Gümrük paçlary we goşmaça tölegleri

Türkmenistanyň çäklerine getirilende gümrük paçlary bellenen harytlaryň sanawy hem-de gümrük paçlarynyň möçberleri

Т/b

DYIHS boýunça kody

Harydyň ady

Ölçeg birligi üçin
 ýa-da gümrük bahasyndan göterimde

1

0407 00

Guş ýumurtgasy

1 kg üçin
1,5 amerikan dollary

1

0409

Ary baly

1 kg üçin
3 amerikan dollary

2

0511 99 801

Ýüpek gurçugynyň tohumy
(Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň getirýäninden başga)

1 gr üçin
0,5 amerikan dollary

3

0704

Ter kelem

1 kg üçin
1 amerikan dollary

4

0709 30 000

Ter badamjan

1 kg üçin
1 amerikan dollary

5

0709 60 100

Ter bulgar burçy

1 kg üçin
1 amerikan dollary

6

0805 50

Limon Ter üzüm

1 kg üçin

0,5 amerikan dollary

0806-dan

7

0807

Gawun

1 kg üçin
1 amerikan dollary

8

0807 11 000

Garpyz

1 kg üçin
1 amerikan dollary

9

1001-den

Bugdaý (tohumlyk bugdaýdan başga)

1 tonnasy üçin 250 amerikan dollary

10

1101-den

I we II hilli bugdaý uny

1 tonnasy üçin 200 amerikan dollary

11

1512-den,
1516-dan

Pagta ýagy

1 kg üçin
1 amerikan dollary

12

1601 00

Şöhlatlar we etden, et garyndysyndan we gandan alnan şol kysymly önümler, olaryň esasynda taýýarlanan iýmit önümleri

1 kg üçin
2 amerikan dollary

13

1704 10

Şeker bilen örtülen ýa-da örtülmedik sakgyç

1 kg üçin
2 amerikan dollary

14

20

Gök önümleriň, miweleriň, hozlaryň ýa-da beýleki ösümlikleriň gaýtadan işlenip taýýarlanan önümleri, pomidor goýutmasyndan başga*(miwe we gök önüm şirelerinden, sirkede taýýarlanan gök önümler, miweler, hozlar ýa-da beýleki ösümliklerden başga)

1 kg üçin 0,15 amerikan dollary

15

2001-den

Pomidor goýutmasy

1 kg üçin
2 amerikan dollary

2002-den

16

2001,

2004-den

Sirkede taýýarlanan gök önümler, miweler, hozlar ýa-da beýleki ösümlikler, pomidor goýutmasyndan başga

1 kg üçin
2 amerikan dollary

17

2009-dan

Miwe we gök önüm şireleri, önümçilik üçin çig maldan (konsentratdan) başga

1 kg litri
2 amerikan dollary

17

2105 00

Doňdurma we düzüminde kakao bolan ýa-da bolmadyk iýmitlik buzuň beýleki görnüşleri

1 kg üçin
2 amerikan dollary

18

2201 10-dan

Gazlandyrylan mineral suwlar

1 litri üçin
0,4 amerikan dollary

19

2201 10 110

Gazlandyrylmadyk mineral suwlar

1 litri üçin
2 amerikan dollary

20

2202

Düzümine şeker we beýleki süýji tagam beriji maddalar goşulyp, gazlandyrylan mineral suwlar we beýleki alkogolsyz içgiler, 2009-njy belgidäki miwe we gök önüm şirelerinden başga.

1 litri üçin
2 amerikan dollary

21

2501 00 310

Beýleki önümleri öndürmekde ulanylýan tehniki duz (natriniň we hloruň bölünmesi)

1 kg üçin
1 amerikan dollary

22

2501 00 91

Nahar duzy

1 kg üçin
3 amerikan dollary

23

2503 00-dan

Uwelen kükürt

1 kg üçin
1 amerikan dollary

2530 20-den

Tebigy kükürtturşy magniý (epsomit)

24

2523-den

Sement, ýöne şulardan başga: ПТЦ-III-ОБЗ-100, ПТЦ-III-ОБ4-100, ПТЦ-III-ОБ5-100 ГОСТ 1581-96 görnüşli ýeňilleşdirilen tamponlyk sement; ЦТТ-160 ТУ 39-001477001-170-97 görnüşli tamponlyk sement; ПЦТ-П-160 ГОСТ 1581-96 görnüşli Portland sement; ЦТТО-2-160 ТУ 39-001477001-170-97 görnüşli ýeňilleşdirilen, gyzgyna çydamly tamponlyk sement; ЦТТУ-1-160 ТУ 39-001477001-170-97 görnüşli agraldylan, gyzgyna çydamly tamponlyk sement; ПЦТ-1-G-CC-l ГОСТ 1581-96 görnüşli portland sement; ПЦ-600-Д0-Н; ПЦ-500-Д20-НГОСТ 10178-85 görnüşli goşundyly portland sement; ССПЦ-500-ДОГОСТ 22266-94 görnüşli duza çydamly portland sement

100%, ýöne 1 tonnasy üçin azyndan 200 amerikan dollary

25

2712 90-dan

Ozokerit (Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň kärhanalary tarapyndan saglygy goraýyş ulgamy üçin getirilýänden başga)

1 kg üçin 1 amerikan dollary

26

2801 20-den

 

 

2803 00-dan

A we Ç belgili tehniki ýod (Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň kärhanalary tarapyndan saglygy goraýyş ulgamy üçin getirilýänden başga)

K-354 görnüşli tehniki uglerod

1 kg üçin 1 amerikan dollary

27

2804 40 000

Kislorod

100%

28

2807 00 100

Kükürt kislotasy (Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň kärhanalary tarapyndan saglygy goraýyş ulgamy üçin getirilýänden başga)

1 kg üçin 1 amerikan dollary

29

2811 21 000

Uglerodyň dioksidi

100%

30

2827 31 000

Hlorly tehniki magniý (bişofit)

1 kg üçin
1 amerikan dollary

 

Ýodly kaliý

2827 60-dan

Kaliniň ýodaty

2829-dan
2833-den

A we В belgili natriý sulfaty

 

(TSG we DS ministrliginiň kärhanalary tarapyndan saglygy goraýyş ulgamy üçin getirilýänden başga)

 31

2849 10 000

Kalsiniň karbidi

1 kg üçin
0,1 amerikan dollary

32

3003-den

Glauber bejeriş duzy (TSG we DS ministrliginiň kärhanalary tarapyndan saglygy goraýyş ulgamy üçin getirilýänden başga)

1 kg üçin
0,5 amerikan dollary

33

3005

Derman serişdeleri siňdirilen ýa-da ýüzüne çalnan pamyk we pamyk önümleri, bölek satuw üçin gaplanan, saglygy goraýyşda, hirurgiýada, diş lukmançylygynda ýa-da mal lukmançylygynda ulanmaga niýetlenen pamyk we hasa

1 kg üçin
1,5 amerikan dollary

 34

3102-den

Karbamid («Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň kärhanalary tarapyndan getirilýänden başga)

1 tonnasy üçin
100 amerikan dollary

 35

4303-den

Garaköli baganadan possunlar

1 sany üçin
100 amerikan dollary

 36

4910 00 000

Çaphana kalendarlary, şol sanda kesilip aýrylýan görnüşleri

1 kg üçin  2 amerikan dollary

4911

Beýleki çaphana önümleri, şol sanda gaýtadan neşir edilen suratlar we fotosuratlar

 37

5001-den

Ýüpek pilesi (ýüpek gurçugyndan başga)

1 kg üçin  2 amerikan dollary

5002-den

Ýüpek çig maly

 38

5208-den,

Nah biz mata

1 kg üçin 4 amerikan dollary

5209-dan

5209 42 000
5211 42 000

Denim ýa-da jins matasy

 39

5205

Düzüminiň 85%-i we şondan hem köp bölegi pagta süýüminden bolan, bölek satuw üçin gaplanmadyk nah ýüplük (tikin sapagyndan başga)

1 kg üçin 3 amerikan dollary

5206

Düzüminde pagta süýümüniň mukdary 85%-den pes bolan, bölek satuw   üçin gaplanylmadyk nah ýüplük (tikin sapagyndan başga)

5207

Bölek satuw üçin gaplanan nah ýüplük (tikin sapagyndan başga)

 40

5601 21

Pagta süýüminden pamyk we ondan öndürilen önümler

1 kg üçin 1,5 amerikan dollary

5603-den

Nah watin

 41

5701-den

Elde dokalan, taýýar we taýýar däl - çitimli halylar, beýleki dokma örtgüleri

1 inedördül metri üçin
5 amerikan dollary

5702-den

Elde dokalan halylar, beýleki dokma örtgüleri, tafting ýa-da tafting däl, taýýar ýa-da taýýar däl, şol sanda «kilim», «sumah», «kermani» we şolar ýaly haly düşekler

 42

5701-den

Maşynda dokalan, taýýar we taýýar däl - çitimli halylar, beýleki dokma örtgüleri

1 inedördül metri üçin
2 amerikan dollary

5702-den

Maşynda dokalan halylar, beýleki dokma örtgüleri, tafting ýa-da tafting däl, taýýar ýa-da taýýar däl haly düşekler

5703, 5704, 5705

Taýýar ýa-da taýýar däl, tafting däl ýa-da flokirlenmedik halylar we beýleki dokma örtgüleri, keçeden dokalanlaryny goşmak bilen

 43

6001 21 000, 6001 91,
6003 20 000

Nah ýüplükden maşynda ýa-da elde örülen trikotaž matalar

50%

 44

61

Maşynda ýa-da elde örülen trikotaž egin-eşikler we olara degişli zatlar

30%

62

Maşynda ýa-da elde örülen trikotaž däl egin-eşikler we olara degişli zatlar

 45

6302 21 00,
6302 31 000

Nah ýüplükden ýorgan-düşek we ýassyk daşlyklary

100%

 46

6403, 6404, 6405

Aýakgap

5%

 47

68

Daşdan, gipsden, sementden, asbestden, slýudadan we şulara meňzeş materiallardan ýasalan önümler aşakdakydan başga:

5%

şundan başga: 6811 40-dan

Asbestsement şifer

 48

6811 40-dan

Asbestsement şifer

100%

 49

7004 90 980-den

Galyňlygy 2,5 - 4 mm. bolan penjire aýnalary (garaldylan we nagyşlanan görnüşlerinden başga)

1 inedördül metri üçin
0,5 amerikan dollary

 50

7013 22,

Hrustal önümler

15%

7013 91

 51

71-den

Gymmatbaha metallar, gymmatbaha daşlar ulanylyp ýa-da ulanylman, gymmatbaha metallardan ýasalan zergärçilik önümleri, olaryň bölekleri, gymmatbaha metal çaýylan önümler

1 kg möçberden ýokary geçýän böleginiň her

1 gr üçin
0,20 amerikan dollary

 52

7321 81 900-den

Ýyladyjy we suw gyzdyryjy bug gazany

15%

 53

7323-den,
7615-den

Göwrümi 3-100 litr aralygynda bolan gazan

50%

 54

7612-den

Alýumin çäýnek

50%

 55

8403 10 900-dan

«КО-0,05»; «КО-0,1»; «К-0,5»; «К-1,0» kysymly, kuwwaty 0,05-den 1,0 gektakaloriýa derejesinde bolan ýyladyjy we suw gyzdyryjy bug gazany

20%

 56

8413 19-dan

Elektrik hereketlendirijisiz, merkezden iteriji nasoslar, şol sanda «41-15x2 5H5x2», «5H5x4» «4H5x4», «8НД6х1» «10НД6х1», «1НД-250/40», «1НД-315/50», «4H 5x2» kysymly nebit nasoslary

20%

8413-den

Merkezden iteriji nasoslar: «4К65-50-160» kysymly suw nasosy, «ЗК50-32-125» kysymly suw nasosy. «ПП-0,63», «К-25-20-130м», «Д3200/75 ПГ-50», «СДМ-100/40ш HB50/50-ECB 8-25-100» kysymly (elektrik hereketlendirijisiz) nebiti ýolugra gyzdyryjylar

 57

8479 89 970-den

«УСН-175», «УРУ-300» kysymly guýýan-dökýän enjam

50%

8414 59 800-den

«ВГ-70», «ВГ-50», «ВГ-25» kysymly, hereketlendirijisiz, şemalladyjy enjamlar, rotor

8438 10-dan

«ТММ-1М» kysymly hamyr ýugurýan maşyn

8438 20-den

«МВ-60», «МВ-35» kysymly ýanlyk ýaýyjy maşyn

 58

9404 10-dan, 9404 90-dan

Pamyk düşekler, ýorganlar we ýassyklar

50%

 59

 

Raýatlaryň el-goşundaky harytlar, 1-nji goşundydaky sanawda görkezilenlerden başga

umumy agramy

60kg-dan geçende

her 1 kg üçin
10 amerikan dollary

 

Türkmenistanyň çäklerine getirilende gümrük paçlary tölenmeýän        

  we mukdar taýdan çäklendirilmeýän harytlaryň sanawy

1

0201,0202, 0204

Etiň ähli görnüşleri

 

 

 

2

1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513,1514, 1515

şulardan başga:
1512 21-den,
1512 29-dan,
1516-dan,1517-den, 1518-den, 1520-den, 1521-den,1522-den

Ösümlik ýagy

 

şundan başga:
 

Pagta ýagy

3

0405

Mesge ýagy

4

3605 00 000

Otluçöp, 3604-nji haryt belgili pirotehniki önümlerden başga

5

1001,1006, 1008

Tohumlyk bugdaý, tüwi, greçiha, dary we ganýaşyň dänesi, beýleki däneli ösümlikler

6

11

Un üweýän-ýarma senagatynyň önümi, I we II hilli bugdaý unundan başga

7

1701

Şeker

 

Tükmenistanyň çäklerinden daşary alnyp gidilende gümrük paçlary bellenen

harytlaryň sanawy hem-de gümrük paçlarynyň möçberleri

Т/b

DYIHS boýunça kody

Harydyň ady

Ölçeg birligi üçin
 ýa-da gümrük bahasyndan göterimde

1

0106-dan

Türkmen goýun iti (Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň rugsatnamasy bilen)

1 başy üçin 300 amerikan dollary

2

1001

Bugdaý:

-tohumlyk

-iýmitlik

1 tonnasy üçin:

800 amerikan dollary

700 amerikan dollary

3

1006

Tüwi-şaly (arassalanmadyk), tüwi-ýarma

1 tonnasy üçin

800 amerikan dollary

4

1101 00-den

Bugdaý uny:

-ýokary sorty

-1-nji sorty

-2-nji sorty

-3-nji sorty (berhizlik)

1 tonnasy üçin:

800 amerikan dollary

700 amerikan dollary

600 amerikan dollary

500 amerikan dollary

5

1902

Makaron önümleri

1 tonnasy üçin

800 amerikan dollary

6

2105 00

Doňdurma

1 kg. Üçin

0,2 amerikan dollary

7

31-den

3102 21 000

3103 10-dan

Ammiak selitrasy*

Ammoniý sulfaty*

Superfosfat*

(«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň edaralary tarapyndan alnyp gidilýänden başga)

1 tonnasy üçin 25 amerikan dollary

8

5701-den,

5702-den

Elde dokalan haly we haly önümleri (Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi we «Türkmenhaly» döwlet birleşigi tarapyndan güwälendirlenlerden başgalary)

1 inedördül metri üçin 20 amerikan dollary

9

Koduna garamazdan

Reňkli metallardan we olaryň erginlerinden ýasalan harytlar we zatlar, şol sanda 50% we şondan köp bölegi reňkli metallardan we olaryň erginlerinden durýan çylşyrymly önümler (Türkmenistanyň Energetika we senagat ministrliginiň kärhanalary tarapyndan alnyp gidilýän kabel-geçiriji önümlerden başga)

1 kg. üçin 2 amerikan dollary

10

 

Raýatlaryň el goşundaky harytlar (şu goşundyda, 3-nji we 4-nji goşundylardaky sanawlarda görkezilenlerden başga)

Umumy agramy

60 kilogramdan geçýän her 1 kilogramy üçin ABŞ-nyň 10 amerikan dollary

 

Hususy telekeçiler we şahsy taraplar tarapyndan Türkmenistanyň çäklerinmde

daşary alnyp gidilende gümrük  paçlary bellenen harytlaryň sanawy hem-de

gümrük paçlarynyň möçberleri

Т/b

DYIHS boýunça kody

Harydyň ady

Ölçeg birligi üçin
 ýa-da gümrük bahasyndan göterimde

1

2301 20 000

Balyk uny

1 kg. üçin 0,5 amerikan dollary

2

2711-den

Suwuklandyrylan gaz

1 kg. üçin 0,1 amerikan dollary

3

2801 20 000-den

Tehniki ýod

1 kg. üçin 6 amerikan dollary

4

4403-4414

(4407 29 300, 4407 91 310,

4409 20 910,

4411-den başga),

Agaç-tagta we olardan ýasalan önümler

1 kg. üçin 1 amerikan dollary

5

4407 29 300,

4407 91 310,

4409 20 910,

4411

Brusoklar, plankalar, parket üçin friz, agaç- tagta örtükleri, agaç süýmli plitalar

1 kg. üçin 0,5 amerikan dollary

6

5001 00 000

Pile

1 kg. üçin 2 amerikan dollary

7

5002 00 000

Ýüpek çig maly (saralmadyk)

1 kg. üçin 7 amerikan dollary

8

5205-den

Nah ýüplük

1 kg. üçin 0,7 amerikan dollary

9

7301-7307

Gara metaldan ýasalan önümler

1 tonnasy üçin 100 amerikan dollary

10

7311 00-den

Suwuklandyrylan gaz üçin (21 kg. çenli göwrümli) ballonlar*

1 birligi üçin 20 amerikan dollary

 

Türkmenistanyň çäklerinden daşary alnyp gidilende gümrük paçlary tölenmeýän

we mukdar taýdan çäklendirilmeýän harytlaryň sanawy

 

T/b

Harydyň ady

1

Tikin önümleri

2

Trikotaž önümleri

3

Aýakgaplar

4

Matalar

5

Temmäki we temmäki önümleri

6

Alkogolly içgiler

7

Tele-wideo-audio we radio enjamlary

8

Ýeňil awtoulaglar

9

«Türkmenhaly» döwlet birleşigi we Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi tarapyndan güwälendirilen, elde dokalan haly we haly önümleri

10

Mineral suw

11

Alkogolsyz içgiler

12

Gök we bakja önümleri, ir-iýmişler (iýul-awgust aýlary)

13

Makaron önümleri

14

Ary baly

15

Nahar duzy

16

Pomidor goýutmasy

17

Doňdurma we düzüminde kakao bolan ýa-da bolmadyk iýmitlik buzuň beýleki görnüşleri

 

Salgytlar (aksiz).

Salgytlara harytlar Türkmenistanyň gümrük çägine getirilen mahalynda Türkmenistanyň kanunçylygyna

laýyklykda töledilip alynmagy Türkmenistanyň gümrük edaralarynyň üstüne ýüklenilen goşmaça

tölegler (aksizler) degişlidir;

 

Salgytlar hakynda Türkmenistanyň bitewi Kanunynyň 119-njy maddasy. Goşmaça töleg

tölenmäge degişli harytlaryň sanawy we goşmaça tölegiň möçberi

Goşmaça töleg tölenmäge degişli harytlaryň sanawy we goşmaça tölegiň möçberleri:

 

Goşmaça töleg tölenmäge degişli

harytlaryň atlary

Goşmaça tölegleriň möçberleri

Öndürilýän harytlar boýunça

Piwo

Bahasynyň 10%-i

Tebigy üzüm çakyry, güýçli spirtli içgiler, likýorlar we düzüminde alkogol bolan gaýry alkogolly içgiler (üzüm löderesinden başga), şeýle hem düzüminde alkogol bolan çakyr serişdeleri:

20 göterim we şoňa çenli

20-den 30 göterime çenli we 30 göterim

30 göterimden ýokary

 

 

 

 

Bahasynyň 15%-i

Bahasynyň 30%-i

Bahasynyň 40%-i

Benzin

Bahasynyň 40%-i

Dizel ýangyjy

Bahasynyň 40%-i

Türkmenistanyň gümrük çäklerine getirilýän harytlar boýunça

Piwo

Gümrük bahasynyň 50%-i, emma 1 litri üçin azyndan 4 manat

Düzüminde aşakdaky möçberde alkogol bolan üzüm çakyrlary we alkogolly içgiler:

20 göterim we şoňa çenli

 

 

 

20 göterimden ýokary

 

 

Gümrük bahasynyň 100%-i, emma 1 litri üçin azyndan 20 manat

Gümrük bahasynyň 100%-i, emma 1 litri üçin azyndan 30 manat

Spirtli içgiler taýýarlanylanda ulanylýan spirt (saglygy goraýyş maksady bilen getirilýänlerinden, şeýle hem döwlet kärhanalary, alyjylar birleşmeleriniň kärhanalary tarapyndan  getirilýänlerinden beýlekileri)

1 litri üçin 4

amerikan dollary

Temmäki önümleri

Gümrük bahasynyň 30%-i, emma 1 gutusy üçin azyndan 0,5 amerikan dollary

 

Senagat taýdan öndürilen beýleki temmäki we temmäkiniň senagat çalşyryjylary

1 kg üçin 10 amerikan dollary

Ýeňil awtoulaglar (tiz kömek awtoulaglaryndan we maýyplar üçin ýörite enjamlaşdyrylan ýörite ulaglardan başga)

Hereketlendirijiniň iş göwrüminiň 1 kub sm-i üçin ABŞ-nyň 0,3 dollary

 

Türkmenistanyň çäklerine getirilýän awtoulag serişdeleri üçin gümrük paçlarynyň möçberleri

  T/b

  Awtoulag serişdeleri, öndürilen ýyly      hasaba alynmanda

  Gümrük paçlarynyň möçberleri (bir awtoulag    serişdesi üçin)

  1.

  1 ýyl dolmadyk, şol sanda täze

 

  gümrük bahasyndan 2 göterim, ýöne azyndan    hereketlendirijisiniň iş göwrüminiň 1 kub santimetri  üçin 0,1 amerikan dollary

  2.

  1 ýyl dolan

 

  gümrük bahasyndan 10 göterim, ýöne azyndan  hereketlendirijisiniň iş göwrüminiň 1 kub santimetri  üçin 0,3 amerikan dollary

  3.

  2 ýyl dolan

 

  gümrük bahasyndan 25 göterim, ýöne azyndan  hereketlendirijisiniň iş göwrüminiň 1 kub santimetri  üçin 0,5 amerikan dollary

  4.

  3 ýyl dolan

 

  gümrük bahasyndan 40 göterim, ýöne azyndan  hereketlendirijisiniň iş göwrüminiň 1 kub santimetri  üçin 1,0 amerikan dollary

  5.

  4 ýyl dolan

 

  gümrük bahasyndan 50 göterim, ýöne azyndan  hereketlendirijisiniň iş göwrüminiň 1 kub santimetri  üçin 1,5 amerikan dollary

Bellik: Ýokarda görkezilen gümrük paçlaryndan elektromobiller we Türkmenistanyň Prezidentiniň namalary esasynda getirilýän awtoulag serişdeleri doly boşadylýar, gibrid hereketlendirijili awtoulag serişdeleri babatda 50 göterim ýeňillik berilýär.