Gümrük habarlary

Şu ýylyň ýanwar-awgust aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri boýunça hasabat ýygnanyşygy
7 Sen
Şu ýylyň ýanwar-awgust aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri boýunça hasabat ýygnanyşygy

2019-njy ýylyň 7-nji sentýabrynda Gullugyň başlygy M.Hudaýkulyýew şahsy düzümiň gatnaşmagynda ýygnanyşyk geçirdi. Onuň barşynda gümrük edaralarynda şu ýylyň sekiz aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine garaldy hem-de Türkmenistanyň Prezidenti-Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilmegi boýunça anyk wezipeler kesgitlenildi. Ýygnanyşykda 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlarynda gümrükhanalarda we gümrük postlarynda ýerine ýetirilen işler boýunça hasabatlar diňlenildi we gümrük edaralarynda alny...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň orunbasary wezipesine Muhammetgeldi Muhammedow
5 Sen
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň orunbasary wezipesine Muhammetgeldi Muhammedow

2019-njy ýylyň 5-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň Merkezi edarasynda Gullugyň başlygynyň orunbasarynyň bellenmegi mynasybetli ýygnak geçirildi.  Çäräni açyp, Gullugyň başlygy M.Hudaýkulyýew maýor Muhammetgeldi Kakalyýewiç Muhammedowy Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň orunbasary wezipesine bellemek baradaky Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kararyny ýygnaga gatnaşyjylaryň dykgatyna ýetirdi.  M.Muhammedowy gutlap, Gullugyň başlygy gümrük edaralarynyň işgärlerini...

DOWAMY
 «Intellektual eýeçilige bolan hukuklary üpjün etmek» atly sebitleýin okuw maslahaty
3 Sen
«Intellektual eýeçilige bolan hukuklary üpjün etmek» atly sebitleýin okuw maslahaty

2019-njy ýylyň 27-29-njy awgustynda Gyrgyzystan Respublikasynyň       Çolpon Ata şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň Neşeler we jenaýatçylyk baradaky müdirligi tarapyndan guralan «Intellektual eýeçilige bolan hukuklary üpjün etmek» atly sebitleýin okuw maslahaty geçirildi. Oňa Merkezi Aziýa döwletleriniň degişli gulluklary, şol sanda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugyndan hem wekiller gatnaşdy.   Okuw maslahatynyň maksady - intellektual eýeçiligiň obýektlerini goragy babatda soraglary ara alyp maslahatlaşmakdan, bu ugurda özara tejribe alyşmakdan, şeýle hem dünýä tejribesini öwrenmekde...

DOWAMY
Lebap welaýat gümrükhanasynda Ozon dargadyjy maddalaryň bikanun söwdasynyň öňüni almak boýunça okuw maslahaty geçirildi
3 Sen
Lebap welaýat gümrükhanasynda Ozon dargadyjy maddalaryň bikanun söwdasynyň öňüni almak boýunça okuw maslahaty geçirildi

2019-njy ýylyň 2-nji sentýabrynda Lebap welaýat gümrükhanasynyň edara binasynda Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Ozon merkeziniň guran okuw maslahaty Ozon dargadyjy maddalaryň, düzüminde ODM bolan garyndylaryň we önümleriň monitoringi we bikanun söwdasynyň öňüni almak meselesine bagyşlandy. Oňa gümrükhananyň we onuň tabynlygyndaaky gümrük postlarynyň işgärleri gatnaşdylar.  Bu çäre Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Birleşen Milletler Guramasynyň Senagat ösüşi boýunça guramasynyň Ýerine ýetiriji gullugy bilen bilelikde ýerine ý...

DOWAMY
Rentgen barlag enjamynyň şekillerini okamak boýunça ýöriteleşdirilen tälim okuwy
23 Awg
Rentgen barlag enjamynyň şekillerini okamak boýunça ýöriteleşdirilen tälim okuwy

Aşgabatda rentgen barlag enjamynyň şekillerini okamak boýunça ýöriteleşdirilen tälim okuwy geçirilýär. Bu tälim okuwy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkezi tarapyndan guraldy. Ol 19-njy awgustda başlandy. Çärä Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň hem-de Içeri işler ministrligini ulag polisiýasynyň işgärleri gatnaşýarlar. Bu okuw çäresi Türkmenistanyň Hökümetiniň ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkezi bilen bilelikde 2019-njy ýylda amala aşyrmaly çäreleriň meýilnamasynyň çäklerinde geçirilýär. Ýöriteleşdirilen tälim okuwynyň maksady Türkmenistanyň howa menzillerinde h...

DOWAMY
Gümrük üpjünçiligi bilen bagly bikanun hereketlere garşy göreş babatynda okuw türgenleşigi
22 Awg
Gümrük üpjünçiligi bilen bagly bikanun hereketlere garşy göreş babatynda okuw türgenleşigi

2019-njy ýylyň awgust aýynyň 20-22-si aralygynda BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň hem-de Konteýner gatnawlaryna gözegçilik etmek boýunça Bütindünýä gümrük guramasynyň Ählumumy maksatnamasynyň Türkmenistandaky edarasy gümrük üpjünçiligi bilen bagly bikanun hereketlere garşy göreş babatynda üç günlik okuw türgenleşigini geçirdi. Okuw türgenleşigine Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugyndan 18 sany işgär gatnaşdy. BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň bilermenleri tarapyndan geçirilen bu okuw türgenleşiginiň maksady konteýnerli daşamalarda gümrük üpjünçiligi bilen b...

DOWAMY