Gümrük habarlary

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Garaşsyzlyk gününe bagyşlanan dabaraly çäre geçirildi
28 Sen
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Garaşsyzlyk gününe bagyşlanan dabaraly çäre geçirildi

2019-njy ýylyň 27-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllygy mynasybetli dabaraly çäre geçirildi, oňa Gullugyň ýolbaşçylary we şahsy düzümi gatnaşdy.  Dabaraly çäräniň başynda Türkmenistanyň Döwlet gimni ýaňlandy. Gutlag sözi bilen Gullugyň başlygynyň orunbasary D.Baýryýew çykyş etdi. Ol hormatly Prezidentimize we külli türkmen halkyna öz gutlagyny, Türkmenistan-Watanymyzyň hemişe gülläp ösmegi barada arzuwyny beýan etdi.  Dabaranyň dowamynda öz wezipe borçlaryny berjaý etnekde görkezen yhlaslylygy we işine janypkeşligi, gazanan üstünlikler...

DOWAMY
«Döwlet gümrük gullugynyň halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy» atly okuw-maslahaty
23 Sen
«Döwlet gümrük gullugynyň halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy» atly okuw-maslahaty

2019-njy ýylyň 21-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň Merkezi edarasynda «Döwlet gümrük gullugynyň halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy» atly okuw-maslahaty geçirildi. Bu okuw-maslahaty Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan      «2021-nji ýyl - Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» atly Kararnamanyň kabul edilmegine bagyşlandy hem-de 2018-nji ýylyň 12-nji oktýabrynda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Hormatly Prezidentimiziň degişli ugurlar boýunça ylmy ösdürmäge aýratyn üns bermek hem-de amal...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Ata Watanymyzyň durmuşyndaky möhüm wakalara bagyşlanan dabaraly çäre geçirildi
18 Sen
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Ata Watanymyzyň durmuşyndaky möhüm wakalara bagyşlanan dabaraly çäre geçirildi

2019-njy ýylyň 17-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmen Alabaýy” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy hem-de BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan «2021-nji ýyl - Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» atly Kararnamanyň hem-de BMG-niň Baş Assambleýasynyň    73-nji sessiýasynyň resminamasy hökmünde Birinji Hazar ykdysady forumynyň netijeleri boýunça başlyklyk etmegiň Beýannamasynyň kabul edilmegine bagyşlanan dabaraly çäre geçirildi. Dabaraly çärä Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň Merkezi edarasynyň hem-de Aşgabat şäher we Ahal welaýat gümrük...

DOWAMY
Merkezi Aziýada serhetleri dolandyrmak boýunça maksatnamasynyň (BOMCA 9) sebitleýin ýolbaşçysy Maris Dominşiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk
13 Sen
Merkezi Aziýada serhetleri dolandyrmak boýunça maksatnamasynyň (BOMCA 9) sebitleýin ýolbaşçysy Maris Dominşiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk

2019-njy ýylyň 13-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynda Merkezi Aziýada serhetleri dolandyrmak boýunça maksatnamasynyň (BOMCA 9) sebitleýin ýolbaşçysy Maris Dominşiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşyga wekiliýetiň düzüminde Maksatnamanyň gümrük böleginiň ýolbaşçysy Wigantas Paýgozinas, Riganyň Tehniki uniwersitetiniň professory Normunds Rudzitis, Maksatnamanyň Türkmenistandaky utgaşdyryjy  R.Berdiýew gatnaşdylar.  Duşuşuygyň maksady Merkezi Aziýada serhetleri dolandyrmak boýunça maksatnamasy (BOMCA 9) tarapyndan geçirilen çäreler...

DOWAMY
BOMCA-9 Maksatnamasyny durmuşa geçirmek boýunça Milli utgaşdyryjy toparyň nobatdaky Duşuşygy geçirildi
13 Sen
BOMCA-9 Maksatnamasyny durmuşa geçirmek boýunça Milli utgaşdyryjy toparyň nobatdaky Duşuşygy geçirildi

2019-njy ýylyň 12-nji sentýabrynda Aşgabat şäheriniň Arçabil myhmanhanasynda BOMCA-9 Maksatnamasyny durmuşa geçirmek boýunça Milli utgaşdyryjy toparyň dördünji Duşuşygy geçirildi. Duşuşyga Maksatnamanyň Türkmenistandaky esasy hyzmatdaşlary bolan Türkmenistanyň daşary işler ministrligi, Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy, Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi, şeýle hem Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanda akkreditirlenen Ilşçihanalarynyň wekilleri gatnaşdylar.  Duşuşygyň maksady - BOMCA-9...

DOWAMY
Şu ýylyň ýanwar-awgust aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri boýunça hasabat ýygnanyşygy
7 Sen
Şu ýylyň ýanwar-awgust aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri boýunça hasabat ýygnanyşygy

2019-njy ýylyň 7-nji sentýabrynda Gullugyň başlygy M.Hudaýkulyýew şahsy düzümiň gatnaşmagynda ýygnanyşyk geçirdi. Onuň barşynda gümrük edaralarynda şu ýylyň sekiz aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine garaldy hem-de Türkmenistanyň Prezidenti-Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilmegi boýunça anyk wezipeler kesgitlenildi. Ýygnanyşykda 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlarynda gümrükhanalarda we gümrük postlarynda ýerine ýetirilen işler boýunça hasabatlar diňlenildi we gümrük edaralarynda alny...

DOWAMY