Gümrük habarlary

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy BMG-nyň  Ýewropadaky ykdysady komissiýasy (UNECE) hem-de Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşigi (IRU) bilen hyzmatdaşlygyny ösdürýär
25 Iýun
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy BMG-nyň Ýewropadaky ykdysady komissiýasy (UNECE) hem-de Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşigi (IRU) bilen hyzmatdaşlygyny ösdürýär

2021-nji ýylyň 16-njy we 22-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň we “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň hünärmenleriniň gatnaşmagynda, BMG-nyň Ýewropadaky ykdysady komissiýasynyň (UNECE) we şol guramanyň Söwda we ösüş boýunça Konferensiýasynyň (UNCTAD), şeýle hem Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň (IRU) hem-de Türkmen Halkara awtoulagly daşaýjylaryň assosiasiýasynyň (THADA) wekilleriniň arasynda, halkara ýük daşamalarynda sanly TIR-EPD ulgamyň üsti bilen gümrük resmileşdirmeleri we gümrük gözegçiligini amala aşyrmagyň halkara tejribeleri hem-de olary kadalaşdyrýan halkara resminamalar boýunça wideo aragatnaşyk arkaly iş duşuşygy geçirildi. 

Geçirilen duşuşygyň çäklerinde, gümrük gullugynyň TIR-EPD ulgamyna birikmeklik hem-de bu ulgamyň üsti bilen, awtomobil ulaglarynda ýurdumyzyň gümrük çäklerinden geçirilýän ýükleri hasaba almak boýunça elektron resminamalary we maglumatlary alyşmak bilen bagly meseleler boýunça sorag-jogaplar alyşyldy. Şeýle hem, TIR-EPD ulgamyň dowamy höküminde e-TIR ulgamyny ornaşdyrmak boýunça Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen IRU-nyň arasynda özara utgaşykly hereketleriň Ýol kartasynyň taslamasy ara alnyp maslahatlaşyldy.