Habarlar

Daşoguz telekeçileriniň agro-taslamalary: ekin önümçiligi
6 Apr
Daşoguz telekeçileriniň agro-taslamalary: ekin önümçiligi

Türkmenistanyň demirgazygynda kartoşka önümçiligine hususy maýa goýumlarynyň paýy ep-esli artdy. Gurbanansoltan-eje sebitinde bu ekinleriň esasy öndürijilerinden biri, N. Andaliba daýhan birleşiginde 578 gektar kartoşka özleşdiren ýurduň Telekeçiler we Senagatçylar Bileleşiginiň agzasy Döwran Esenow. Olardan 8 müň tonnadan gowrak ekin almak isleýär. Etrapda ekinler üçin jemi 2100 gektar bölünip berildi , diýip TDH habar berýär.

35 gektar meýdanda S.Türkmenbaşy etrabynda “Kerven hyzmaty” daýhan hojalygy ekiş işlerini tamamlaýar. Oba hojalyk önümçiliginde ýöriteleşen telekeçilik gurluşy kartoşka ösdürip ýetişdirmekde gowy tejribä eýedir we her gektardan azyndan 140 sentner almagy maksat edinýär.

Bu ýyl Daşoguz welaýatynda möhüm azyk ekinleri üçin bölünip berlen meýdanlar dört müň gektara çenli ýokarlandy. Olardan 56 müň tonna kartoşka almak meýilleşdirilýär, bu geçen ýylky görkezijilerden ep-esli ýokary.