Gümrük habarlary

Türkmenistan - esasy ýod öndürijiligiň çeşmesidir
29 Apr
Türkmenistan - esasy ýod öndürijiligiň çeşmesidir

Türkmenistan ýod çykarmak boýunça dünýäde ilkinji orny eýeleýär, bu bolsa eksport ugry bilen himiýa pudagynyň mundan beýläk-de ösmegi üçin zerur şertleri döredýär. 

Ýurdumyzyň günbatar sebitinde minerallaryň uly mukdary bolan - nebit we gaz, ýod we brom önümlerine baýdyr. "Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurduň sosial-ykdysady ösüşi üçin 2018-2024-nji ýyllar üçin Maksatnamasynyň" çäginde "Türkmenhimiýa" döwlet konserniniň işleýän “Hazar” we “Balkanabat” zawodlarynyň esasynda täze mümkinçilikleri döretmek göz öňünde tutulýar. “Hazar” himiýa zawody Türkmenistanyň himiki senagatynda gadymy kärhanalarynyň biri bolup, ondaky öndürilýän ýod, dünýä bazarynda talap edilýän önümleriniň biri bolup durýar. Maksatnama laýyklykda Türkmenistanda milli ykdysadyýetiň himiýa senagatynyň ösmegine, şol sanda ýurduň Balkan welaýatynda ýod we brom ýataklarynyň ösmegine uly rol berilýär.

Häzirki wagtda Balkanabat ýod zawody esasan fotomateriallary, boýaglary, elektronika, sintetiki kauçuk, dürli himiki maddalar, suwuk kristal, displeýler önümçiliginde ulanylýan tehniki ýokary ýygylykly ýod öndürmekde ýöriteleşýär. Ýod Çeleken, Boýadag, Uzboý, Seýitkerderi we Guýular ýod-brom suwlarynyň  ýataklaryny ulanyp, Türkmenhimiýa döwlet konserniň “Hazar” himiýa zawodynda,  “Balkanabat” we “Bereket” ýod zawodynda öndürilýär.

"Türkmenhimiýa" döwlet konserniniň "Balkanabat" we "Bereket" ýod zawody tarapyndan öndürilen ýokary hilli ýody, "Barat Tokaý" HK tarapyndan daşary ýurtly alyjylaryň islegine eýe we eýýäm BAE, ABŞ-a, Azerbaýjana we Latwiýa iberildi.

Şol çig mal serişdelerini senagat taýdan peýdalanmak dünýä bazarlarynda islegli önümleriň dürli görnüşlerini çykarmagy ýola goýmaga mümkinçilik berer.