 Sen
«Döwlet gümrük gullugynyň halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy» atly okuw-maslahaty

2019-njy ýylyň 21-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň Merkezi edarasynda «Döwlet gümrük gullugynyň halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy» atly okuw-maslahaty geçirildi. Bu okuw-maslahaty Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan      «2021-nji ýyl - Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» atly Kararnamanyň kabul edilmegine bagyşlandy hem-de 2018-nji ýylyň 12-nji oktýabrynda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Hormatly Prezidentimiziň degişli ugurlar boýunça ylmy ösdürmäge aýratyn üns bermek hem-de amal...

DOWAMY