Gümrük habarlary

Gümrük gullugynyň harby gullukçylary Zöhre Madraimowanyň we Gülnar Haýtbaýewanyň halkara ýaryşlaryndaky nobatdaky ýeňişleri
19 Sen
Gümrük gullugynyň harby gullukçylary Zöhre Madraimowanyň we Gülnar Haýtbaýewanyň halkara ýaryşlaryndaky nobatdaky ýeňişleri

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň harby gullukçylary Zöhre Madraimowa we Gülnar Haýtbaýewa ýokary netijeleri bilen guwandyrmagy dowam edýär.  18-nji sentýabr güni sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlaryň baýrakly orunlaryna baý boldy.  Milli türkmen göreşiniň nusgawy görnüşinde zenanlaryň arasynda Zöhre Madraimowa (58 kg), Gülnar Haýytbaýewa (63 kg) nobatdaky altyn medallara  mynasyp boldular.  Türgenlerimizi nobatdaky ýeňişleri bilen gutlaýarys.

DOWAMY
Türkmenistanyň ýygyndy topary umumy hasapda öňde barýar
18 Sen
Türkmenistanyň ýygyndy topary umumy hasapda öňde barýar

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň birinji gününde jiu-jitsu, türkmen milli göreşi boýunça medallar ugrunda ilkinji bäsleşikler geçirildi, futzal boýunça ýaryşlara badalga berildi. Ýaryşlaryň netijeleri boýunça Türkmenistanyň ýygyndy topary 37 medal, şolardan 16 altyn, 14 kümüş hem-de 7 bürünç medal bilen umumy hasapda öňde barýar. Ýygyndy toparymyz türkmen milli göreşiniň erkin görnüşi boýunça hem üstünlikli çykyş etdi. Final bäsleşiklerine türkmenistanlylaryň 18-si gatnaşdy, şolaryň arasynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň harby gullukçylary Zuhra Madraimow...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy boldy
17 Awg
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy boldy

2017-nji ýylyň 16-njy awgustynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynyň mejlisler zalynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Mert ýigitler gaýrat üçin dogulýar” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy.  Oňa Gullugyň şahsy düzümi, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinden mugallymlar, jemgyýetçilik guramalaryň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri we köp sanly myhmanlar gatnaşdylar.  Dabarada Gullugyň harby gullukçylary hem-de myhman hökmünde çagyrylan ýokary okuw mekdeplerinden mugallymlar çykyş etdiler. Bellenilişi ýaly, täze kitap Türk...

DOWAMY
«Arkadagyň ajap eýýamy» atly kitabyň tanyşdyrylyşy
3 Iýul
«Arkadagyň ajap eýýamy» atly kitabyň tanyşdyrylyşy

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynyň mejlisler zalynda «Arkadagyň ajap eýýamy» atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 60 ýaşyna bagyşlanan neşir ýurdumyzyň durmuşyndaky iň möhüm wakalar hem-de ähmiýetli seneler, milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda döwletimiziň geçen 10 ýyllyk ýoly barada publisistik gürrüňler görnüşindedir. Dabara Gullugyň şahsy düzümi, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinden mugallymlar, jemgyýetçilik guramalaryň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri we köp sanly myhmanlar gatnaşdylar.  Çy...

DOWAMY
Harytlaryň wagtlaýyn saklanylýan ammary işe girizildi
27 Iýun
Harytlaryň wagtlaýyn saklanylýan ammary işe girizildi

2017-nji ýylyň 16-njy maýyndan Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň 2-nji senagat zolagy salgysy boýunça Harytlaryň wagtlaýyn saklanylýan ammarynyň işe girizilendigini habar berýäris.  Bu ammaryň daşary ýurtlardan demir ýol we awtoulaglarda gelip gowşan harytlary wagtlaýyn saklamak we gümrük taýdan resmileşdirmek boýunça hödürleýän hyzmatlaryndan peýdalanyň. Habarlaşmak üçin telefonlar: 8 (00422) 7- 97-33                                                      8 (00422) 7- 95-77

DOWAMY
Ýaragly Güýçleriň edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlarynyň gutardyş dabaralary geçirildi
17 Iýun
Ýaragly Güýçleriň edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlarynyň gutardyş dabaralary geçirildi

2017-nji ýylyň 17-nji iýunynda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdeplerinde okaýan harby talyplaryň gutardyş dabaralary geçirildi.  Harby talyplaryň gutardyş dabaralary her ýylda bolşy ýaly paýtagtymyzyň Konstitusiýa binasynyň öňündäki meýdançada geçirildi. Ol uly ruhubelentlige we ýokary dabaralara beslendi.  Okuwy tamamlan ýaş serkerdeleriň hatarynda geljekki gümrükçiler hem bar. Her ýyl Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby instituty Döwlet gümrük gullugy üçin ýokary bilimli harby hünärmenleri taýýarlaýar. Olaryň okuw-terbiýeçilik işine Gümrük gullugynyň...

DOWAMY