Gümrük habarlary

“Eksport-import amallary üçin bir penjire” ulgamynyň işini utgaşdyrmak boýunça Pudagara toparynyň 1-nji mejlisi geçirildi
1 Mar
“Eksport-import amallary üçin bir penjire” ulgamynyň işini utgaşdyrmak boýunça Pudagara toparynyň 1-nji mejlisi geçirildi

2021-nji ýylyň 27-nji fewralynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda “Eksport-import amallary üçin bir penjire” ulgamynyň işini utgaşdyrmak boýunça Pudagara toparynyň 1-nji mejlisi geçirildi. Mejlisiň işine Türkmenistanyň Prezidentiniň karary bilen döredilen “Eksport-import amallary üçin bir penjire” ulgamynyň işini utgaşdyrmak boýunça Pudagara toparynyň düzümi hem-de degişli ministrlikleriň we edaralaryň jogapkär hünärmenleri gatnaşdy.  Mejlisiň başynda Türkmenistanyň Prezidentiniň taýsyz tagallalary bilen, ýurdumyzyň ähli pudaklarynda “Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysa...

DOWAMY
«Türkmen aýna önümleri» kärhanasy eksportyň möçberini köpeldýär
25 Few
«Türkmen aýna önümleri» kärhanasy eksportyň möçberini köpeldýär

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeleriň çäginde eksport möçberi gün-günden artýar. Häzirki döwürde ykdysadyýetimiziň ösüş depginlerini has-da artdyrmak, ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça wezipeler kabul edilen toplumlaýyn döwlet maksatnamalarynda bellenen esasy ugurlar boýunça üstünlikli alnyp barylýar. Bazar ykdysadyýeti şertlerinde bazar-ykdysady gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmak, döwlet eýeçiliginiň dolanyşygyny yzygiderli kämilleşdirmek ösüşleriň zerur şerti bolup çykyş edýär. Ykdysadyýetiň...

DOWAMY
Türkmenistanda öndürilýän suwuklandyrylan gazyň eksporty ösýär
22 Few
Türkmenistanda öndürilýän suwuklandyrylan gazyň eksporty ösýär

Milli ykdysadyýetimiziň diwersifikasiýalaşdyrylyp ösdürilmegi Garaşsyz döwletimiziň dünýä bazaryndaky ornunyň giňelmegine oňyn täsirini ýetirýär. Şonuň netijesinde milli önümlerimiziň eksport edilýän döwletleriniň hatary artýar. Olaryň arasynda Owganystan Yslam Respublikasy hem görnükli orny eýeleýär.  Mälim bolşy ýaly, ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmak özara  bagly bolan üç ugur boýunça amala aşyrylýar. Birinjisinde, pudaklaryň we önümleriň görnüşleriniň özgerdilmegi nazarda tutuldy. Olaryň hataryna himiýa we nebit gaz himiýasy, gurluşyk materillary senagatlary, obasenagat toplum pud...

DOWAMY
Gümrük işi boýunça Ýaponiýanyň tejribesi öwrenildi
17 Few
Gümrük işi boýunça Ýaponiýanyň tejribesi öwrenildi

2021-nji ýylyň 1-15-nji fewraly aralygynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri Ýaponiýanyň Halkara hyzmatdaşlyk agentligi (JICA) tarapyndan sanly wideoaragatnaşyk arkaly gurnalan «Gümrük dolandyrylyşy» atly okuw kursuna gatnaşdylar. Merkezi Aziýa ýurtlary üçin gurnalan bu okuwa şeýle-de Özbegistan, Gazagystan we Täjigistan Respublikalarynyň gümrük gulluklaryndan wekiller gatnaşdy.    Okuw çäresiniň dowamynda Ýaponiýanyň Kobe şäherinde ýerleşýän Gümrük Okuw merkeziniň hem-de JICA Agentliginiň işgärleri Ýaponiýada gümrük işiniň ähli ugurlary barada prezentasiýalar bilen çykyş edip...

DOWAMY
Hususy telekeçiligi ösdürmegiň möhüm ugurlary boýunça işewürlik maslahaty
15 Few
Hususy telekeçiligi ösdürmegiň möhüm ugurlary boýunça işewürlik maslahaty

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli ykdysadyýetiň durnukly ösmegini üpjün etmegi, senagat, maýa goýum, ulag-kommunikasiýa hem-de durmuş ulgamlaryny, hyzmatlaryň ýaýrawyny netijeli ösdürmegi, tebigy we senagat serişdelerini oýlanyşykly peýdalanmagy, daşary ykdysady aragatnaşyklary pugtalandyrmagy, Diýarymyzyň haryt öndürijileriniň bäsdeşlige ukyplylygyny üpjün etmegi Türkmenistanyň ykdysady syýasatynyň möhüm ugurlary hökmünde kesgitledi. Bularyň ählisi baş wezipäni, ýagny ilatyň hal-ýagdaýyny gowulandyrmaga we ýaşaýşyň hilini yzygiderli ýokarlandyrmaga gönükdirilendir.  Häzi...

DOWAMY
“Türkmenistanda öndürilen” ýazgyly gurluşyk harytlary eksporta gidýär
11 Few
“Türkmenistanda öndürilen” ýazgyly gurluşyk harytlary eksporta gidýär

Hormatly Prezidentimiziň parasatly yolbaşçylygynda Berkarar dowletimizin bagtyýarlyk dowründe ata Watanymyz Türkmenistan ahli babatda ösüşleriň täze belentliklerine çykyar. Ýurdumyzda gurulýan we gurlup, ulanylmaga berilýän önümçilik, medeni-durmuş maksatly desgalaryň sany barha köpelyar. Bu bolsa ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň uly mumkinçilikleriniň bardygynyň alamatydyr. Halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň has-da gowulanýandygy hem onuň güwanamasydyr. Ýurdumyzyň telekeçileri hem milli Liderimiziň “Döwlet adam üçindir!” diyen taglymatyndan ugur alyp, halkymyzyň durmuş şertlerini has-da gowulan...

DOWAMY